Die Verbond van God met ons

Ek sit graag hierdie bydrae deur een van ons gereelde lesers hier op die hoof blad. Baie dankie Boeta daarvoor:

Daar word die storie vertel van ʼn man wat elke sent gespaar het om ʼn kaartjie te kon koop vir ʼn bootreis na Amerika. Nadat hy die kaartjie gekoop het, het hy slegs genoeg geld oorgehad om ʼn bietjie kaas en brood te koop wat hy op die skip kon eet. Gedurende die bootreis het hy dikwels by die eetkamer verby gestap, dan het hy met verlangende oë na die heerlike eetgoed gekyk en ook hoedat die mense hulle geniet. Die oggend toe die boot die hawe van New York binnevaar, het een van die boot se offisiere die persoon gevra of hy kwaad vir hulle was aangesien hy nooit gaan eet het nie. Die persoon het gesê dat hy glad nie vir hulle kwaad was nie, maar dat hy net genoeg geld gehad het om vir die kaartjie te kon betaal en nie vir die etes ook nie. Die offisier het met ʼn soort ongeloof na die man gekyk en gesê dat hy baie jammer is, maar dat die prys van die kaartjie ook die etes ingesluit het.

So baie christene leef vandag net op brood en kaas, terwyl God se beste te alle tye hulle sʼn is.

God het Adam ʼn onbetwisbare outoriteit oor die aarde gegee, maar toe Adam sy knie voor satan gebuig het, het die geestesdood wat die natuur van satan is, in Adam se hart ingetree. God het vir Adam in Gen. 2:17 gesê dat hy sal sterf die dag as hy van die verbode vrugte eet, tog het hy ʼn paar honderd jaar daarna nog geleef. God het nie bedoel fiesiese dood nie, maar dat Adam geestelik sou sterf.

Hierdie proses word omgedraai wanneer ons Jesus die Here van ons lewe maak. Ons word gebore uit die dood in die lewe in. Die wet van geestelike koningskap word teruggeplaas in die hande van God wat dan vir ons die ewige lewe verseker (Joh 3:16). 

“God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” 

Dit is om hierdie rede dat Jesus gekruisig is: 1 Joh. 3:8 sê: “wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak”. Deur na die kruis te gaan as die Seun van God, het Jesus die mens vrygemaak van die heerskappy van satan. 1 Kor 2:8 stel dit soos volg: “Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie.” Hierdie was ʼn strik wat die Vader en Jesus vir satan gestel het. Satan het daarin getrap en dit het hom sy heerskappy oor die aarde gekos.

Na die val van Adam het God ʼn weg gesoek om die band tussen satan en die mens verbreek. Deurdat die mens die sleutelfiguur met die sondeval was, het God die mens ook gebruik as die sleutelfiguur met die verlossing. So het God dan ʼn mens genader met die naam van ABRAM. God het Abram ʼn aanbod gemaak wat hy aanvaar het. Die ooreenkoms wat God met Abram gemaak het, vind ons in Genesis 17:1-5: 

“Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: Ek is God die Almagtige. Lewe naby My en wees opreg! Ek sal my verbond met jou sluit en baie, baie mense uit jou laat voortkom. Abram het op sy knieë geval, en toe sê God vir hom: Dit is my verbond met jou: jy sal die vader wees van ʼn menigte nasies: jy sal nie meer Abram genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want Ek maak jou die vader van baie nasies.”

Ons sien hier dat Abram nie gedwing is om God se aanbod te aanvaar nie, maar dat hy dit uit eie vrye wil aanvaar het. Hierdie ooreenkoms het God toegang tot die mens gegee en die mens toegang tot God. Tot op hierdie stadium het die mens nie veel van God se karakter geweet nie, maar slegs dit wat hulle vaders hulle vertel het. Na Adam se dood het daar ʼn aantal geslagte verby gegaan waarin daar min van God geleer is.

Ons moet dus baie goed begryp wat die outoriteit (mag) was wat in die verbond opgesluit was. Hierdie was’n absolute ooreenkoms tussen God en Abram wat aan beide kante bekragtig is. Toe God aan Abram die belofte gemaak het, het Hy niemand groter as Hyself gehad by wie Hy dit met ʼn eed kon bevestig nie. Daarom het Hy dit met ʼn eed by Homself bevestig. (Gen. 22:16). Die mens se gedeelte van die verbond (ooreenkoms) is beseël in die besnydenis van die vlees Gen. 17:10-14). Hierdie ooreenkoms is geestelik en fisies bekragtig deur die storting van die mens se bloed. Die Hebreeuse woord vir verbond beteken letterlik om te sny sodat bloed vloei. Hierdie is die sterkste vorm van ooreenkoms in enige taal. ʼn Verbond is ʼn kontrak of ooreenkoms aangegaan tussen twee partye en beseël deur die stort van bloed. Sodra dit gedoen is, kan die verbond nooit verbreek word nie. Die bloedverbond tussen God en die mens was gemerk aan die mens se vlees deur die besnydenis. Met ander woorde besnydenis is die “verbond deur te sny”. (The cut of the covenant).

Vanaf die ooreenkoms met Abram was hy ʼn verbondsman met God. God het selfs sy naam verander na Abraham. In die 18 de hoofstuk van Gen. Vind ons dat God met sy verbondsman beraadslaag oor die vernieteging van Sodom en Gomorra. Hier kan ons die krag van die verbond sien.

Eksodus gee vir ons meer inligting oor wat in Egipte gebeur het en ook gedurende hulle omswerwinge in die woestyn. Eksodus 2:23-25 sê: 

“ Die jare het verby gegaan en die koning van Egipte het te sterwe gekom, maar die Israelite het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israelite gesien en dit ter harte geneem. God het Sy verbond met Abraham onthou.” 

Dit was terwille van hierdie verbond dat God ʼn man met die naam Moses geroep het om die Israeliete uit Egipte te lei.

Nadat die Israeliete vry was en hulle tog deur die woestyn voortgesit het, vind ons ʼn situasie wat so kritiek vir Moses was dat hy op sy aangesig voor God gegaan het. Moses was vir 40 dae sonder kos en water. Hierdie is die enigste vas in die Bybel waar ʼn mens sonder vloeistof ook gevas het. Hierdie was iets bonatuurliks aangesien dit onmoontlik is om sonder vloeistof vir so ʼn tydperk te vas. Moses het egter geweier om God se aangesig te verlaat. Eksodus 32:9-10 

“Verder het die Here vir Moses gesê: Ek het gesien dat dit ʼn opstandige volk is hierdie. Moet my nie probeer keer nie. Ek is toornig op my volk en Ek wil hulle vernietig. Vir jou sal ek dan tot ʼn groot nasie maak.” 

God wou Israel vernietig en ʼn nuwe geslag begin soos met Noag. Verse 11,13,14 

“Maar Moses het by die Here gepleit en gesê: Here, waarom is U toornig op U volk vir wie U deur U groot mag en met kragtige dade uit Egipte bevry het? Dink aan wat U met ʼn eed beloof het aan U dienaars, aan Abraham, Isak en Israel toe U vir hulle gesê het: Ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. Die hele landstreek wat Ek belowe het, sal Ek vir julle nageslag gee om vir altyd in besit te neem. Vers 14 “Toe het dit die Here berou oor die onheil wat Hy gesê het dat Hy sy volk sou aandoen.” 

God het berou gehad! Waarom? Omdat hy baie jare tevore ʼn verbond met Abraham aangegaan het.

Die seën wat aan Abraham en sy nakomelinge belowe isGod het Abraham belowe dat Hy na hom en sy nakomelinge in elke opsig sal omsien, ‘nl. Geestelik, fisies en finansieel. In Gen 17:7 sê God vir Abraham: “Ek bring ʼn verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en hulle geslagte. Dit is ʼn blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.” Die Hebreeuse woord vir Almagtige God is EL SHADDAI. El beteken ALLERHOOGSTE {Supreme), SHADDAI beteken “THE BRESTY ONE.” Met anderwoorde, God het belowe om hulle Vader, hulle Moeder, hulle Verpleegster te wees – die Allerbeste (Supreme) voorsiener van alles wat hulle in die lewe sou nodig kry. Hy het die woorde van die verbond gespreek en by Homself ʼn eed afgelê om dit te onderhou.
Die Israeliete het by die berg Sinai die verbond vertrap, maar deur die bemiddeling van Moses het God hulle vergewe. Op hierdie punt het God die Wet afwaarts oorhandig en die Levietiese Priesterskap ingestel om te help om die skade wat gedoen is te herstel. God wou die Israeliete vernietig omdat hulle die Verbond verbreek het, maar in plaas daarvan het Hy offerandes toegelaat om hulle sondes te oordek. Die Levietiese Priesterskap is slegs om een rede tot stand gebring nl. Om die gaping tussen God en die mens te oorbrug. Heb. 9:22 stel dit dat sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing van sonde plaas nie.

As gevolg van die Verbond, moes daar ʼn middelaar tussen God en Israel gewees het. Die eerste middelaar was die Levietiese Priester en die laaste Middelaar was Jesus Christus ons Hoëpriester wat vir altyd lewe om vir ons by God in te tree. (1 Tim. 2:5, Heb. 7:25.
In Deut. Het Moses die Wet van God opgeteken asook die artikels van die Verbond. In Deut. 28:1-14, kry ons die lys van seëninge wat God belowe aan daardie mense wat Sy Woord eerste in hulle lewens plaas.

Deu 28:1 As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde.

Deu 28:2 En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God.

Deu 28:3 Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld.

Deu 28:4 Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee.

Deu 28:5 Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel.

Deu 28:6 Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang.

Deu 28:7 Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug.

Deu 28:8 Die HERE sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou seën in die land wat die HERE jou God jou sal gee.

Deu 28:9 Die HERE sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE jou God hou en in sy weë wandel.

Deu 28:10 En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die HERE oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees.

Deu 28:11 En die HERE sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die HERE aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee.

Deu 28:12 Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën

van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie.

Deu 28:13 En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen,

Deu 28:14 en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie.

Hierdie is die seën wat aan Abraham beloof is. 

Ons moet hier mooi oplet dat hierdie seën elke area van ons lewens dek, nl. Geestelik, fisies,verstandelik, finansieel, maatskaplik en polities. Solank as wat die Israeliete binne die verbond gewandel het en solank as wat hulle gedoen het wat in God’s Woord gestaan het, is magtige militêre aanslae teen Israel afgeweer.

Die argument word dikwels voorgehou dat hierdie belofte alleen aan die Jode van daardie tyd gemaak is. Hierdie argument is egter nie skriftuurlik nie, aangesien God hierdie belofte aan Abraham en sy nakomelinge d.w.s. alle gelowiges gemaak het.

Die Vloek van die Wet

Wanneer iemand onder die Abraham verbond geweier het om die wet te onderhou en die seëninge te ontvang, was daar slegs een alternatief – die vloek. Wanneer iemand uit die Verbond uit beweeg, stap hy outomaties oor in die hande van satan. Die vloek was op die aarde vanaf die oomblik toe Adam sy knie voor die satan gebuig het. Dit was slegs God se verbond wat die mens teen totale uitwissing beskerm het.

Abraham het talle probleme gehad voordat God hom genader het. Wat Abraham egter nie gehad het nie, was ʼn weg om uit die probleem uit te kom. Daar is geen manier waarop ʼn mens in die middel tussen die seëninge van God en die probleme van die wêreld kan staan nie. As die mens nie die seëninge van God het nie, het hy die probleme van die wêreld. Toe God sy Verbond met Abraham gesluit het, het God nie die vloek tot niet gemaak nie, Hy het slegs vir Abraham ʼn weg aangebied waardeur hy vry kon leef van die effek van die vloek deur aan hom ʼn oorkoepelende beskerming te voorsien. Indien Abraham en sy nakomelinge dus onder hierdie beskerming van God se Woord sou uitbeweeg, het satan gewag met sy aanvalle.

