Die Verbond van God met ons

Ek sit graag hierdie bydrae deur een van ons gereelde lesers hier op die hoof blad. Baie dankie Boeta daarvoor:

Daar word die storie vertel van ʼn man wat elke sent gespaar het om ʼn kaartjie te kon koop vir ʼn bootreis na Amerika. Nadat hy die kaartjie gekoop het, het hy slegs genoeg geld oorgehad om ʼn bietjie kaas en brood te koop wat hy op die skip kon eet. Gedurende die bootreis het hy dikwels by die eetkamer verby gestap, dan het hy met verlangende oë na die heerlike eetgoed gekyk en ook hoedat die mense hulle geniet. Die oggend toe die boot die hawe van New York binnevaar, het een van die boot se offisiere die persoon gevra of hy kwaad vir hulle was aangesien hy nooit gaan eet het nie. Die persoon het gesê dat hy glad nie vir hulle kwaad was nie, maar dat hy net genoeg geld gehad het om vir die kaartjie te kon betaal en nie vir die etes ook nie. Die offisier het met ʼn soort ongeloof na die man gekyk en gesê dat hy baie jammer is, maar dat die prys van die kaartjie ook die etes ingesluit het.

So baie christene leef vandag net op brood en kaas, terwyl God se beste te alle tye hulle sʼn is.

God het Adam ʼn onbetwisbare outoriteit oor die aarde gegee, maar toe Adam sy knie voor satan gebuig het, het die geestesdood wat die natuur van satan is, in Adam se hart ingetree. God het vir Adam in Gen. 2:17 gesê dat hy sal sterf die dag as hy van die verbode vrugte eet, tog het hy ʼn paar honderd jaar daarna nog geleef. God het nie bedoel fiesiese dood nie, maar dat Adam geestelik sou sterf.

Hierdie proses word omgedraai wanneer ons Jesus die Here van ons lewe maak. Ons word gebore uit die dood in die lewe in. Die wet van geestelike koningskap word teruggeplaas in die hande van God wat dan vir ons die ewige lewe verseker (Joh 3:16). 

“God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” 

Dit is om hierdie rede dat Jesus gekruisig is: 1 Joh. 3:8 sê: “wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak”. Deur na die kruis te gaan as die Seun van God, het Jesus die mens vrygemaak van die heerskappy van satan. 1 Kor 2:8 stel dit soos volg: “Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie.” Hierdie was ʼn strik wat die Vader en Jesus vir satan gestel het. Satan het daarin getrap en dit het hom sy heerskappy oor die aarde gekos.

Na die val van Adam het God ʼn weg gesoek om die band tussen satan en die mens verbreek. Deurdat die mens die sleutelfiguur met die sondeval was, het God die mens ook gebruik as die sleutelfiguur met die verlossing. So het God dan ʼn mens genader met die naam van ABRAM. God het Abram ʼn aanbod gemaak wat hy aanvaar het. Die ooreenkoms wat God met Abram gemaak het, vind ons in Genesis 17:1-5: 

“Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: Ek is God die Almagtige. Lewe naby My en wees opreg! Ek sal my verbond met jou sluit en baie, baie mense uit jou laat voortkom. Abram het op sy knieë geval, en toe sê God vir hom: Dit is my verbond met jou: jy sal die vader wees van ʼn menigte nasies: jy sal nie meer Abram genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want Ek maak jou die vader van baie nasies.”

Ons sien hier dat Abram nie gedwing is om God se aanbod te aanvaar nie, maar dat hy dit uit eie vrye wil aanvaar het. Hierdie ooreenkoms het God toegang tot die mens gegee en die mens toegang tot God. Tot op hierdie stadium het die mens nie veel van God se karakter geweet nie, maar slegs dit wat hulle vaders hulle vertel het. Na Adam se dood het daar ʼn aantal geslagte verby gegaan waarin daar min van God geleer is.

Ons moet dus baie goed begryp wat die outoriteit (mag) was wat in die verbond opgesluit was. Hierdie was’n absolute ooreenkoms tussen God en Abram wat aan beide kante bekragtig is. Toe God aan Abram die belofte gemaak het, het Hy niemand groter as Hyself gehad by wie Hy dit met ʼn eed kon bevestig nie. Daarom het Hy dit met ʼn eed by Homself bevestig. (Gen. 22:16). Die mens se gedeelte van die verbond (ooreenkoms) is beseël in die besnydenis van die vlees Gen. 17:10-14). Hierdie ooreenkoms is geestelik en fisies bekragtig deur die storting van die mens se bloed. Die Hebreeuse woord vir verbond beteken letterlik om te sny sodat bloed vloei. Hierdie is die sterkste vorm van ooreenkoms in enige taal. ʼn Verbond is ʼn kontrak of ooreenkoms aangegaan tussen twee partye en beseël deur die stort van bloed. Sodra dit gedoen is, kan die verbond nooit verbreek word nie. Die bloedverbond tussen God en die mens was gemerk aan die mens se vlees deur die besnydenis. Met ander woorde besnydenis is die “verbond deur te sny”. (The cut of the covenant).

Vanaf die ooreenkoms met Abram was hy ʼn verbondsman met God. God het selfs sy naam verander na Abraham. In die 18 de hoofstuk van Gen. Vind ons dat God met sy verbondsman beraadslaag oor die vernieteging van Sodom en Gomorra. Hier kan ons die krag van die verbond sien.

Eksodus gee vir ons meer inligting oor wat in Egipte gebeur het en ook gedurende hulle omswerwinge in die woestyn. Eksodus 2:23-25 sê: 

“ Die jare het verby gegaan en die koning van Egipte het te sterwe gekom, maar die Israelite het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israelite gesien en dit ter harte geneem. God het Sy verbond met Abraham onthou.” 

Dit was terwille van hierdie verbond dat God ʼn man met die naam Moses geroep het om die Israeliete uit Egipte te lei.

Nadat die Israeliete vry was en hulle tog deur die woestyn voortgesit het, vind ons ʼn situasie wat so kritiek vir Moses was dat hy op sy aangesig voor God gegaan het. Moses was vir 40 dae sonder kos en water. Hierdie is die enigste vas in die Bybel waar ʼn mens sonder vloeistof ook gevas het. Hierdie was iets bonatuurliks aangesien dit onmoontlik is om sonder vloeistof vir so ʼn tydperk te vas. Moses het egter geweier om God se aangesig te verlaat. Eksodus 32:9-10 

“Verder het die Here vir Moses gesê: Ek het gesien dat dit ʼn opstandige volk is hierdie. Moet my nie probeer keer nie. Ek is toornig op my volk en Ek wil hulle vernietig. Vir jou sal ek dan tot ʼn groot nasie maak.” 

God wou Israel vernietig en ʼn nuwe geslag begin soos met Noag. Verse 11,13,14 

“Maar Moses het by die Here gepleit en gesê: Here, waarom is U toornig op U volk vir wie U deur U groot mag en met kragtige dade uit Egipte bevry het? Dink aan wat U met ʼn eed beloof het aan U dienaars, aan Abraham, Isak en Israel toe U vir hulle gesê het: Ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. Die hele landstreek wat Ek belowe het, sal Ek vir julle nageslag gee om vir altyd in besit te neem. Vers 14 “Toe het dit die Here berou oor die onheil wat Hy gesê het dat Hy sy volk sou aandoen.” 

God het berou gehad! Waarom? Omdat hy baie jare tevore ʼn verbond met Abraham aangegaan het.

Die seën wat aan Abraham en sy nakomelinge belowe isGod het Abraham belowe dat Hy na hom en sy nakomelinge in elke opsig sal omsien, ‘nl. Geestelik, fisies en finansieel. In Gen 17:7 sê God vir Abraham: “Ek bring ʼn verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en hulle geslagte. Dit is ʼn blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.” Die Hebreeuse woord vir Almagtige God is EL SHADDAI. El beteken ALLERHOOGSTE {Supreme), SHADDAI beteken “THE BRESTY ONE.” Met anderwoorde, God het belowe om hulle Vader, hulle Moeder, hulle Verpleegster te wees – die Allerbeste (Supreme) voorsiener van alles wat hulle in die lewe sou nodig kry. Hy het die woorde van die verbond gespreek en by Homself ʼn eed afgelê om dit te onderhou.
Die Israeliete het by die berg Sinai die verbond vertrap, maar deur die bemiddeling van Moses het God hulle vergewe. Op hierdie punt het God die Wet afwaarts oorhandig en die Levietiese Priesterskap ingestel om te help om die skade wat gedoen is te herstel. God wou die Israeliete vernietig omdat hulle die Verbond verbreek het, maar in plaas daarvan het Hy offerandes toegelaat om hulle sondes te oordek. Die Levietiese Priesterskap is slegs om een rede tot stand gebring nl. Om die gaping tussen God en die mens te oorbrug. Heb. 9:22 stel dit dat sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing van sonde plaas nie.

As gevolg van die Verbond, moes daar ʼn middelaar tussen God en Israel gewees het. Die eerste middelaar was die Levietiese Priester en die laaste Middelaar was Jesus Christus ons Hoëpriester wat vir altyd lewe om vir ons by God in te tree. (1 Tim. 2:5, Heb. 7:25.
In Deut. Het Moses die Wet van God opgeteken asook die artikels van die Verbond. In Deut. 28:1-14, kry ons die lys van seëninge wat God belowe aan daardie mense wat Sy Woord eerste in hulle lewens plaas.

Deu 28:1 As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde.

Deu 28:2 En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God.

Deu 28:3 Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld.

Deu 28:4 Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee.

Deu 28:5 Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel.

Deu 28:6 Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang.

Deu 28:7 Die HERE sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug.

Deu 28:8 Die HERE sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou seën in die land wat die HERE jou God jou sal gee.

Deu 28:9 Die HERE sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE jou God hou en in sy weë wandel.

Deu 28:10 En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die HERE oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees.

Deu 28:11 En die HERE sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die HERE aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee.

Deu 28:12 Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën

van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie.

Deu 28:13 En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen,

Deu 28:14 en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie.

Hierdie is die seën wat aan Abraham beloof is. 

Ons moet hier mooi oplet dat hierdie seën elke area van ons lewens dek, nl. Geestelik, fisies,verstandelik, finansieel, maatskaplik en polities. Solank as wat die Israeliete binne die verbond gewandel het en solank as wat hulle gedoen het wat in God’s Woord gestaan het, is magtige militêre aanslae teen Israel afgeweer.

Die argument word dikwels voorgehou dat hierdie belofte alleen aan die Jode van daardie tyd gemaak is. Hierdie argument is egter nie skriftuurlik nie, aangesien God hierdie belofte aan Abraham en sy nakomelinge d.w.s. alle gelowiges gemaak het.

Die Vloek van die Wet

Wanneer iemand onder die Abraham verbond geweier het om die wet te onderhou en die seëninge te ontvang, was daar slegs een alternatief – die vloek. Wanneer iemand uit die Verbond uit beweeg, stap hy outomaties oor in die hande van satan. Die vloek was op die aarde vanaf die oomblik toe Adam sy knie voor die satan gebuig het. Dit was slegs God se verbond wat die mens teen totale uitwissing beskerm het.

Abraham het talle probleme gehad voordat God hom genader het. Wat Abraham egter nie gehad het nie, was ʼn weg om uit die probleem uit te kom. Daar is geen manier waarop ʼn mens in die middel tussen die seëninge van God en die probleme van die wêreld kan staan nie. As die mens nie die seëninge van God het nie, het hy die probleme van die wêreld. Toe God sy Verbond met Abraham gesluit het, het God nie die vloek tot niet gemaak nie, Hy het slegs vir Abraham ʼn weg aangebied waardeur hy vry kon leef van die effek van die vloek deur aan hom ʼn oorkoepelende beskerming te voorsien. Indien Abraham en sy nakomelinge dus onder hierdie beskerming van God se Woord sou uitbeweeg, het satan gewag met sy aanvalle.

Die vloek begin by Deut. 28:15 en dit stek tot by die laaste vers nl. Vers 68. Vers 29 verwys na armoede: “ Jy sal nie voorspoed ondervind nie.” Vers 44 verwys na skuld: “ Hy sal aan jou leen, jy sal nie aan hom leen nie. Vers 61 verwys na siekte.

Ons Verlossing

Gal 3:13-14,

Gal 3:13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang—

Gal 3:14 sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

Jesus van Nasaret was uit die Verbond met Abraham. Hy was ʼn Israeliet en is ook op die agste dag besny. In Gen. 17:1, word Abraham deur God beveel om volmaak en opreg voor Hom te lewe. Hierdie bevel is eers vervul met die koms van Jesus. Jesus het volmaak voor God gewandel.

Jesus het die Verbond gebruik om die wette van die natuur te beheer. Hy het die woorde gepreek wat die bande van die dood verbreek het en wat Lasarus uit die graf laat kom het. God was dus gebonde deur Sy eie Woord om te doen wat Christus gesê het. Die Bybel sê in Heb 4:15 

“Jesus was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.”

Volgens die Levietiese Wet moes die Hoëpriester ʼn onbevlekte lam neem en dit offer vir die sondes. Jesus van Nasaret het as die finale offer onder die Abraham Verbond gedien. Die Hoëpriester het die onbevlekte Seun van God op die altaar nl. Die kruis vir ons sondes geoffer. Die bloed van Jesus was gestort ter wille van die Verbond wat Hy in stand gehou het. Jesus was ons plaasvervanger, Hy het ons sondes, siektes, armoede en geestelike dood op Hom geneem. Ons dink terug wat alles onder die vloek geval het in Deut. 28 nl. Armoede, politieke mislukkings, droogte, oorlog, elke ramp wat aan ons bekend is; Jesus het ons van almal verlos. Ons is verlos van elke siekte en elke kwaal. Ons moet veg teen elke siekteversoeking net soos ons teen die versoeking om ʼn leun te vertel of om te steel. Satan versoek ons met siekte, maar ons hoef nie toe te gee nie. Ons kan satan weerstaan met die Woord van God net soos wat Jesus gedoen het.

Jesus het die Ou Verbond vervul en ʼn Nuwe en Beter Verbond tot stand gebring. Heb. 8:6,13 

“Maar nou het Jesus ʼn voortrefliker priesterdiens gekry deurdat Hy Middelaar is van ʼn beter Verbond wat op uitnemender beloftes gegrond is. – Deur van ʼn nuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar en wat oud word en uitgedien raak, sal gou verdwyn.” 

Jesus het gesterf en die prys betaal sodat die Ou Verbond daardeur tot ʼn einde gekom het. Hy het opgestaan en sit aan die regterhand van God waarvandaan Hy Sy Nuwe Verbond in stand hou.

Die Nuwe Verbond is tussen ons Almagtige God en Jesus Christus. God sal nie faal nie en Jesus sal nie faal nie en daarom sal die Verbond tussen hulle nie faal nie!

Die sny van die Ou Verbond was die storting van ʼn mens se bloed deur die besnydenis. Die sny van die Nuwe Verbond was die storting van Jesus se bloed aan die kruis. Jesus word genoem die Lam van God. Hy was die geofferde Lam wat die sonde van die wêreld weggeneem het. Joh. 1:29, “Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe:Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld weggeneem het.” Daar is nie ʼn vloek onder die Nuwe Verbond nie omdat Jesus in ons plek ʼn vervloekte geword het. (Gal. 3:13).

Die Nakomeling van Abraham

Ons het in Gal 3:13 – 14 gelees dat Jesus ons losgekoop het van die vloek van die Wet sodat ons, die nakomelinge ook die seën van Abraham en die belofte van die Gees sal ontvang.

In die 16de vers van Gal :3 lees ons ‘God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie “aan nakomelinge”, meer as een nie, maar: “en aan jou nakomeling”, net een, en hierdie nakomeling is Christus.” God se belofte was gemaak deur Abraham, maar dit was eintlik vir een persoon bedoel, Jesus Christus. Ons sien dat in Gen. God vir Abram genader het met ʼn aanbod om ʼn verbond met Hom aan te gaan. God se doel was om voorsiening te maak vir ʼn weg terug na die aarde toe.God het Abraham as ʼn middelaar gebruik om die weg te open vir Jesus se koms na die aarde toe.

Regdeur die Ou Testament belowe God dat Hy vir Sy mense in elke opsig sal sorg nl. Geestelik, siel,en liggaam. God sê “Die Here sal jou vyande wat jou aanval, vir jou laat vlug. Hulle sal uit een rigting teen jou opruk, maar in talle rigtings voor jou uit vlug.” (Deut. 28:7) In Jes 58:9 sê God : “Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord,”In Hebreeus beteken dit letterlik, “Jy roep en die Here sal antwoord selfs nog voordat jy die sin voltooi het.” God het hierdie beloftes gemaak en hulle volkome vervul in Jesus se bediening. Wanneer Jesus gepraat het, het God beweeg! Jesus spreek die wind en see hard aan en die hand van God tref die storm so sterk dat dit moes stil word. Jesus sê: “Lasarus kom uit!” en Lasarus het nie ʼn keuse gehad nie, maar uitgekom uit die graf uit.

Ons moet nou begin besef waarom hierdie dinge plaasgevind het gedurende Jesus se aardse bediening. Dit was nie omdat Hy die onbevlekte Seun van God was nie. Jesus het nie sy bediening op aarde as die Seun van God gelei nie, maar Hy kon dit wel so gedoen het as Hy wou. Hy was God geopenbaar in die vlees. Die belangrikheid vir ons is dat Jesus Sy bediening op aarde gelei het as ʼn profeet onder die Abraham Verbond. Jesus het die beginsels in die Woord van God gebruik en dit in die geloof en in liefde aan Israel verkondig. Mens dink dat Jesus genesing op die aarde ingelei het, maar genesing was ingesluit by die Verbond van die begin af. Jesus het geen werktuig in sy aardse bediening gebruik wat nie ook beskikbaar was aan elke Israeliet deur hulle Vebond met God nie. Jesus het nie Sy Kindskap as ʼn wapen teen satan gebruik nie, Hy het die Woord van God gebruik en gesê : “Dit staan geskrywe…….” Hy het die geskrewe Woord van God, geloof in Sy Vader en die gawes van die Heilige Gees gebruik. Jesus het gesê : “Maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.” (Joh. 14:10). Alles wat Jesus gedurende Sy aardse bediening gebruik het, is beskikbaar vir elke gelowige vandag. Daar is egter een ding wat Jesus gedoen het wat geen ander persoon op aarde kon doen nie en dit was om aan die kruis as die Seun van God te sterf en die prys te betaal vir ons sonde. God het nie Jesus se gebede beantwoord bloot omdat Hy SY Seun was nie. Hy het Jesus se gebede beantwoord omdat Jesus onder die Verbond gehandel het, die Verbond wat God so lank gelede met Abraham gesluit het.

In die lig van bogenoemde kyk ons weer na Gal 3 vanaf vers 16 

“God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie aan nakomelinge nie, meer as een nie, maar : en aan jou nekomeling, net een, en hierdie nakomeling is Christus. Hiermee wil ek dit sê : God het ʼn verbond met Abraham gesluit en dit toe al geldig gemaak. Die wet , wat eers vierhonderd-en-dertig jaar later gekom het, kon nie hierdie verbond ongeldig maak sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie. As ʼn mens dit wat beloof is, kry op grond van die onderhouding van die wet van Moses, kry jy dit nie meer op grond van die belofte nie, en God het sy genade aan Abraham juis deur ʼn belofte toegesê. Watter doel dien die wet dan? Dit is later bygevoeg as gevolg van die sonde, en dit is bedoel vir die tyd totdat die nakomeling op wie die belofte betrekking het, sou kom.”

Ons sien dus uit bogenoemde dat die wet ingebring is om die belofte te beskerm. Met die koms van Jesus het die belofte van krag geword.

Die oomblik toe God’s Woord vrygelaat is op die aarde was daar niks wat satan daaromtrent kon doen nie. Jesaja 55:11 sê “So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.” God se woord sal waar word. Daar is geen manier waarop satan dit kan stop nie! Wanneer ons verlossing ontvang d.w.s. wanneer ons die besluit geneem het om Jesus in ons lewens in te nooi, is geen duiwel magtig genoeg om die wedergeboorte in ons lewens te keer nie. Satan is hulpeloos teen die naam van Jesus omdat die krag van die vloek verbreek is. Satan sal egter nog oor ons loop as ons hom toelaat. Die mag van die sonde is verbreek en satan kan ons nie meer domineer wanneer ons die krag van die Woord van God erken en daardie krag toelaat om in ons lewens te werk nie

Die Nuwe Verbond vind ons dus in Gal. 3:19-29 

Gal 3:19 Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom; en dit is deur engele beskik deur tussenkoms van ‘n middelaar.

Gal 3:20 En die middelaar is nie net vir een nie; maar God is een.

Gal 3:21 Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie! Want as daar ‘n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees.

Gal 3:22 Maar die Skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word.

Gal 3:23 Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word.

Gal 3:24 Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.

Gal 3:25 Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder ‘n tugmeester nie.

Gal 3:26 Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;

Gal 3:27 want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

Gal 3:28 Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.

Gal 3:29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.”

Wanneer Jesus Christus die Here van ons lewe is, dan is ons ʼn nakomeling (saad) van Abraham. Die belofte is dus vir ons en sal werk in Jesus se naam net soos dit vir Jesus gewerk het in Galilea. Ons is met Christus beklee. Jesus het die belofte ook op ons as sy mede erfgename van toepassing gemaak. Ons as gelowiges het die reg om te werk te gaan hier op aarde op dieselfde wyse as wat Jesus dit gedoen het deur Sy Naam te gebruik. Dit is die belofte wat deur Hom aan ons gegee is. Paulus stel dit in Rom. 9:8 soos volg: 

“…….not all of Abraham’s children are the children of God, but only those who believe the promise of salvation He made to Abraham.”

Opsomming

As opsomming wil ek graag die voorafgaande net in ʼn neutedop saamvat. Ons kyk net eers weer na Gal. 3:13-14 “Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring……. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het.” Wanneer ons hierdie gedeelte vinnig lees lyk dit asof die belofte hier slegs die belofte van die Heilige Gees is, maar daar is meer as dit in hierdie gedeelte. Die Heilige Gees is slegs ʼn gedeelte van die belofte. Hiedie gedeelte beteken ook dat deur die geloof sal ons ook die belofte ontvang wat die Gees aan Jesus gemaak het. Dit verwys na die belofte (seën) in totaliteit wat God deur Abraham gegee het.

Hierdie belofte van God behoort so ʼn werklikheid in elke gelowige se lewe te wees dat ons daarop sal reageer op dieselfde wyse as wat Jesus gedoen het! Ons moet egter net onthou dat ons op grond van wat God se Woord sê moet handel en nie op grond van wat ons dink of voel nie. In die natuurlike beskou ons ʼn gebed as beantwoord wanneer die antwoord eers gesien kan word, maar gebed word egter beantwoord die oomblik wanneer jy die antwoord reeds in die geloof ontvang op grond van God se Woord. Ons moet ophou om met die probleem te worstel ons moet die antwoord bely nog voordat dit manifesteer. Dit is wat Jesus gedoen het. Jesus het die eind-resultaat gespreek. Die Bybel sê in Rom. 4:17 dat God die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Dit is presies wat ons moet doen.

Die belofte wat God aan Jesus gegee het, is nou ook aan die gelowige gegee. Die seën wat aan Abraham gegee is, soos uiteengesit in Deut 28 kom ons (die gelowige) as saad (nakomeling) van Abraham toe. Die Woord van God sê vir ons dat ons die reg het om te verwag dat God sal antwoord as ons bid, nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar op grond van wat Jesus vir ons gedoen het. God sê in Jes. 1:19 “As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.” In Mark. 11:24 sê die Here “Daarom sê Ek vir julle : Alles wat julle in die gebed vra; glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.”

Slot Gedagte

Ek dink die probleem vandag is, dat ons nie besef dat die seën wat aan Abraham beloof is ook op ons as die saad van Abraham van toepassing is. As slot gedagte wil ek weer ʼn voorbeeld uit die Woord van God aanhaal. Luk. 13:10-17

Luk 13:10 En Hy was besig om op die sabbat in een van die sinagoges te leer.

Luk 13:11 En daar was ‘n vrou wat ‘n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het, en sy was inmekaargetrek en glad nie in staat om regop te kom nie.

Luk 13:12 En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van jou krankheid verlos.

Luk 13:13 En Hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik.

Luk 13:14 Maar die owerste van die sinagoge, wat verontwaardig was dat Jesus op die sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare: Daar is ses dae waarop ‘n mens behoort te werk; kom dan op dié dae en laat julle genees en nie op die sabbatdag nie.

Luk 13:15 Toe antwoord die Here hom en sê: Jou geveinsde, maak elkeen van julle nie op die sabbat sy os of esel van die krip los en lei hom weg om hom te laat drink nie?

Luk 13:16 Maar hierdie vrou wat ‘n dogter van Abraham is, wat die Satan—dink daaraan! —agttien jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die sabbatdag verlos word nie?

Luk 13:17 En toe Hy dit sê, het al sy teëstanders beskaamd geword; en die hele skare was bly oor al die heerlike dinge wat deur Hom gebeur het.”

Hier sien ons dat hierdie vrou ʼn dogter van Abraham was en daarom het sy die reg gehad om losgemaak te word van hierdie gebrek. Hierdie vrou het vir agtien jaar met haar gebrek saamgeleef omdat sy nie van die seën van Abraham bewus was nie, die seën wat haar sou vry maak.

Ons kan hierdie op ons self van toepassing maak, as ons in Christus is dan is ons ʼn saad (nakomeling) van Abraham en erfgename volgens die belofte,

Wanneer ʼn persoon weg van die vloek leef, met ander woorde hy leef in opretheid

voor God dan het hy die krag van God aan sy kant. Hy het die krag van die Heilige

Gees wat hom ondersteun. Die Woord van God stel dit baie duidelik in Heb. Die

sewende hoofstuk dat Jesus die sekerheid en die waarborg is van hierdie Nuwe

Verbond. Jesus Christus sal moet faal voordat die Verbond kan faal, maar in Hom is

daar nie mislukking nie, omdat Jesus Liefde is en Liefde kan nie faal nie.

Ons moet na die Woord gaan, dit is waarom dit geskryf is. Die Woord van God is ons afskrif van die kontrak, ons Verbond met God. Die Woord sit dié dinge uiteen wat God aan Jesus belowe het wat Hy sal doen.

Wanneer ons Jesus die Here van ons lewe gemaak het, (Nie wanneer ons as baba met water besprenkel word nie) word ons Verbondsmense onder die Nuwe Verbond.

Advertisements

~ deur Khosaan op Februarie 22, 2016.

One Response to “Die Verbond van God met ons”

 1. Die Skrif maak `n duidelike onderskeid tussen die verbond met Abraham en die verbond by Horeb/Sinai met die Israeliete.

  Deutteronomium 5: 2 Die Here ons God het by Horeb `n verbond met ons gesluit. (3) Dit is NIE ONS VOORVADERS (m.a.w. nie met Abraham, Isak en Jakob nie) met wie Hy hierdie verbond gesluit het nie, MAAR MET ONS, ONS ALMAL WAT HIER IS EN NOU LEWE.

  Gal. 4: 22 – 28 Daar staan tog geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een by `n slavin en een by `n vrygeborene. (23) Sy seun by die slavin is volgens die loop van die natuur verwek en gebore, maar sy seun by die vrygeborene kragtens `n belofte van God, (24) `n Mens moet dit figuurlik verstaan. Die twee vroue staan vir TWEE VERBONDE. Die een is by SINAIBERG gesluit en bring slawe voort. Die verbond is Hagar. (25) Hagar staan vir Sinaiberg in Arabië en dit is `n beeld van die huidige Jerusalem, want Jerusalem en sy kinders is slawe. Maar die hemelse Jerusalem is vry, en dit is ons moeder …..(28) En julle, my broers is net soos Isak kragtens die belofte kinders van God.

  By Horeb/Sinai gee God deur Moses die tien gebooie en al die ander Mosaietiese wette vir die Israeliete om te onderhou, met die belofte dat indien hulle sy wette en verordeninge nakom dan sal Hy ook al sy beloftes teenoor hulle nakom. Al die beloftes wat God in Deuteronomium maak (ook die in Deut 28) het betrekking op die Israeliete, en nie op hulle voorvaders bv Abraham nie want hierdie beloftes kom 400 jaar na Abraham:

  Deut. 28:1 As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie WAT EK JOU VANDAG BEVEEL, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. ….. en wat daarop volg. Geen van hierdie beloftes was aan Abraham gemaak nie en die wet is ook nie aan Abraham gegee nie. Paulus noem die Horeb/Sinai verbond “die wet” en sê in Gal. 3:17 Hiermee wil ek dit sê: God het `n VERBOND MET ABRAHAM gesluit en dit TOE AL GELDIG gemaak. Die WET, wat eers vierhonderd en dertig jaar later gekom het, kan nie hierdie verbond ongeldig maak, sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie.

  Die Israeliete Verbreek egter die verbond (Horeb/Sinai verbond) en God kondig deur die profete aan dat Hy `n nuwe verbond in die plek daarvan gaan gee;
  Jeremia 31: 31 – 34: Daar kom `tyd sê die Here, dat Ek met Israel en Juda `n NUWE VERBOND sal sluit. DIT SAL NIE WEES SOOS DIE VERBOND WAT EK MET HULLE VOORVADERS GESLUIT HET TOE EK HULLE AAN DIE HAND GEVAT EN UIT EGIPTE LAAT TREK HET NIE. (Dus die Horeb/Sinai verbond) Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here; Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal Hulle God wees en hulle sal my volk wees. `n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: “Jy moet die Here dien” nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.

  Die Horeb/Sinai verbond (toe hulle uit Egipte getrek het) word vervang maar die verbond met Abraham word van die instelling daarvan reeds in Christus bevestig, (Gal 3: 17 God het `n VERBOND MET ABRAHAM gesluit en dit TOE AL GELDIG gemaak. Die wet, wat eers vier honderd en dertig jaar later gekom het, kan nie hierdie verbond ongeldig maak sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie.) Van die wet (die Horeb/Sinai verbond) sê die Skrif egter;
  Gal.4: 24 + 25 `n Mens moet dit figuurlik verstaan. Die twee vroue staan vir TWEE VERBONDE. Die een is by SINAIBERG gesluit en bring slawe voort. Die verbond is Hagar. (25) Hagar staan vir Sinaiberg in Arabië en dit is `n beeld van die huidige Jerusalem, want Jerusalem en sy kinders is slawe.
  Efe. 2: 15 Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy OPGEHEF, …
  2 Kor. 3:7 Die wet wat in letters op klip gegraveer is, (dus die tien gebooie wat by Horeb/Sinai gegee is) het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid wat tog gou sou VERDWYN….. (11) As wat aan die VERBYGAAN was van heerlikheid gestraal het, … (dus die tien gebooie, Sinai/Horeb verbond)

  Die Hebreërs brief noem die Horeb/Sinai verbond die eerste verbond; Hebreërs 9: 18 -22: Daarom is die EERSTE VERBOND nie sonder bloed ingestel nie. (19)Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het hy BLOED VAN KALWERS EN BOKKE SAAM MET WATER en met rooi wol en hisop die wetboek self sowel as DIE HELE VOLK BESPRINKEL(20)en gesê: “Dit is die BLOED VAN DIE VERBOND wat God vir julle ingestel het.” (21)Ook die verbondstent en al die voorwerpe vir gebruik by die erediens het hy op dieselfde wyse met die bloed BESPRINKEL. (Dis hoe die Sinai/Horeb verbond ingestel is volgens Eksodus 24) (22)Byna alles word volgens die wet met bloed GEREINIG, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergifnis van sondes plaas nie. Heb.8: 7+8 haal Jeremia 31: 31 – 34 aan, en gaan dan voort om die Horeb/Sinai verbond “oud” te noem, en daar word gesê dit sal verdwyn;
  Heb. 8:13 Deur van ʼn nuwe verbond te praat, het God die EERSTE OUD verklaar en wat oud word en uitgedien raak, sal gou VERDWYN.

  Die verbond met Abraham het God met Homself bevestig as `n ewige verbond en die inhoud van hierdie verbond is vergifnis van sonde vir die wat glo soos Abraham geglo het.;
  Romeine 4: 9 – 12, …… “Omdat Abraham geglo het , het God hom vrygespreek. (10)Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. (11)Hy het die besnydenis as `n teken ontvang. Dit is `n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het omdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook DEUR GOD VRYGESPREEK OMDAT HULLE GLO. (12)Ons voorvader Abraham sou ook die voorvader wees van die BESNEDENES WAT NIE NET BESNY IS NIE MAAR OOK GLO soos hy geglo het toe hy nog onbesnede was.
  Gal. 3: 7 + 9 Julle sien dus dat dié wat glo, kinders van Abraham is. Die skrif het vooruit geweet dat God mense wat nie Jode is nie, sou VRYSPREEK as hulle GLO. (9) DIT IS DUS DIE WAT GLO, wat saam met die gelowige Abraham geseën word.
  Die Horeb /Sinai verbond is tussen God en Israel en die inhoud is dat God al Sy beloftes wat Hy daar gemaak het sal nakom indien Israel Sy wette en verordeninge nakom; Deut. 28:1 As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie WAT EK JOU VANDAG BEVEEL, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. ….. en wat daarop volg.

  Jesus sê egter self van die wet: Mat. 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry/om dit te vervul. In Heb 4:15 word van Jesus gesê: “Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, MAAR HY HET NIE GESONDIG NIE.”

  As enigste waarlik sondelose mens kon Jesus aan al die vereistes van die wet voldoen, en Hy vervul die wet en die profete met sy dood aan die kruis DEUR ALLE GELOWIGES IN HOMSELF TE VERENIG.
  Efe. 2: 14 – 16: Christus is ons vrede, HY WAT DIE TWEE, JODE EN NIE JODE, EEN GEMAAK HET. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos `n muur skeiding gemaak het. (15)Die WET VAN MOSES met al sy gebooie en bepalings HET HY OPGEHEF, en deur vrede te maak, HET HY IN HOMSELF DIE TWEE, JODE EN NIE-JODE, TOT EEN NUWE MENSHEID VERENIG. (16)Deur sy dood aan die kruis het Hy `n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot EEN LIGGAAM VERENIG.

  Rom. 8: 4 Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie maar deur die Gees.

  Rom. 10: 4 Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat GLO vrygespreek kan word.

  Die Nuwe verbond is wel `n bevestiging van die verbond met Abraham maar dit is nie net `n voortsetting daarvan nie, dit is `n NUWE VERBOND, met `n nuwe wet en nuwe tekens. Dit is ook `n bevestiging van God se beloftes in die Sinai/Horeb verbond, in Christus kry ons nou deel aan al daardie beloftes.

  In Joh. 13:34 sê Jesus: “Ek gee julle `n NUWE GEBOD: julle moet mekaar liefhê.” 1Joh. 3:23 brei `n bietjie uit daarop met; En dit is sy gebod: Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar liefhê ooreenkomstig die gebod wat hy ons gegee het.

  Die ou wet van Moses, (wet op kliptafels geskryf of tien gebooie) is opgehef (Efe. 2:15) en sal verdwyn en verbygaan (2Kor. 3: 7-11). In die nuwe gebod van God word egter nege van die tien gebooie weer vir ons gegee.

  In “Ons moet in sy Seun Jesus Christus glo” word die eerste drie gebooie vir ons gegee, en in “liefde teenoor mekaar” word die vyfde tot die tiende gebod saamgevat, dit word deur vele ander skrifgedeeltes in die Nuwe Testament bevestig soos bv. 1 Kor. 13; 1 Joh. 3:1-4:21 & 5: 20+21; Rom. 2: 21-24 & 13: 8-10; 1Kor. 5:9-13, 6:9-11, 8:1-13, 10: 7-10 + 19-31; Gal. 5:19-23; Efe. 4: 25-32, 5:5 & 6:1-3; Kol. 3: 8,9 + 20; Titus 3:1-11.

  Net die vierde gebod “die sewende dag sabbat” word nie weer vir ons as Christene gegee nie, in teendeel ons word gesê om nie meer die Joodse sabbat te vier nie. Kolosense 2:16+17 Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die SABBATDAG moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus.

  Tog mag Christene dae op `n besonderse wyse hou tot eer van die Here, selfs sabbatte of rusdae en feesdae. Romeine 14: 5+6 Vir die een is een dag belangriker as ander dae; Vir `n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat `n bepaalde dag op `n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook hy dank God.

  Dit mag egter nie as wetsonderhouding (van die mosaietiese wette) wees nie. Galasiërs 4:9 – 11 Maar noudat julle Hom leer ken het, of liewer, noudat Hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van vooraf weer slawe daarvan wees? Julle hou aan om besondere dae en maande, feesgeleenthede en jare te vier. Ek vrees my harde werk aan julle was dalk tevergeefs.

  Christene word wel gesê om gereelde byeenkomste te hou; Heb. 10:25 Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, … Uit die staanspoor het Christene op Sondae byeengekom; Hand. 20:7 Ons het op die Sondag bymekaargekom vir die gemeenskaplike maaltyd. 1Kor. 16:2 Elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë tuis iets opsy sit en dit opspaar,sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Waarskeinlik oor Sondag die opstandings dag was.

  Die verbondsteken wat God vir Abraham gegee het was die besnydenis;
  Genesis 17: 14 Elke lid van die manlike geslag wat nie besny is nie, moet van sy volksgenote afgsny word. Hy het my verbond verbreek.
  Romeine 4: 9 – 12…… “Omdat Abraham GEGLO het , het God hom vrygespreek.(10)Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was.(11)Hy het die BESNYDENIS AS `n TEKEN ontvang. Dit is `n SEËL wat bewys dat God hom VRYGESPREEK het omdat hy GEGLO het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat GLO al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek omdat hulle GLO.(12)Ons voorvader Abraham sou ook die voorvader wees van die besnedenes wat nie net besny is nie maar ook GLO soos hy GEGLO het toe hy nog onbesnede was.

  Let op die dat die besnydenis alleen niks vermag nie en selfs nie eens nodig is nie, want dit is die wat GLO wat vrygespreek word, of hulle nou besny is of nie. Die besnydenis is slegs `n teken, `n bevestiging/seël dat God die wat GLO vryspreek, daaroor kon dit ook aan babas gegee word op grond van hulle ouers se geloof volgens God se opdrag. Vierhonderd jaar later word die besnydenis deel van die mosaietiese wette en dus deel van die Horeb/Sinai verbond;

  In Levitikus 12 gee Moses die opdrag om alle seuntjies van agt dae oud te besny maar ook dat hulle `n lam moes offer vir ALLE PASGEBORENES, dus ook vir dogterjies, (Lev 12:6) as REINIGINGS seremonie, wat `n sakramentele heenwysing was na Jesus se lyding en sterwe (Heb. 9:9+10), wat vir ons permanente reiniging van sondes bewerkstellig het (Heb 9:12). Moses sê ook in Eksodus 12: 48 Die vreemdeling wat jou beskerming geniet en die paasfees van die Here wil vier , moet BESNY word, hy en al die mans en seuns by hom. Dan eers is hy soos `n GEBORE Israeliet en kan hy daaraan deelneem.

  Let op wat hier met “gebore Israeliet” ook gesê word en dit is dat as iemand se ouers deel is van die verbondsvolk, is die persoon ook deel daarvan SEDERT GEBOORTE.

  Onder die nuwe verbond val hierdie uiterlike seremonie weg: Handelinge 21: 21 Hulle het gehoor dat jy (Paulus) AL DIE JODE wat onder die heidene woon leer om van die wet van Moses af te sien. Jy sou hulle geleer het om NIE MEER HULLE KINDERS TE LAAT BESNY NIE en om nie die Joodse gebruike te onderhou nie. Galasiërs 5: 2 – 6: Kyk, ek, Paulus, sê vir julle: AS JULLE JULLE LAAT BESNY SAL CHRISTUS VIR JULLE GEEN BETEKENIS HÊ NIE. (3)Ek sê dit weer nadruklik vir elkeen wat hom laat besny: Hy is verplig om die hele wet van Moses te onderhou. (4)Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word deur die wet te onderhou, julle het julle band met Christus verbreek, julle het die genade van God verbeur. (5)Wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting DAT ONS DEUR TE GLO, VRYGESPREEK SAL WORD. (6)In Christus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan.

  Die evangelie van Jesus Christus is egter die Nuwe verbond;
  Markus 1: 1 – 4 Die evangelie van Jesus Christus, die seun van God BEGIN SÓ: In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: “Kyk ,Ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit. So het Johannes die doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig dat die mense hulle moet bekeer sodat God hulle sondes kan vergewe, en dat hulle hulle moet laat DOOP.

  Sagaria, Johannes die doper se pa, profeteer by Johannes se geboorte en sê: “…So het die Here dit reeds van oudsher belowe deur die mond van sy heilige profete: om ons te verlos van ons vyande en en uit die hand van al ons haters; om Hom te ontferm oor ons voorvaders en SY HEILIGE VERBOND te onthou. (Lukas 1:70 – 72) En in verse 76 – 78 sê hy“En jy Kindjie, ‘n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitgaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel, VERLOSSING DEUR VERGIFNIS VAN HULLE SONDES, DANKSY DIE GENADIGE ONTVERMING VAN ONS GOD.

  Net soos voor die Horeb/Sinai verbond dink God weer aan sy verbond met Abraham (Eks 2:24, Luk. 1:72) en net soos met die twee verbonde vereis God weer bloed, want dit gaan oor die vergifnis van sondes; Hebreërs 9: 7 – 26; Maar in die agterste gedeelte het alleen die hoëpriester ingegaan,en dit net een keer in die jaar, en dan nie sonder bloed nie, om vir homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het…. 9DIT ALLES WYS VOORUIT NA DIE HUIDIGE TYD waarin offergawes en diere offers gebring word wat nie vir die een wat dit bring `n volkome skoon gewete kan gee nie.(10)Dit het net betrekking op voedsel, drank en `n verskeidenheid REINIGINGSGEBRUIKE (baptismois , dikaiōmata). Dit is voorskrifte wat slegs die uiterlike raak en wat opgelê is tot dat God `n beter orde sou instel. (11)Maar Christus het gekom as Hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. (12)MET SY EIE BLOED en nie met dié van bokke en kalwers nie, het Hy net een maal die heiligdom binnegegaan en `n ewige verlossing tot stand gebring. (13)WANNEER DIE BLOED VAN BOKKE EN BULLE EN DIE AS VAN `N VERS OP ONREINES GESPRINKEL WORD, MAAK DIT HULLE UITERLIK REIN. 14HOEVEEL TE MEER SAL DIE BLOED VAN CHRISTUS ONS GEWETE BEVRY VAN DIE LAS VAN DADE WAT TOT DIE DOOD LEI, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor het Christus immers Homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. 15Daarom is Hy ook die MIDDELAAR VAN DIE NUWE VERBOND. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat dié wat geroep is die beloofde ewige erfenis kan ontvang. …..(18)Daarom is die EERSTE VERBOND ook nie sonder bloed ingestel nie. (19)Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het hy BLOED VAN KALWERS EN BOKKE SAAM MET WATER en met rooi wol en hisop die wetboek self sowel as die hele volk BESPRINKEL(20)en gesê: “Dit is die BLOED VAN DIE VERBOND wat God vir julle ingestel het.” (21)Ook die verbondstent en al die voorwerpe vir gebruik by die erediens het hy op dieselfde wyse met die bloed BESPRINKEL. (22)Byna alles word volgens die wet met bloed GEREINIG, en SONDER DIE VERGIETING VAN BLOED VIND DAAR GEEN VERGIFNIS VAN SONDES PLAAS NIE. (23)Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele GEREINIG word, maar die hemelse dinge self deur BETER OFFERS AS HIERDIE. (24)Christus het nie ingegaan in `n heiligdom wat deur mense gemaak is en net `n namaaksel van die ware is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan om nou terwille van ons voor God te verskyn. (25)Hy het nie ingegaan om Homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die Allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie. (26)Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gely het, reeds van die skepping van die wêreld af . Maar nou het Hy net een keer in die voleinding van die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem.

  Hebreërs 12: 24 -by Jesus die MIDDELAAR van die NUWE VERBOND, en by die BESPRINKELINGSBLOED wat van iets beter getuig as die bloed van Abel.

  Jesus noem die nagmaal `n teken van die nuwe verbond (Mat. 26: 28, Mark. 14: 24, Luk. 22: 20, 1Kor. 11: 25) en net soos die pasga wat met die nagmaal vervang word moet ons dit dikwels gebruik om Sy offer te gedenk. Die besnydenis was egter die eenmalige teken wat gegee was vir nuwe byvoegings tot die volk van God maar die het nou verval, onder die Nuwe Verbond word die wat by die volk van God gevoeg word GEDOOP, Johannes wat die Nuwe verbond aankondig (Markus 1: 1 – 4, Lukas 1:70 – 72 & 76 – 78) DOOP die wat sy boodskap aanvaar en Jesus se dissipels gaan daarmee voort direk nadat Jesus homself met Johannes se boodskap vereenselwig het deur hom deur Johannes te laat doop, en met Sy bediening begin het. Joh. 4:1 Die Farisieërs het gehoor dat Jesus meer dissipels maak en doop as Johannes. – (2)Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar SY DISSIPELS.

  Johannes 3: 25 + 26 noem hierdie doop DIÉ REINIGING : Daar het toe tussen Johannes se volgelinge en `n Jood `n woordewisseling ontstaan oor DIÉ REINIGING. Hulle het na Johannes toe gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, Hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, Hy DOOP ook, en almal gaan na Hom toe.

  Verder as ons Jesus se doop as REINIGING MET WATER sien is daar `n sterk ooreenkoms tussen Jesus se doop en die wydings seremonie van Aäron as Hoëpriester in Eksodus 29. Eers gewas met water (vers 4) dan gesalf ( vers 7 ) en dan `n lang seremonie om vir sy sondes boete te doen sodat hy aanvaarbaar kan wees vir die Here (vers 10 – 37) ( sien ook Levitikus 8 ). Jesus word met water gereinig, met die Heilige Gees gesalf en deur die Vader aanvaarbaar verklaar (Mat. 3: 13 – 17, Hand. 10: 36 – 38). Mens kan dus sê dat Jesus se doop was ook sy wydings seremonie as Hoëpriester van die nuwe verbond (Heb. 7: 28, 8: 1 + 6, 9: 11 + 15 ) Die groot profeet van die Nuwe Verbond (Johannes) wy die Hoëpriester van die Nuwe Verbond (Jesus). Volgens Matteus wou Johannes eers nie vir Jesus doop nie deur te sê “Ek moet eintlik deur U gedoop word, en U kom na my toe?” Hierdie is `n verwysing na Numeri 19: 18 + 19 waar die reinigings prosedure met water beskryf word as “ `n REIN persoon moet die water oor die onreine SPRINKEL”. Jesus bevestig Johannes se siening van die korekte prosedure (dat Jesus rein is en Johannes nie) maar vra hom om `n uitsondering te maak omdat dit God se wil is.
  Die Hebreërs brief waar ons lees van Jesus as die Hoëpriester van die Nuwe verbond haal Numuri 19 ten minste drie keer aan; Die as van `n vers Heb.9: 13, “deur besprinkeling gereinig” en “rein water” Heb.10:20 en dan Hebreërs 13:11+ 12 Die bloed van die offerdiere word deur die hoëpriester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laer verbrand. (12) Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gely om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te REINIG.

  Die rooi vers van Num. 19 is een van die offer diere wat duidelik gesê word as buite die kamp verbrand, (vers 3+5) en verder moes sy ook sonder gebrek wees (vers 2) soos die paaslam, en word ook spesifiek `n sondoffer genoem (vers 9), dus `n duidelike Mesiaanse vooruit wysing:

  Num.19: (1)Die Here het vir Moses en Aäron gesê: (2) “Ek gee ook hierdie voorskrif vir julle: Sê vir die Israeliete hulle moet vir jou `N ROOI KOEI bring, die koei moet SONDER LIGGAAMS GEBREK OF LETSEL wees en sy mag nie in `n juk getrek het nie. (3)Gee haar vir die priester Eleasar en hy moet haar BUITEKANT DIE KAMP laat uitbring en voor hom laat slag. … (5)Die koei moet dan in Eleasar se teenwoordigheid verbrand word. … (9)`n Rein persoon moet die as van die koei bymekaar maak en dit buitekant die kamp op `n rein plek bêre. Die as is tot beskikking van die gemeente van Israel OM IN REINIGINGS WATER TE GEBRUIK. Die koei is `N SONDOFFER. … (13)Elkeen wat aan die lyk van `n mens raak en homself nie reinig nie, verontreinig die tabernakel van die Here. So `n persoon moet VAN ISRAEL AFGESNY WORD. Omdat die REINIGINGS WATER NIE OP HOM GESPRINKEL is nie, is hy onrein, ….. 17 “Wanneer `n persoon op hierdie manier onrein geword het, moet iemand van die AS VAT VAN DIE SONDOFFER WAT VERBRAND IS, DIT IN `N POT SIT EN VARS WATER DAAROOR GOOI. (18)Dan moet IEMAND WAT REIN IS, `n hisoptakkie in die water steek en DIE WATER SPRINKEL oor die tent, oor al die gebruiks voorwerpe en OOR DIE MENSE WAT BY WAS. …. (19)`N REIN PERSOON moet op die derde dag en op die sewende dag DIE WATER OOR DIE ONREINE SPRINKEL, – … (20)AS IEMAND ONREIN IS EN HY HOM NIE REINIG NIE, MOET HY VAN DIE GEMEENTE AFGESNY WORD. Hy het die heiligdom van die Here ontwy, DIE REINIGINGS WATER IS NIE OOR HOM GESPRINKEL NIE en daaroor bly hy onrein.

  In die lig van Hebreërs en ook Esegiël 36: 24 – 28 (Reinig met reinigingswater) , Johannes 3: 25 + 26 (Doop = Reiniging) en 1 Johannes 5: 6 (Die Een wat deur die WATER VAN SY DOOP EN DIE BLOED VAN SY DOOD na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die WATER ÉN DIE BLOED.) is dit duidelik dat die reinigings water van Num. 19 voortbestaan in die Christendoop/reiniging indien dit met besprinkeling gedoen word. Bevestiging daarvan kry ons in een van die vroegste buitebybelse christen geskrifte wat behoue gebly het, in die brief van Barnabas (100AD) word dopelinge as volg aangespreek; “Van wie dink julle is die rooi koei `n tipe? ……… die (Ou Testament bedienaars) sprinkel oor en oor…… die (Nuwe Testament bedienaars) wat sprinkel, is die wat die ‘Goeie Nuus’ bring ……. Ons gaan af na die water vol sonde en onreinheid en kom weg, met harte wat vrug dra.

  Die sigbare stort van bloed word vervang met `n sigbare simboliese teken wat op die gestorte bloed van Christus, die reiniging en vergifnis van sonde dui en ook die geestelikke waarde van die besnydenis behou, deurdat dit dui op die vereniging met Israel (die liggaam van Christus) – die wat deur hulle sondige natuur in aanraking met die dood was, word met “WATER VAN SY DOOP EN DIE BLOED VAN SY DOOD” BESPRINKEL sodat hulle as gereinigdes deel van die Nuwe Israel kan wees. Kolossense 2: 11 – 13 (11)Deur julle VERBONDENHEID met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. (12)DIT HET BY DIE DOOP (baptismō – dope/reinigings) gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle VERBONDENHEID met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het. (13)Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy al ons sondes vergewe het.

  Die griekse woord vir doop is hier “baptismos” dit is wassinge of reinigings soos in Heb.6:2, 9:10 en Markus 7: 4+8 en net soos in Heb. 6:2 dui dit op beide dope/reinigings, die met water en die met die Heilige Gees. Paulus sê dus uitdruklik dat die sigbare besnydenis vervang is met die sigbare water doop/reiniging sowel as die ware besnydenis in die doop/reiniging met die Heilige Gees as sigbare teken van ons onsigbare verbondenheid met Christus en die nuwe Israel. Filip. 3: 3 Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Rom 2: 28 + 29 Nie hy is `n Jood wat dit uiterlik is nie, en nie dit is besnedenheid wat uiterlik aan die liggaam gedoen is nie. (29)Nee hy is `n Jood wat dit innerlik is, en dit is BESNEDENHEID WAT IN DIE HART GEDOEN IS DEUR DIE GEES, nie volgens die wetsvoorskrifte nie. So iemand ontvang lof, nie van mense nie maar van God.

  Petrus bevestig dat die doop/reiniging met water en die Heilige Gees `n eenheid vorm, en die manier is hoe God gelowiges deel maak van die nuwe Israel. Handelinge 10: 45 – 47 Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as GAWE UITGESTORT is ook op mense WAT NIE JODE IS NIE. En Petrus sê: (47) “Hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ONTVANG. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met WATER GEDOOP word?”
  Handelinge 11:15 “Skaars het ek begin praat, of die Heilige Gees KOM OP HULLE NET SOOS OP ONS IN DIE BEGIN.(16)Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het: ‘Johannes het wel MET WATER GEDOOP, maar julle sal met die HEILIGE GEES GEDOOP word.’ (17) Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo, en God het aan hulle ook dieselfde GAWE as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder?” (18) Toe die gelowiges dit hoor,was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê: “God het selfs mense WAT NIE JODE IS NIE, TOT INKEER GEBRING om aan hulle die LEWE te gee.”

  Let op dat die DOOP MET DIE HEILIGE GEES hier duidelik beskryf word as “GAWE UITGESTORT”, “ONTVANG”, “KOM OP HULLE”, “GAWE GEGEE”, “TOT INKEER BRING” en “LEWE GEE”. Die “doop met die Heilige Gees” en die “gawe van die Heilige Gees” is dieselfde.

  Die doop met die Heilige Gees maak ons een met Christus, DEEL VAN DIE VOLK VAN GOD (Efesiërs 1: 13+14, Efesiërs 2:11 – 13 + 18).
  Efesiërs 1: 13+14 Deur Christus het julle ook DEEL GEWORD VAN DIE VOLK VAN GOD toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die HEILIGE GEES wat deur God belowe is, julle as die EIENDOM VAN GOD BESEËL.

  Die beeld wat met “begrawe” in Rom. 6: 4 en Kol. 2:12 geskep word is ook die van “deel word van” soos wat `n liggaam deel word van die grond waarin dit begrawe is, en Gal. 3:27 sê uitdruklik: DEUR DIE DOOP MET CHRISTUS VERENIG. Jy kan ook nie “begrawe” met “begrafnis” vervang nie, want `n begrafnis bewerk nie `n verbondenheid soos wat Kol. 2: 11+12 van praat nie, en hoe hou jy `n begrafnis IN iemand se dood? DIE DOOP IS NIE `N BEGRAFNIS SEREMONIE NIE! Die doop met water is wel `n REINIGINGS seremonie. (Johannes 3: 25 + 26)

  Die doop met die Heilige Gees verbind ons ten nouste saam met Jesus Christus, maak ons deel van die liggaam van Christus deur ons saam met Jesus in sy dood te begrawe sodat ons ook saam met Hom in sy opstanding kan wees. Romeine 6: 3 – 5 Of weet julle nie dat ons almal wat IN Christus Jesus gedoop is, IN sy dood gedoop is nie? (4)Deur die doop is ons immers saam met Hom IN sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die heerlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so `n nuwe lewe kan lei. (5)Aangesien ons MET HOM EEN GEWORD het in sy dood, sal ons ook sekerlik MET HOM EEN WEES in sy opstanding.

  Galasiërs 3: 26 – 29 Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal KINDERS VAN GOD, (27)want julle almal wat DEUR DIE DOOP MET CHRISTUS VERENIG IS, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. (28)Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. (29)En as julle aan Christus behoort, is julle ook NAKOMELINGE VAN ABRAHAM EN ERFGENAME KRAGTENS DIE BELOFTE VAN GOD.

  Let op die doop met die Heilige Gees wat gelowiges verenig met die liggaam van Christus of te wel die volk van God, maak van hulle KINDERS VAN GOD en NAKOMELINGE (kinders) van Abraham.

  Besprinkeling met reinigings water was ook om iemand deel van die volk van God te maak (Numeri 19: 13 +20), en is nog steeds `n ritueel om iemand aanneemlik te maak vir God (Heb. 10:19 + 22)
  Num.19:13 Elkeen wat aan die lyk van `n mens raak en homself nie reinig nie, verontreinig die tabernakel van die Here. So `n persoon MOET VAN ISRAEL AFGESNY WORD. Omdat die REINIGINGS WATER nie op hom GESPRINKEL is nie, is hy onrein,
  Num. 19: 20 As iemand onrein is en hy hom nie reinig nie, MOET HY VAN DIE GEMEENTE AFGESNY WORD. Hy het die heiligdom van die Here ontwy, die REINIGINGS WATER is nie oor hom GESPRINKEL nie en daaroor bly hy onrein.
  Hebreërs 10: 22 – “Laat ons tot God nader met `n opregte hart en met volle geloofsekerheid, ons harte is immers deur BESPRENGKELING GEREINIG (rherantismenoi – permanent besprinkel) van `n skuldige gewete en ons liggame is gewas (lelousmenio – permanent gewas dus GEREINIG) met REIN (katharō – reinigende) water.”

  Hierdie BESPRINKELING word ook in die profete voorspel alhowel bietjie weggesteek in Afrikaanse vertalings (dit is duidelikker in Engelse vertalings). Hebreeus het twee woorde vir sprinkel “zaraq” en “nazah”. Num. 19: 4, 18, 19 en 21 gebruik “nazah” met `n assosiasie met die een wat die besprinkeling doen en vergifnis van sonde (sondoffer – vers 10). Jesaja 52:15 het “nazah”, vertaal as “opspring van verbasing” in al die huidige Afrikaanse vertalings sowel as `n paar Engelse en ander vertalings. Hierdie afleiding kom uit die Septuagint wat “taumasontai” (verwonderd, bewonder of skrikmaak) hier het. Die Jode het in hulle eie engelse vertaling hier “So shall he “startle” many nations”. In voorlesings vermy die Rabbi`s gewoonlik die Hebreeuse teks hier met die verduideliking dat dit maklik verkeerd ge-interpreteer kan word as sou die “dienaar” vergifnis van sondes kon bewerkstellig. Kyk mens egter na gedeeltes van Jesaja wat daarop volg soos bv. “Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel”, “deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom”, “soos `n lam wat na die slagplek toe gelei word” , “Hy is gestraf oor die sonde van my volk” , “As hy sy lewe as skuldoffer gee” en “My dienaar die regverdige, sal baie mense regverdig maak; hy sal die straf vir hulle sonde dra” kan daar geen twyfel wees dat dit presies is wat die profeet hier sê nie. Dit is waarskeinlik ook vrees vir die “verkeerde interpretasie” wat die skrywers van die Septuagint hierdie vertaling laat maak het en ook in Jes. 63:3 “nazah” met “kategegon” (aftrek/neertrek – braught down) vertaal het, wat glad nie sin maak nie, want “nazah” kan hier (Jes. 63:3) net “gespat of gesprinkel” beteken. In die Hebreeuse geskrifte self is daar nooit enige aanduiding dat “nazah” iets anders as “sprinkel”, “spat”, of “spuit” kan beteken nie. Jesaja 52:15 behoort dus te lees: Maar hy gaan baie nasies laat BESPRINKEL. Net soos in Numeri 19 is hier ook `n assosiasie met die een wat die besprinkeling doen en vergifnis van sonde.

  Numeri 19: 13 + 20 gebruik “zaraq” in assosiasie met “reiniging” om aanvaarbaar vir God te wees en deel van die gemeente/volk van God te bly. In Esegiël 36:25 kry ons ook “zaraq” vertaal in Afrikaans as “uitgooi”, maar reinigings water word gesprinkel, “zaraq” kan egter ook uitgooi of strooi beteken. Die vertalers wou waarskeinlik met uitgooi God se oorvloedigheid aandui.

  Esegiël 36: 24 – 28 Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaar maak en julle na julle land toe bring. Ek sal REINIGINGSWATER oor julle uitgooi/sprinkel (zaraq) sodat julle rein kan word. Ek sal julle REINIG van al julle onreinheid en van al julle afgodery. Ek sal julle `n nuwe hart en `n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle `n hart van vleis gee. Ek sal MY GEES in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom.

  Die konteks is ook hier dat God sy volk met besprinkeling reinig om vir Hom aanvaarbaar te wees, maar dan ook die belofte dat Hy deur sy Gees hulle rein sal hou om binne sy voorskrifte en bepalings te lewe. Die belofte word duidelik gestand gehou onder die Nuwe verbond met die doop/reinging met water en die doop/reiniging met die Heilige Gees.

  Efesiërs 5: 25 – 27 Mans julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te WY, nadat Hy dit met die WATER en die WOORD GEREINIG het, sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, HEILIG en onberispelik.

  Titus 3: 5 + 6 Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die WEDERGEBOORTE WAT DIE SONDE AFWAS ( 54 vert. – bad van die wedergeboorte), en die HEILIGE GEES wat nuwe lewe gee. (6)God het die HEILIGE GEES OORVLOEDIG OP ONS UITGESTORT deur Jesus Christus ons verlosser.

  Daar kan wel gevra word hoe kan daar “besprinkel” gelees word as daar “doop” staan, nog veel meer aangesien Strongs se woordelys die drie griekse woorde wat as doop vertaal word “baptizó”, “baptisma” en “baptismos” se betekenis as “indompel” en in die geval van “baptismos” ook “wassinge”, gee. Net soos wat “doop” in die Afrikaanse volksmond sy betekenis van “besprinkel” en “oorgiet” so te sê verloor het, het die griekse woorde “baptizó”, “baptisma” en “baptismos” se betekenis ook vereng sedert die tyd wat die Nuwe Testament geskryf is. Dit is bloot toevallig dat doop in vandag se Afrikaans nog `n goeie vertaling vir “baptizo” in vandag se Grieks is, maar nie vir “baptimos” nie.

  Die skrywers van die Nuwe Testament het beslis met “baptizo”, “reinig” verstaan volgens Johannes 3: 25 + 26, en ook “besprinkel”. Van die oudste manuskripte van Markus insluitende die kodekse Sianiticus en Vaticanus lees “rhantisōntai” (hulleself besprinkel) in plaas van “baptisōntai” (hulleself was), in Markus 7:4 en gebruik ook “baptimos” met dieselfde betekenis. Markus 7: 4 En wanneer hulle van die dorp af kom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas (baptisōntai/ rhantisōntai) het nie. Daar is ook nog baie ander oorgelewewerde gebruike waaraan hulle hulle hou soos hoe om koppies, bekers, bakke en stoele (beddens – 53 vert) te was (baptismos).

  Hulle het beslis ook “baptismos” as besprinkel gesien want hulle noem die Mosaietiese reinigings rituele wat almal met besprinkeling gedoen was “baptismos” in Heb. 9: 10. Nerens in die Nuwe Testament word “baptizó”, “baptisma” of “baptismos” so gebruik dat mens dit slegs as onderdompel kan verstaan nie, in teendeel, op `n paar plekke, veral waar van “baptizo” met die Heilige Gees gepraat word, maak onderdompel glad nie sin nie. Daarinteen maak “reinig” of “besprinkel” altyd sin as van die doop met water of die doop met die Heilige Gees gepraat word.

  Strongs gee nie vir ons `n betekenis van “beproewing” vir “baptizo” soos wat wat ons kry in Markus 10: 38 en 39 nie, Strongs gee ook nie vir ons “rantizo” as alternatief vir “baptizo” en by implikasie “baptismous” soos wat ons kry in van die oudste manuskripte van Markus nie. Daar is ook in die sekulere Griekse geskrifte uit die tyd heelwat voorbeelde van die gebruik van “baptizo” met die betekenis van “besprinkel”. In 19AD skryf die Griekse skrywer Vergil hoe die stuurman Palinurus aan die slaap ge- “baptitzo” is deur dou op sy voorhoof te sprinkel (rhantitso). Selfs so laat as 400AD kry ons nog die beskrywing van `n skip ge- “baptitzo” deur die golwe, sonder dat dit sink, dus nie oorweldig nie net bespat of besprinkel. “Doop” is dus nie meer `n goeie vertaling vir die woorde “baptizó”, “baptisma” en “baptismos”, soos deur die skrywers van die Nuwe Testament bedoel, nie, “reinig” is egter wel. In die eerste helfte van die vorige eeu het “doop met” nog duidelik beteken oorgiet of besprinkel, maar vandag word dit selde in die volksmond so gebruik. Deur “baptizó”, “baptisma” en “baptismos” met “reinig/ing” te vertaal kry mens dus die betekenis wat die skrywers van die Nuwe Testament daaraan gegee het;
  Efesiërs 5: 25 – 27 Mans julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die WATER en die WOORD GEREINIG het, sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik.

  Die hoof element van die waterdoop se simboliek is reiniging, spesifiek die simboliese reiniging van sondes. In Mat.3:6, Mark.1:4 en Luk.3:3 verbind Johannes die doper dit direk met die vergifnis van sonde, en ook in Handelinge 22:16 (laat jou doop en jou sondes afwas), en Titus 3: 5 [… wedergeboorte wat die sonde afwas (54 vert. – bad van die wedergeboorte)] Verder kom die reinigings element by die doop met water ook nog voor in Johannes 3:25 (Daar het toe tussen Johannes se volgelinge en `n Jood `n woordewisseling ontstaan oor die REINIGING. Hulle het na Johannes toe gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, Hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, Hy DOOP ook,…”) + Johannes 13:10 (Hy wat gewas is …. is heeltemal REIN; en julle is REIN, maar nie almal nie. Jesus verwys hier na die dissipels se doop deur Johannes die doper), Efesiërs 5: 26 (met die water en die woord GEREINIG), 1 Petrus 3:21 (…. Die doop is nie ‘n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar ‘n bede tot God om ‘n skoon gewete…) en Hebreërs 10: 22 (54 vert.) (die harte deur besprenkeling GEREINIG van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met REIN water.). Altesaam tien keer, vyf keer word sonde genoem en vyf keer net reiniging, en vyf keer in die Evangelies en vyf keer in die sendbriewe. Geen ander aspek van die doop met water word so baie genoem nie.

  Die Christen doop word dan ook deur `n hele paar profete as `n volks REINIGING voorspel, Jeremia en Esegiël noem die terugkeer, die nuwe verbond en die volksreiniging (Jer. 32: 36 – 41; 33: 7 + 8, Eseg. 37: 21 – 28). Esegiël en Joël praat albei van ‘n volksreiniging voor die uitstorting van die Heilige Gees (Eseg. 36: 24 – 28, Joël 2: 16 + 28). Jesaja praat van die oorblyfsel in Sion wat gereinig sal word en noem die Heilige Gees en Sagaria praat van `n fontein wat reinig met die koms van die Mesias (Sag.13: 1, Jesaja 4: 3 + 4).
  Jeremia 31: 31 – 34 (reeds aangehaal)

  Jeremia 32: 36 – 41 Tog, so sê die Here die God van Israel vir hierdie stad waarvan julle sê dit sal deur die swaard en hongersnood en pes in die mag van die koning van Babel gegee word: Ek sal hulle BYMEKAARMAAK uit al die lande waarheen ek hulle verjaag het in my gloeiende troon en in my groot woede. Ek sal hulle hierheen terug bring en hulle sal hier rustig kom woon. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. Ek sal hulle `n onverdeelde hart en `n vaste koers gee: hulle sal my altyd dien vir hulle eie beswil en vir die van hulle kinders na hulle. Ek sal `n BLYWENDE VERBOND met hulle sluit. Ek sal nooit ophou om aan hulle goed te doen nie en Ek sal in hulle die begeerte lê om My te dien en nie van My af weg te draai nie.

  Jeremia 33:7 + 8 Ek sal die lot van Juda en Israel verander en vir hulle kinders gee soos vroeër. Ek sal hulle REINIG van al die sondes waarmee hulle teen My oortree het en al hulle SONDES VEGEWE waarmee hulle teen My oortree het, en teen My in opstand gekom het.

  Esegiël 36: 24 – 28 (reeds aangehaal)

  Esegiël 37: 21 – 28 So sê die Here my God : Ek sal die Israeliete tussen die nasies uit vat waarheen hulle moes gaan, en hulle VAN ALLE KANTE AF BYMEKAAR MAAK EN NA HULLE LAND TOE BRING. (22)Ek sal van hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel, en hulle sal een koning hê. Hulle sal nooit weer twee volke wees nie, nooit weer in twee ryke verdeel word nie. (23)Hulle sal hulle nooit weer verontreinig met afgode en afskuwelike dade en sondes nie. Ek sal hulle bevry uit al hulle woonplekke waar hulle gesondig het en hulle REINIG. Hulle sal my volk wees, en Ek sal hulle God wees. 24My dienaar Dawid sal koning oor hulle wees ; hulle almal sal net een herder hê, en hulle sal volgens my bepalings leef en my voorskrifte gehoorsaam en nakom. 25Hulle sal in die land woon wat ek aan my dienaar Jakob gegee het, waar hulle voorvaders gewoon het. Hulle sal altyd daar woon, hulle en hulle kinders en hulle kinders se kinders, en my dienaar Dawid sal hulle regeerder wees vir altyd. 26Ek sal met hulle ‘n VERBOND sluit wat vir hulle vrede sal bring, ‘n VERBOND WAT ALTYD SAL BESTAAN. Ek sal hulle baie laat word en my heiligdom tussen hulle oprig om altyd daar te wees. 27My woonplek sal by hulle wees; Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 28Wanneer my heiligdom vir altyd tussen hulle is, sal die ander nasies besef dat Ek, die Here, Israel vir my afgesonder het.

  Joël 2: 16 + 28 Roep die VOLK op, REINIG DIE GEMEENTE, laat die leiers bymekaar kom, BRING DIE KINDERS BYMEKAAR, SELFS DIE WAT NOG DRINK. (28) Wanneer dit alles gebeur het, SAL EK MY GEES LAAT KOM OP AL DIE MENSE, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle oumense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien.

  Jesaja 4: 3 + 4 Wie in Sion oorgebly het, wie in Jerusalem bewaar gebly het, elkeen in Jerusalem wat vir die lewe opgeskryf is, sal heilig genoem word. 4Die Here sal die inwoners van Sion REINIG van hulle wandade en hy sal die bloed wat aan die hande van Jerusalem kleef verwyder deur die GEES wat oordeel en verteer.

  Sagaria 13: 1 Daardie dag sal daar `n FONTEIN oopgemaak word om die koningshuis van Dawid en die inwoners van Jerusalem te REINIG van hulle sonde en hulle vuilheid.

  Daar kan geen twyfel wees dat die profete van die gebeure rondom die koms van Jesus Christus geprofeteer het nie, want hulle word in die Nuwe Testament as sulks aangehaal. Om ander afleidings uit die Ou Testament te maak as wat die Nuwe Testament self maak, is `n dwaling. Bv om soos die Sioniste te beweer dat die koningkryk van Dawid hier op aarde herstel gaan word strook glad nie met die duidelike uitsprake in die Nuwe Testament wat duidelik sê dat Jesus die Spruit van Isai is, die seun van Dawid wat vir ewig op die troon van Dawid oor Israel regeer, soos Petrus dit stel;

  Handelinge 2:29 – 36 “Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel: Hy het gesterwe en is begrawe en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was `n profeet en hy het geweet dat God met `n eed aan hom belowe het dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van die Christus vooruit gesien en gesê: Hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie, en sy liggaam het nie vergaan nie. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan ; daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en Hy het die Heilige Gees wat belowe is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en tog sê hy: Die Here het vir my Here gesê: Sit aan my regterhand totdat Ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak!”

  En soos Jesus Self getuig in Openbaringe 22: 16 “ Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die Afstammeling, die Nakomeling van Dawid. Ek is die helder Môrester.”

  In Heb. 6: 2 word die leer van die doop (baptismōs – dope/wassings/reinigings – meervoud) as een van die fondamente van die verkondiging van Jesus Christus, oftewel die Nuwe Verbond, genoem. Beide dope word dus bedoel, die doop/reiniging MET water en die doop/reiniging MET die Heilige Gees. En `n meer perfekte EENMALIGE, SIGBARE teken vir die verbond in Christus as besprinkeling met vars water sal jy nie kry nie. (Heb. 9:18 – 20, 12: 24)
  In die lig van Hebreërs en ook Esegiël 36: 24 – 28, Johannes 3: 25 + 26 en 1 Johannes 5: 6 is dit duidelik dat die reinigings water van Num. 19 voortbestaan in die Christendoop/reiniging indien dit met besprinkeling gedoen word, verder is besprinkeling die enigste godgegewe simboliek wat so te sê al die onsigbare werke van die Heilige Gees (die doop met die Heilige Gees) uitbeeld; Reiniging van sondes met die bloed van Jesus Christus (Titus 2: 13+14, 3: 5-7, 1 Petrus 1: 2, Hebreërs 9: 11-13, 13: 11+12) ; Een maak met die liggaam van Christus, die volk van God/ verbondsvolk (Efe. 1: 13+14, 2: 18, Numeri 19: 13 +20); Salf en wy as priesters wat werke wat aanneemlik is vir God kan doen (1 Johannes 2: 20 + 27, 1Petrus 1:2 + 2: 5 + 9, Efesiërs 5: 25 – 27, Eksodus 29: 21, Numeri 8: 5 – 7)
  Reg deur die Skrif word besprinkeling as `n teken en seël van God gebruik ook in die Nuwe Testament (1 Petrus 1:2, Hebreërs 12: 24) die besprinkelings doop dui dus ook simbolies op die beseëling van gelowiges as die eiendom van God (2 Korintiërs 1: 21, Efesiërs 1: 13+14; 4: 30 ), en God se seël kom op die voorhoof (Esegiël 9: 4, Openbaringe 7: 3; 14: 1)
  Besprinkeling is ook `n teken by die instel van God se verbonde en spesifiek die Nuwe Verbond (Heb. 9:18 – 20, 12: 24)
  Die Evangelie van Jesus Christus is die Nuwe verbond, en die sigbare teken wat God ons gee by die aankondiging van die Nuwe Verbond oftewel die begin van die Evangelie van Jesus Christus, is die doop/reiniging met water.
  Markus 1: 1 – 4 Die EVANGELIE VAN JESUS CHRISTUS, die seun van God BEGIN so’: In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: “Kyk ,Ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit. So het Johannes die doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig dat die mense hulle moet bekeer sodat God hulle SONDES KAN VERGEWE, en dat hulle hulle moet laat DOOP.
  Handelinge 10: 36 + 37 Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die EVANGELIE VAN vrede wat JESUS CHRISTUS gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwarsdeur die hele Joodse land. Dit het in Galilea BEGIN na die DOOP wat Johannes verkondig het.
  God gee deur Moses BESPRINKELING met bloed in WATER as teken van die verbond wat deur die Nuwe verbond vervang word, (Hebreërs 9: 7 – 26) en bevestig ook dat dit die NUWE VERBOND IS wat DEUR JEREMIA (Heb.8: 7+8) en ESGIËL VOORSPEL is, en noem Jesus se bloed die BESPRINKELINGS BLOED VAN DIE NUWE VERBOND, (Hebreërs 12: 24) verder beklemtoon 1 Johannes 5: 6 – 13 dat God se GETUIENIS is in die water van sy doop EN die bloed van Sy dood en NIE net die water nie. Slegs as die doop water GESPRINKEL word is dit die BESPRINKELINGS BLOED van die Nuwe verbond EN God se GETUIENIS. Dit is hoe God deur Moses voorgeskryf het dat bloed in water seremonieël gebruik moet word om God se sigbare getuienis te wees. DOOP/REINIGING WAT NIE DEUR BESPRINKELING GEDOEN WORD NIE HET GEEN BYBESE SIMBOLIEK NIE EN KAN NIE GOD SE GETUIENIS WEES NIE.
  Die idee dat onderdompelings doop dui op die saam begrawe en saam opstaan met Jesus is `n mensgemaakte afleiding wat nerens in die Bybel genoem word nie, ook nie in die twee skrifgedeeltes (Rom. 6: 4 en Kol. 2: 12) nie, beide gebruik die beeld van begrawe om eenwording met die liggaam van Jesus, dus die Volk van God te beskryf en daarvoor het God ons wel `n seremonie gegee, BESPRINKELING MET REINIGINGS WATER. En die reinigings water van die Nuwe verbond is die gesprinkelde water van Sy doop én die bloed van Sy dood.
  By volwassenes vereis God geloof voordat sy teken bedien kan word maar Hy werk anders met kinders, vir Abraham gee Hy die opdrag om alle seuntjies vanaf agt dae oud te besny en vir die Israeliete dat hulle `n lam moes offer vir alle pas geborenes (Lev 12:6) as reinigings seremonie, wat soos die Nederlandse Geloofs Beleidenis dit stel `n sakramentele heenwysing was na Jesus se lyding en sterwe, wat ons permanente reiniging van sondes bewerkstellig het (Heb 9:12). Die kinders ontvang dus die teken op grond van die ouers se geloof, daarom verseker die Skrif ons dat al is net een ouer gelowig is die kinders “NIE HEIDENE NIE” (1Kor 7:14). As die kinders NIE HEIDENE IS NIE, BEHOORT HULLE AAN GOD, hulle is dus DEEL van GOD SE VOLK, en as deel van God se volk word hulle net soos die Israeliete (Jode) by God se verbond ingesluit en kry hulle DEEL AAN DIE BELOFTES, hulle is dus ook ERFGENAME EN KINDERS VAN ABRAHAM.
  In Lukas 13:16 noem Jesus die Joodse vrou wat Hy genees het `n dogter van Abraham, bloot op grond van die feit dat sy `n Jodin is, dus `n Israeliet en die norm om `n Israeliet te word is om so GEBORE te word: Eksodus 12: 48 Die vreemdeling wat jou beskerming geniet en die paasfees van die Here wil vier, moet BESNY word, hy en al die mans en seuns by hom. Dan eers is hy soos `n GEBORE Israeliet en kan hy daaraan deelneem.
  Jy word nie `n kind van Abraham wanneer jy as baba met water besprinkel word nie, al was net een van jou ouers gelowig word jy GEBORE as kind van Abraham en behoort jou gelowige ouers die teken en seël wat God vir die Nuwe Verbond gegee het – Besprinkeling met water op die voorhoof – aan jou te laat bedien. As jy as volwassene vir die eerste keer met die Evangelie van Jesus Christus te doen kry en jy aanvaar dit en getuig dat jy dit glo, behoort jy ook met besprinkeling gedoop/gereinig te word, want die Skrif gee geen ander manier nie.(1Petrus 1:2, Hebreërs 9: 13+14, 10: 22 + 12: 24)
  Petrus bevestig in Handelinge 2 vanaf vers 14, dat dit die uitstort van die Heilige Gees is wat Joël voorspel het, maar Petrus haal egter slegs die deel wat handel oor die Heilige Gees direk aan, die res van Joël 2 word opgesom in sy antwoord op die vraag wat hulle moet doen; Hand. 2: 38 Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe, en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. (39)Wat God belowe het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.
  Joël voorspel ook wat voor af sou gebeur, hy roep die volk op om hulle te bekeer (2: 12 + 13) en beveel hulle om hulle erns met hulle voorneme te wys deur te vas vir `n dag, deur ALMAL te reinig (te doop), die leiers, die kinders, selfs die pap babatjies, selfs die wat geregtig is op afsondering soos pasgetroudes, en die geestelike leiers moet voortgaan om by die Here te pleit (2:15 – 17). Is dit nie presies wat Johannes die doper gedoen het nie. Hy roep die volk op en doop (reinig) hulle. Volgens `n Rabynse geskied skrywer uit die tyd van Johannes die doper was dit juis oordat Johannes die doper die Jode se kinders en babas ook gedoop het asof hulle proseliete se kinders was dat die Skrifgeleerdes hom gekonfronteer het met die vraag of hy die profeet, of Elia of die Mesias, is, (Joh. 1:25) want volgens Joël sou die aankondiger (die Profeet of Elia – en dit was Johannes wel) die volk se se babas en kinders ook doop/reinig. Jesus se dissipels waarskeinlik ook want waaroor anders sou mense hulle kinders eers na die dissipels toe geneem het (die dissipels het tog die mense gedoop – Joh. 4:2) en dan wou hê Jesus moet hulle seën?
  Joël gaan dan voort met die verlossing (2: 18 – 27) en die belofte dat niemand ooit weer sal neersien op die volk van God nie; soos Petrus dit stel in 1 Petrus 2: 9 Julle daarinteen is die uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendoms volk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat hulle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. En dan bevestig God dat hierdie verlossing permanent is deur sy Gees te laat kom op AL DIE MENSE, selfs die wat nie in aansien is nie, dit is die armes, vrouens, kinders en babas (Joël 2: 28 + 29). Dan verwys Joël na die oordeels dag (29 – 31) en eindig die hoofstuk deur te wys op God se belofte dat redding is vir die wat glo, die wat deur die Here geroep is. Joël sê dus ook BEKEER JULLE, laat julle DOOP, en julle sal die Heilige gees ontvang as bewys dat God die red wat in hom GLO, almal wat Hy na hom toe roep. Joël sluit egter almal by die proses in, volwassenes en kinders, selfs pap babatjies.
  Petrus bevestig dat wat Joël voorspel direk op ons as Christene betrekking het en nie een of ander mitiese Israel soos die Judaiste en Milianiste glo nie. Wat die kinders van gelowige ouers aanbetref; die Skrif sê uitdruklik dat die kinders van gelowiges behoort aan God (1 Kor. 7: 14), maar dit sê NIE hulle is gered nie. Wie ookal aan God behoort is deel van die verbondsvolk, hulle is dus verbonds kinders en kan daarom saam met die psalm digter sê; Ps 71: 5 want U, Here, U is my hoop, op U, Here, het ek van jongs af vertrou. (6) U is my hulp van geboorte af, reeds voor ek in die wêreld gekom het, het u my beskerm. U loof ek gedurig deur. Slegs omdat die psalm digter se ouers gelowiges was, en deel van die volk van God, kan hy sê: “U is my hulp van geboorte af, reeds voor ek in die wêreld gekom het, het u my beskerm.” Daar is groot voordeel daaraan om gebore te word as deel van God se volk, maar net soos die Jode wat as babatjies besny is hang hulle verlossing egter ook af van hulle geloof as volwassenes.
  Romeine 4: 9 – 12
  …… “Omdat Abraham geglo het , het God hom vrygespreek. (10)Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. (11)Hy het die besnydenis as `n teken ontvang. Dit is `n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het omdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook DEUR GOD VRYGESPREEK OMDAT HULLE GLO. (12)Ons voorvader Abraham sou ook die voorvader wees van die BESNEDENES WAT NIE NET BESNY IS NIE MAAR OOK GLO soos hy geglo het toe hy nog onbesnede was.
  Samevatting: In die Ou Testament sluit God `n verbond met Homself, dat Hy wie in Hom glo sal red. Omdat Abraham geglo het openbaar God hierdie verbond aan Abraham en maak hom deel daarvan met `n belofte dat al die volke van die aarde in Abraham geseën sal word. God belowe aan Abraham `n seun uit sy vrou Sarah al was sy reeds negentig jaar oud en Abraham nege en negentig, en dat Hy met hierdie seun, Isak, en sy nageslag sy verbond sal hou, en gee aan Abraham die besnydenis as teken van hierdie verbond. Uit Isak bring God die volk Israel voort en nadat God Israel met groot mags vertoon uit Egipte en slawerny verlos het, sluit God met hulle `n verbond by die Horeb berg in Sinai.
  Anders as met die Abrahamitiese verbond, wat God met homself gesluit het en toe reeds klaar bevestig het, stel God met die verbond by Horeb `n klomp eise aan Israel ( in die Nuwe Testament, ook genoem die wet en die Ou Verbond). By die besnydenis, Paasfees en sewende dag Sabbat, wat reeds ingestel was, kom daar nog nege gebooie, sabbatte, feeste, verordeninge en reinigings seremonies met bloed van offer diere (almal met BESPRINKELING gedoen). Die besnydenis (gestorte bloed, agtste dag – opstandings dag), Paasfees (paaslam vir ons geslag) en reinigings seremonies (Jesus se bloed reinig ons van sonde en is die besprinkelings bloed van die Nuwe Verbond) dui duidelik op Jesus, en die nege gebooie wat bygevoeg was, word weer vir ons as Christene gegee in “Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar liefhê”. Die sabbatte – ook die sewende dag Sabbat, feeste en verordeninge was net vir die Israeliete bedoel en word nie van Christene verwag nie, alhoewel hulle vry is om dit tot eer van God en nie as wets onderhouding nie, ook te onderhou.
  Omdat die Israeliete nie die vereistes van die Horeb/Sinai verbond (Wet of Ou Verbond) kon nakom nie doen Jesus Christus dit vir almal wat in Hom glo en maak God `n Nuwe verbond wat al die beloftes van die Abrahamietiese verbond en die Horeb Sinai verbond bevat en almal wat GLO soos wat Abraham geglo het word daarby ingesluit, soos God aan Abraham belowe het.
  Om ons geloof te versterk gee God aan ons twee tekens van hierdie Nuwe verbond, die nagmaal in die plek van die pasga om ons te herinner aan die verlossing uit die slawerny van sonde waaruit Jesus Christus ons verlos het met sy offer van sy liggaam en sy bloed. Net soos met die pasga word ons kinders ook hierby betrek sodra hulle vrae daaroor vra. Die ander is `n eenmalige simboliese reiniging deur besprinkeling met vars water wat simbolies al die werkinge van die Helige Gees uitbeeld: Die Gees wat geloof in ons bewerk, wat ons uitverkies en besprinkel met die bloed van Jesus Christus om ons van sonde te reinig en deel te maak van die volk van God en ons te wy as priesters wat kan getuig van God se groot dade: die Evangelie van Jesus Christus en die Nuwe Verbond. Die Gees wat ons salf en leer om te heers oor die sonde en ons op die voorhoof met God se seël verseël as eiendom van God wat die ewige lewe het. En soos wat God ons deur die profeet Joël en die Apostel Petrus beveel is die reiniging ook vir ons kinders selfs die pap babatjies omdat hulle gebore word as Israeliete kan hulle sê: “U is my hulp van geboorte af, reeds voor ek in die wêreld gekom het, het u my beskerm.” (Ps 71: 6)
  Chris Pienaar

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: