Pinkster, Gawes van die Gees en Tale

Wat ‘n wonderlike naweek wat verby is. Twee vriende wat ons baie min te sien kry, eintlik die eerste mense wat ons hier in die Kaap leer ken het, dertien jaar terug, is Sondagaand gedoop.  Saterdag het ek en Adriana by Logos Kerk as deel van hulle Journey to Intimacy, gaan musiek maak.  Sondagoggend was ek by Cape Town Church of Christ en het die aanbidding en boodskap baie geniet, maar meer as dit, het drie vriendinne elkeen afsonderlik  ‘n uitstoritng van Geestelike Gawes beleef.  Natuurlik het al die vrae rondom dit weer na vore gekom.  Is dit regtig van God?  Word dit verkeerd gebruik? 

Daar is wyd uiteenlopende dinge gesê en geskryf oor die gawes van die Gees, van “dit het gestaak nadat die kerk gevestig is” tot “elkeen moet elke gawe kan beoefen anders is hy nie ‘n ware Christen nie”.  Natuurlik is albei hierdie pole verkeerd.  Ek het self oor die laaste twee jaar gewroeg oor veral die kwessie van spreek in vreemde tale, omdat dit die gawe is wat ons sekerlik die meeste sien en beleef.  Ek het oor die tyd ‘n klompie dinge vir myself uitgesorteer, maar sal glad nie sê dat ek alles verstaan nie.  

Uit die aard van die saak het ek groot geword in ‘n kerk waar die Heilige Gees ‘n abstrakte konsep was en waar ek nooit die gawes waarvan in 1Korinthiërs gepraat was gesien het nie.  Toe ek dus die eerste keer gekonfronteer word met iemand wat in tale praat, was ek redelik onseker oor hoe om dit te hanteer.  Ek het die Woord van God gaan ondersoek om meer te probeer verstaan hieroor.  Ek sê weer dat hierdie ‘n onderwerp is met uiteenlopende opinies en ek wil nie enigeen veroordeel laat voel nie.  As jou opinie van myne verskil, dan stel ek voor jy vat jou Bybel en lees so objektief as moontlik al die riglyne wat in die nuwe Testament opgeskryf staan.  Ons glo immers dat dit die Lewende Woord van God is en dat ons ‘n lewende en interaktiewe God aanbid.

Ek sal begin met die volgende stellings:

Die gawes bestaan en funksioneer steeds in die kerk.  Daar staan wel dat “tale sal ophou in 1Kor 13:8, maar vers 10 sê duidelik eers as die Volmaakte (Jesus) gekom het.

Verder sê Paulus ten slotte in sy riglyne oor die gawes dat ons nie die spreek in tale moet verhinder nie (1Kor 14:39).  Baie mense lees hoofstukke 12 en 14 en kom tot die slotsom dat tale nie gebruik moet word nie maar Paulus eindig met die opdrag dat spreek in tale nie verhinder moet word nie maar dat dit ordelik en welvoeglik moet geskied.

Ek verstaan ook dat speek in tale nie vreemde klanke is nie, maar ‘n taal met verskeie woorde. Die Griekse woord, γλωσσα (glossa) word deurgans gebruik. Dit beteken letterlik tong maar in konteks word dit bedoel om ‘n taal of dialek te wees wat duidelik onderskei kan word.  Sommige vertalings praat van “ongewone tale of klanke” wat nie vir my korrek klink nie.  Ek wil dit net duidelik stel dat iemand nie noodwendig 3000 woorde Afrikaans hoef te kan praat om enkele woorde as Afrikaans te bestempel nie.  Hy kan sê “Baie Dankie” en niemand sal stry dat hy wel Afrikaans praat nie. My ervaring is dus dat die meeste mense wat in tale spreek, veral in die begin ‘n beperkte woordeskat gebruik.

Die gawes word uit genade gegee.  Charismata, (die Griekse woord) beteken die meervoud van genade.  1Kor 12:4-11 stel dit ook duidelik dat dit vrylik gegee word soos Die Gees dit goed vind.  Dit kan nie verdien word nie en spreek ook nie van die geloof en heiligheid van die ontvanger nie.

Wat is die doel van die geestelike gawes?  Eerstens dwing dit ons om as ‘n eenheid op te tree.  1Kor12:8-30 gaan juis hieroor dat die liggaam net volledig kan funksioneer as elke lid sy deel doen en homself nie hoër ag as die ander nie.  As een persoon al die gawes sou ontvang, dan sou hy niemand anders nodig hê nie, trots word en terugval in die hande van die satan.

Tweedens dien dit tot opbou van die gemeenskap van gelowiges (1Kor 14:3-4)

Verder getuig dit aan nie-gelowiges oor die krag van God (Jes 28:11, Hand 2:5-8).  Die mense het juis die teks in Jes 28 gebruik as argument om in tale te spreek, maar Paulus meen egter dat die tale  na afloop van Handelinge eerder tot opbou van die gemeente en juis ongelowiges kan afskrik.  In hierdie opsig sal profesie hulle juis oortuig van God se alomteenwoordige kennis (1Kor 14:21-25).  Hy eindig weer af in vers 26 dat alles tot opbou moet geskied.

Laastens kan dit dien tot versterking van die gelowige self. (1Kor 14:4)

Wat spreek in tale betref word daar in 1Kor 14 die volgende daaroor gesê:

Dit is tot opbou van die gelowige(4), Die gees van die gelowige spreek verborgenhede, Dit kan ‘n lering, ‘n openbaring, ‘n woord van kennis of ‘n profesie bring(6), Dit is ‘n danksegging tot God(16), Dit van lofliedere sing of bid tot God (15).  As daar in tale gespreek word, bid die gees maar die verstand is onvrugbaar m.a.w. dit lei nie tot dieper kennis of insig van God nie (14)

Hoe behoort dit dan gebruik te word?

As deel van persoonlike aanbidding.   1Kor 14:28 sê duidelik dat die persoon in die afwesigheid van iemand wat kan uitlê moet swyg en persoonlik tot God spreek.  Die persoon hoef nie die gemeente te verlaat nie, maar kan steeds in persoonlike gebed verkeer.

As ‘n bedieningsgawe in klein groepies.  Hier is dit belangrik om aan God te vra vir die gawe van uitleg.  Hoe kom hierdie uitleg, of wat is dit wat dan gespreek word?  Dit bring openbaring, ‘n woord van kennis, profesie of lering.  Wanneer hierdie gawe dus voldoende ontwikkel is, bring dit die vermoë om openbaring van God aan ander te deel.  Uitleg is nie dieselfde as vertaal nie.  Uitleg is om die betekenis of verklaring van iets te gee.  As ek ‘n sin in Engels hoor, dan vertaal ek dit nie woord vir woord oor in Afrikaans voordat ek die betekenis verstaan nie.  Ek verstaan die betekenis daarvan selfs sonder ‘n woord vir woord vertaling, amper asof ek weet wat dit beteken sonder dat ek nodig het om eers die Afrikaanse woorde te dink.  Net so kan iemand weet wat dit beteken sonder om die taal woord vir woord oor te vertaal.  Soms kan dit in die vorm van visioene, gedagtes of ‘n innerlike stem wees.  Soos enige profesie moet dit getoets woord aan die Woord van God en aan die beleidenis van Jesus, daarom sê Paulus in 1Kor 12:3 “Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees”

Bedienning in die gawes tydens eredieneste of groot byeenkomste bring groter uitdagings.  Sekerlik kan elkeen nie opspring en ‘n openbaring deel nie.  Die prediker mag ook vir ‘n tyd in persoonlike gebed (in sy taal) verkeer om ‘n openbaring van God te kry voordat hy begin preek.  Hy sal dit net doen as hy wel ‘n uitleg van God verwag.  Hy deel dan sy openbaring (of uitleg) in sy preek.  Die feit dat niemand opspring en ‘n uitleg gee nie, is nie noodwendig ‘n probleem nie.  Mense in die kerk kan ook soms in persoonlike gebed verkeer tydens die erediens en dit mag in die vorm van hulle taal wees.  Solank dit nie inmeng met die ordelike verloop van die erediens nie, is daar tog geen beletsel daarteen nie?  Ek was verlede jaar by ‘n aanbiddingskonsert van Retief Burger met omtrent tweeduisend mense waar ‘n man ‘n boodskap van God ontvang het en hardop in ‘n vreemde taal gedeel het.  Daar het onmiddelik ‘n uitleg gevolg  van iemand anders af. 

Waarvoor moet ons versigtig wees?

Nie vir die gawes nie!  As ek vir my seun ‘n geweer as ‘n geskenk gee, en hy skiet iemand daarmee dood, dan is dit nie die geweer wat sleg is nie, maar my seun.  God gee die gawes vrylik en sonder enige voorwaardes.  Ons sal wel verantwoording moet doen voor Jesus se troon oor hoe ons dit gebruik het.  Het ons dit vir selfsugtige redes gebruik, of om God se koninktyk uit te brei?  Was dit ‘n getuienis vir ander?  Satan sal altyd die onbekende gebruik om vrees en angstigheid by ons uit te lok.  Ons as gelowiges moet sensitief wees om nie vir hom meer ammunisie te gee as wat hy verdien nie.

Ek het self al ontoereikend gevoel oor my gawes of gebrek daaraan.  Ek kon van kleins af myself vir ure lank vermaak deur in allerlei vreemde tale en aksente te praat, self liedjies te sing in hierdie tale.  Dit het baie natuurklik gekom.  Soos ek groter geword het, was dit nie so “cool” om met jouself te praat nie, veral nie in snaakse tale nie en het ek dit minder en minder gedoen.  Toe ek meer van die Heilige Gees bewus begin raak het, het ek gevra oor hierdie tale, want telkens as ek gebid het vir ‘n taal, was dit maar hierdie ou bekende woord en tale wat by my opgekom het en ek het dit onmiddelik verwerp as vleeslik.  Daar is ook al vir my gesê dat dit nie die ware Jakob kan wees nie, dat dit bloot my ryke verbeelding was.  Dit het baie vertwyfeling in my gebring.

Toe het ek begin beleef hoedat die heilige Gees kragtig deur my kan werk, soms terwyl ek in een van hierdie tale van my bid tot God (as persoonlike gebed), hoe mense omval in die Gees met aanraking en hoe baba’s soos klein Carla gesond word.  Ek weet die Heilige Gees is in my en gee Sy Gawes aan my soos dit nuttig is.  Meestal pla die tale my nie so baie nie, maar soms wonder ek tog.  Ek het geen groot begeerte om tydig en ontydig vir ander in tale te bid nie, want ek assosieer die werkinge van die Heilige Gees nie net daarmee nie maar met intieme, afhanklike gebed teenoor God.  Hy werk ongeag van my tale!

Dinge wat my wel kwel en ek glo vir baie mense ‘n struikelblok word in hulle geloofslewe is die volgende:

Waar daar vir iemand gebid word vir ‘n taal en die persoon ervaar druk en verwagting dat hy nou moet produseer en dan ‘n groot telleurstelling as daar niks gebeur nie.  My verstaan van die Bybel is dat nie elkeen die gawe ontvang nie.  Al ontvang meeste dit dalk, is dit nog nie almal nie en die Heilige Gees se arm kan en behoort nie gedraai te word nie. 

Verder moet die waarde van lof, aanbidding en danksegging in jou eie moedertaal nie onderskat word nie.  God luister nie na die woord nie maar na die hart.  Waar daar dan hande opgelê word of gesamentlike gebed plaasvind, moet elkeen kan sê Amen op die woorde wat gespreek word.  Amen beteken immers “Laat dit so wees” of “laat dit volbring word”  As daar dus in hierdie omstandighede in tale gebid word, hoe kan die een vir wie gebid word dan sê Amen?

Laastens moet daar gewaak word teen ‘n boodskap van gawes = tale of self een stappie verder, Om Christen te wees = Tale.  Dit kan maklik so voel en kan lei tot groot vertwyfeling veral as jy klaar gedoop is met water en met die Gees en steeds nie ‘n taal praat nie.

Ek sluit af met 1Kor 14: 39 en 40: “Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie.  Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan.”

Advertisements

~ deur Khosaan op Mei 24, 2010.

11 Responses to “Pinkster, Gawes van die Gees en Tale”

 1. Angesien tale vir die ongelowiges is (1 Kor. 14), hoe lank moet een ongelowig bly?
  Ek sien by groot byeenkomste, spreek daar somer ‘n klomp gelyk in tale, sonder dat daar uitleg vir elkeen gegee word. Hoekom spreek hulle nie een op ‘n slag en hoogstens drie soos in 1 Kor. 14 dit as ‘n punt van orde meld?
  Wanneer gaan daar gelowiges wees wat profeteer?

  • As ek 1Kor 14:20-26 lees, dan is dit duidelik dat Paulus antwoord op ‘n verskoning wat die Korinthiërs gebruik het vir hulle ondeurdagte gebruik van die tale. Jes 28 sê wel dat daar in tale tot die volk gespreek sal word en dat hulle steeds Christus sal verwerp en in handelinge 2 word dit dan ook so volbring, maar dan sê Paulus dat iemand wat onkundig of ongelowig is juis deur die aanhoor van die tale die indruk kan kry dat die klomp mense half mal is. Daar teenoor sal ‘n profesie ‘n woord van kennis bring wat aan die ongelowige sal bewys dat God die geheime van sy hart ken en tot bekering kom. In hierdie opsig verduidelik Paulus dan dat die tale juis die ongelowige sal wegdryf. Hy eindig die argument in vers 26 as hy sê dat al die gawes tot opbou van die mense, by implikasie gelowig en ongelowig, moet lei.

   Dit is belangrik on 1Kor 12, 13 en 14 saam te lees en met die gedagte dat ons nie die gawes moet verhoed of teë werk nie. Jy vra wanneer sal gelowiges begin profeteer? Ek weet nie in watter kringe jy beweeg nie, maar dit gebeur gereeld om my. Ek het in die laaste paar maande elkeen van die gawes persoonlik ervaar op verskillende geleenthede. Dit is egter belangrik dat daar ‘n veilige omgewing moet wees waar mede-gelowiges in liefde hulle gawes kan beoefen en kan leer van mekaar. Ons almal groei tog konstant in ons geloof. Paulus praat ook in 1Kor 13:11-12 daarvan dat sy verstaan van die gawes oor tyd verbeter het maar dat hy steeds nie alles verstaan het nie.

 2. Elke persoon ontvang sy eie taal, soms ook meer as een taal. As dit vir ander deurmekaar klink is dit maar net omdat elkeen direk tot God in sy eie taal wat hy ontvang het praat. Wanneer ‘n profesie van God gespreek word sal die persoon se stem duidelik bo die ander mense se stemme uit staan en die gemeentelede sal stil word, waarna daar gewoonlik die uitleg sal volg. Gewoonlik sal dit net 2 of 3 keer per vergadering gebeur.

 3. Die spreek van tale het tot stil stand gekom 1 Kor 13:8, daar bestaan nei so ding in die woord dat elke mens ‘n taal ontvang nie wat se skrif word gebruik om so ‘n siening te steun, die gee van gawes waarvan die spreek van tale een was was gegee sodat ander mense opgerig kan word , so tot voordeel van ander as mens ein hierdie sogenaamde geheime taal van hulle praat of bid tot wie se voordeel is dit dan , die manier hoe die hele taal kwesie vandag gebruik word het ‘n pinkster aanslag en word nei deur die woord gesteun nie,

 4. Die spreek in tale kom voor in drie boeke van die Bybel, naamlik: Markus 16:17; Handelinge 2, 10 en 19 asook 1 Korintiërs 12-14. Ons kyk in besonder na 1 Korintiërs 12-14 omdat dit hier gaan oor die tale in die kerk.
  Die volgende riglyne is belangrik wanneer ons die spreek in tale beter wil verstaan:
  In 1 Korintiërs 12 behandel Paulus die gawes in die algemeen. Hy verduidelik hoe hulle ontvang word en hoe God hulle in die kerk vestig.
  In hoofstuk 13 beskryf Paulus die wyse waarop elke gawe beoefen moet word, naamlik met liefde.
  In hoofstuk 14 speel hy die gawe van profesie en die spreek in tale teenoor mekaar af. Die spreek in tale is ondergeskik aan die gawe van profesie. Daarmee saam gee hy ook riglyne vir die regte gebruik van spreek in tale en die uitlê daarvan.
  Die Griekse woord wat vir tale gebruik word, is glossã en beteken tong of tale. Dit is baie belangrik om te verstaan dat die “ongewone” wat elke keer bygevoeg word in die 1983 vertaling, nie in die oorspronklike Griekse teks voorkom nie.
  DIE GAWE VAN SPREEK IN TALE.
  1. LEES 1 Korintiërs 12:30 en 13:1 [die 1983 vertaling en die 1953 vertaling]. Verskil die twee vertalings van mekaar wat 1 Korintiërs 12:30 betref?
  Die gawe om in tale te spreek, rus vir die charismatiese groepe baie sterk op 1 Korintiërs 13:1. Hier word genoem dat ‘n gelowige met die liefde, ook die tale van engele kan praat [‘n hemelse taal]. Maar wat bedoel Paulus met hierdie vers?
  Antwoord: Die 1983 vertaling praat van ongewone tale of klanke maar die 1953 vertaling praat heel korrek net van tale. In die oorspronklike Griekse teks kom net tale voor.
  Om Paulus se bedoeling met 1 Korintiërs 13:1 reg te verstaan, moet ons kyk na die vorm van die werkwoorde in die gedeelte asook in verse 2-3. Indien Paulus wil aantoon dat ons werklik die tale van engele kan praat, sal die werkwoorde in die indikatiefvorm staan. Al die werkwoorde se vorm is egter gerig op iets wat onwerklik is [subjektiewe vorm]. Paulus stel met ander woorde ‘n hipotese: selfs al was dit moontlik om die tale van engele te praat [wat nie moontlik is nie], sal dit sonder die liefde niks beteken nie. Daarom kan 1 Korintiërs 13:1 nie gebruik word as bewys dat Paulus een of ander hemelse taal voorskryf nie.

  2. LEES Lukas 1:11-20; 26-37 en 2:8-14.
  Praat die engele hier menslike taal of engele taal? Praat die Bybel iewers van ‘’n taal wat deur engele gepraat word?

  Antwoord: Die engele praat menslike taal. Nêrens in die Bybel word melding gemaak van die taal van engele in die hemel nie

  3. LEES Handelinge 2:4,6.2
  Na die uitstorting van die Heilige Gees word daar in tale gepraat. Was dit reeds bestaande tale of nie?

  Antwoord: Hier praat die dissipels in kenbare tale van die tyd. 15 Verskillende tale word genoem [8-11]. Die opvallende is dat die Griekse woord dialektos [dialek] ook hier gebruik word. Ongelowiges het daarom die evangelie in hulle eie taal en dialek gehoor. Vir die woord tale word die Griekse woord glossã gebruik – dieselfde as in 1 Korintiërs 12-14.

  4. LEES 1 Korintiërs 14:2,4,5,18,19 [1983, 1953 vertaling. King James Version]. Hoe word hierdie verse [wat die tale betref] deur die verskillende Bybels vertaal?
  Hoe moet ons dit verklaar?
  Maar indien dit waar is dat die spreek in tale waarvan 1 Korintiërs 12-14 praat verwys na gewone en bekende tale, watter bewyse het ons dat dit waar is? 1 Korintiërs 14 self gee aan ons twee gronde.

  Antwoord : Die 1983 vertaling: ongewone tale of klanke.
  Die 1953 vertaling: wat in ‘n taal spreek; wat in tale spreek. King James Version: ‘n onbekende taal. Die charismatiese groepe verwys veral na die King James vertaling om aan te toon dat die spreek in tale van 1 Korintiërs 12-14, nie ‘n taal van hierdie wêreld is nie. In die King James Version staan die “onbekende” egter in italic om aan te toon dat dit nie in die oorspronklike teks voorkom nie. Dit is deur die vertalers bygevoeg. Maar watter woord word konsekwent in die Griekse teks vir tale gebruik? Die Griekse woord glossã wat tong of taal beteken. Dit is dieselfde woord wat vir tale gebruik is in Handelinge 2.

  5. LEES 1 Korintiërs 14:13,27.
  In vers 13 en 27 word gepraat van die gawe om ‘n vreemde taal te kan uitlê. Die Griekse woord wat vir uitlê gebruik word, is hermeneuō. Dit beteken letterlik om te vertaal en kan slegs gebruik word vir die vertaling van ‘n bestaande taal.
  Indien u vers 13 en 27 moet vertaal, sal u “uitlê” gebruik of vertaal? Waarom?

  Antwoord: Ek sal ‘vertaal’ gebruik en wel om twee redes: Dit is die betekenis van die Griekse woord. Dit verwys heel korrek na ‘n reeds bestaande taal wat vertaal moet word en nie na ‘n gebrabbel van woorde nie.
  6. LEES 1Korintiërs 14:21-22.
  Wie is die volk met wie die Here hier praat?

  Antwoord: Paulus verwys hier na Jesaja 28:11-12. In 1 Korintiërs 14:21-22 praat God met die ongelowige Israel.

  7. Hoe moet ons 1 Korintiërs 14:21-22 verstaan?

  Antwoord; Paulus verduidelik hier aan die ongelowige Israel, dat God sy evangelie in heidense tale sal verkondig. Wanneer Israel dit hoor, sal hulle weet dat die profesie waar geword het. So is die gebruik van vreemde tale ‘n teken vir ongelowiges. Om ‘n sinvolle teken te wees, kan die vreemde tale nie maar ‘n gebrabbel van klanke wees nie. Dit moet ‘n bestaande vreemde taal wees wat gepraat en in die diens vertaal word. Dit sal die ongelowiges beïndruk

  8. LEES 1 Korintiërs 14:12; 14:4 en 1 Petrus 4:10.
  Spreek in tale of profesie? Waarom?
  Antwoord: Profesie. Profesie bou die gemeente op terwyl spreek in tale net gerig is op die persoon self.

  9. LEES 1 Korintiërs 13:8.
  Wat gebeur volgens hierdie vers met die spreek in tale?
  ANTWOORD. Die spreek in tale sal ophou. Die Griekse woord [pauō] sê dat dit permanent sal verdwyn.

  10. Wanner sal die spreek van tale ophou?

  Antwoord: Ons lees dit in 1 Kor 13:10, wanneer die volmaakte gekom het,

  11. Wat beteken dit as ons lees van die volmaakte in 1 Kor 13:10.

  Antwoord: Daai teks is in die neuter geskryf wat beteken dat dit nie na ‘n persoon in die hy/sy vorm verwys nie , as iets in die neuter geskryf is beteken dit dat dit na iets verwys, so ‘n gebeurtenis, en na wat se gebeurtenis word verwys in die teks, na die voltooiing van die Woord van God die, Bybel, toe die bybel voltooi is was die spreek van tale nie meer nodig nie want God se godelike kennis is in totaliteit in Sy woord vasgevang

 5. Sodra jy met die heilige gees gedoop word, sal jy sonder twyfel in tale praat of nie, gaan die twee hand aan hand of nie, moet mens intale kan praat, moet, leraars jou aanmoedige, soms onderdruk, is in tale praat nie spesiaal, moet almal kan in tale praat, hoe weet jy die taal wat jy praat is werklik n taal, wie kan dit vir jou se.

  • Wilna, dankie vir jou vrae.

   In die bybel is daar by elke geleentheid waar mense met Die Heilige Gees gedoop is ook in tale gespreek. Ek verstaan dus uit die woord dat dit hand aan hand met mekaar gaan. My ervaring is egter dat baie mense iets anders verwag, dat hulle verwag dat hulle op een of ander manier deur die Heilige Gees oorgeneem word en dat hulle geen beheer het oor wat hulle doen nie en dit is nie die geval nie.

   Ek glo dus dat elkeen wat gedoop word met die Gees die gawe van spreek in tale ontvang maar dat baie kies om dit nie te praktiseer nie. Party mense hoor of dink die woorde in hulle koppe, maar omdat dit nie vir hulle sin maak nie, ignoreer hulle dit en spreek dit nie uit nie. Jy ry byvoorbeeld in jou kar en onthou jy moet nog brood koop, dan dink jy gewoonlik in ‘n stem in jou kop dat ek moet brood koop. Jy sê dit nie gewoonlik klip hard vir jouself nie. Spreek in tale is dieselfde. Wanneer ek stil word en fokus op God en ek luister, dan hoor ek die woorde in my kop maar ek verstaan dit nie. Ek spreek dus die woorde amper soos iemand wat agter iemand anders aan praat. Die Woord sê dit kom uit die Gees maar my verstand is onvrugbaar. Die uitleg kan kom in die vorm van ‘n beeld of op dieselfde manier, as woorde in my kop wat ek kan verstaan en herhaal.

   Ons behoort mekaar aan te moedig om in die gawes te bedien. In ons selgroep waar ons mekaar ken en geestelik vertrou moedig ek altyd die mense aan om te deel wat Die Gees aan hulle openbaar. Partykeer is dit ‘n teks, of ‘n droom of ‘n beeld of ‘n woord van kennis. Dit is mos die plek waar ons dit kan oefen.

   In die formele erediens is dit moeiliker. Tale word vrylik gebruik vir persoonlike aanbidding maar daar is net nie altyd tyd vir openbare profesie ens. nie. Dit is een van die redes waarom klein groep byeenkomste belangrik is.

   Hoe weet jy die taal kom van Die Heilige Gees. Dit kan net Die Here weet. 1Joh 4:2 sê: “Hieraan ken julle die Gees van God:elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God;
   en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.”

   Wanneer ek op God fokus met ‘n opregte hart en vra dat Hy my vul met Sy Gees, dan sal hy mos nie aan my slegte gawes gee nie. As ek dus spreek in tale en wonder oor wat se gees deur my spreek, dan kan ek in die Naam van Jesus vra dat hierdie gees wat spreek moet bely dat Jesus in die vlees gekom het.

   Die Gees gawes is daar om ons te bekragtig. Ons moet dit nastreef en dit aanblaas. Dit sluit die gebruik van tale in.

   Ek hoop dit beantwoord jou vrae.

 6. Hi ek wil julle n vraag vra….
  Ek en my man het so 3 weke gelede ip n huwelikskamp gegaan wat handel oor hoe om God se hartklop te hoor. My grootste begeerte was om in tale te praat. Hulle het vir my gebid en gese ek het dit ontvang maar niks het gebeur nie. Die laaste paar dae praat ek woorde maar nie baie nie. Ek is onseker of dit n taal is en of dit net in my kop is. Ek het nog vir niemand gese nie. Kan julle my se of dit normaal is om net n om net n paar woordjies te se of moet jy baie praat. Baie dankie

  • Adeline

   Vir een of ander rede het jou vraag nou eers by my uitgekom. Jammer daaroor. My ervaring met die gawes is dat daar twee goed is wat gebeur.

   Daar is die oomblik waar iemand kragting met die Heilige Gees gedoop word en dan dadelik begin spreek in ‘n vreemde wêreldse taal. Dit gebeur gewoonlik waar daar mense teenwoordig is wat daardie taal praat en dus verstaan wat hy sê. Dit dien as getuienis vir hulle soos in Handelinge 2:1-8.

   Die gawes van die Heilige Gees, waarvan vreemde tale of klanke een is, dien tot stigting van die individu en is iets wat ontwikkel. Daarom moet ons die gawes beoefen sodat ons daarin kan groei. In hierdie situasie raak die gelowige dus dikwels eers bewus van ‘n paar woorde wat by hom/haar opkom en dit dan gespreek word in aanbidding. Soos wat jy in geloof dit begin doen, raak jy meer en meer bewus van nog woorde soos wat jy begin luister na die stem van die Heilige Gees. Jou paar woorde is dus die begin. Gebruik dit tot verheerliking van God.

   Groete

   Ettienne

 7. Hi ek is so bietjie verward verduidelik asb vir my om gedoop te Word met die Heilige Gees is dit n ander doop of is dit die groot doop (onderdompelling) waar jy gedoop word in die naam van die Vader Seun en Heilige Gees.

  • Goeie dag. Vir een of ander rede sien ek dat my antwoord aan jou nooi verskyn het nie. Ek pos dit dus weer.
   Ek dink dit is ‘n algemene verwarring. Dit is twee verskillende gebeure. Wanneer iemand tot bekering kom en sy lewe aan Jesus gee, dan kom die Heilige Gees in hom woon en dit gee aan hom/haar ‘n nuwe lewe. Elke wedergebore christen het die Heilige Gees in hom/haar waarsonder wedergeboorte onmoontlik sou wees. Dit is nie doping met die Heilige Gees nie! In elke instansie waar iemand tot bekering gekom het (Met die uitsondering van die sondaar aan die kruis langs Jesus) is die persoon gedoop in water kort nadat hy/sy tot bekering gekom het. In die meeste gevalle was daar ook ‘n manifestasie van die krag van die Heilige Gees in die vorm van spreek in vreemde tale. Met die bekering van Cornelius se huis onder die aanhoor van die evangelie, was daar egter die manifestasie van die Heilige Gees gawes voordat hulle gedoop was. Dit is juis nadat Petrus dit gesien het, dat hy verstaan dat heidene ook gered kan word en dat hulle dus gedoop moes word in water.

   In die moderne pinkster konteks, is doping met die Heilige Gees dus die toerus of uitstort van die Heilige Gees krag wat met die bo-natuurlike gawes gepaard gaan met spreek in tale wat as sigbare teken daarvan getuig. Dit is my observasie dat baie mense eers gedoop word met die Heilige Gees krag en daarna tot die oortuiging kom van die water doop.

   Doop is dus onderdompeling in water, ‘n sakrament soos deur Jesus ingestel en as onlosmaaklike deel van bekering beskou.
   Doping met Heilige Gees is gewoonlik deur gebed en hande-oplegging en gaan gepaard met die uitstorting van die krag gawes soos bespreek in 1Kor 12 en 14. Dit is duidelik God se begeerte dat ons hierdie gawes moet begeer want slegs daardeur kan ons waarlik as liggaam van Christus funksioneer, mekaar versterk en die wêreld impakteer.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: