Die Verbond van God met ons

•Februarie 22, 2016 • 1 Kommentaar

Ek sit graag hierdie bydrae deur een van ons gereelde lesers hier op die hoof blad. Baie dankie Boeta daarvoor:

Daar word die storie vertel van ʼn man wat elke sent gespaar het om ʼn kaartjie te kon koop vir ʼn bootreis na Amerika. Nadat hy die kaartjie gekoop het, het hy slegs genoeg geld oorgehad om ʼn bietjie kaas en brood te koop wat hy op die skip kon eet. Gedurende die bootreis het hy dikwels by die eetkamer verby gestap, dan het hy met verlangende oë na die heerlike eetgoed gekyk en ook hoedat die mense hulle geniet. Die oggend toe die boot die hawe van New York binnevaar, het een van die boot se offisiere die persoon gevra of hy kwaad vir hulle was aangesien hy nooit gaan eet het nie. Die persoon het gesê dat hy glad nie vir hulle kwaad was nie, maar dat hy net genoeg geld gehad het om vir die kaartjie te kon betaal en nie vir die etes ook nie. Die offisier het met ʼn soort ongeloof na die man gekyk en gesê dat hy baie jammer is, maar dat die prys van die kaartjie ook die etes ingesluit het.

So baie christene leef vandag net op brood en kaas, terwyl God se beste te alle tye hulle sʼn is.

God het Adam ʼn onbetwisbare outoriteit oor die aarde gegee, maar toe Adam sy knie voor satan gebuig het, het die geestesdood wat die natuur van satan is, in Adam se hart ingetree. God het vir Adam in Gen. 2:17 gesê dat hy sal sterf die dag as hy van die verbode vrugte eet, tog het hy ʼn paar honderd jaar daarna nog geleef. God het nie bedoel fiesiese dood nie, maar dat Adam geestelik sou sterf.

Hierdie proses word omgedraai wanneer ons Jesus die Here van ons lewe maak. Ons word gebore uit die dood in die lewe in. Die wet van geestelike koningskap word teruggeplaas in die hande van God wat dan vir ons die ewige lewe verseker (Joh 3:16). 

“God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” 

Dit is om hierdie rede dat Jesus gekruisig is: 1 Joh. 3:8 sê: “wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak”. Deur na die kruis te gaan as die Seun van God, het Jesus die mens vrygemaak van die heerskappy van satan. 1 Kor 2:8 stel dit soos volg: “Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie.” Hierdie was ʼn strik wat die Vader en Jesus vir satan gestel het. Satan het daarin getrap en dit het hom sy heerskappy oor die aarde gekos.

Na die val van Adam het God ʼn weg gesoek om die band tussen satan en die mens verbreek. Deurdat die mens die sleutelfiguur met die sondeval was, het God die mens ook gebruik as die sleutelfiguur met die verlossing. So het God dan ʼn mens genader met die naam van ABRAM. God het Abram ʼn aanbod gemaak wat hy aanvaar het. Die ooreenkoms wat God met Abram gemaak het, vind ons in Genesis 17:1-5: 

“Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: Ek is God die Almagtige. Lewe naby My en wees opreg! Ek sal my verbond met jou sluit en baie, baie mense uit jou laat voortkom. Abram het op sy knieë geval, en toe sê God vir hom: Dit is my verbond met jou: jy sal die vader wees van ʼn menigte nasies: jy sal nie meer Abram genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want Ek maak jou die vader van baie nasies.”

Ons sien hier dat Abram nie gedwing is om God se aanbod te aanvaar nie, maar dat hy dit uit eie vrye wil aanvaar het. Hierdie ooreenkoms het God toegang tot die mens gegee en die mens toegang tot God. Tot op hierdie stadium het die mens nie veel van God se karakter geweet nie, maar slegs dit wat hulle vaders hulle vertel het. Na Adam se dood het daar ʼn aantal geslagte verby gegaan waarin daar min van God geleer is.

Ons moet dus baie goed begryp wat die outoriteit (mag) was wat in die verbond opgesluit was. Hierdie was’n absolute ooreenkoms tussen God en Abram wat aan beide kante bekragtig is. Toe God aan Abram die belofte gemaak het, het Hy niemand groter as Hyself gehad by wie Hy dit met ʼn eed kon bevestig nie. Daarom het Hy dit met ʼn eed by Homself bevestig. (Gen. 22:16). Die mens se gedeelte van die verbond (ooreenkoms) is beseël in die besnydenis van die vlees Gen. 17:10-14). Hierdie ooreenkoms is geestelik en fisies bekragtig deur die storting van die mens se bloed. Die Hebreeuse woord vir verbond beteken letterlik om te sny sodat bloed vloei. Hierdie is die sterkste vorm van ooreenkoms in enige taal. ʼn Verbond is ʼn kontrak of ooreenkoms aangegaan tussen twee partye en beseël deur die stort van bloed. Sodra dit gedoen is, kan die verbond nooit verbreek word nie. Die bloedverbond tussen God en die mens was gemerk aan die mens se vlees deur die besnydenis. Met ander woorde besnydenis is die “verbond deur te sny”. (The cut of the covenant).

Vanaf die ooreenkoms met Abram was hy ʼn verbondsman met God. God het selfs sy naam verander na Abraham. In die 18 de hoofstuk van Gen. Vind ons dat God met sy verbondsman beraadslaag oor die vernieteging van Sodom en Gomorra. Hier kan ons die krag van die verbond sien.

Eksodus gee vir ons meer inligting oor wat in Egipte gebeur het en ook gedurende hulle omswerwinge in die woestyn. Eksodus 2:23-25 sê: 

“ Die jare het verby gegaan en die koning van Egipte het te sterwe gekom, maar die Israelite het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israelite gesien en dit ter harte geneem. God het Sy verbond met Abraham onthou.” 

Dit was terwille van hierdie verbond dat God ʼn man met die naam Moses geroep het om die Israeliete uit Egipte te lei.

Nadat die Israeliete vry was en hulle tog deur die woestyn voortgesit het, vind ons ʼn situasie wat so kritiek vir Moses was dat hy op sy aangesig voor God gegaan het. Moses was vir 40 dae sonder kos en water. Hierdie is die enigste vas in die Bybel waar ʼn mens sonder vloeistof ook gevas het. Hierdie was iets bonatuurliks aangesien dit onmoontlik is om sonder vloeistof vir so ʼn tydperk te vas. Moses het egter geweier om God se aangesig te verlaat. Eksodus 32:9-10 

“Verder het die Here vir Moses gesê: Ek het gesien dat dit ʼn opstandige volk is hierdie. Moet my nie probeer keer nie. Ek is toornig op my volk en Ek wil hulle vernietig. Vir jou sal ek dan tot ʼn groot nasie maak.” 

God wou Israel vernietig en ʼn nuwe geslag begin soos met Noag. Verse 11,13,14 

“Maar Moses het by die Here gepleit en gesê: Here, waarom is U toornig op U volk vir wie U deur U groot mag en met kragtige dade uit Egipte bevry het? Dink aan wat U met ʼn eed beloof het aan U dienaars, aan Abraham, Isak en Israel toe U vir hulle gesê het: Ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. Die hele landstreek wat Ek belowe het, sal Ek vir julle nageslag gee om vir altyd in besit te neem. Vers 14 “Toe het dit die Here berou oor die onheil wat Hy gesê het dat Hy sy volk sou aandoen.” 

God het berou gehad! Waarom? Omdat hy baie jare tevore ʼn verbond met Abraham aangegaan het.

Die seën wat aan Abraham en sy nakomelinge belowe isGod het Abraham belowe dat Hy na hom en sy nakomelinge in elke opsig sal omsien, ‘nl. Geestelik, fisies en finansieel. In Gen 17:7 sê God vir Abraham: “Ek bring ʼn verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en hulle geslagte. Dit is ʼn blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.” Die Hebreeuse woord vir Almagtige God is EL SHADDAI. El beteken ALLERHOOGSTE {Supreme), SHADDAI beteken “THE BRESTY ONE.” Met anderwoorde, God het belowe om hulle Vader, hulle Moeder, hulle Verpleegster te wees – die Allerbeste (Supreme) voorsiener van alles wat hulle in die lewe sou nodig kry. Hy het die woorde van die verbond gespreek en by Homself ʼn eed afgelê om dit te onderhou.
Die Israeliete het by die berg Sinai die verbond vertrap, maar deur die bemiddeling van Moses het God hulle vergewe. Op hierdie punt het God die Wet afwaarts oorhandig en die Levietiese Priesterskap ingestel om te help om die skade wat gedoen is te herstel. God wou die Israeliete vernietig omdat hulle die Verbond verbreek het, maar in plaas daarvan het Hy offerandes toegelaat om hulle sondes te oordek. Die Levietiese Priesterskap is slegs om een rede tot stand gebring nl. Om die gaping tussen God en die mens te oorbrug. Heb. 9:22 stel dit dat sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing van sonde plaas nie.

As gevolg van die Verbond, moes daar ʼn middelaar tussen God en Israel gewees het. Die eerste middelaar was die Levietiese Priester en die laaste Middelaar was Jesus Christus ons Hoëpriester wat vir altyd lewe om vir ons by God in te tree. (1 Tim. 2:5, Heb. 7:25.
In Deut. Het Moses die Wet van God opgeteken asook die artikels van die Verbond. In Deut. 28:1-14, kry ons die lys van seëninge wat God belowe aan daardie mense wat Sy Woord eerste in hulle lewens plaas.

Deu 28:1 As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde.

Deu 28:2 En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God.

Deu 28:3 Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld.

Deu 28:4 Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee.

Deu 28:5 Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel.

Deu 28:6 Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang.

Deu 28:7 Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug.

Deu 28:8 Die HERE sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou seën in die land wat die HERE jou God jou sal gee.

Deu 28:9 Die HERE sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE jou God hou en in sy weë wandel.

Deu 28:10 En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die HERE oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees.

Deu 28:11 En die HERE sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die HERE aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee.

Deu 28:12 Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën

van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie.

Deu 28:13 En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen,

Deu 28:14 en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie.

Hierdie is die seën wat aan Abraham beloof is. 

Ons moet hier mooi oplet dat hierdie seën elke area van ons lewens dek, nl. Geestelik, fisies,verstandelik, finansieel, maatskaplik en polities. Solank as wat die Israeliete binne die verbond gewandel het en solank as wat hulle gedoen het wat in God’s Woord gestaan het, is magtige militêre aanslae teen Israel afgeweer.

Die argument word dikwels voorgehou dat hierdie belofte alleen aan die Jode van daardie tyd gemaak is. Hierdie argument is egter nie skriftuurlik nie, aangesien God hierdie belofte aan Abraham en sy nakomelinge d.w.s. alle gelowiges gemaak het.

Die Vloek van die Wet

Wanneer iemand onder die Abraham verbond geweier het om die wet te onderhou en die seëninge te ontvang, was daar slegs een alternatief – die vloek. Wanneer iemand uit die Verbond uit beweeg, stap hy outomaties oor in die hande van satan. Die vloek was op die aarde vanaf die oomblik toe Adam sy knie voor die satan gebuig het. Dit was slegs God se verbond wat die mens teen totale uitwissing beskerm het.

Abraham het talle probleme gehad voordat God hom genader het. Wat Abraham egter nie gehad het nie, was ʼn weg om uit die probleem uit te kom. Daar is geen manier waarop ʼn mens in die middel tussen die seëninge van God en die probleme van die wêreld kan staan nie. As die mens nie die seëninge van God het nie, het hy die probleme van die wêreld. Toe God sy Verbond met Abraham gesluit het, het God nie die vloek tot niet gemaak nie, Hy het slegs vir Abraham ʼn weg aangebied waardeur hy vry kon leef van die effek van die vloek deur aan hom ʼn oorkoepelende beskerming te voorsien. Indien Abraham en sy nakomelinge dus onder hierdie beskerming van God se Woord sou uitbeweeg, het satan gewag met sy aanvalle.

Die vloek begin by Deut. 28:15 en dit stek tot by die laaste vers nl. Vers 68. Vers 29 verwys na armoede: “ Jy sal nie voorspoed ondervind nie.” Vers 44 verwys na skuld: “ Hy sal aan jou leen, jy sal nie aan hom leen nie. Vers 61 verwys na siekte.

Ons Verlossing

Gal 3:13-14,

Gal 3:13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—

Gal 3:14 sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

Jesus van Nasaret was uit die Verbond met Abraham. Hy was ʼn Israeliet en is ook op die agste dag besny. In Gen. 17:1, word Abraham deur God beveel om volmaak en opreg voor Hom te lewe. Hierdie bevel is eers vervul met die koms van Jesus. Jesus het volmaak voor God gewandel.

Jesus het die Verbond gebruik om die wette van die natuur te beheer. Hy het die woorde gepreek wat die bande van die dood verbreek het en wat Lasarus uit die graf laat kom het. God was dus gebonde deur Sy eie Woord om te doen wat Christus gesê het. Die Bybel sê in Heb 4:15 

“Jesus was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.”

Volgens die Levietiese Wet moes die Hoëpriester ʼn onbevlekte lam neem en dit offer vir die sondes. Jesus van Nasaret het as die finale offer onder die Abraham Verbond gedien. Die Hoëpriester het die onbevlekte Seun van God op die altaar nl. Die kruis vir ons sondes geoffer. Die bloed van Jesus was gestort ter wille van die Verbond wat Hy in stand gehou het. Jesus was ons plaasvervanger, Hy het ons sondes, siektes, armoede en geestelike dood op Hom geneem. Ons dink terug wat alles onder die vloek geval het in Deut. 28 nl. Armoede, politieke mislukkings, droogte, oorlog, elke ramp wat aan ons bekend is; Jesus het ons van almal verlos. Ons is verlos van elke siekte en elke kwaal. Ons moet veg teen elke siekteversoeking net soos ons teen die versoeking om ʼn leun te vertel of om te steel. Satan versoek ons met siekte, maar ons hoef nie toe te gee nie. Ons kan satan weerstaan met die Woord van God net soos wat Jesus gedoen het.

Jesus het die Ou Verbond vervul en ʼn Nuwe en Beter Verbond tot stand gebring. Heb. 8:6,13 

“Maar nou het Jesus ʼn voortrefliker priesterdiens gekry deurdat Hy Middelaar is van ʼn beter Verbond wat op uitnemender beloftes gegrond is. – Deur van ʼn nuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar en wat oud word en uitgedien raak, sal gou verdwyn.” 

Jesus het gesterf en die prys betaal sodat die Ou Verbond daardeur tot ʼn einde gekom het. Hy het opgestaan en sit aan die regterhand van God waarvandaan Hy Sy Nuwe Verbond in stand hou.

Die Nuwe Verbond is tussen ons Almagtige God en Jesus Christus. God sal nie faal nie en Jesus sal nie faal nie en daarom sal die Verbond tussen hulle nie faal nie!

Die sny van die Ou Verbond was die storting van ʼn mens se bloed deur die besnydenis. Die sny van die Nuwe Verbond was die storting van Jesus se bloed aan die kruis. Jesus word genoem die Lam van God. Hy was die geofferde Lam wat die sonde van die wêreld weggeneem het. Joh. 1:29, “Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe:Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld weggeneem het.” Daar is nie ʼn vloek onder die Nuwe Verbond nie omdat Jesus in ons plek ʼn vervloekte geword het. (Gal. 3:13).

Die Nakomeling van Abraham

Ons het in Gal 3:13 – 14 gelees dat Jesus ons losgekoop het van die vloek van die Wet sodat ons, die nakomelinge ook die seën van Abraham en die belofte van die Gees sal ontvang.

In die 16de vers van Gal :3 lees ons ‘God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie “aan nakomelinge”, meer as een nie, maar: “en aan jou nakomeling”, net een, en hierdie nakomeling is Christus.” God se belofte was gemaak deur Abraham, maar dit was eintlik vir een persoon bedoel, Jesus Christus. Ons sien dat in Gen. God vir Abram genader het met ʼn aanbod om ʼn verbond met Hom aan te gaan. God se doel was om voorsiening te maak vir ʼn weg terug na die aarde toe.God het Abraham as ʼn middelaar gebruik om die weg te open vir Jesus se koms na die aarde toe.

Regdeur die Ou Testament belowe God dat Hy vir Sy mense in elke opsig sal sorg nl. Geestelik, siel,en liggaam. God sê “Die Here sal jou vyande wat jou aanval, vir jou laat vlug. Hulle sal uit een rigting teen jou opruk, maar in talle rigtings voor jou uit vlug.” (Deut. 28:7) In Jes 58:9 sê God : “Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord,”In Hebreeus beteken dit letterlik, “Jy roep en die Here sal antwoord selfs nog voordat jy die sin voltooi het.” God het hierdie beloftes gemaak en hulle volkome vervul in Jesus se bediening. Wanneer Jesus gepraat het, het God beweeg! Jesus spreek die wind en see hard aan en die hand van God tref die storm so sterk dat dit moes stil word. Jesus sê: “Lasarus kom uit!” en Lasarus het nie ʼn keuse gehad nie, maar uitgekom uit die graf uit.

Ons moet nou begin besef waarom hierdie dinge plaasgevind het gedurende Jesus se aardse bediening. Dit was nie omdat Hy die onbevlekte Seun van God was nie. Jesus het nie sy bediening op aarde as die Seun van God gelei nie, maar Hy kon dit wel so gedoen het as Hy wou. Hy was God geopenbaar in die vlees. Die belangrikheid vir ons is dat Jesus Sy bediening op aarde gelei het as ʼn profeet onder die Abraham Verbond. Jesus het die beginsels in die Woord van God gebruik en dit in die geloof en in liefde aan Israel verkondig. Mens dink dat Jesus genesing op die aarde ingelei het, maar genesing was ingesluit by die Verbond van die begin af. Jesus het geen werktuig in sy aardse bediening gebruik wat nie ook beskikbaar was aan elke Israeliet deur hulle Vebond met God nie. Jesus het nie Sy Kindskap as ʼn wapen teen satan gebruik nie, Hy het die Woord van God gebruik en gesê : “Dit staan geskrywe…….” Hy het die geskrewe Woord van God, geloof in Sy Vader en die gawes van die Heilige Gees gebruik. Jesus het gesê : “Maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.” (Joh. 14:10). Alles wat Jesus gedurende Sy aardse bediening gebruik het, is beskikbaar vir elke gelowige vandag. Daar is egter een ding wat Jesus gedoen het wat geen ander persoon op aarde kon doen nie en dit was om aan die kruis as die Seun van God te sterf en die prys te betaal vir ons sonde. God het nie Jesus se gebede beantwoord bloot omdat Hy SY Seun was nie. Hy het Jesus se gebede beantwoord omdat Jesus onder die Verbond gehandel het, die Verbond wat God so lank gelede met Abraham gesluit het.

In die lig van bogenoemde kyk ons weer na Gal 3 vanaf vers 16 

“God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie aan nakomelinge nie, meer as een nie, maar : en aan jou nekomeling, net een, en hierdie nakomeling is Christus. Hiermee wil ek dit sê : God het ʼn verbond met Abraham gesluit en dit toe al geldig gemaak. Die wet , wat eers vierhonderd-en-dertig jaar later gekom het, kon nie hierdie verbond ongeldig maak sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie. As ʼn mens dit wat beloof is, kry op grond van die onderhouding van die wet van Moses, kry jy dit nie meer op grond van die belofte nie, en God het sy genade aan Abraham juis deur ʼn belofte toegesê. Watter doel dien die wet dan? Dit is later bygevoeg as gevolg van die sonde, en dit is bedoel vir die tyd totdat die nakomeling op wie die belofte betrekking het, sou kom.”

Ons sien dus uit bogenoemde dat die wet ingebring is om die belofte te beskerm. Met die koms van Jesus het die belofte van krag geword.

Die oomblik toe God’s Woord vrygelaat is op die aarde was daar niks wat satan daaromtrent kon doen nie. Jesaja 55:11 sê “So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.” God se woord sal waar word. Daar is geen manier waarop satan dit kan stop nie! Wanneer ons verlossing ontvang d.w.s. wanneer ons die besluit geneem het om Jesus in ons lewens in te nooi, is geen duiwel magtig genoeg om die wedergeboorte in ons lewens te keer nie. Satan is hulpeloos teen die naam van Jesus omdat die krag van die vloek verbreek is. Satan sal egter nog oor ons loop as ons hom toelaat. Die mag van die sonde is verbreek en satan kan ons nie meer domineer wanneer ons die krag van die Woord van God erken en daardie krag toelaat om in ons lewens te werk nie

Die Nuwe Verbond vind ons dus in Gal. 3:19-29 

Gal 3:19 Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom; en dit is deur engele beskik deur tussenkoms van ‘n middelaar.

Gal 3:20 En die middelaar is nie net vir een nie; maar God is een.

Gal 3:21 Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie! Want as daar ‘n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees.

Gal 3:22 Maar die Skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word.

Gal 3:23 Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word.

Gal 3:24 Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.

Gal 3:25 Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder ‘n tugmeester nie.

Gal 3:26 Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;

Gal 3:27 want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

Gal 3:28 Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.

Gal 3:29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.”

Wanneer Jesus Christus die Here van ons lewe is, dan is ons ʼn nakomeling (saad) van Abraham. Die belofte is dus vir ons en sal werk in Jesus se naam net soos dit vir Jesus gewerk het in Galilea. Ons is met Christus beklee. Jesus het die belofte ook op ons as sy mede erfgename van toepassing gemaak. Ons as gelowiges het die reg om te werk te gaan hier op aarde op dieselfde wyse as wat Jesus dit gedoen het deur Sy Naam te gebruik. Dit is die belofte wat deur Hom aan ons gegee is. Paulus stel dit in Rom. 9:8 soos volg: 

“…….not all of Abraham’s children are the children of God, but only those who believe the promise of salvation He made to Abraham.”

Opsomming

As opsomming wil ek graag die voorafgaande net in ʼn neutedop saamvat. Ons kyk net eers weer na Gal. 3:13-14 “Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring……. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het.” Wanneer ons hierdie gedeelte vinnig lees lyk dit asof die belofte hier slegs die belofte van die Heilige Gees is, maar daar is meer as dit in hierdie gedeelte. Die Heilige Gees is slegs ʼn gedeelte van die belofte. Hiedie gedeelte beteken ook dat deur die geloof sal ons ook die belofte ontvang wat die Gees aan Jesus gemaak het. Dit verwys na die belofte (seën) in totaliteit wat God deur Abraham gegee het.

Hierdie belofte van God behoort so ʼn werklikheid in elke gelowige se lewe te wees dat ons daarop sal reageer op dieselfde wyse as wat Jesus gedoen het! Ons moet egter net onthou dat ons op grond van wat God se Woord sê moet handel en nie op grond van wat ons dink of voel nie. In die natuurlike beskou ons ʼn gebed as beantwoord wanneer die antwoord eers gesien kan word, maar gebed word egter beantwoord die oomblik wanneer jy die antwoord reeds in die geloof ontvang op grond van God se Woord. Ons moet ophou om met die probleem te worstel ons moet die antwoord bely nog voordat dit manifesteer. Dit is wat Jesus gedoen het. Jesus het die eind-resultaat gespreek. Die Bybel sê in Rom. 4:17 dat God die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Dit is presies wat ons moet doen.

Die belofte wat God aan Jesus gegee het, is nou ook aan die gelowige gegee. Die seën wat aan Abraham gegee is, soos uiteengesit in Deut 28 kom ons (die gelowige) as saad (nakomeling) van Abraham toe. Die Woord van God sê vir ons dat ons die reg het om te verwag dat God sal antwoord as ons bid, nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar op grond van wat Jesus vir ons gedoen het. God sê in Jes. 1:19 “As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.” In Mark. 11:24 sê die Here “Daarom sê Ek vir julle : Alles wat julle in die gebed vra; glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.”

Slot Gedagte

Ek dink die probleem vandag is, dat ons nie besef dat die seën wat aan Abraham beloof is ook op ons as die saad van Abraham van toepassing is. As slot gedagte wil ek weer ʼn voorbeeld uit die Woord van God aanhaal. Luk. 13:10-17

Luk 13:10 En Hy was besig om op die sabbat in een van die sinagoges te leer.

Luk 13:11 En daar was ‘n vrou wat ‘n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het, en sy was inmekaargetrek en glad nie in staat om regop te kom nie.

Luk 13:12 En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van jou krankheid verlos.

Luk 13:13 En Hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik.

Luk 13:14 Maar die owerste van die sinagoge, wat verontwaardig was dat Jesus op die sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare: Daar is ses dae waarop ‘n mens behoort te werk; kom dan op dié dae en laat julle genees en nie op die sabbatdag nie.

Luk 13:15 Toe antwoord die Here hom en sê: Jou geveinsde, maak elkeen van julle nie op die sabbat sy os of esel van die krip los en lei hom weg om hom te laat drink nie?

Luk 13:16 Maar hierdie vrou wat ‘n dogter van Abraham is, wat die Satan—dink daaraan! —agttien jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die sabbatdag verlos word nie?

Luk 13:17 En toe Hy dit sê, het al sy teëstanders beskaamd geword; en die hele skare was bly oor al die heerlike dinge wat deur Hom gebeur het.”

Hier sien ons dat hierdie vrou ʼn dogter van Abraham was en daarom het sy die reg gehad om losgemaak te word van hierdie gebrek. Hierdie vrou het vir agtien jaar met haar gebrek saamgeleef omdat sy nie van die seën van Abraham bewus was nie, die seën wat haar sou vry maak.

Ons kan hierdie op ons self van toepassing maak, as ons in Christus is dan is ons ʼn saad (nakomeling) van Abraham en erfgename volgens die belofte,

Wanneer ʼn persoon weg van die vloek leef, met ander woorde hy leef in opretheid

voor God dan het hy die krag van God aan sy kant. Hy het die krag van die Heilige

Gees wat hom ondersteun. Die Woord van God stel dit baie duidelik in Heb. Die

sewende hoofstuk dat Jesus die sekerheid en die waarborg is van hierdie Nuwe

Verbond. Jesus Christus sal moet faal voordat die Verbond kan faal, maar in Hom is

daar nie mislukking nie, omdat Jesus Liefde is en Liefde kan nie faal nie.

Ons moet na die Woord gaan, dit is waarom dit geskryf is. Die Woord van God is ons afskrif van die kontrak, ons Verbond met God. Die Woord sit dié dinge uiteen wat God aan Jesus belowe het wat Hy sal doen.

Wanneer ons Jesus die Here van ons lewe gemaak het, (Nie wanneer ons as baba met water besprenkel word nie) word ons Verbondsmense onder die Nuwe Verbond.

As sonde in die kerk ‘n tuiste vind

•Oktober 10, 2015 • 1 Kommentaar

Dit was sekerlik een van die groot nuus stories van die week dat die NG Kerk op hulle algemene sinode besluit het om Homoseksuele lidmate toe te laat om om binne die kerk in bedienning te staan, hulle seksualeit te beoefen en self in die kerk te “trou” (alhoewel dit nie ‘n huwelik genoem word nie). Daar was ‘n groot gejuig oor die besluit en gelukwense van ‘n klomp dominees en ouderlinge op Facebook en ander sosiale media.

Ek moet eerlik wees dat die ironie vir my net een te veel was dat iemand wat homself “groot” laat doop of ander lidmate sou doop nie meer in die kerk mag bedien nie maar iemand wat binne ‘n homoseksuele verhouding leef mag predikant wees sonder enige vermaning dat dit duidelik in God se oë sonde is.

Nou moet ek dadelik sê, Jesus het gesterf vir sondaars soos ek, vir skinderbekke, geldgieriges, dobbelaars, moordenaars, pornografie verslaafdes, homoseksuele mense en derglike ander euwels.  Sy bloedoffer was perfek en voldoende om vir my die ewige lewe te verseker.

MAAR…

Deel van die oorwinning wat Hy behaal het is dat ek nie in my sondige lewe moet bly voort ploeter nie. Die hele konsep van heiligmaking is ter sprake. Dit red my nie, maar bepaal my loon wat ek in die ewigheid sal ontvang.  

1Kor 3:10 en verder: “Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ’n bekwame boumeester die fondament gelê, en ’n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan ’n ander fondament lê as wat daar gelê is nie,dit is Jesus Christus. En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels — elkeen se werk sal aan die lig kom, wantdie dag sal dit aanwys, omdat ditdeur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;  as iemand se werk verbrand word,sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.” 

Om die waarheid te sê is daar etlike voorbeelde van mense wat tot bekering gekom het en dan besluit het om in sonde voort te leef

1Kor 5:1 en verder: “’n MENS hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so ’n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie: dat iemand die vrou van sy vader het.  En tog is julle opgeblase in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref, het ek,liggaamlik afwesig maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die Naam van onse Here Jesus Christus, as julle vergader het en my gees saam met die krag van onse Here Jesus Christus — om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan wordin die dag van die Here Jesus. “

Lees gerus sommer die res van hoofstuk 5 ook. Dit is vir my baie duidelik uit die woord dat Jesus gekom het om ongereddes te red en te bevry van die sonde, maar eens gered en vergewe behoort my strewe te wees om te groei in heiligmaking, om my gedagtes daagliks te vernuwe en my liggaam te gee as lewende offer aan God. Dit is my lewensreis en nie my bestemming nie, dit is die goed waarnee ek op die fondament bou. 

Nou is my vraag, as my kerk sê dit is aanvaarbaar dat ‘n paartjie saam woon in ‘n stabiele homoseksuele verhouding, dan is dit seker ook in orde as die dobelaar voort gaan met dobbel, solank hy net elke aand by dieselfde casino inloer, of die skinderbek, as hy/sy net elke dag met dieselfde persoon saam skinder of ‘n jong man en meisie wat saam in ‘n monogame seksuele verhouding is maar nie wil trou nie of wat ook al. Wat is die doel van ‘n gemeenskap van gelowiges as hulle mekaar nie kan vermaan en bemoedig in hulle pad van heiligmaking nie? Is dit nie net goedkoop genade nie? Mense wat Jesus se naam bely sodat hulle die loon van die sonde mag vryspring maar sonder enige intensie om te verander? Bietjie soos die Proheb pille sodat ek myself lekker dronk kan drink sonder om die nagevolge te hê.

Ek vermoed daar is ‘n persoonlik brief aan so ‘n kerk in Openbaring 2:12-17. 

Vers 14: Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer het om ’n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer.

Jy sien Bíleam het iets geweet wat Balak, ‘n heidense afgodsdienaar nie geweet het nie, iets wat Paulus ook geweet het soos geskryf in 1 Cor 6:18; “Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ’n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam.” Jy sien alhoewel Bíleam nie nie volk van God kon vervloek teen God se wil nie, het hy geweet dat seksuele losbandigheid outomaties demoniese toegang tot die volk van Israel sou gee.  Dis is sekerlik so dat iemand eers moet aanvaar dat Satan en sy demone wel bestaan.

Ek voel jammer vir predikante en lidmate wat werklik in opregtheid met God wil wandel maar nie meer die grense om hulle sien tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die owerste van hierdie wêreld nie. Romeine 12 sê: “En word nieaan hierdie wêreldgelykvormig nie, maar word verander deurdie vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaaktewil van God is.”

Dan beteken dit seker ook dat hoe meer ek aan die wêreld gelykvormig word, hoe minder sal ek weet wat God se wil is.

Wat as…

•Augustus 12, 2015 • Lewer Kommentaar

Ek weet nie hoeveel van julle op die sosiale media kuier nie, maar die laaste jaar was daar twee groot gebeurtenisse in die nuus.  Die eerste is die 4 bloedmane wat begin het op 15 April 2014 en waarvan die laaste op 28 September 2015 sal wees.  Pastoor John Hagee het dan ook ‘n topverkoper geskryf met die naam van “Four Blood Moons” wat handel oor die betekenis van hierdie verskynsel.

Die tweede is die sabbatsjaar of Shemittah.  Volgens die Ou Testament het God aan Moses en die volk van Israel beveel dat hulle, wanneer hulle in die beloofde land kom, hulle vir ses jaar moet saai en oes maar in die sewende jaar moet die land rus.  Daar mag nie gesaai word nie en nie geoes word nie.  Ex 23:10–11

In Lev 25:20–22 belowe God dat daar in die sesde jaar genoeg sal wees om te oes om vir drie jaar te hou.  Die kos wat wel spontaan opkom mag deur die land eienaar en sy diere geëet word.

Dan word daar verder in  Lev 25:8-13 beveel dat daar na elke 7 sabatsjare (49) jare ook ‘n Jubeljaar (Die 50ste jaar) wees. Daar mag dus in die 49ste en vyftigste jaar geen oes geplant of geoes word nie.

Op die laaste dag van die sabatsjaar, word daar in Deut 15 beveel dat daar ‘n kwytskelding van skuld moet wees tussen broers (Dit het nie vir uitlanders gegeld nie) en in die Jubeljaar is alle rond regte herstel, gevangenis vrygelaat  en slawe vrygestel.

Dit is dan ook juis omdat Israel nie die sabatsjare gehou het dat God aan Daniël in Dan 8 en 9 verduidelik dat sewentig maal sewe jare oor Israel uitgeroep is.  Tot op hede skuld Israel vir God nog sewe jare wat dan sal begin met die sewe jaar groot verdrukking.

Nou is dit interressant dat 2015 juis ‘n sabatsjaar is volgens die joodse kalender en nog meer, dit is blyk om die sewende sabatsjaar te wees (En dus ook die begin van die Jubeljaar). Daar word ook beweer dat dit die 70ste Jubeljaar sou wees.

Nou wil ek dadelik sê dat dit nie my intensie is om ‘n ekstensiewe uitleg te gee van wanneer daar begin tel is en wat die argumente is rondom die presiese begin en einde van elke jaar ens nie.  Vir die van julle wat belang stel, daar is baie verwysings op die internet beskikbaar.  Wat wel interessant is, is dat Jerusalem in 1917 deur die Turkse Otoman regering na 400-jaar aan Britanje oorhandig is en dat Israel in 1966 weer beheer oor Jerusalem verkry het (Elke keer op die Jubel Sabatsjaar).  Verder was die grootste ekonomiese ineenstortings in Amerika in September van 2001 (net na die aanval op die Twin Towers van 9/11) en weer in 2008 op 28 September tot Wall Street met 777 punte geval het op een dag, elke keer ‘n sabatsjaaar.

Nou is ons hier in 2015, ses weke weg van die einde van September.  Ek weet nie presies watter dag die einde van die Sabatsjaar is nie, maar die laaste van die vier bloedmane is op 28 September. Daar is groot verwagtig dat iets gaan gebeur.  Die komplot kontempleerders praat klaar van meteoriete wat die aarde sal tref, of militêre bewegings wat plaasvind, kettingwinkels wat omskep word in sekuriteites komplekse en voorbereidings om vlugtelinge in Namibië te huisves.  Soos die radio program van ouds: “Waar of Wolhaar?” Ek weet nie, maar Jesus sê ons moet oplet na die tekens. As die vyeboom bot moet ons weet die tyd is naby.

Hier is dus my vraag-

As die wegraping in die volgende paar weke sou plaasvind. Is jy reg? Sal jy die basuin, die geroep van die aartsengel hoor en sal jy in die wolke weggevoer word saam met die wat in Jesus gesterf het en uit die grafte opstaan?  Wat van jou ma, jou pa, jou kind, jou vriend? Ken hy/sy Die Here en ken Jesus hom/haar? Dalk is dit nog nie die tyd nie. Hopelik is God se geduld nog nie op nie en smeek Jesus vir Sy Vader om nog ‘n bietjie te talm sodat die oes ingebring mag word. Dalk kry Israel weer toegang tot die tempelberg in Jerusalem, dalk kry hulle toestemming om Salomo se tempel weer te begin bou? Net Die Here weet wat presies in stoor is vir ons, maar een ding is verseker. Daar sal ‘n dag kom dat Jesus soos ‘n dief in die nag sal kom om die wie se name in die boek van die lewe geskryf is te kom haal, in ‘n oogwink. Dan is daar nie meer tyd vir argumente en filosofiese praatjies nie. Dan is dit te laat.  Dan kan jy nie meer wonder of Groot Doop of Baba doop nou eintlik reg is nie.

Net Die Vader ken die dag en die uur dat Hy die engel opdrag sal geen om daardie basuin te blaas, maar dit voel vir my die tyd is min en as jy in jou hart onseker is of jy dit sal mee maak, is dit vandag jou kans om dit reg te stel.

Maranatha!!!

The invisible woman

•Augustus 10, 2015 • Lewer Kommentaar

My liewe vrou het onlangs die onderstaande stukkie geskryf.  Dit is nou wel in Engels, maar op hierdie vrouedag sit ek dit graag op.  Mag dit vir julle vroue tot seën wees.

 

FatherGod gave me a revelation about 5 different women at the well, meeting either God or a representative of God. Each one had their own identity, own journey and own revelation on Who God truly is. The first of the five is Hagar, the invisible Hagar and slave of Sarah. She was not the woman of promise, but of slavery. Every time things changed for the better, something would happen to her that seems to put her in even a worse position as before.   Yet God blessed her and she calls the first well of meeting, God sees. She later gives birth to a boy whose name means God hears. To the world she might seem invisible, but because of her obedience to God to go back to Sarah and submit herself, she was exalted as the first woman to know God as the God Who sees and hears us.  With this I also played the YouTube video by Nicole Johnson with the same theme. For a while it was okay to be invisible or even thinking of somebody else as invisible.

Being invisible was not a problem (because it seems like Hagar’s problem), until a conversation with my almost seventeen year old daughter. She is a real artist. I call her my golden girl, because she can literally do anything and change it into a huge success. Unfortunately, she does not think she is good enough, because (and this is her words) there is always somebody better and in performing and visual arts, only the best make it. I tried to explain that God has this wonderful future planned for her and that she should not be discouraged by what the world says, but when you are seventeen, this is the language of a subjective mother. She explained to me. “Mom, I want to be famous. I want the whole world to know me and to cry at my funeral, because I made an impact on their lives. I know for some people to have a normal life with three children is okay for them (directing the focus on my life), but I want my life to mean something.” I brushed the conversation off and focused on the greatness God has put in each one of us. I thanked God that she hasn’t lost that yet and tried to forget that (in her words) my life seems meaningless.

The next morning I awoke to the words… I have planted eternity in man’s heart. I searched for the text in the Bible and found it in Ecclesiastes 3:11 He has made everything beautiful in its time. He also has planted eternity in men’s hearts and minds (a divinely implanted sense of a purpose working through the ages which nothing under the sun but God alone can satisfy)

God, I ask in the Name of Jesus, that You will show me the purpose of my life. I know it is only You that can satisfy. I was reading all about Noah and there is the invisible woman again. Noah’s wife apparently had no name. Her struggles were of no importance and the support and love she showed to her husband over the 130 years of building the ark, just were not important enough to be known. Lot’s wife, not important, but then she was disobedient, Samson’s mother again nameless. Then there was the little girl working for Naaman’s wife (nameless) and the last nameless woman was the one at the well, a nameless, adulterous, Samaritan woman. (My apologies to all the other nameless women of the Bible that I did not mention).

It was only in my quiet time with Father God that I could find complete peace. He said “I AM the One that lives in the invisible realm. They are all where I AM.”   I realised that dying to self, means exactly that. To become invisible and be completely free of what people think or know of me. He showed me how the invisible woman of the Levite (Judges 19 +20) started a war in Israel. To God, her live was valuable and then the invisible woman at the well. Jesus shared with her, what men like David longed to know. The Pharisees of those days thought they had the answer and pride prevented them from finding true worship, but Jesus saw an invisible woman and shared the secret of true worship with her. John 4:23 A time will come, however, indeed it is already here, when the true (genuine) worshippers will worship the Father in spirit and in truth (reality) for the Father is seeking just such people as these as His worshipers.

Thank You Father you have made me invisible. Help me to live more in the invisible realm to influence the physical realm to bring You the Glory that You deserve in the physical and invisible realms. 2 Cor 4:18 since we consider and look not to the things that are seen but to the things that are unseen’ for the things that are visible are temporal (brief and fleeting), but the things that are invisible are deathless and everlasting.

So, to all you beautiful daughters of God…. Go be invisible!!!

 

 

Elia was ‘n mens soos ons.

•September 6, 2014 • 1 Kommentaar

Ek wonder party keer watter Bybel mense lees of dalk juis nie lees nie. As iemend iets sê soos:”Nee, dis nou ‘n bietjie te weird” of “ek kan nie dink dat God dit of dat sal doen nie”. Hulle is reg dat die Here nooit teen Sy woord sal spreek nie, maar Hy kan sekerlik doen net soos Hy wil? Hy is immers God! Ongelukkig is hierdie manier van dink net wat Satan wil hê.

Jakobus, Jesus se half-broer, skryf in hoofstuk 5:17 “Elía was ’n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande lank nie gereën nie;” Dit het eintlik groot implikasies vir ons manier van dink. Dit beteken ek kan ook doen wat hy gedoen het en, belangrik, ek kan verwag dat ek dieselfde resultate sal hê!
Dit strek ook verder as dit. As jy die bybel lees, lees jy geskiedenis of lees jy realiteit? Dit is een ding om bybel stories te ken, maar ‘n heel ander ding om ‘n verwagting te hê dat sulke dinge ook met jou kan gebeur. Dit is tog wat Jesus belowe het en wat vir ons beskikbaar is deur dat Heilige Gees by ons teenwoordig is.

God wil hê dat ons in Sy realiteit sal leef en nie in die vals realiteit van dit om ons nie. Die eerste stap is dus om die woord van God met ander oë te begin lees. Amper soos wanneer ek ‘n brosjure lees van ‘n nuwe vakansie bestemming. Ek sien al die wonderlike fasiliteite en aktiwiteite wat vir my beskikbaar is om te gebruik en te geniet. So is die verhale in die bybel ook ‘n lys van fasiliteite en aktiwiteite as ek in God se Koninkryk begin ontdek. Jesus is my toegangkaartjie, Hy is die poort om deur te gaan. Al wat ek moet doen is om dit te begin gebruik.

‘n Praktiese voorbeeld is iemand wat kanker het. Kankerselle is selle wat onbeheersd begin groei. Hulle rebelleer dus teen die skeppingsorde wat Jesus vir hulle gestel het en ons weet wie die vader van rebellie is. Hulle is dus, net soos Israel onder Agab en Isébel buite God se voorsiennende wil. Ek kan dus bid dat daar droogte en hongersnood vir hulle binne my liggaam sal wees. Ek kan dit daagliks spreek in die Naam van Jesus.

Ek het peroonlik al gesien hoedat kankers met die helfte krimp in die tyd dat die pasiënt gewag het vir ‘n operasie datum en dit sonder enige behandeling. Dit is wat gebeur as ek in God se realiteit begin leef, die waarhede van die Bybel begin spreek, leef en verwag in my lewe.

My uitdaging is om die boksies waarin ek God geplaas het af te breek en my gedagtes oop te maak vir wat Hy wil doen. Dat ek nie meer tevrede sal wees met die beperking van wêreld wat ek om my sien nie maar sal begin om in God se realiteit te leef. In God se realeit is ek nie ‘n slagoffer wat in desperaatheid bid tot ‘n vêraf God nie, maar een waar ek as Kind van God en broer van Koning Jesus die “berg” aanspreek en vir hom sêom hom in die see te werp.

Mag Die Heilige Gees jou oë open om die skatte en waarhede in God se Woord raak te lees en jou die geloof gee om dit onwrikbaar te begin spreek in jou lewe. Amen.

Laat die kinders na My toe kom.

•Junie 9, 2014 • Lewer Kommentaar

Ons bespreek die boek Hebreers tans in ons selgroep. Ek haak telkens vas by hoofstuk 3 en 4. Die skrywer praat van die ongehoorsame kinders van Israel wat nie in God se rus kon ingaan nie. Baie mense vra wat is hierdie rus? Is dit die Hemel?

Ek dink nie so nie – ek dink dat dit iets is wat Vader God vir ons voorberei het vir hier en nou. Net soos wat Josua die volk sou inlei in die beloofde land, lei Jesus ons ook in hierdie rus in, maar die waarskuwing is Heb 3:12: “Sorg daarvoor dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur verleiding van sonder verhard word nie”

Jes 28:12 en 13 sê wat God se rus nie is nie: “Hy wat aan hulle gesê het: Dit is die rus, gee rus aan die vermoeides, en dit is die verkwikking. Maar hulle wou nie luister nie.  Daarom sal die woord van die HERE vir hulle wees gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie, sodat hulle kan heengaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik en gevang word .”

As Jesus vir jou ‘n lewende Woord is, bring Hy rus. In die Hebreeuse teks is rus nie ‘n werkwoord nie, maar ‘n plek.  Deur ‘n lewende verhouding met Hom gaan ek daardie plek binne.  Dit is nie ‘n plek waar ek ophou werk nie, maar waar alles in plek val omdat ek in Sy wil werk, waar daar nie minder uitdagings is nie, maar waar ek my nie hoef te bekommer oor hoe ek die uitdaging gaan oorkom nie, wand dit is klaar oorwin.

Hoe irronies is dit dan dat sovel mense eerder godsdienstigheid kies.  Dit is makliker om onder gebod op gebod en reël op reël te leef as om aan die lewende gebod wat op my hart geskryf word gehoorsaam te wees.

Laat ons dan streef om vandag in God se rus in te gaan!

NS: My vroulief se eerste boek is pas gepubliseer.  Dit is ‘n reeks vir kinders om hulle die waarhede oor Jesus te leer.  Gaan loer gerus op www.kruiskids.co.za

 

Die Krag van die Heilige Gees

•Mei 22, 2013 • 7 Kommentaar

Die pas afgelope Sondag was Pinkster gewees. In die week vooraf het ek vir baie mense gevra of hulle weet wat pinkster beteken. Ek was erg verbaas hoeveel christene nie eens geweet het dat Pinkster op hande was nie. Die wat wel geweet het, moes eers mooi dink waaroor dit eintlik gaan. Die wat wel ‘n antwoord gewaag het, het meestal gesê dat dit met die uitstorting van Die Heilige Gees te make gehad het. Ek kon niemand vind wat die Ou Testamentiese oorsprong van pinkster geken het nie. Alhoewel dit eintlik soveel geestelike waarde het om die wortel daarvan te verstaan en dit eintlik die uitstorting van Die Heilige Gees nog meer spesiaal maak, is dit nie werklik die doel van my skrywe nie. Dit was vir my duidelik dat die meeste Christene glad nie leef met enige verwagting van, soos Jesus dit gestel het, “Die Belofte van Die Vader af nie”. Hulle het nog nooit ‘n pinkster ervaring gehad nie en verwag ook nie enige kragtige werkings van Die Heilige Gees nie. Tog is dit die die ding wat Jesus pertinent vir Sy dissipels gesê het. Hulle moes in Jerusalem gaan wag waar hulle KRAG sal ontvang en dan sal hulle toegerus wees om Jesus se getuies te wees oor die hele wêreld. Ons is egter baie tevrede om met intellektuele praatjies en programme die evangelie te verkondig maar sonder die krag van God.

Sondag het ons ‘n “Doping met Die Heilige Gees”-diens in die kerk gehad. Mense wat graag die gawe wil ontvang kan kom vir handoplegging. Dit opsigself is great want daar is so baie kerke waar dit nie eens gedoen word nie. My storie gaan eintlik oor ‘n vriend van my. Hy is ‘n wonderlike ou. Hy sal ‘n myl vir jou loop. Hy stoei ook maar al ‘n geruime tyd met dinge soos doop en goed in sy huis en soos dit ook maar voorheen in my huis was, was daar al baie struwelinge gewees oor die goed soos Heilige Gees gawes, doop en goed.

Sondag staan hy in die kerk. Die aanbidding is lekker, die musiek is opbouend en maak God se naam groot. Die preek gaan oor die waarhede van Die Heilige Gees. Dan kom die uitnodiging vir mense om voretoe te kom. Hy het geen intensies vir sulke goed nie. Terwyl daar vir die mense gebid word, sing ons aanbiddingsspan en die gemeente geniet net die samesang tot God se eer. Natuurlik sing hy ook lekker saam daar in die agterbanke.

Nou wanneer God se Gees val, dan maak dit nou nie eintlik saak waar jy staan en wie jou die hande oplê nie, want toe hy hom weer kon kry, vloei hierdie vreemde klanke by sy mond uit en hy staan hande in die lug Die Here en aanbid in ‘n nuwe vreemde taal. Groot was sy verbasing en natuurlik ook sy vrou toe hy dit met haar deel na die tyd. Ek glimlag net oor God se wonderlikheid en Sy verdraagsaamheid met elkeen van ons.

Natuurlik was hy nie die enigste een wat God se krag eerstehand ervaar het nie en daar was heelwat ander mense wat ook sommer in die banke met Die Heilige Gees gedoop is.

In Markus 12:24 staan: En Jesus antwoord en sê vir hulle:Is dit nie daarom dat julle dwaal dat julle die Skrifte en ook die krag van God nie ken nie?

Ek wil nie hê dat Jesus dit ooit vir my hoef te sê nie. Ek ken baie mense wat dan soms die Bybel ken, maar niks ervaring het van God se Krag nie. Sonder doping met Die Heilige Gees is ons kragtelose Christene. Moenie wag tot Die Gees jou so in die verbygaan ook tref nie, maar soek die Gawe aktief. Dan sal jy ook die Krag van God begin ken.

Ek glo nie in treine nie!

•Augustus 27, 2012 • Lewer Kommentaar

Ek sê altyd vir mense: “Al sê ek, ek glo in treine nie; as ek op die treinspoor te gaan lê en die trein kom, gaan hy my nog steeds doodry”. My ongeloof sal my nie red van die werklikheid van die tein nie. Net so kan iemand maar in sy hart sê daar is nie ‘n God nie, maar as God opdaag, gaan sy grootste ongeloof hom nie kwytskeld van God se almag nie.

So het ek ‘n vriendin wat in ons omgee groep is en ‘n naby pad met Die Here stap. Haar man is ‘n ongelowige en ek en hy het al hete gesprekke gehad oor God se bestaan.

Dit is baie swaar as ‘n gelowige man of vrou so alleen Die Here moet dien by die huis. Veral as jy nie van jou gelukkigste emosies met jou lewensmaat kan deel nie. So twee weke gelede by ons omgeegroep kom haar diepe hartseer oor die verlorenheid van haar man weer uit. Ons bid toe almal daadwerklik saam vir sy redding.

Toe sy tuis kom, vra hy haar of ons vir hom gebid het. “Ja”, sê sy. Hy vra toe ook wat ons gebid het en sy gee hom so ‘n bietjie terugvoer. Hy sê toe dat iets baie vreemd met hom gebeur het in die tyd dat ons gebid het. Hy wou nie sê wat dit was nie, maar sê toe; “Ek sal dalk een Woensdag wil saam gaan en gaan kyk wat julle daar doen”

Ek gebruik baie keer die voorbeeld van swaartekrag – niemand kan swaartekrag sien nie en ons weet eintlik nie presies hoe dit werk nie. Ons het wel teorië oor hoe dit werk, maar ‘n teorie is eintlik maar nie ‘n poging om te beskryf wat ons waarneem en te voorspel wat ons in die toekoms onder soortgelyke omstandighede kan verwag. Ons glo egter nie in swaartekrag omdat ons die teorie verstaan nie, maar omdat ons die effek daarvan sien. Ons het eers geglo en toe die teorië ontwikkel.

Net so glo ek nie in God omdat ek Hom verstaan nie en net soos met swaartekrag is daar baie teorië oor God, meeste waarvan erg tekort skiet, maar ek glo in God omdat ek Sy effek op my en ander se lewens kan sien.

Ek kan nie wag om te sien wat gebeur as ‘n bonatuurlike Groot God, ‘n heel gewone klein ongelowige mannetjie ontmoet nie!

Soli Deo Gloria!

Krag van gebed

•Desember 7, 2011 • 3 Kommentaar

Ek het die laaste week of twee net weer besef hoeveel krag gebed het en watter verskil dit in mense se lewens kan maak. Twee van die verpleegsters by die hospitaal het met my kom praat oor hulle geestelike lewe. Telkens was die probleem dat daar ‘n gevoel van verwydering van God is, onvermoë om die Bybel of ander geestelike boeke te kan lees, moegheid en gebrek aan konsentrasie as dit tyd is vir stiltetyd en onvermoë om Die Heilige Gees of God se nabyheid te ervaar. Ek vra toe een van hulle kollega’s om saam te bid – niks fensie nie, net soos Die Here op ons hart sit.

Die ander spesiale geleentheid is ‘n dierbare pasiënt van my. Sy is reeds ‘n jaar lank onder my sorg en ons het haar geopereer vir kanker. Sy was een van daardie pasiënte wat ek werklik gedink het sal deur haar chirurgie, chemo en bestraling seil, maar na alles en ten spyte daarvan dat sy eintlik wonderlik goed doen, het sy emosioneel nogal uitmekaar geval. Sy het skielik allerhande gewrigs- en spierpyne gehad en oor die algemeen oud en afgeleef gevoel. Ek het ‘n paar keer maar moed ingepraat en gepaai met wêreldse wysheid, maar met haar laaste besoek het haar fasade van moedigheid weereens afgeval. Hierdie keer het ek regtig ervaar dat Die Here wil hê dat ek Hom met haar moet deel. Dit vat maar elke keer ‘n klomp moed en ‘n stap van geloof om met ‘n pasiënt wat nie duidelik Die Here ken oor geestelike dinge te praat. Op navraag het sy wel in ‘n christen huis groot geword, maar eintlik oor die loop van tyd besluit dat dit nie vir haar is nie.

Toe ek met haar begin praat oor die hoop wat daar in Christus is en die vryheid wat ons net deur Hom kan verkry het sy gesê dat sy die laaste paar weke weer baie begin wonder het oor God en of Hy regtig bestaan en dalk vir haar kan help in hierdie staat van totale mismoedigheid. Sy het vertel hoedat daar, sonder waarskuwing, iets soos ‘n donker wolk oor haar kom, iets wat haar vasdruk. Sy voel dan skielik angstig en of sy maar net sowel kan dood gaan. As sy dan dink aan haar wonderlike kinders en liefdevolle man dan voel sy weer skuldig dat sy sulke goed kan dink.

Nadat ek met haar die belofte wat in Jesus lê gedeel het, het ek vir haar gebid.

Wat die verpleegsters betref het die gebed gemaak dat hulle weer die nabyheid van Die Here kon ervaar en weer ‘n nuwe passie vir Hom begin ervaar het. Die een wat ek gevea het om saam te bid, het tot die oortuiging gekom om haarself te laat doop, iets waaroor sy ook reeds ‘n geruime tyd top. Nie omdat ons gebid het oor die doop nie, maar net omdat ons in eerlikheid saam voor God se troon gekom het.

My pasiënt skakel my vandag en sê so half verleë dat sy die volgemde oggend opgestaan het en gevoel het dat daar iets van haar af gelig het. Sy het soos ‘n nuwe mens gevoel. Haar pyn was weg en sy kon al haar pynpille los. Toe dit nou vir ‘n paar weke steeds goed gaan, het sy besluit om my te skakel. Sy het ook gebid en gevra dat Jesus in haar lewe moet kom en die bybel begin lees. In kort het Jesus deur ‘n eenvoudige gebed gedoen wat ‘n jaar se pille en praatjies nie kon regkry nie. Sy het weer vry en vol vreugde gevoel.

Hoeveel christene loop rond en bid in hulle hele lewe nooit vir iemand anders nie, ons grootste seën kom wanneer ons begin om ander te bedien met die gawes van Die Here. Op die ou einde is dit nie die boodskapper wat die krag het nie, maar die boodskap.

“Dankie Here vir U getrouheid. Mag elke gebed tot eer en uitbou van u Koninkryk strek”

Alles sal ten goede meewerk.

•November 15, 2011 • 5 Kommentaar

Ai, ek kry maar net nie tyd om by die blog besigheid uit te kom nie, maar elke nou en dan gebeur daar iets wat kommentaar verdien; Vir die wat al ‘n bietjie my blog gelees het, weet dalk dat dit begin het met “Die Doop” en ons stryd met vriende en die kerk oor die waarheid van God se woord. Die prys wat betaal is vir waarheid was groot en sommige dae dan voel ‘n mens nog hartseer oor dinge wat verlore is, soos ‘n kinderbedienning van meer as 120 kinders waarvan daar nou amper niks oor is nie.

Daar is mense wat ook saam met ons besluit het om God se Woord ernstig op te neem en ‘n keuse vir Hom gemaak het. Sommige het gegroei in hulle kennis van Die Woord en die ywer vir Die Here. Sommige se inisiële passie het vroeër of later verflou en, alhoewel hulle nie kan teruggaan na waar hulle was nie, smag hulle na die verhouding wat hulle met Jesus ontdek het toe hulle eers besluit het om Hom onverdeeld te begin volg. Daar is van die mense wat, ten spyte van die kennis oor die doop, besluit het om dit net te ignoreer.

Vannaand, by die Bybelskool was die lesing oor die doop. Die spreker het die waarheid rustig en eenvoudig uit die woord gebring, gepraat oor die betekenis daarvan en hoe dit in die Nuwe Testament toegepas is. Veral dat mense in alle gevalle dadelik gedoop is nadat hulle tot bekering gekom het, dat dit die logiese en onmiddelike volgende stap was. Ook dat dit ‘n opdrag is en nie ‘n vriendelike voorstel of aanbeveling nie. Laastens dat dit ‘n toets van gehoorsaamheid is want per slot van sake is geloof sonder dade dood.

Toe ek daar kom, sit van ons goeie vriende daar, twee getroude pare. Beide van die vrouens is reeds gedoop, om die waarheid te sê was een van hulle die groot rede waarom ons voor die inkwisisie gedaag was omdat ek en my vrou haar gedoop het en haar man ons gaan verkla het. Die wonderlike ding is egter dat haar man saam met haar daar gesit het. Hy het die laaste paar maande weer saam met haar en die res van die gesin eredienste begin bywoon by ons (nuwe) kerk en in die laaste week vir die eerste keer sedert 2009 weer begin ondersoek instel na die doop en nou ook die lesing daaroor bygewoon. Die ander paartjie het ook as gesin ‘n nuwe geestelike tuiste gevind en sy is reeds gedoop, maar haar man het tot nou toe nog nooit regtig die behoefte gehad om homself te laat doop nie.

Ek kan nie help om hier in my binneste te glimlag oor die situasie nie, dat al die hoofkarakters van die groot konsternasie in die NG gemeente nou saam, by ‘n nuwe kerk sit en luister na die onderwerp wat gelei het tot al die moeilikheid. Aan die einde was daar ‘n baie positiewe atmosfeer en ek sal glad nie verbaas wees as daar nie binnekort nog een of twee dopelinge is nie.

Ek verwonder my aan God se trou en die werk wat Hy ten midde van die vyand se aanvalle doen om vriende en gesinne te herbou en mense nader te trek aan Hom en mekaar, hoe Hy vergifnis en liefde in die hart kan opwek. Ek kyk na ons vriend wat nou in ons nuwe kerk sit en luister na die doopleer en ek besef dat ek geen bitterheid of verwyt in my hart het oor die verlede nie. My hartsbegeerte vir hom is dat hy ook die passie en vreugde van Jesus kan smaak en in volheid saam met sy gesin Die Here kan dien.

Mag God verheerlik word in dit alles.

In ‘n seker sin sal hierdie hoofstuk sekerlik afgesluit wees as hy gedoop sou word… Hou die spasie dop.