Die vloek begin by Deut. 28:15 en dit stek tot by die laaste vers nl. Vers 68. Vers 29 verwys na armoede: “ Jy sal nie voorspoed ondervind nie.” Vers 44 verwys na skuld: “ Hy sal aan jou leen, jy sal nie aan hom leen nie. Vers 61 verwys na siekte.

Ons Verlossing

Gal 3:13-14,

Gal 3:13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—

Gal 3:14 sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

Jesus van Nasaret was uit die Verbond met Abraham. Hy was ʼn Israeliet en is ook op die agste dag besny. In Gen. 17:1, word Abraham deur God beveel om volmaak en opreg voor Hom te lewe. Hierdie bevel is eers vervul met die koms van Jesus. Jesus het volmaak voor God gewandel.

Jesus het die Verbond gebruik om die wette van die natuur te beheer. Hy het die woorde gepreek wat die bande van die dood verbreek het en wat Lasarus uit die graf laat kom het. God was dus gebonde deur Sy eie Woord om te doen wat Christus gesê het. Die Bybel sê in Heb 4:15 

“Jesus was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.”

Volgens die Levietiese Wet moes die Hoëpriester ʼn onbevlekte lam neem en dit offer vir die sondes. Jesus van Nasaret het as die finale offer onder die Abraham Verbond gedien. Die Hoëpriester het die onbevlekte Seun van God op die altaar nl. Die kruis vir ons sondes geoffer. Die bloed van Jesus was gestort ter wille van die Verbond wat Hy in stand gehou het. Jesus was ons plaasvervanger, Hy het ons sondes, siektes, armoede en geestelike dood op Hom geneem. Ons dink terug wat alles onder die vloek geval het in Deut. 28 nl. Armoede, politieke mislukkings, droogte, oorlog, elke ramp wat aan ons bekend is; Jesus het ons van almal verlos. Ons is verlos van elke siekte en elke kwaal. Ons moet veg teen elke siekteversoeking net soos ons teen die versoeking om ʼn leun te vertel of om te steel. Satan versoek ons met siekte, maar ons hoef nie toe te gee nie. Ons kan satan weerstaan met die Woord van God net soos wat Jesus gedoen het.

Jesus het die Ou Verbond vervul en ʼn Nuwe en Beter Verbond tot stand gebring. Heb. 8:6,13 

“Maar nou het Jesus ʼn voortrefliker priesterdiens gekry deurdat Hy Middelaar is van ʼn beter Verbond wat op uitnemender beloftes gegrond is. – Deur van ʼn nuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar en wat oud word en uitgedien raak, sal gou verdwyn.” 

Jesus het gesterf en die prys betaal sodat die Ou Verbond daardeur tot ʼn einde gekom het. Hy het opgestaan en sit aan die regterhand van God waarvandaan Hy Sy Nuwe Verbond in stand hou.

Die Nuwe Verbond is tussen ons Almagtige God en Jesus Christus. God sal nie faal nie en Jesus sal nie faal nie en daarom sal die Verbond tussen hulle nie faal nie!

Die sny van die Ou Verbond was die storting van ʼn mens se bloed deur die besnydenis. Die sny van die Nuwe Verbond was die storting van Jesus se bloed aan die kruis. Jesus word genoem die Lam van God. Hy was die geofferde Lam wat die sonde van die wêreld weggeneem het. Joh. 1:29, “Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe:Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld weggeneem het.” Daar is nie ʼn vloek onder die Nuwe Verbond nie omdat Jesus in ons plek ʼn vervloekte geword het. (Gal. 3:13).

Die Nakomeling van Abraham

Ons het in Gal 3:13 – 14 gelees dat Jesus ons losgekoop het van die vloek van die Wet sodat ons, die nakomelinge ook die seën van Abraham en die belofte van die Gees sal ontvang.

In die 16de vers van Gal :3 lees ons ‘God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie “aan nakomelinge”, meer as een nie, maar: “en aan jou nakomeling”, net een, en hierdie nakomeling is Christus.” God se belofte was gemaak deur Abraham, maar dit was eintlik vir een persoon bedoel, Jesus Christus. Ons sien dat in Gen. God vir Abram genader het met ʼn aanbod om ʼn verbond met Hom aan te gaan. God se doel was om voorsiening te maak vir ʼn weg terug na die aarde toe.God het Abraham as ʼn middelaar gebruik om die weg te open vir Jesus se koms na die aarde toe.

Regdeur die Ou Testament belowe God dat Hy vir Sy mense in elke opsig sal sorg nl. Geestelik, siel,en liggaam. God sê “Die Here sal jou vyande wat jou aanval, vir jou laat vlug. Hulle sal uit een rigting teen jou opruk, maar in talle rigtings voor jou uit vlug.” (Deut. 28:7) In Jes 58:9 sê God : “Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord,”In Hebreeus beteken dit letterlik, “Jy roep en die Here sal antwoord selfs nog voordat jy die sin voltooi het.” God het hierdie beloftes gemaak en hulle volkome vervul in Jesus se bediening. Wanneer Jesus gepraat het, het God beweeg! Jesus spreek die wind en see hard aan en die hand van God tref die storm so sterk dat dit moes stil word. Jesus sê: “Lasarus kom uit!” en Lasarus het nie ʼn keuse gehad nie, maar uitgekom uit die graf uit.

Ons moet nou begin besef waarom hierdie dinge plaasgevind het gedurende Jesus se aardse bediening. Dit was nie omdat Hy die onbevlekte Seun van God was nie. Jesus het nie sy bediening op aarde as die Seun van God gelei nie, maar Hy kon dit wel so gedoen het as Hy wou. Hy was God geopenbaar in die vlees. Die belangrikheid vir ons is dat Jesus Sy bediening op aarde gelei het as ʼn profeet onder die Abraham Verbond. Jesus het die beginsels in die Woord van God gebruik en dit in die geloof en in liefde aan Israel verkondig. Mens dink dat Jesus genesing op die aarde ingelei het, maar genesing was ingesluit by die Verbond van die begin af. Jesus het geen werktuig in sy aardse bediening gebruik wat nie ook beskikbaar was aan elke Israeliet deur hulle Vebond met God nie. Jesus het nie Sy Kindskap as ʼn wapen teen satan gebruik nie, Hy het die Woord van God gebruik en gesê : “Dit staan geskrywe…….” Hy het die geskrewe Woord van God, geloof in Sy Vader en die gawes van die Heilige Gees gebruik. Jesus het gesê : “Maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.” (Joh. 14:10). Alles wat Jesus gedurende Sy aardse bediening gebruik het, is beskikbaar vir elke gelowige vandag. Daar is egter een ding wat Jesus gedoen het wat geen ander persoon op aarde kon doen nie en dit was om aan die kruis as die Seun van God te sterf en die prys te betaal vir ons sonde. God het nie Jesus se gebede beantwoord bloot omdat Hy SY Seun was nie. Hy het Jesus se gebede beantwoord omdat Jesus onder die Verbond gehandel het, die Verbond wat God so lank gelede met Abraham gesluit het.

In die lig van bogenoemde kyk ons weer na Gal 3 vanaf vers 16 

“God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie aan nakomelinge nie, meer as een nie, maar : en aan jou nekomeling, net een, en hierdie nakomeling is Christus. Hiermee wil ek dit sê : God het ʼn verbond met Abraham gesluit en dit toe al geldig gemaak. Die wet , wat eers vierhonderd-en-dertig jaar later gekom het, kon nie hierdie verbond ongeldig maak sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie. As ʼn mens dit wat beloof is, kry op grond van die onderhouding van die wet van Moses, kry jy dit nie meer op grond van die belofte nie, en God het sy genade aan Abraham juis deur ʼn belofte toegesê. Watter doel dien die wet dan? Dit is later bygevoeg as gevolg van die sonde, en dit is bedoel vir die tyd totdat die nakomeling op wie die belofte betrekking het, sou kom.”

Ons sien dus uit bogenoemde dat die wet ingebring is om die belofte te beskerm. Met die koms van Jesus het die belofte van krag geword.

Die oomblik toe God’s Woord vrygelaat is op die aarde was daar niks wat satan daaromtrent kon doen nie. Jesaja 55:11 sê “So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.” God se woord sal waar word. Daar is geen manier waarop satan dit kan stop nie! Wanneer ons verlossing ontvang d.w.s. wanneer ons die besluit geneem het om Jesus in ons lewens in te nooi, is geen duiwel magtig genoeg om die wedergeboorte in ons lewens te keer nie. Satan is hulpeloos teen die naam van Jesus omdat die krag van die vloek verbreek is. Satan sal egter nog oor ons loop as ons hom toelaat. Die mag van die sonde is verbreek en satan kan ons nie meer domineer wanneer ons die krag van die Woord van God erken en daardie krag toelaat om in ons lewens te werk nie

Die Nuwe Verbond vind ons dus in Gal. 3:19-29 

Gal 3:19 Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom; en dit is deur engele beskik deur tussenkoms van ‘n middelaar.

Gal 3:20 En die middelaar is nie net vir een nie; maar God is een.

Gal 3:21 Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie! Want as daar ‘n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees.

Gal 3:22 Maar die Skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word.

Gal 3:23 Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word.

Gal 3:24 Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.

Gal 3:25 Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder ‘n tugmeester nie.

Gal 3:26 Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;

Gal 3:27 want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

Gal 3:28 Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.

Gal 3:29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.”

Wanneer Jesus Christus die Here van ons lewe is, dan is ons ʼn nakomeling (saad) van Abraham. Die belofte is dus vir ons en sal werk in Jesus se naam net soos dit vir Jesus gewerk het in Galilea. Ons is met Christus beklee. Jesus het die belofte ook op ons as sy mede erfgename van toepassing gemaak. Ons as gelowiges het die reg om te werk te gaan hier op aarde op dieselfde wyse as wat Jesus dit gedoen het deur Sy Naam te gebruik. Dit is die belofte wat deur Hom aan ons gegee is. Paulus stel dit in Rom. 9:8 soos volg: 

“…….not all of Abraham’s children are the children of God, but only those who believe the promise of salvation He made to Abraham.”

Opsomming

As opsomming wil ek graag die voorafgaande net in ʼn neutedop saamvat. Ons kyk net eers weer na Gal. 3:13-14 “Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring……. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het.” Wanneer ons hierdie gedeelte vinnig lees lyk dit asof die belofte hier slegs die belofte van die Heilige Gees is, maar daar is meer as dit in hierdie gedeelte. Die Heilige Gees is slegs ʼn gedeelte van die belofte. Hiedie gedeelte beteken ook dat deur die geloof sal ons ook die belofte ontvang wat die Gees aan Jesus gemaak het. Dit verwys na die belofte (seën) in totaliteit wat God deur Abraham gegee het.

Hierdie belofte van God behoort so ʼn werklikheid in elke gelowige se lewe te wees dat ons daarop sal reageer op dieselfde wyse as wat Jesus gedoen het! Ons moet egter net onthou dat ons op grond van wat God se Woord sê moet handel en nie op grond van wat ons dink of voel nie. In die natuurlike beskou ons ʼn gebed as beantwoord wanneer die antwoord eers gesien kan word, maar gebed word egter beantwoord die oomblik wanneer jy die antwoord reeds in die geloof ontvang op grond van God se Woord. Ons moet ophou om met die probleem te worstel ons moet die antwoord bely nog voordat dit manifesteer. Dit is wat Jesus gedoen het. Jesus het die eind-resultaat gespreek. Die Bybel sê in Rom. 4:17 dat God die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Dit is presies wat ons moet doen.

Die belofte wat God aan Jesus gegee het, is nou ook aan die gelowige gegee. Die seën wat aan Abraham gegee is, soos uiteengesit in Deut 28 kom ons (die gelowige) as saad (nakomeling) van Abraham toe. Die Woord van God sê vir ons dat ons die reg het om te verwag dat God sal antwoord as ons bid, nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar op grond van wat Jesus vir ons gedoen het. God sê in Jes. 1:19 “As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.” In Mark. 11:24 sê die Here “Daarom sê Ek vir julle : Alles wat julle in die gebed vra; glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.”

Slot Gedagte

Ek dink die probleem vandag is, dat ons nie besef dat die seën wat aan Abraham beloof is ook op ons as die saad van Abraham van toepassing is. As slot gedagte wil ek weer ʼn voorbeeld uit die Woord van God aanhaal. Luk. 13:10-17

Luk 13:10 En Hy was besig om op die sabbat in een van die sinagoges te leer.

Luk 13:11 En daar was ‘n vrou wat ‘n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het, en sy was inmekaargetrek en glad nie in staat om regop te kom nie.

Luk 13:12 En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van jou krankheid verlos.

Luk 13:13 En Hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik.

Luk 13:14 Maar die owerste van die sinagoge, wat verontwaardig was dat Jesus op die sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare: Daar is ses dae waarop ‘n mens behoort te werk; kom dan op dié dae en laat julle genees en nie op die sabbatdag nie.

Luk 13:15 Toe antwoord die Here hom en sê: Jou geveinsde, maak elkeen van julle nie op die sabbat sy os of esel van die krip los en lei hom weg om hom te laat drink nie?

Luk 13:16 Maar hierdie vrou wat ‘n dogter van Abraham is, wat die Satan—dink daaraan! —agttien jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die sabbatdag verlos word nie?

Luk 13:17 En toe Hy dit sê, het al sy teëstanders beskaamd geword; en die hele skare was bly oor al die heerlike dinge wat deur Hom gebeur het.”

Hier sien ons dat hierdie vrou ʼn dogter van Abraham was en daarom het sy die reg gehad om losgemaak te word van hierdie gebrek. Hierdie vrou het vir agtien jaar met haar gebrek saamgeleef omdat sy nie van die seën van Abraham bewus was nie, die seën wat haar sou vry maak.

Ons kan hierdie op ons self van toepassing maak, as ons in Christus is dan is ons ʼn saad (nakomeling) van Abraham en erfgename volgens die belofte,

Wanneer ʼn persoon weg van die vloek leef, met ander woorde hy leef in opretheid

voor God dan het hy die krag van God aan sy kant. Hy het die krag van die Heilige

Gees wat hom ondersteun. Die Woord van God stel dit baie duidelik in Heb. Die

sewende hoofstuk dat Jesus die sekerheid en die waarborg is van hierdie Nuwe

Verbond. Jesus Christus sal moet faal voordat die Verbond kan faal, maar in Hom is

daar nie mislukking nie, omdat Jesus Liefde is en Liefde kan nie faal nie.

Ons moet na die Woord gaan, dit is waarom dit geskryf is. Die Woord van God is ons afskrif van die kontrak, ons Verbond met God. Die Woord sit dié dinge uiteen wat God aan Jesus belowe het wat Hy sal doen.

Wanneer ons Jesus die Here van ons lewe gemaak het, (Nie wanneer ons as baba met water besprenkel word nie) word ons Verbondsmense onder die Nuwe Verbond.

Advertisements

~ deur Khosaan op Februarie 22, 2016.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: