Wat sê die Bybel oor die doop?

In enige saak waarin ons God se wil soek, is dit belangrik dat ons Sy woord as enigste waarheid erken. Jesus is tog God se Woord n.a.v. Joh 1. Jesus Christus is dus die enigste fondament waarop ons kan bou en Hy is die volle openbaring van die waarheid in die Woord.

Die doop as sakrament:

‘n Sakrament is ‘n fisiese teken wat deur Jesus self aan ons gegee is om ons aan ‘n geestelike waarheid te herhinner. Jesus het net twee sulke sakramente ingestel. Die eerste is die nagmaal (Matt 26:26-28) en die tweede is die Doop:

Mat 26:26-28 Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

God het niks ingestel of laat gebeur sonder rede nie en dus is die sakramente nie net toevallig in die Skrif opgeteken nie. Ons sien dit as ons kyk na die voorskrifte wat God aan Moses en Aaron gegee het vir die tempeldiens en hoe hulle dit presies moes uitvoer. Waar daar ligtelik daarmee omgegaan is, was die straf onmiddelik (Lev 10:1-3). So word ons ook gewaarsku teen die nagmaal wanneer ons dit met bitterheid en onvergifnis in ons hart gebruik (1 Kor 11;27). Daar is geen waarskuwing teen ontoepaslike gebruik van die doop nie, maar daar word gewaarsku teen versuim

Hand 22:16 En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas nadat jy sy Naam aangeroep het

Die doop in Christus Jesus is ‘n uitsluitlike Nuwe Testamentiese instelling en vervang dus enige ander of vorige vorme van doop (Hand 19:3-5)
Dit is ook ‘n profetiese aksie wat spreek van ‘n verwagting van ‘n verwesenliking van God se beloftes. Dit is ook’n wapen in ons stryd teen satan en het dus groot geestelike krag.

Die leer van die doop:

Heb 6:1-2 Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.

Dit blyk dus dat daar in die vroeë kerk ‘n duidelike leer oor die doop was n.a.v. Jesus se opdrag in Matt 28:19. Dit blyk ook dat hierdie leer as deel van die evangelie verkondig is. In Handelinge 8 lees ons; En Filippus het sy mond geopen en van hierdie Skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water; en die hofdienaar sê vir hom: Daar is water; wat verhinder my om gedoop te word? (Hand 8:35-36) Die hofdienaar het dus geweet van die doop nadat die evangelie met hom gedeel is.
In Matt 28:19 beveel Jesus ons om die evangelie te deel, dissipels van mense te maak, hulle te doop in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en hulle dan al die dinge te leer wat Hy gesê het. Die doop is dus nie ‘n goeie voorstel of sterk aanbeveling nie, maar ‘n opdrag. Wat is ons geloof in God dan werd as ons dit nie nodig ag om aan Sy bevele gehoorsaam te wees nie? Samuel stel dit baie duidelik in 1 Sam15

1Sam 15:22-23 Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens.

Om te weet wat reg is en dit nie te doen nie is dus willekeurige sonde (Jak 4:17)

Die Simboliek van die Doop:

1. Vlg. Hand 22:16 simboliseer dit die afwas van ons sondes;

Hand 22:16 En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.

Christus se bloed het ons skoon gewas van ons sondes. Alle mense is sondig en ontbreek aan God se heerlikheid (Rom3:23)

2. Dit simboliseer ons begrafnis en opstanding saam met Christus (Rom 6:4, Kol 2:12)

Rom 6:4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.
Kol 2:12 omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.

– Wanneer ons wedergebore word, sterf ons ou sondige mens/natuur saam met Christus. (Rom 6:6-8, 2Tim 2:11) Ons kan nie God met ons liggame behaag nie en dit moet sterf (Rom 8:8-10) saam met Jesus.

3. Dit simboliseer on redding (1 Pet 3:21) –

1Pet 3:21 waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete—deur die opstanding van Jesus Christus

Net soos Noag is ons ook uit genade gered. Met die sondeval en die kennis van goed en kwaad het ons ook ’n gewete ontwikkel wat ons konstant aankla en getuig van ons verwydering van God. Die doop bevestig dat God dit herstel het sodat ons kan weet dat ons verhouding met Hom herstel is. Die satan probeer ons egter aanhoudend herhinner aan ons ou, sondige lewe maar deur die doop kry ons saligheidssekerheid.

Die waarde van die doop:

Eerstens is dit ‘n daad van gehoorsaamheid waarin ons uiting gee aan Jesus se opdrag in Matt 28:19. Jakobus sê dan ook: Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. (Jak 2:26)

Ten tweede gee dit aan ons sekerheid van redding en die ewige lewe deur dat ons nou ‘n skoon gewete het voor God (1Pet 3:21).  1Joh 5 sê ook dat daar drie getuies op aarde is wat oor ons redding en ewige lewe getuig nl. Die Gees, die water en die bloed.

1Joh 5:7-13 Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een; (8) en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. (9) As ons die getuienis van die mense aanneem—die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat Hy aangaande sy Seun getuig het. (10) Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. (11) En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. (12) Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. (13) Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.

Derdens noem 1Pet 3 juis dat die doop die teëbeeld van die sondvloed ons ook nou red soos Noag en sy gesin.  Soos voorheen genoem, gebeur niks in God se heilsplan toevallig nie en was die sondvloed ook ‘n heenwyse na ‘n geestelike waarheid.  In Genesis 6 word geskryf van die engele wat die hemel verlaat het en vroue op aarde geneem het en hoe die hele aarde korrup geword het.  Die groot vloed het dus die aarde gereinig van die invloed van die gevalle engele.

2 Pet 2:4-5 maak ook verder kommentaar oor wat tydens die sondvloed gebeur het.  As die doop ons dan red soos Noag, dan word ons ook beskerm van die invloed van Satan en sy gevalle engele in ons lewe.

1Pet 3: 19-22 in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, (20) wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is; (21) waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete—deur die opstanding van Jesus Christus (22) wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is.

In 1Kor 10 skryf Paulus van Israel se doop in die see.

1Kor 10:1-4 Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, (2) en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, (3) en almal dieselfde geestelike spys geëet het, (4) en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus.

Waarom sou Paulus dan heenwys na die deurgang deur die Rooi See as ‘n doop?  Weereens het God ‘n spesifieke plan gehad met Sy volk en ons vind die rede hiervoor in Eksodus 13:

Toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was; want God het gesê: Die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien, en teruggaan na Egipte. Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipteland opgetrek.(Eks 13:17-18)

Dit wil dus voorkom of die doop aan ons standvastigheid in die Here gee sodat ons nie weer maklik verval in ons vroeëre slawerny van die sonde nie.

Laastens praat Jesus met Nikodemus in Johannes 3 oor wedergeboorte.

Joh 3:3-5 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. (4) Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? (5) Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.

In vers 3 word die woord sien gebruik.  Die griekse bronwoord is eido wat beteken om iets met insig te sien of te verstaan.    Daarmee saam sê Jesus dat so iemand uit Gees en water gebore moet word m.a.w gedoop moet word in water en vervul moet wees met Die Heilige Gees.

Hoe moet daar gedoop word?

Baptizo is die woord wat telkens in die Griekse bron gebruik word en as doop vertaal word.  Daar kan geen twyfel bestaan dat dit beteken om iets of iemand in te dompel met die intensie om weer uit te haal.  Daar is geen indikasie uit die woord dat besprinkeling (Grieks: rhantizo) as alternatief daarvoor gebruik is nie.  As daar dan ook gelet word op die simboliek van begrawe met Jesus en opstaan saam met Hom in ‘n nuwe lewe, dan is ‘n onderdompelingsdoop as simboliese watergraf ook toepaslik terwyl besprinkeling geen van hierdie elemente simboliseer nie.

In hierdie verband kan ons ook net een keer in Jesus sterwe en tot wedergeboorte kom.  ‘n Enkele onderdompelingsaksie is daarom toepaslik om hierdie simboliek te vergestalt.  As Jesus beveel dat ons moet doop in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, dan beteken dit slegs dat dit met volle outoriteit van God is.  Dit is dan ook deur die Vader wat ons veroordeel word as sondaar, ons word saam met Jesus begrawe en Sy bloed was ons skoon en dit is die Heilige Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, wat in ons woon (Rom 8:11)

Wie kan gedoop word?

Volgens Jesus se opdrag in Mat 28:19 moet iemand die evangelie hoor, dan ‘n dissipel word en dus Jesus aanneem as Verlosser gevolg deur die doop.

Voor iemand gedoop kan word moet hy/sy dus Jesus bely as Verlosser en onderneem om Hom te volg.  Lering en diep kennis van die Woord volg daarna.  Wanneer ons kyk na voorbeelde waar mense gedoop is in die Nuwe Testament, dan sien ons duidelik in elke instansie dat die persoon eers tot bekering gekom het,  Jesus bely het en dadelik daarna gedoop is.  Lees gerus Hand 2:38, Hand 8:12, Hand 8:35-38, Hand 9:17-18, Hand 10:43-44, Hand 16, Hand 19:4-5, Rom 10:14-17.  Ons kan beswaarlik ‘n beter voorbeeld vind as Filippus se vraag aan die hofdienaar in Hand 8:35 en sy belydenis van sy geloof in Jesus Christus.

Hand 8:37-38 Toe sê Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop

Oor die vraag of kinders gedoop is, is daar ook ‘n paar aspekte om in gedagte te hou.  Uit die voorafgaande is dit duidelik dat ‘n besluit vir Christus en belydenis van geloof in Jesus en dissipelskap die doop moet voorafgaan en klein kinders en baba’s dit nie kan doen nie.  Daar is egter voorbeelde van gesinne wat gedoop is in Handelinge en op die oog af kan dit blyk dat dit moontlik klein kinders of baba’s kon insluit.  As ons egter na  hierdie voorbeelde kyk is daar ‘n paar dinge om in gedagte te hou.  In Hand 16:13-15 word vertel van Lydia en haar hele gesin wat gedoop is.  In vers 40 word daar egter na hulle verwys as broeders, ‘n term wat uitsluitlik vir ouer persone en nie klein kinders gebruik is nie.

In Handelinge 10 is Cornelius se gesin ook gedoop.  Vers 2 beskryf hulle egter so:
“Hy met sy hele huis was vroom en godvresend en het baie aalmoese aan die volk gegee en was altyddeur in die gebed tot God.”  Verder sê Cornelius in vers 33: “Ons is dan nou almal voor die aangesig van God aanwesig om alles te hoor wat deur God aan u opgedra is.”

‘n Baba kan tog nie aalmoese gee, bid of reg wees om te luister nie.  Laastens het hulle in vers 46, na doping met die Heilige Gees almal in tale begin praat, iets wat ook nie by klein kinders en baba’s gesien word nie.

Dit wil dus voorkom asof die voorbeelde van gesinne wat gedoop was in alle gevalle uit ouer kinders en volwassenes bestaan het.

Die vraag mag dan gevra word hoe oud iemand moet wees voordat hy/sy gedoop kan word en die Woord gee glad nie ‘n duidelike antwoord hierop nie, maar die persoon moet oud genoeg wees om die evangelie van Jesus te verstaan en ‘n keuse te maak.

Wie mag doop?

Die doop as sakrament is in die Nuwe Testament deur verskeie mense bedien.  Die apostels het verseker aanvanklik mense gedoop, maar kon later nie meer by alles uitkom nie en toe is ander broeders verkies om te help met die verkondiging van die Evangelie.

Hand 6:2-3 En die twaalf het die menigte van die dissipels byeengeroep en gesê: Dit is nie reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. (3) Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel;
Hand 21:8 … en ons het ons intrek geneem in die huis van Filippus, die evangelis, wat een van die sewe diakens was…

Filippus word in Hand 21:8 ‘n evangelis en diaken genoem.  In Hand 10:48 blyk dit dat Petrus nie self die heidense bekeerlinge gedoop het nie maar daar word gesê: “ toe het hy beveel dat hulle in die Naam van Jesus Christus gedoop moet word”

Dit behoort dus iemand te wees wat wysheid het en vervul is met die Heilige Gees.

Kan iemand weer gedoop word?

Volgens Heb 6 kan ons net een keer tot wedergeboorte kom waarvan die doop ‘n teken is, en as sulks kan iemand net een keer gedoop word.

Heb 6:4-6 Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, (5) en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, (6) en afvallig geword het—om dié weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak.

In Handelinge 19:2-6 word vertel van dissipels wat wel met die bekeringsdoop van Johannes gedoop is, maar nie in die Naam van Jesus nie en ook nie Die Heilige Gees ontvang het nie.

Hand 19:2-6 en hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie. (3) En hy vra hulle: Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord: Met die doop van Johannes. (4) Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus Jesus. (5) En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus. (6) En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer.

Paulus het hulle dadelik gedoop en die hande opgelê.  Hierdie skrif beklemtoon die feit dat dit baie belangrik is dat die doop op die regte manier en vir die regte rede bedien word, so belangrik dat Paulus hulle “weer” moes doop. So is daar vandag ook gelowiges wat vir Jesus ken maar nog nie met die ware nuwe teatamentiese doop bedien is nie.  Voor God, was daar dus eintlik nog geen doop gewees nie.

Indien iemand egter voorheen uit eie wil vir Jesus aangeneem het, ongeag die daaropvolgende verhouding of woordkennis, en met ‘n onderdompelingsdoop bedien is, kan hy/sy nie weer gedoop word nie.

Wat dan van die besnydenis?

Die besnydenis is ingestel as teken van die verbond wat God met Abraham gesluit het.  Dit is een van vele verbonde wat God met mense in die ou testament gesluit het.

Gén 17:4-12 Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van ‘n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ‘n vader van ‘n menigte van nasies. En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag ná jou. En Ek sal aan jou en jou nageslag ná jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, as ‘n ewige besitting; en Ek sal vir hulle ‘n God wees. Verder het God aan Abraham gesê: Maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag ná jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag ná jou: Al wat manlik onder julle is, moet besny word— julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en julle. ‘n Seuntjie van agt dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte.

Dit is baie duidelik dat die doop en besnydenis parallel toegepas is daar was self ‘n aanbeveling dat heidene wat gelowig geword het (en gedoop sou wees) besny moet word (Hand 15:5).  Daar is ‘n groot vergadering gehou in Jerusalem om die saak te bespreek en daar is toe belsuit dat dit nie nodig is vir onbesnedenes om besny te word nie (Hand 15:23-29).  Verder stel Paulus dit baie duidelik in Gal 6:12 – 16 dat daar self etlike jare later steeds kontroversie was oor die toepassing van die besnydenis by die heidene.  Daar is dus geen ondersteuning vir die gedagte dat die doop die besnydenis sou vervang nie.  Daar is geen skriftuurlike ondersteuning daarvoor dat die doop ‘n teken van God se verbond met Abraham kan wees nie, aangesien daardie verbond en die vleeslike teken daarvan’n ewige verbond is en nie deur die doop vervang is nie.

Jesus sê wel in Matt 26:28, Mar 14:24, Luk 22:20 en 1Kor 11:25 dat die bloed van die Nagmaal die teken is van Sy nuwe testament (verbond).  Hierdie nuwe verbond waarvan gepraat word verwys egter na die diere offers wat die Levitiese priesters moes bring vir die volk Israel se sondes.  Dit vervang nie die besnydenis nie maar die verbond wat God met Sy volk by Sinai gesluit het. Dit is dus duidelik dat die doop nie die teken van Jesus se nuwe verbond is nie.

Heb 9:18-20 Daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel nie. (19) Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het, het hy bloed van kalwers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hisop die wetboek self sowel as die hele volk besprinkel (20) en gesê: “Dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het.”

In opsomming:

Die doop is dus ‘n sakrament deur Jesus ingestel wat ons oproep tot ‘n stap van gehoorsaamheid met die belofte van groot seën en groei in ons verhouding met Christus.  In die laaste dae is daar duidelik ‘n nuwe soeke na die waarhede uit die woord en die volheid van die Koninkryk van God.  Mag Sy Naam verheerlik word!

Advertisements

154 Responses to “Wat sê die Bybel oor die doop?”

 1. Dankie vir ‘n baie waardevolle samevatting oor die doop!

 2. Die doop is deur Jesus ingestel en doop is nie besprinkel nie. Doop en verbond is twee verskillende prosesse.

  Nadat Jesus gekruisig is het alles nuut geword. Hyself is gedoop en het sy apostels ‘n opdrag gegee om al die nasies te gaan doop. Doop bedoel ondergaan en daar is net een doop en een dood.

  • Jy is reg, Magda. Ongelukkig is daar baie mense wat nooit die Woord ondersoek ten opsigte van hierdie saak nie. Die doop het groot geestelike betekenis en implikasies. Ek sien egter onder mense wat groot word in kerke waar die ware doop beoefen word, dat hulle ook maar traag is om dit te ondergaan. Dit beroof hulle van baie geestelike skatte en dieper insig in die Koninkryk van God.

   • Onwaar geen water doop kan jou red nie, alleen die doop in Christus die Geestelike doop.Dit is die doop in sy dood waar ons met hom saam begrawe word.Die kinder doop “Vebondsdoop” in die naam van die Vader dieSeun en die Heilige Gees.Besprenkeling want alles ook die altaar is besprenkel asook alles wat gereinig moes word soos die Bybel verwys na besprenkeling met “Hissop” .Die Hissop takkie gedoop in die bloed is manier waarop reiniging gedoen is.
    Dit was heenwysing na die bloed van Jesus waarmee nuwe testamentiese reniging tot ons redding is.

   • Ek wil baie graag groot gedoop word en wil dit graag reg doen en by ‘n kerk waar die Here teenwoordig is kan iemand my asb help met dit

 3. Ons het groot geword in die drie susters kerk. Ons as kinders is gedoop toe ons klein was. My suster is nou oor na ‘n ander kerk toe, Christian Faith Youth Centre, daar is sy en haar man en kinders weer gedoop. Is dit verkeerd ?

  • Elizabeth

   Ek het aanvanklik met dieselfde vraag geworstel toe my vrou die eerste keer gesê het dat sy voel sy gedoop moet word. Dit het my gedwing om regtig die antwoorde uit die Woord te soek. Ek verstaan uit die Woord dat doop ‘n respons is op my bekeringsbesluit en dat ‘n baba nie die besluit kan maak nie. Daarom is ‘n bsprinkelings babadoop nie die Bybelse doop soos deur Jesus ingestel nie. Jou suster Het haar dus nie weer laat doop nie, maar is nou vir die eerste maal gedoop.

   As iemand egter ‘n bekeringsdoop gehad het en na die verloop van jare besluit om hom- / haarself weer te laat doop, dink ek dat dit verkeerd is en geen bybelse fondasie het nie. Omdat die doop ‘n teken is van Jesus se begrafnis en opstanding, en Hy net een keer die dood oorwin het (en beslis nie nodig het om dit weer te doen nie), kan ek myself net een keer laat doop.

   Ek sou dus sê dat jou suster en haar gesin wel voorheen besprinkel is maar nou die eerste keer gedoop is.

   Ek hoop dit beantwoord jou vraag, maar ek deel graag gedagtes met jou.

   • Elizabeth onthou eerstens da is net 1doop, 1geloof en 1Here volgens Efesiers 4v5. Dan wil ek ook u in kennis stel dat d regte doop uit Hand 2v38 kom en as iemand nie volgens dai skrif gedoop isi dan kan hy, ni wee gedoop word ni ma liewer REG gedoop word volgens Hand 19:1-5. Net die doop in Jesus naam is tot vergifnis van sonde AMEN….a baba kan ni gedoop word nie want hy kani glo ni volgens Mark 16v16 en Hand 16:30-33

   • Ek het op 1 oktober 2016 30 geword en het my laat doop op daardie dag gelei deur die Heilige Gees. My man was baie ongelukkig oor my besluit omdat hy gevoel het dat ek basies my doop as kind dan verstoot. Hy wou weet hoekom ek dit gedoen het. Wel ek het eerlik waar op daardie oomblik nie die regte antwoorde gehad om aan hom te gee. Maar ek glo dat God nie van ons te verwag om werklik te verstaan, want nou ken ons ten dele maar eendag sal ons ten volle verstaan. Al wat ek weet dat nadat ek 2010 ja gese het vir Christus in my lewe het die Heilige Gees self in my hart begin werk oor die doop, so glo ek ook dat die Heilige Gees self in my man en ander wat nie glo se harte sal werk, al wat dit vir ons kos is om die geloof stap te neem en ander aan te spoor. Dit was die beste besluit wat ek kon doen!

  • Nee dit is nie verkeerd nie !

 4. Om aan Christus te behoort
  Het u geweet- ñ Gelowige persoon is nie noodwendig ñ geredde persoon nie?
  1Korinthiers 1,21-Want aangesien in die wysheid van God die wéreld (mense) deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red.
  Vraag;
  Waarom moet ons gered word,en waarvan?
  Génesis3; Deur die ongehoorsaamheid en begeerlikheid van Adam en Eva in die Paradys het daar skeiding gekom tussen God en die mens. As gevolg hiervan het die mens ñ sondige natuur geérf en is gedoem om verlore te gaan.
  Maar God het die mense wat Hy geskape het lief,(Johan3,16) en gee uit sy groot genade sy eniggebore Seun Jesus Christus, as offer om aan ñ kruis te sterf sodat sy bloed daar gestort, tot vergewing van jou en my sondes kan dien.
  1Timótheüs2,4-5 wat wil hé dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense,die mens Christus Jesus.
  ———–
  Daar is niks wat ons as mense kan bydra tot hierdie verlossingsdaad van God aan die mens nie.
  Al wat van ons verwag word is om dit te glo en te aanvaar. Maar om dit te kan doen is dit noodsaaklik om die riglyne soos in die bybel vir ons uiteengesit noukeurig sou volg, en die Heilige Gees toelaat om ons in die volle waarheid te onderrig.
  Die ewige lewe moet ons fokuspunt en einddoel wees.
  ———–
  Nou ontstaan die vraag; is dit vir ñ gelowige persoon moontlik om verseker te weet, hy of sy staan in die volkome geloof met God?
  Volkome geloof kan in twee dele beskryf word:-Die een deel is om in algehele afhanklikheid en opregtheid in God te glo.
  Die ander deel wat onlosmaaklik van die eerste deel is om ñ volkome geloof te bewerkstellig, is om te ken in wie ons glo.
  ———–
  Kom ons kyk na ñ paar voorbeelde uit die Bybel.
  Die verhaal van Korneliüs is veelseggend, Handelinge10; ons lees van hom dat sy wandel en handel voor God so opreg was dat sy gebede opgestyg het voor God. Sy een deel van die volkome geloof in God was in plek, maar die ander deel om te ken in wie hy glo het ontbreek.
  Ons sien ñ engel verskyn aan hom en sé hy moet vir Simon Petrus laat haal om hom te onderrig.
  Wanneer Petrus vir Kornelius en sy mense die boodskap bring dat God in sy groot genade en liefde dit vir alle mense moontlik maak om gered te word volgens Johannes3,16;-Want so lief het God die wéreld gehad,dat Hy sy eniggebore Seun gegee het,sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hé, en 1Johannes5,20;-En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken, en ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus,Hy is die ware God en die ewige lewe, Galásiérs3,26-29 Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus; want julle almal wat in Christus gedoop is,het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie,daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.
  En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.
  Nou word die ander deel vir ñ volkome geloof in God vir hom geopenbaar, en word hy in die Naam van Jesus Christus gedoop ,en is sy geloof volkome.
  ——————
  Nog ñ treffende voorbeeld is die verhaal van Paulus; Ons lees hy was ñ yweraar vir God, hy was opgevoed in die strengste Joodse geloof, hy was vas oortuig daarvan dat wat hy gedoen het,nl om die Christen geloof uit te delg reg was. Sy geloof in God was opreg, maar die deel om te ken in wie hy moet glo het ook by hom ontbreek. Ons sien op die pad na Damaskus het hy ñ ontmoeting met God. Hy vra wie is U Here?, en die Here antwoord hom, Ek is Jesus wat jy vervolg. Nou kom die ander deel vir ñ volkome geloof nl om te ken in wie hy moet glo in werking en sy geloof word volkome.
  —————-
  1Johannes3,2 Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.
  Johannes14,6;Jesus antwoord hom. Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
  Johannes10,9;Ek is die deur; as iemand deur my ingaan,sal hy gered word,en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.
  Dit is baie belangrik indien ons aan Christus wil behoort om in die volkome geloof te wandel.
  Ons lees in Efésiérs4,4-5;Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop. (God maak die reéls, nie ons nie)
  —————–
  In die eerste plek moet ons die bybel, as die Woord van God onbetwisbaar erken en aanvaar. Ons lees in 11Timóteüs 3,16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En n gedeelte uit die Skrif wat pragtig daarmee aansluit vind ons in Spreuke30,5&6 Elke woord van God is gelouter, Hy is n skild vir die wat by Hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie rekenskap vorder en jy as n leuenaar openbaar word nie. Ons vind ook ñ vermaning in11Timóteüs 2,15 nl. Lé jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ñ werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.
  ————————-
  Een Here;-Markus12,29 En Jesus antwoord hom. Die eerste van al die gebooie is; Hoor Israel, die Here,onse God is n enige Here.
  1Korinthiers12,3 Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus n vervloeking noem nie, en niemand kan sé dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.
  Handelinge 9,5 En hy sé. Wie is U Here? En die Here antwoord. Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.
  Filippense2,10&11 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.
  Johannes14,6 Jesus antwoord hom. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
  Uit bogenoemde tekse is dit baie duidelik dat Jesus Christus die Here is.
  —————–
  Een Geloof;-Johannes 3,16 Want so lief het God die wéreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hé.
  Johannes5,24 Voorwaar, voorwaar Ek sé vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.
  Johannes6,40&47 En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hé; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Voorwaar, voorwaar Ek sé vir julle, wie in My glo, het die ewige lewe.
  Johannes12,44&45 En Jesus het uitgeroep en gesé. Wie in My glo, glo nie in My nie, maar in Hom wat My gestuur het. En wie My aanskou, aanskou Hom wat My gestuur het.
  Johannes10,30 Ek en die Vader is een.
  1Johannes3,23 En dit is sy gebod, dat ons in die Naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar liefhé soos Hy ons ñ gebod gegee het.
  1Johannes5,13 Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.
  Johannes 3,18 Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.
  1Johannes5,20 En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken; en ons is in die waaragtige, in sy Seun,Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen.
  Uit bogenoemde skrifte is dit ook duidelik dat alleenlik deur die geloof in die Seun van God nl Jesus Christus ons die ewige lewe deelagtig kan word, en nie veroordeel hoef te word nie.
  ——————-
  Een Doop;- Mattheus28,19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
  Markus16,15&16 En Hy het vir hulle gesé. Gaan die hele wéreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.
  Die evangelie wat verkondig moet word is saamgevat in Johannes 3,16 Want so lief het God die wéreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hé.
  ———-
  Nou moet ons egter op ñ baie belangrike aspek van Jesus se opdrag let nl, Jesus sé,gaan en verkondig- vertel vir almal die goeie tyding dat hulle gered kan word.Hy sé nie gaan vra die wetenskaplikes-die wyses- die goddeloses-die redetwisters van ons tyd, wat hulle dink en hoe hulle oor hierdie aangeleentheid voel nie.Nee, Hy sé, vertel hulle net en maak seker hulle hoor en verstaan die boodskap,en beklemtoon die alternatief vir die wat nie wil glo nie, hulle sal veroordeel word.
  Veroordeel kan beste verstaan word deur,( Vertoon sy of haar lewe, gedagtes, woorde, en dade.)
  Matthéüs13,11 Toe antwoord Hy en sé vir hulle; Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken,maar aan hulle is dit nie gegee nie. Dit is die groot opdrag wat die Here Jesus Christus vir sy dissipels gegee het om uit te voer, net voor Hy opgevaar het na die hemel. Maar baie belangrik, nie uit hulle eie krag en verstand nie
  ———–.
  Ons lees in Lukas24,45-49 Toe open Hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En Hy sé vir hulle. So is dit geskrywe,en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.
  Handelinge2,1-4 En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel n geluid soos van n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
  ———————
  Indien daar ooit iemand was wat volkome toegerus was om die evangelie van God te verkondig, dan was dit verseker Jesus se dissipels. Ons het gelees, Hy het hulle verstand gegee om die ware God te ken.Hy het hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan, en hulle was met die Heilige Gees gedoop wat die Gees van die waarheid is, en nie kan lieg nie. En nou sien ons begin hulle die opdrag van Jesus uitvoer, nl om die evangelie te verkondig
  Ons lees in Handelinge2,37 van die eerste bekeerdes.Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesé. Wat moet ons doen broeders? En luister net wat sé Petrus gevul met die Heilige Gees vir hulle.
  Handelinge 2,38 En Petrus sé vir hulle. Bekeer julle,(kom tot die geloof in Christus) en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Verder lees ons in Handelinge8,12,16 Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop manne sowel as vroue.(16) want Hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus.
  En nou kom Paulus in Handelinge19 en ons lees hy het in Efese gekom en daar gelowiges gevind en hulle gevra. Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord. Met die doop van Johannes. Daar op sé Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesé dat hulle moes glo in die Een wat na hom kom, dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.
  In die mond van twee of drie getuies sal elke woord vas staan.(Petrus-Filippus-Paulus)
  ————
  Een Here: Die Here Jesus Christus.
  Een geloof: Die geloof in die Here Jesus Christus, om die ewige lewe te beérwe.
  Een Doop: Die doop in die Naam van die Here Jesus Christus, tot vergewing van ons sonde
  —————————— Nou ontstaan die vraag; Het die doop; die besnydenis as teken van die verbond van God met Abraham vervang?
  Antwoord;-Die besnydenis as uiterlike teken ( van God se verbond met Abraham en sy nageslag as erfgename) word vervang en vervolmaak deur die geloof in Christus Jesus.
  Jy word nie ñ kind van God deur jou te laat doop nie.(op welke metode ookal)
  Simon die towenaar is die bewys hiervan. (Handeling8,9-24)
  Jy word alleenlik ñ kind van God deur die geloof in Christus Jesus.(Galásiérs3,26)
  Waar pas die doop dan in?
  Die doop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, is deel van die proses om aan Christus te behoort.
  ————
  (1)Glo;-Johannes3,16-Want so lief het God die Wéreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het,sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie,maar die ewige lewe kan hé.

  (2)Aanneem;-Johannes 1,11-12-Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.
  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo.

  (3)Bekering en doop;-Handelinge2,38-En Petrus sé vir hulle; Bekeer julle, (kom tot die geloof in Jesus Christus) en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

  (4) Beklee;-Galásiérs3,27 want julle almal wat in Christus gedoop is het julle met Christus beklee.
  Matthéüs22,11-12-En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ñ bruilofskleed aan het nie. En hy sé vir hom; Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ñ bruilofskleed aan?En hy kon geen woord sé nie.

  (5)Wedergeboorte;- Johan3,5 Jesus antwoord; Voorwaar,voorwaar Ek sé vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Titus3,5- nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees.
  —————
  1Korinthiérs15,22-23; Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde; as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms
  Handelinge 4,12 En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
  Jeremia15,16 Ek het U woorde verslind toe hulle gekom het, hulle was vir my vreugde; ek was bly daaroor dat U Naam oor my uitgeroep is, Here almagtige God.
  11Korinthiers2,14& Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Romeine16,16 E-pos biggs.ben7@gmail.com

 5. Ek is as baba besprinkel tydens ‘n seremonie in een van die susterskerke. My ouers het hierdie besluit geneem en ek het geen aandeel daarin gehad nie. Jare later en nadat ek aangeneem en voorgestel is (‘n ander onderwerp waaroor ons behoort te gesels) het my vrou waarlik tot bekering gekom en haar lewe het drasties verander. Kort hierna het sy begin praat van doop en ek het met predikante en pastore hieroor begin praat maar hulle het my net verwar. Ek het die Bybel toe begin bestudeer en in my binnekamer vir die Here gevra wat Sy wil is ihv. Binne ‘n baie kort tydsbestek het dit vir my baie duidelik geword dat die woord Baptizo volgens een Engelse woordeboek beteken ” to be enveloped by ” maw om omvou te word met. ‘n Mens kan net omvou word met water as jy daarin gedompel word en nie met ‘n paar druppels water nie. Die Bybel verwys telkens daarna dat die dopelinge uit die water uit opgekom het – ‘n duidelike teken dat hulle onder die water was. Voorts is die doop ‘n daad van gehoorsaamheid deur bekeerlinge nadat hulle die Here aangeneem het. Sien al die skrifte hierbo gekwoteer. ‘n Baba verstaan nie waaroor dit gaan nie en kan nie tot bekering kom en dan versoek om gedoop te word nie. Nadat ek ook tot bekering gekom het, is ek en my vrou toe gedoop saam met ons ouderling en sy vrou wat dieselfde paadjie gestap het. Nodeloos om te sê dat dit die einde van sy ouderlingskap was en agv sensuur en druk was dit ook die einde van ons lidmaatskap van die betrokke kerkgenootskap. Dit was ongeveer dertig jaar gelede. Ek vermoed dat die susterskerke vandag ‘n baie meer verdraagsame houding inneem ihv.

  Baie dankie Ettienne vir ‘n baie duidelike en volledige uiteensetting van hierdie belangrike onderwerp.

  • Francois, baie dankie vir jou getuienis. Jou storie is ‘n refleksie van my eie pad. Ongelukkig is jou hoop op meer verdraagsaamheid vir die wat die wil van God ononderhandelbaar soek nie die realiteit nie. Ons moes ook maar die inkwesisie deurgaan en is nie toegelaat om verder te bedien nie. Solank as wat dit die amptelkke standpunt van die sinode is, sal geen dopeling in ‘n bedienningshoedanigheid kan staan nie, want sodra iemand kla, dan moet die sinode hulle offisiële leering afdwing.

   Ek glo egter dat enigeen wat die Woord van God self ondersoek en werklik bid tot God tot dieselfde oortuiging sal kom as ons.

   • Ek weet van hoeveel leraars wat uit die Ng kerk geskop is oor dat hulle , hulle laat doop het. Gaan google maar dan sal jy sien hoeveel Ng kerk leraars ontslaan is oor die doop. Ek weet van ouderlinge wat gevra is om uit die kerkraad te bedank omdat hulle hulle tot die werklike doop gewend het. Besprinkeling is ‘n vals leerstelling wat verkondig word deur die New Age sinode van die Ng kerk. Dan vra die Ng kerk hoekom hulle lidmate dramaties afneem ja vanwee die vals leerstelling wat hulle voorhou.

 6. Ek het op ‘n snaakse manier by hierdie “site” aafgekom. Dit is “awesome”. Baie dankie. Ja ek was ook in een van die Susterskerke en nadat ek tot bekering gekom het, het die Here vir my skrif gegee en elke keer is dit dat ek gedoop moet word. Vir die ouens wat nog struikel hieroor of nie seker is nie, wil ek graag Lukus 7 gee veral vanaf vers 29-30. “En toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. Maar die Fariseers en die Skrifgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie te laat doop nie.”
  Spreek vanself. Shalom!

  • Ek dink daar is wel diegene wat soos die fariseers besluit om nie aan God se woord gehoorsaam te wees nie, maar dink ook dat die Satan heelhartig daarteen baklei dat iemand gedoop word. Hy sal hulle op allerhande manier probeer weerhou. Party is te trots om teenoor hulle friende familie en gemeente te erken dat hulle dalk ‘n verkeerde leering aangehang het, party is bang vir die verantwoordelikheid wat kennis van die waarheid sal bring en ander is bang vir die gevolge van hulle besluit. Ek glo ook dat daar baie is wat nog nie gawe van die Heilige Gees ontvang het nie en daarom is daar nog ‘n sluier oor hulle verstand.

   2Kor 3:14-17 sê:
   Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word.
   Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ’n bedekking oor hulle hart;
   maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem.
   Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.

  • Dit is opdrag aan volk dat hulle hul moet bekeer na Jesus , bekeringsdoop .Doop kan jou nie red nie net die bloed van Jesus Christus. Die doop met Heilige Gees Joh 3:5 vind plaas deur die doop in die dood van Christus wanneer ons met hom begrawe is.
   Lees Efe 2 nie deur werke nie sodat niemand mag roem nie . Deur die geloof word julle gered uit genade alleen.

 7. ek is ook in die ng kerk as baba gedoop en het my laat grootdoop in die shofar christen kerk. die rede hoekom ek dit gedoen het, ek het baie vrae gevra oor die doop en het besluit om dit te doen. anders gaan dit die res van my lewe by my spook. daar het toe vrede in my hart gekom en ek is rustig daaroor. doop red niemand nie en water kan niks aan mens doen nie. dit beteken nie omdat mens gedoop is gaan hy of sy hemel toe nie. die belangrikste is om Jesus as verlosser aan te neem en nie die doop nie.

  • Jy is heeltemal reg – Net geloof in Jesus Christus as die vleesgeworde Seun van God kan ons red. As redding al was waarna iemand streef, dan is hy/sy die armste van al God se kinders.Jesus beloof aan ons outoriteit, krag, loon, heerskapy en krone. Ons doel hier op aarde is tog nie om vas te steek by die mees fundamentele beginsels van die Koninkryk nie? Die Here wil ons voorberei om saam met Hom te regeer as oorwinnaars. Die fisiese water maak niks aan jou nie, maar die geestelike waarde van ‘n onderdompelingsdoop verander mense. Jou eie getuienis is dat dit jou rustigheid gegee het en ek ervaar dat baie mense geloofssekerheid het nadat hulle gedoop is. Mense se insig in die Woord verander ook. Hulle begin waarhede van die koninkryk insien wat hulle voorheen nie kon snap nie. Ek het geen twyfel dat die Doop mense verander en toelaat om verder en vinniger te groei in heiligmaking nie.

   Mag ons nooit ophou groei in God nie.

 8. ) Die Nuwe Testament Vertaal uit die oorspronklike Grieks in Hedendaagse Afrikaans;- deur Prof Jan van der Watt & Prof Stephan Joubert.
  Die Boodskap.
  Beskrywende tekste met betrekking tot die doop
  Markus 16,16 Hy sé vir hulle; Gaan vertel vir al die mense die goeie nuus oor My. Almal moet dit hoor. Elkeen wat julle boodskap glo en by julle as Christene aansluit deur gedoop te word, sal gered word. Iemand wat dit nie wil glo nie, kan maar vergeet; God sal hom of haar straf.
  Handelinge 2,38 Hou dadelik op met julle sondes. Kom terug na God toe, het Petrus geantwoord. Laat julle ook doop in die Naam van Jesus Christus. Dit is die sigbare bewys dat God julle sondes vergewe het.
  Handelinge8,8-16 Filippus moes omtrent bontstaan om almal te doop wat in Jesus begin glo het. Die apostels in Jerusalem het intussen gehoor dat God besig was om mense oral in Samaria met sy goedheid aan te raak. Hulle het daarom vir Petrus en Johannes soontoe gestuur. Hulle twee moes gaan bid dat hierdie mense ook die krag van die Heilige Gees in hulle lewe ontvang, want op daardie tydstip was hulle nog nie met sy krag vervul nie. Hulle was nog net in die Naam van die Here Jesus gedoop.
  Handelinge10,48 Petrus het daarop gereél dat almal in Kornelius se huis gedoop moet word in die Naam van Jesus Christus.
  Handelinge 19,4&5 Johannes het ook vir elkeen wat hy gedoop het, gesé dat hulle moes glo in die Een wat na hom op die toneel sou verskyn. Daardie Een is natuurlik Jesus. Daarom geld Johannes se doop nou nie meer nie. Jesus het dit met n nuwe doop kom vervang. Toe die gelowiges hoor wat Paulus sé, was hulle vuur en vlam om in die Naam van die Here Jesus gedoop te word. Paulus het dit toe ook gedoen.
  Handelinge 22,16 Noudat jy Hom persoonlik ontmoed het, moet jy vir almal gaan vertel wat met jou gebeur het. Moenie langer tyd verspil nie. Staan gou op sodat jy gedoop kan word. Al jou sondes sal dan afgewas word omdat jy in die Here glo.
  1Petrus 3,21 Hierdie dinge is eintlik vir ons n voorbeeld van wat op geestelike gebied by die doop gebeur. Daar skei die paaie van die mense wat gered word en die wat nie gered word nie. Dit gaan nie oor vuilgoed wat die water van jou liggaam afwas nie. Dit gaan eerder oor dit wat binne in jou gebeur. Dit gaan daaroor dat jy God opreg vra om alles weg te vat wat jou skuldig laat voel.
  Kolossense2,12 Toe julle gedoop is, het daar ñ geestelike begrafnis plaas gevind; geestelik is julle saam met Christus begrawe.Dit het nie vir julle die einde beteken nie,maar dit was eintlik vir julle ñ nuwe begin.God het Christus immers uit die dood en die graf laat opstaan. Gelasiers3, 27 Weet julle daardie dag toe julle gedoop is, het julle ook ten volle van bo tot onder deel gekry in Christus se redding. Julle doop was soos ñ stel splinter nuwe klere. By julle doop het julle Christus aangetrek soos mens n stel nuwe klere aantrek. Nou behoort julle heeltemal aan Hom. Omdat julle aan Christus behoort , is julle nou ook deel van sy nuwe familie.
  Romeine 6,2-4 Julle onthou wat by die doop gebeur het, of hoe? Toe ons in die Naam van Jesus Christus gedoop is, het ons deel geword van alles wat met Hom by die kruis gebeur het, van sy dood af tot by sy opstanding. Toe ons gedoop is, is ons saam met Hom in sy graf begrawe. Daarna het God vir Jesus uit die dood laat opstaan om sy eie mag en heerlikheid te wys. Dieselfde het toe ook met ons gebeur. By die doop het God ons uit die doodsgreep van die sonde laat opstaan. Daarom kan ons nou op n nuwe manier leef.
  As dit waar is dat ons saam met Jesus die dood binne gestap het, is dit net so waar dat ons saam met Hom lewendig anderkant uitgekom het. Daardie sondige mens wat ons eenmaal was, is immers saam met Jesus gekruisig.
  Titus 3,3,4 God het ons heeltemal nuutgemaak. Ons is as t ware n tweede keer gebore toe ons sy kinders geword het. Die doop is die bewys daarvan. Dit sé vir ons dat ons ou, sondige mens dood en begrawe is en dat God ons n tweede keer oorgemaak het.
  Opsomming.
  (1) Verskillende persone wat getuig.
  (2)Verskillende tye @ omstandighede.
  (3)Verskillende plekke waar dit plaasvind.
  (4) Maar altyd dieselfde eenheids boodskap.
  (5) In die Naam van Jesus. Amen. E-pos biggs.ben7@gmail.com

 9. Ek is so bietjie onseker oor die feit dat n babatjie soos hul noem “ingeseen” moet word. My seuntjie is nou 17 maande en dis iets waarmee ek sukkel moet dit of moet dit nie gedoen word nie. Ek is nie teen of vir dit nie, maar toe ek klein was, het my ma hul ons ook laat inseen in die kerk, en ek is op 16 gedoop. Maar as ek nou hier lees dan klink vir my daar is dan geen doel daaraan om n kleintjie te laat inseen of besprinkel nie. Is dit iets wat ook gedoen moet word volgens die Bybel en wat is die doel daaragter? Baie Dankie

  • Daar is geen Bybelse opdrag dat baba’s ingeseen moet word nie. In die Nuwe Testament word daar in Luk 2:22-24 vertel van Maria wat Jesus na die tempel gebring het. Tydens die episode het Simeon en Anna Jesus geseën en oor Hom en Maria geprofeteer.

   Volgens die Wet van Moses was ‘n vrou na die geboorte van ‘n seun vir 40 dae onrein en kon sy nie in die tabernakel / tempel kom nie. Na ‘n dogter se geboorte was dit 80 dae. Na verloop van hierdie tyd, moes sy ‘n offer bring by die priester om vir haar versoening te doen sodat sy weer rein mag wees. ‘n Lam moes geoffer word, maar as sy en haar man baie arm was, kon hulle twee duiwe offer (soos wat Josef en Maria gedoen het).

   In die geval van eersgeborenes moes die hulle losgekoop word van die Here vlg Ex 13:12-15 aangesien alle eersgeborenes aan die Here gegee moes word.

   In die eerste kerk en al die apostoliese briewe, is daar geen melding van die gebruik nie. Vlg. Hand 15:19-21 word ons as heidene vrygestel van hierdie wette van Moses en toe ek dood is saam met Jesus, het Die Wet sy straf oor my volbring en in my wedergeboorte kan ek nie weer deur die wet geoordeel word nie (Rom 7:1 en Rom 5-8)

   My opinie is dus daar daar geen opdrag is vir inseën van baba’s nie. Ek kan egter begryp dat ‘n nuwe ouer graag sy kind aan God sou wou wy en Sy seën oor die kind vra. Elke wedergebore kind van God het egter die outoriteit in Christus om ‘n seën uit te spreek en daar is geen rede dat ‘n predikant dit noodwendig moet doen nie en daar is ook geen spesifieke rede dat dit in die kerk en voor die hele gemeente gedoen moet word nie. Daar is wel ‘n beletsel om ‘n eed voor God af te lê en daarom behoort ons geen beloftes voor God af te lê wat ons tot oordeel kan strek nie.

   Hoop dit help so ‘n bietjie.

  • Inseën en besprinkel is twee verskillende dinge… Besprinkeling/kleindoop is nie Bybels nie, Grootdoop wel! Inseëning van ‘n baba is geen opdrag of vereiste nie, maar ‘n menslike aksie, om jou kind aan God op te dra en Jesus se Seëninge te ontvang.

 10. “Ken die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak”. Ons het nodig .om die waarheid in God se Woord te ken en daaraan gehoorsaam te wees. Hos 4:6 verwys na ‘n volk wat ten gronde gaan a g v ‘n gebrek aan kennis. Ons moet God se aangesig daagliks in gebed soek en mag nie toelaat dat enige iemand die genade van God mis nie . Seenwense

 11. Ek dink die inseen van die babas is vir my mooi en dit kom eintlik van Jesus wat gese het laat die kindertjies na My kom verhinder hulle nie. Hy het die kindertjies hande opgele en hulle geseen. Magda Kopp 3 November 2013

 12. Die doop beteken onderdompeling in die grieks. ‘n Boer wat sy beeste wil beskerm teen siektes laat hulle dip (doop) en laat hulle van kop tot tone deur die dipgang gaan. Die boer besprinkle die bees nie met druppels water nie want dit is oneffektief.

 13. Sal ek HEL toe gaan as ek nie gedoop is nie? Mail my A.S.B by paulvvuuren@gmail.com

  • Paul, die kort antwoord is nee. In Luk 23:39-43 bely een van Jesus se mede-gekruisigdes dat Hy die Messias is en Jesus verklaar dat hy saam met Hom in die paradys sal wees. Hy was nie gedoop nie. Die doop ontsluit egter ‘n klomp dinge in God se Koninkryd vir die gelowige. Ek wil amper so vêr gaan as om te sê dat ‘n ware lewe van oorwinning in Christus baie moeilik of onmoontlik mag wees daarsonder. Ons doel is mos nie om net op ons nerwe by die Hemel in te skuur nie, maar om die volheid van die lewe wat God vir ons beloof het, hier en in ewigheid na te jaag.

 14. Ek groet u, my naam is Ben Biggs en ek deel graag met u en die hele wêreld oor die vraag wat by gelowiges ontstaan wat Jesus Christus as hul Verlosser en Saligmaker aangeneem het.
  Groete,en hoor graag van u.

  Wat moet ons doen broeders?

  Die groot opdrag van Jesus Christus aan sy dissipels, en aan elkeen wat Hom aangeneem het en in Hom glo vandag nog, vind ons op twee plekke in die bybel aangeteken.
  Ons lees in Mattheüs28,19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
  En dan lees ons in Markus16,15@16 En Hy het vir hulle gesê. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word.
  Die evangelie wat verkondig moet word en die belofte van God aan die mense is saamgevat in Johannes 3,16; Want so lief het God die wêreld (mense) gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom(Jesus) glo (hier volg die belofte) nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
  Galásiërs3,22 Maar die Skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word
  Galásiërs3,29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename..
  —————
  Nou moet ons egter op ʼn baie belangrike aspek van Jesus se opdrag let nl, Jesus sê, gaan en verkondig- vertel vir almal die goeie tyding dat hulle gered kan word. Hy(Jesus) sê nie gaan vra die wetenskaplikes-die wyses- die goddeloses-die redetwisters van ons tyd, wat hulle dink en hoe hulle oor hierdie aangeleentheid voel nie,”Nee”, Hy sê, vertel hulle net en maak seker hulle hoor en verstaan die boodskap, en beklemtoon die alternatief vir die wat nie wil glo nie, hulle sal veroordeel word.
  Veroordeel kan beste verstaan word deur,( Vertoon sy of haar lewe; gedagtes, woorde, en dade.)

  Die opdrag van Jesus aan sy volgelinge is twee-ledig.
  Die een deel van die opdrag is om die blye boodskap van verlossing en redding wat in Jesus Christus is, aan alle mense te verkondig.
  Die ander deel van die opdrag is om vir die mense wat die boodskap glo en aanneem te kan sê wat hulle nou te doen staan.

  Voorbeeld.
  In Handelinge2 lees ons hoe die apostels die Heilige Gees ontvang en die opdrag van Jesus om die evangelie aan alle mense te verkondig uitvoer.In vers37 lees ons die mense word diep in die hart deur Petrus se boodskap getref, hulle glo en verstaan dit maar besef terselfdertyd hulle moet iets doen maar weet nie reg wat nie. Ons lees hulle rig hul nood tot Petrus en die ander apostels en vra. Wat moet ons doen broeders? Hierdie vraag geld ook vir elke persoon 2000 jaar later wat Jesus Christus as sy of haar persoonlike saligmaker aangeneem het.
  Nou het Petrus gevul met die Heilige Gees die moed van sy oortuiging, geloof en kennis om vir hulle, en ook vir ons vandag te antwoord. Handelinge2,38;En Petrus sê vir hulle. Bekeer julle,(kom tot geloof in Christus) en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus (waarom in die Naam van Jesus) tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Handelinge 10,43; Aangaande Hom(Jesus) getuig al die profete dat elkeen wat in Hom(Jesus) glo, vergifnis van sonde deur sy Naam(Jesus) ontvang.
  Handelinge 19,5; En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.

  Die Naam van Jesus Christus verteenwoordig (let wel nie vervang nie) sy bloed gestort aan die kruis vir ons sonde. Amen.

  Wat antwoord U vandag vir mense wat tot geloof in Jesus Christus kom en vra .Wat moet ons doen broeders?
  E-pos biggs.ben7@gmail.com

  .

  • Hi Ben, goed gese en ek stem 100% saam dat ons gedoop (gedompel) moet word in die naam van Jesus omdat Jesus se bloed vir ons gevloei het aan die kruis. Ek verstaan dit so: in die Bybel staan in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Wat is die naam? Jesus! Om gedoop te word is ook ‘n opdrag van God, Jesus self het dit gese en homself laat doop om vir die mense te wys hoe dit gedoen moet word. Hoe kan ons dit dan nie verstaan en gehoorsaam nie. Om dit nie te doen nie is om God te ignoreer en hom nie te gehoorsaam nie. Ek kan net getuig hoe God jou verander wanneer jy Hom gehoorsaam. Vir my het die doop ‘n wonderlike betekenis. Die Heilige Gees laat jou dinge “sien” soos jy dit nooit voorheen “gesien” het nie, dit laat jou dinge verstaan en dis net asof ek nie genoeg van Jesus kan leer nie. Prys die Heer, ek kan nie wag vir Jesus se koms nie!!!

 15. Die Wet en die Genade.

  Ivb met die vraag oor die rower wat nie gedoop was nie maar tog gered is

  Ons het hier ʼn sprekende voorbeeld van twee sondaars ( waaronder ons almal val) wat skuldig bevind is en die dood in die gesig staar, met ʼn verskil.
  Let mooi op; die een kom tot geloof in Jesus en bekeer hom, en alhoewel hy nie geleentheid gehad het om gedoop te kon word nie ontvang hy genade deur Jesus en word gered.
  Die ander rower volhard in sy ongeloof en gaan verlore. John3,16
  Hulle sterf onder die Ou Testament en die Wet.

  Met die bloed van Jesus as offer aan die kruis gestort, en sy dood bevestig, het die genade van die nuwe Testament deur Jesus Christus in werking getree.

  Onder die Nuwe Testament het alle mense van elke volk en taal en nasie die reg tot genade verkry, deur hulle te bekeer (tot geloof in Jesus te kom) en in die Naam van Jesus Christus te laat doop tot vergewing van sonde.Hand2,38
  Hand 10,43 Aangaande Hom (Jesus) getuig al die profete dat elkeen wat in Hom (Jesus) glo, vergifnis van sonde deur sy Naam (Jesus) ontvang.
  Hand19,5 En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.
  John 14,6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

  Wat is die betekenis van die Nuwe Testamentiese doop?

  (1) Die doop simboliseer die afwassing van sondes as gevolg van jou bekering en geloof in Jesus Christus.
  1Korint6,11 En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.
  Hand22,16 En nou, waarom versuim jy? staan op, laat jou doop en jou sonde afwas terwyl jy die Naam van die Here aanroep.

  (2) Die Nuwe Testamentiese doop dui op die opstanding van die bekeerde uit die dood.
  Kolossense2,12 omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.
  Hy(die bekeerde) staan nou op uit die water in ʼn nuwe lewe saam met Jesus in die krag van die Heilige Gees.

  Wat is die belangrikheid van die doop?

  (1)Geloof: (John3,16) Bekering: Hand2,38 en Weergeboorte: (John3,5) Is noodsaaklik om hemel toe te gaan.
  (2) Doop is ʼn stap van gehoorsaamheid, ʼn getuienis en ʼn simboliese aksie wat sterwe en opstaan met Christus in ʼn nuwe lewe voorstel.

  Hand 10,34-35 En Petrus het sy mond geopen en gesê: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is.
  ———— biggs.ben7@gmail.com

 16. Oor die rower aan die kruis wat nie gedoop is nie en saam met Jesus in die paradys is….onthou, die groot opdrag van Matt 28:19 was toe nog nie gegee nie. Hy kon dit nog nie toepas in sy lewe nie…

  Maar vir ons wat nou in die Nuwe Testamentiese bedeling is, is Die doop uiters belangrik. Dit is deel van Die saligheidsplan van God: bekering, geloof in Jesus Christus en die doop.

  Marlene

 17. Ek is twee keer gedoop mattheus 28v en handelinge2 v37

 18. Ek is twee keer gedoop mattheus 28 handelinge 2v37

 19. Daar moet eers verstaan word wie die Vader , die Seun en die Heilige Gees is om die doop te verstaan. Hierdie is n baie bree onderwerp en n diep studie oor Math 28. 19 moet gedoen word om die bevel te verstaan van die Here Jesus. As u meer hieroor wil weet stuur vir my jou epos adress en ek stuur vir jou n volle studie ontleding oor Math 28: 19
  My epos is: johanernst16@gmail.com

 20. Ek het my as jongman bekeer en alhoewel ek baie die pad byster geraak het en weer teruggekom het, ervaar ek God se invloed en teenwoordigheid in my lewe daagliks. As ek nie die behoefte het om grootdoop te doen nie wat se dit van my?

  • Ek dink dat jy inherent ongehoorsaam is aan die Woord van God. Dit sal jou nie jou redding kos nie, maar jou wel daarvan weerhou om die volheid van God se plan vir jou lewe te ervaar. Gehoorsaamheid hang nie eintlik daarvan af of jy ‘n behoefte daaraan het of nie. Dit is die geloof dat wanneer jy gehoorsaam is, dat dit tot God se Heerlikheid en jou eie uiteindelike voordeel sal strek. Heb 11:6. Almal wat ek ken en hulself laat doop het uit gehoorsaamheid getuig van die effek wat dit op hulle eie geestelike lewe gehad het. Ek wonder maar net hie jy op my blog afgekom het as jy nie oor die doop gedink het nie? Ek glo dat elkeen wat die Heilige Gees in hom het, deur God self aangekoedig sal word om hom/haar te laat doop. Op die ou einde is die vraag of ek na God se stem luister, of dit weerstaan en probeer weg redeneer. Iemand kan tog nie sê hy dien Die Here nie en dan nie doen wat Hy sê nie?

 21. Hi da..jy se as jy bitterh en onvergewinsgesindheid het is dit d onwaardige wyse waarop iemand kom om nagmaal te hou..is daar is vers wat dit bevestig dat onwaardige wyse na dit verwys?

  • In 1 Kor 11:17-23 word daar gepraat van verdeeltheid onder die kerk (ligaam van Christus). Ek dink dat daar verskeie maniere is om op onwaardige wyse die nagmaal te gebruik. In vers 29 word gesê dat die liggaam van Christus nie in die maal erken word nie.

   As ons in verdeeltheid saam kom soos wanneer ek met bitterheid en onvergifnis teenoor ander lede van Christus se liggaam koester, dan neem ek die brood bloot uit gewoonte en nie omdat ek werklik erns maak met die eenheid van die liggaam nie. Vers 30 vertel wat met diegene gebeur wat dit doen. Dit sluit ook aan met Mat 18:34 en 35. Hier is eintlik die grootste waarskuwing. Hoeveel mense leef in gevangeneskap en oyniging omdat hulle nie kan vergewe nie.

 22. Hier is ʼn vriendelike maar ernstige vermaning; moet asseblief nie ongered sterf en onder die oordeel kom nie, maar kom tot geloof in Christus en laat jou doop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sonde, en jy sal uit genade deur jou geloof in Christus gered word en die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Want elkeen wat in Christus glo behoort aan Christus, en as ons aan Christus behoort dan is ons die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename van die ewige lewe. Amen.

  Johannes3,16; Handelinge 2,38; Efésiërs2,8-9; Galásiërs3,26-29;

 23. Ek het onlangs Eben Swart se dvd gekyk wat handel oor die groot doop. Dit is net te veel inligting om hier te herhaal, maar ek is van mening dat enige persoon wat die groot doop wil doen, dit kyk. Soveel mense word mislei, en dit deur kerke! Ek is geensins betrokke by Eben nie, so my opinie om die dvd te kyk het niks met geldmaak te doen nie. Eben is betrokke by Trumpet Call. Dankie vir jou navorsing.

 24. Ek was ‘n ouderling in die NGkerk toe ek in Israel in die Jordaanrivier gedoop is. Wat ‘n wondelike ervaring!!! Moenie die geleentheid laat verbygaan om getrou te wees aan Sy opdrag: “Bekeer julle en laat julle doop”

  • PRYS DIE HERE! Wat ‘n kragtige getuienis! My man het self in die NG kerk groot geword en ek kom die laaste ruk agter die Here werk in hom oor hy besprinkel is en dit pla hom oor die werklike simboliek daaragter. Ek weet die Here sal hom, nes vir jou ook lei tot die WERKLIKE doop. Baie dankie vir jou getuienis!

 25. Dankie vir die waardevolle inligting oor ligting

 26. Daars d pinkster koortjie wat Christene sing”ek het my bekeer en in water laat doop.En toe vul Hy my met Sy Heilige gees.En toe praat ek in ander tale,volgens Handelinge 2 vers 38.Ek is gedoop in die naam Jesus Christus.Maar baie kerkleiers se dat ek i Jesus only is.My vraag is hoekom sing os die koortjie maar ons doen nie wat ons sing nie.

 27. Baie dankie vir die omvattende beskrywing Ettienne. My man het groot geword in die NG kerk, waar ek weer uiters bevooreg was om in die AGS kerk te kon leer. Hy vra baie uit sy eie oor die doop hoe meer ek hom vertel van die groot doop hoe meer wil hy hoor. Ek glo die Here werk in hom en hy besef hy as besprinkelde is NIE GEDOOP NIE. Ek is bly die Here het my die kans gegee om vir hom die deure oop te maak en te neem na ‘n pinkster kerk. Ek bid dat die Here hom so dan ook sal lei om homself werklik te laat doop.

 28. Diegene wat die doop as onderdompeling verstaan het beslis nie self ooit `n eerlike studie oor die doop in die Bybel gemaak nie. Die “doop” wat deur Johannes begin is en deur Jesus se disipels voortgesit is word duidelik as `n reiniging beskryf ( Joh. 3 + 4). En duidelik deur besprinkeling (Hebreërs 9: 11 – 26; 1 Johannes 5: 6; Levitikus 14: 5 – 7; Hebreërs 12: 24; 1 Petrus 1: 2) As jy die Bybelse doop nie as reiniging van God se gemeente of volk verstaan nie sal jy ook nie die talle verwysings daarna in die Ou testament kan vind nie (Eseg. 36: 24 -28 ; 37: 21 – 28, Jer. 32: 36 – 41; 33: 7 + 8) en ook vele in die Nuwe testament miskyk.(Efe. 5: 25-27; Tit. 2: 13 + 14) Verder dui die simboliek, wat in die Bybel aan onderdompeling gekoppel aan die doop, gegee word, op die wat verlore gaan (1Pet. 3: 20 + 21; 1Kor. 10: 1 + 2). Bespringkeling daarinteen, versimboliseer al die hoof aspekte van die doop en doop met die Heilige Gees, reiniging (Num. 8: 5 – 7 +19: 18 – 20, Heb. 9: 11-22), weiding (Eksodus 29: 21, Efesiërs 5: 25 – 27), salwing-afsondering tot diens (Levitikus 8: 11,1 Johannes 2: 20 + 27, 1 Petrus 1:2), heiliging (Efesiërs 5: 25 – 27). Verder sal die insluiting van kinders en selfs suigelinge by hierdie volksreiniging ook nie raakgesien word nie. (Hand. 2: 14 – 16 & 38 – 40; Joël 2: 16 + 28)

  Die doop is nie mense getuienis nie dit is God se getuienis :
  1 Johannes 5: 6 – 13
  Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed.(Die reinigings water vir besprinkeling was varswater met bloed gemeng:Levitikus 14: 5 – 7) Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig: Die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.

  • Chris, met jou intrapslag maak jy die opmerking dat mense soos ek nog nooit die Bybel bestudeer het nie. Ek vind dit snaaks dat die bron teks se woord wat ons as doop vertaal juis onderdompeling beteken en dat die woord besprinkeling nooit in konteks met die doop gebruik word nie. Jou heel eerste teksverwysing uit Hebreers gaan oor besprinkeling met Jesus se bloed maar het niks te doen met doop nie.

   Ek betwis beslis nie dat water as reinigings simbool in die Woord gebruik word nie en ook nie dat Christus ons verlossing en reiniging bewerk het met Sy bloed nie en daarvan die veke verwysings na besprinkeling. Maar dit is juis die kwessie. In geen van die tekste wat jy aanhaal word doop en besprekeling in konteks met mekaar gebruik nie.

   Ek is jammer om te sê dat jou argument in die heel basies vlak van dedaktiese analise faal. Water word gebruik vir doop. Water word ook gebruik vir was, drink, besprinkel, reinig ens. Maar dit maak nie doop gelyk aan al hierdie ander rituele nie.

 29. Die doel van die doop

  As een van die sakramente is die doel van die doop om ons geloof te versterk. Omdat `n mens iets wat jy sien beter onthou as iets wat jy net hoor of lees. God vertel ons deur die sakramente van sy verlossings plan en Hy gebruik beelde wat Hy in sy Woord aan ons verduidelik. Maar as ons nie die beelde herken of verstaan nie verloor die sakrament sy betekenis en doel en word dit bloot `n handeling uit gewoonte of bygelowigheid. Ek wil dit beklemtoon – die doop sê nie dat jou sondes vergewe is nie, die doop sê dat as jy glo in die Seun van God soos wat Abraham geglo het (Joh. 8:56, Rom. 4: 9 – 11) dan sal God jou sondes vergewe, Sy Heilige Gees oor jou uitstort, jou tot sy kind aanneem en deel van sy verbondsvolk maak, om in sy beloftes te deel en die ewige lewe te ontvang.( 1Kor, 12: 13, Kol. 2: 11 + 12, Gal. 3: 26 – 29, Ef.1: 13 + 14, Titus 3: 5 – 7)

  Met die besprinkelings doop sê God aan gelowiges ;
  “Soos wat Ek aan julle geloofs vader, Abraham die besnydenis gegee het as teken dat Ek die sondes vergewe van die wat glo soos hy geglo het voor hy besny was,( Rom. 4: 9 – 11) gee Ek aan julle die doop as teken dat Ek die sondes vergewe van die wat glo in Jesus Christus soos wat Abraham geglo het. (Hand. 2: 38 – 40; 19: 4, Kol. 2: 11 – 13) Dit is `n teken van my Verbond met julle (Gal. 3: 16 + 17 en 26 – 29, Heb. 12: 24) dat Ek julle God sal wees (2 Kor. 6:16 – 7:1) en julle die ewige lewe sal verkry (1 Joh.5: 6 – 13). My profete het hierdie volksreiniging reeds in die Ou Testament aangekondig (Jer. 32: 36 – 41; 33: 7 + 8, Eseg. 36: 24 – 28, 37: 21 – 28, Joël 2: 16 ) en dit word in vervulling gebring met die koms van Christus (Mark 1: 1- 4, Hand.10 : 36 ), want die Evangelie van Jesus Christus is my nuwe verbond (Lukas 1: 67, 70 – 72, 76 + 77, Heb. 12: 24 ).
  Die water stel die Bloed van Christus voor wat jul reinig van jul sondes ( Heb. 13: 12 ), volgens my opdrag het Moses aan die Israeliete seremonies gegee waar spesiale water, bloed of olie oor mense of voorwerpe gesprinkel is om dit te reinig, (Eks. 29 : 21, Num. 19: 18 – 21, Heb. 9:13 + 21 + 22. ) hierdie heenwysings na die doop was tydelik en moes oor en oor herhaal word, maar die perfekte paaslam, Jesus Christus die Seun van God bring as julle ewige Hoëpriester `n eenmalige perfekte en volkome offer aan die kruis, Homself, sodat besprinkeling met sy bloed julle volkome van al jul sondes reinig vir altyd (Heb. 9: 11 – 26), daarom word julle elkeen ook net eenmaal gedoop anders kruisig julle vir Christus oor en oor (Heb. 10: 26 – 31). Die doop is egter ook julle priesterlike wydings seremonie ( Num. 8:5 -7, 1Pet. 2: 5 + 9, Openb. 1: 5 + 6, 5: 9 + 10), en teken van die uitverkiesing, nog voor Ek julle in die moederskoot gevorm het ( Jer. 1: 5 ), ja selfs voor Ek die wêreld gevorm het ( Efe. 1: 4 ), het Ek julle uitverkies en nog voor julle gebore was ( Rom. 9:11 – 13 ) het Ek julle geroep om besprinkel te word met die bloed van Christus ( 1 Pet. 1: 2 ) sodat julle aanneemlik vir My sou wees, gereinig van julle sondes en aan My gewy (Efe.5: 25 – 27) sodat julle My kan dien as levietiese priesters volgens my belofte aan Levi ( Jer. 33: 17 – 22; Num. 8: 5-7 + 15).
  Met die doop word julle ook ingelyf by my volk en kry julle deel aan die verbonds beloftes,( Gal. 3: 26-29; Efe.1: 13+14) wat julle en julle kinders toekom, (Hand. 2:38-40) dit is die besnydenis van Christus (Kol.2: 11+ 12) en moet daarom aan alle verbonds kinders toegedien word, (Hand.16: 14+15; 29-33 ) selfs die wat nog drink.(Joël 2: 16 + 18; Hand. 2:14-16 & 38-40) Die doop heilig julle kinders selfs al is net een ouer gelowig.(1Kor. 6:14) Abraham is besny as volwassene maar daarna moes alle seuntjies van verbonds ouers op agt dae ouderdom besny word.(Gen. 17: 9-14) Moet nie die doop van julle kinders weerhou nie want Ek was bereid om die een mens wat Ek as my vriend beskou het, Moses, (Eks. 33:11) dood te maak, oor sy seun nie besny was nie.(Eks. 4: 24-26) Julle seuntjies word egter nie meer besny nie, (Hand. 21:21) Want mans en vrouens word gedoop. (Hand.16: 14+15; 29-33 ) Deur julle kinders te doop bevestig julle dat geloof, vergifnis van sonde en die ewige lewe ‘n genade gawe van My is wat julle sonder enige verdienste ontvang. (Ef.2: 8+9; Titus 3:5-7; Rom. 3: 21-4:3)

  Die doop met die Heilige Gees is die wedergeboorte wat lei tot die ewige lewe ( Joh.3:5-7; Titus 3:5-7 ) soos wat die besprinkelings bloed van die paaslam die verlossing uit Egiptiese slawerny aangedui het, bevry die bloed van die Lam julle van Satan se slawerny ( Gal. 3:13; 5:1 ). Julle is vrygekoop ( Openb. 5:9+10,) van die sonde en nou die eiendom van God (1Kor. 7:22+23) , daarom word julle gedoop in My Naam, die Vader en die Seun en die Heilige Gees ( Mat. 28:19 ), dit is my merk, my seël aan julle voorhoofde waarmee my Heilige Gees julle verseël as my eiendom vir die eindtyd (2Kor. 1:21 + 22; Efe. 1:13 + 14, 4:30; Eseg.9:4) julle klere wit gemaak in die Bloed van die Lam (Openb. 7:13-17). Ek doop julle met My Heilige Gees wat Ek oorvloedig oor julle uitgestort het en in julle harte gee om julle te lei, ( Titus 3:6 ), dit is `n salwing as konings wat oor die sonde moet heers en priesters wat God moet dien en van sy verlossingsdade moet getuig (1Pet.2:5 + 9; Openb.1:5+6, 5:9+10). Die water stel ook die doop met my Heilige Gees voor, (Joh.1: 31 + 33) wat soos ‘n welriekende salwings olie oor die hoof gegiet is en gedurende jul wyding oor julle gesprinkel word. (Eks. 29:21; Lev.8:11; Num. 8:5-7; Efe. 5: 25-27; Tit. 3: 5 – 7) dit is ook die waarborg dat julle sal verkry wat Ek belowe het (Efe.1:13+14; Titus 3:5-7), daarom is die doop vir die wat glo in die Seun van God ‘n teken van God dat hulle seker kan wees dat hulle die ewige lewe het. (1Joh. 5:6-13 )”

  • As wetenskaplike find ek hier ‘n algemene dwaling, dat kousaliteit gevind word in onverwante aspekte wat vaagweg dieselfde tema het. Ja, aan Abraham is die besnydenis gegee as teken van God se verbond met hom. en JA, ons kry deel aan God se beloftes aan Abraham deur Jesus se bloed en Ja die Heilige Gees bind ons saam as liggaam van Christus, maar die Doop soos wat Jesus ons die opdrag gee om uit te voer in Mat 28:19 word nooit genoem as vervanging van die besnydenis nie. Doping met water en doping met Heilige Gees is ook nie ekwivalent nie. Doop en besprinkeling is ook nie ekwivalent nie. Doop en insluiting tot God se beloftes is ook nie ekwivalent nie. Kinder word vir God aanneemlik deur ‘n gelowige ouer, maar dit impliseer nie redding nie en beslis ook nie dat daaardie kind gedoop kan word nie. Dit is maklik om ‘n argument te neem, ‘n magdom tekste uit die Woord te soek om dit te ondersteun en dit dan as waarheid voor te hou, maar die teksverwysing handel oor verskillende aspekte en dien nie as bewys dat besprinkelingsdoop van baba’s die besnydenis vervang het en ons deeel maak van God se verbond van Abraham nie.

   Toe ek voor God gekniel het om aan my Sy waarheid te wys wou ek bitter graag hê Hy moet my verstaaan van besprinkeling en baba-doop bevestig uit sy Woord. Ek het juis al die geskrifte en dogmatiek van mense vermy sodat God my self uit Sy woord kon leer. Ek wou egter baie graag vingerswaaiend voor my vrou en vriende staan en aan hulle vertel watter charismatiese dwaling hulle beet het, maar hoe meer ek gelees het en hoe verder ek gedelf het, hoe meer het ek besef dat ‘n bekerings, onderdompelingsdoop die ware doop was. Glo my, ek het baie trane voor Die Here gestort want eerstens wou ek aan Hom getrou wees en saam met die besef van dwaling kom die besef van ontoereikendheid en sonde.

   Daarbenewens is die krag en getuienis wat ek sien in mense wat hierdie waarheid besef vir my ‘n veel duideliker bewys van die waarheid daarin as al die dogmatiek en argumente wat deur mense geskryf is.

   Daar is baie meer bewyse van die baba besprinkeling se bron uit die babeloniese geskrifte as uit die Bybel. Ongelukkig is die leuen en die waarheid baie naby aan mekaar. Dit is maar hoe die Satan nog altyd gewerk het.

   Dankie vir jou kommentaar. Dit is ‘n goeie uiteensetting van die dogmatiek van die gereformeerde kerke oor die besprinkeling. Ek bid dat Jesus elkeen wat hier lees se hart en verstand sal beskerm teen enige menslike argumente en Sy Geeswaarheid in sy hart gee. Ek glo dat elkeen wat hier skryf goed bedoel maar ons almal is net mense. Amen

 30. Besprinkel vs Onderdompel
  Diegene wat die doop as onderdompeling verstaan het beslis nie self ooit `n eerlike studie oor die doop in die Bybel gemaak nie. Die “doop” wat deur Johannes begin is en deur Jesus se disipels voortgesit is word duidelik as `n reiniging beskryf ( Joh. 3 + 4). En duidelik deur besprinkeling (Hebreërs 9: 11 – 26; 1 Johannes 5: 6; Levitikus 14: 5 – 7; Hebreërs 12: 24; 1 Petrus 1: 2) As jy die Bybelse doop nie as reiniging van God se gemeente of volk verstaan nie sal jy ook nie die talle verwysings daarna in die Ou testament kan vind nie (Eseg. 36: 24 -28 ; 37: 21 – 28, Jer. 32: 36 – 41; 33: 7 + 8) en ook vele in die Nuwe testament miskyk.(Efe. 5: 25-27; Tit. 2: 13 + 14) Verder dui die simboliek, wat in die Bybel aan onderdompeling gekoppel aan die doop, gegee word, op die wat verlore gaan (1Pet. 3: 20 + 21; 1Kor. 10: 1 + 2). Bespringkeling daarinteen, versimboliseer al die hoof aspekte van die doop en doop met die Heilige Gees, reiniging (Num. 8: 5 – 7 +19: 18 – 20, Heb. 9: 11-22), weiding (Eksodus 29: 21, Efesiërs 5: 25 – 27), salwing-afsondering tot diens (Levitikus 8: 11, 1Johannes 2: 20 + 27, 1 Petrus 1:2), heiliging (Efesiërs 5: 25 – 27). Verder sal die insluiting van kinders en selfs suigelinge by hierdie volksreiniging ook nie raakgesien word nie. (Hand. 2: 14 – 16 & 38 – 40; Joël 2: 16 + 28)

  Ek sien jy haal 1 Johannes 5 aan maar van vers 7 af – bang dat vers 6 darem te duidelik wys dat die doop met besprinkeling gedoen moet word en beslis ook `n bloed verbonds teken is soos die nagmaal.
  1 Johannes 5: 6 – 13
  Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed. (Lev. 14:5-7, 49-51, Heb. 9:11 – 26, 10: 29, 12:24, 13:12; 1Pet. 1:2) Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig: Die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.

 31. Die doel van die doop

  As een van die sakramente is die doel van die doop om ons geloof te versterk. Omdat `n mens iets wat jy sien beter onthou as iets wat jy net hoor of lees. God vertel ons deur die sakramente van sy verlossings plan en Hy gebruik beelde wat Hy in sy Woord aan ons verduidelik. Maar as ons nie die beelde herken of verstaan nie verloor die sakrament sy betekenis en doel en word dit bloot `n handeling uit gewoonte of bygelowigheid. Ek wil dit beklemtoon – die doop sê nie dat jou sondes vergewe is nie, die doop sê dat as jy glo in die Seun van God soos wat Abraham geglo het (Joh. 8:56, Rom. 4: 9 – 11) dan sal God jou sondes vergewe, Sy Heilige Gees oor jou uitstort, jou tot sy kind aanneem en deel van sy verbondsvolk maak, om in sy beloftes te deel en die ewige lewe te ontvang.( 1Kor, 12: 13, Kol. 2: 11 + 12, Gal. 3: 26 – 29, Ef.1: 13 + 14, Titus 3: 5 – 7,1 Joh.5: 6 – 13)

  Met die besprinkelings doop sê God aan gelowiges ;
  “Soos wat Ek aan julle geloofs vader, Abraham die besnydenis gegee het as teken dat Ek die sondes vergewe van die wat glo soos hy geglo het voor hy besny was,( Rom. 4: 9 – 11) gee Ek aan julle die doop as teken dat Ek die sondes vergewe van die wat glo in Jesus Christus soos wat Abraham geglo het. (Hand. 2: 38 – 40; 19: 4, Kol. 2: 11 – 13) Dit is `n teken van my Verbond met julle (Gal. 3: 16 + 17 en 26 – 29, Heb. 12: 24) dat Ek julle God sal wees (2 Kor. 6:16 – 7:1) en julle die ewige lewe sal verkry (1 Joh.5: 6 – 13). My profete het hierdie volksreiniging reeds in die Ou Testament aangekondig (Jer. 32: 36 – 41; 33: 7 + 8, Eseg. 36: 24 – 28, 37: 21 – 28, Joël 2: 16 ) en dit word in vervulling gebring met die koms van Christus (Mark 1: 1- 4, Hand.10 : 36 ), want die Evangelie van Jesus Christus is my nuwe verbond (Lukas 1: 67, 70 – 72, 76 + 77, Heb. 12: 24 ).
  Die water stel die Bloed van Christus voor wat jul reinig van jul sondes ( Heb. 13: 12 ), volgens my opdrag het Moses aan die Israeliete seremonies gegee waar spesiale water, bloed of olie oor mense of voorwerpe gesprinkel is om dit te reinig, (Eks. 29 : 21, Num. 19: 18 – 21, Heb. 9:13 + 21 + 22. ) hierdie heenwysings na die doop was tydelik en moes oor en oor herhaal word, maar die perfekte paaslam, Jesus Christus die Seun van God bring as julle ewige Hoëpriester `n eenmalige perfekte en volkome offer aan die kruis, Homself, sodat besprinkeling met sy bloed julle volkome van al jul sondes reinig vir altyd (Heb. 9: 11 – 26), daarom word julle elkeen ook net eenmaal gedoop anders kruisig julle vir Christus oor en oor (Heb. 10: 26 – 31). Die doop is egter ook julle priesterlike wydings seremonie ( Num. 8:5 -7, 1Pet. 2: 5 + 9, Openb. 1: 5 + 6, 5: 9 + 10), en teken van die uitverkiesing, nog voor Ek julle in die moederskoot gevorm het ( Jer. 1: 5 ), ja selfs voor Ek die wêreld gevorm het ( Efe. 1: 4 ), het Ek julle uitverkies en nog voor julle gebore was ( Rom. 9:11 – 13 ) het Ek julle geroep om besprinkel te word met die bloed van Christus ( 1 Pet. 1: 2 ) sodat julle aanneemlik vir My sou wees, gereinig van julle sondes en aan My gewy (Efe.5: 25 – 27) sodat julle My kan dien as levietiese priesters volgens my belofte aan Levi ( Jer. 33: 17 – 22; Num. 8: 5-7 + 15).
  Met die doop word julle ook ingelyf by my volk en kry julle deel aan die verbonds beloftes,( Gal. 3: 26-29; Efe.1: 13+14) wat julle en julle kinders toekom, (Hand. 2:38-40) dit is die besnydenis van Christus (Kol.2: 11+ 12) en moet daarom aan alle verbonds kinders toegedien word, (Hand.16: 14+15; 29-33 ) selfs die wat nog drink.(Joël 2: 16 + 18; Hand. 2:14-16 & 38-40) Die doop heilig julle kinders selfs al is net een ouer gelowig.(1Kor. 6:14) Abraham is besny as volwassene maar daarna moes alle seuntjies van verbonds ouers op agt dae ouderdom besny word.(Gen. 17: 9-14) Moet nie die doop van julle kinders weerhou nie want Ek was bereid om die een mens wat Ek as my vriend beskou het, Moses, (Eks. 33:11) dood te maak, oor sy seun nie besny was nie.(Eks. 4: 24-26) Julle seuntjies word egter nie meer besny nie, (Hand. 21:21) Want mans en vrouens word gedoop. (Hand.16: 14+15; 29-33 ) Deur julle kinders te doop bevestig julle dat geloof, vergifnis van sonde en die ewige lewe ‘n genade gawe van My is wat julle sonder enige verdienste ontvang. (Ef.2: 8+9; Titus 3:5-7; Rom. 3: 21-4:3)

  Die doop met die Heilige Gees is die wedergeboorte wat lei tot die ewige lewe ( Joh.3:5-7; Titus 3:5-7 ) soos wat die besprinkelings bloed van die paaslam die verlossing uit Egiptiese slawerny aangedui het, bevry die bloed van die Lam julle van Satan se slawerny ( Gal. 3:13; 5:1 ). Julle is vrygekoop ( Openb. 5:9+10,) van die sonde en nou die eiendom van God (1Kor. 7:22+23) , daarom word julle gedoop in My Naam, die Vader en die Seun en die Heilige Gees ( Mat. 28:19 ), dit is my merk, my seël aan julle voorhoofde waarmee my Heilige Gees julle verseël as my eiendom vir die eindtyd (2Kor. 1:21 + 22; Efe. 1:13 + 14, 4:30; Eseg.9:4) julle klere wit gemaak in die Bloed van die Lam (Openb. 7:13-17). Ek doop julle met My Heilige Gees wat Ek oorvloedig oor julle uitgestort het en in julle harte gee om julle te lei, ( Titus 3:6 ), dit is `n salwing as konings wat oor die sonde moet heers en priesters wat God moet dien en van sy verlossingsdade moet getuig (1Pet.2:5 + 9; Openb.1:5+6, 5:9+10). Die water stel ook die doop met my Heilige Gees voor, (Joh.1: 31 + 33) wat soos ‘n welriekende salwings olie oor die hoof gegiet is en gedurende jul wyding oor julle gesprinkel word. (Eks. 29:21; Lev.8:11; Num. 8:5-7; Efe. 5: 25-27; Tit. 3: 5 – 7) dit is ook die waarborg dat julle sal verkry wat Ek belowe het (Efe.1:13+14; Titus 3:5-7), daarom is die doop vir die wat glo in die Seun van God ‘n teken van God dat hulle seker kan wees dat hulle die ewige lewe het. (1Joh. 5:6-13 )”

 32. My kennis van die Bybel is nie gegrond op enige formele onderrig nie maar dit is suiwer my eie studie wat ek biddend onder leiding van die Heilige Gees doen, want slegs onder leiding van die Heilige Gees kan ons die Woord van God verstaan (Joh.14:26, 2Kor.3:14-18). Ek gebruik`n verskeidenheid van Afrikaanse en Engelse Bybels, interliniêre Bybels, konkordansies, leksikons en skrifverklarings geskryf deur gelowiges wat die oorspronklike tale verstaan en ek google.
  In Mat 28:19 is die nuwe opdrag aan die dissipels om dissipels te maak van al die nasies en nie die doop nie want hulle doop al van die begin van Jesus se bediening af. (Joh.4:2)
  Dit is vir my vreemd dat u nie bekend is met die skrif gedeelte wat duidelik sê dat die doop die besnydenis vervang nie want kol. 2: 12 word dikwils aangehaal deur digene wat onderdompeling voorstaan, en gewoonlik net die eerste deel, (12Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is.), ooit gewonder waarna “Dit” verwys?
  Kolossense 2: 11 + 12
  11Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. 12Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het. 13Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy al ons sondes vergewe het. So die doop is die besnydenis in Christus.

  U sê doop en besprinkeling is nie ekwivalent nie:
  Johannes 3: 25 + 26
  Daar het toe tussen Johannes se volgelinge en `n Jood `n woordewisseling ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, Hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, Hy doop ook, en almal gaan na Hom toe. (Joh. 4: 2 sê dit was eintlik Jesus se dissipels wat gedoop het)

  Die Jode noem die doop “die reiniging” en volgens die mosaietese wette wat streng deur die Jode nagevolg is word die reiniging van `n persoon of voorwerp met besprinkeling gedoen. (Num. 8: 5 – 7 + 19: 18 – 20, Lev. 14: 5 – 7 + 49 – 51, Hebr. 9: 13)

  1 Johannes 5: 6 – 13
  Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig: Die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun.

  Let op die klem, water en bloed, dus reinigingswater wat gesprinkel is. (Lev. 14: 5 – 7 + 49 – 51)

  Let op dat die water en die bloed se getuienis ooreenstem, en die bloed van Christus getuig van ons reiniging van sondes, en die metode waarmee dit die getuienis lewer is besprinkeling, om dus ooreenstemmende getuienis te lewer moet die doop water gesprinkel word.

  U sê: Doop en insluiting tot God se beloftes is ook nie ekwivalent nie.
  Galasiërs3: 16 + 17 en 26 – 29
  16God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie “aan nakomelinge”, meer as een nie, maar: “en aan jou nakomeling”, net een, en hierdie nakomeling is Christus. 17Hiermee wil ek dit sê: God het `n verbond met Abraham gesluit en dit toe al geldig gemaak. …….26Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, 27want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. 28Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. 29En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God.
  Beloftes aan Abraham gemaak – deur doop met Christus verenig en behoort dus aan Christus – dus erfgename, ingesluit by God se beloftes.

  Ek stem saam, doop met water en doop met die Heilige Gees is nie ekwivalent nie, maar hulle word wel met mekaar geassosieer en vergelyk en met die woorde “doop met” word die metode aangedui: uitstort oor, jy kan nie “met water” insteek of onderdompel nie.

  Oor die kinderdoop
  Wanneer die Jode na die doop verwys as “die reiniging” Joh. 3: 25 + 26 dui dit ook daarop dat hulle dit verwag het, asof deur die profete voorspel, en die profete voorspel wel `n reiniging wat saam val met die koms van die Mesias, die uitstorting van die Heilige Gees en die nuwe verbond. Jeremia en Esegiël noem die terugkeer, die nuwe verbond en die reiniging (Jer. 32: 36 – 41; 33: 7 + 8, Eseg. 37: 21 – 28). Esegiël en Joël praat albei van ‘n reiniging voor die uitstorting van die Heilige Gees (Eseg. 36: 24 – 28, Joël 2: 16 + 28). Jesaja praat van die oorblyfsel in Sion wat gereinig sal word en noem die Heilige Gees en Sagaria praat van `n fontein wat reinig met die koms van die Mesias (Sag.13: 1, Jesaja 4: 3 + 4).
  Met die uitstorting van die Heilige Gees verwys Petrus die mense na Joël:
  Handelinge 2: 14 – 16: Joël 2: 28:Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle oumense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien.
  Maar Joël praat ook van die reiniging wat voor die uitstorting van die Heilige Gees kom, kyk bietjie mooi wie almal ingesluit word by die gemeente wat gereinig (gedoop) moet word.
  Joël 2: 16 Roep die volk op, reinig die gemeente, laat die leiers bymekaar kom, bring die kinders bymekaar, selfs dié wat nog drink
  Wanneer Petrus die doop noem by dié geleentheid sluit hy ook die kinders in by die beloftes waaraan ons deur die doop deel kry.(Gal. 3:26 – 29)
  Hand.2: 38 – 40 Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe, en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. 39Wat God belowe het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.

  Die kerkvader Origen (185-254 A.D.) sê die opdrag om kinders te doop kom van die apostels, iets in die nuwe testament het hom dus die idee gegee. Die mees waarskeinlike skriftuur is waar gepraat word van huisgesinne wat gedoop is en die griekse woord “oikos” wat as huisgesin of hele huis vertaal word sluit per definiesie beslis kinders en babas in, “oikos” word inteendeel nie gebruik as daar nie kinders of babas is nie. Volgens Hand. 11:14 kondig die engel wat vir Kornelius gesê het om Petrus te laat kom dan ook redding vir sy hele huisgesin “oikos,” aan, dus ook vir kinders en babas.
  Die idee dat kinders nie kan glo nie is onskriftuurlik, Jesus praat uitdruklik van kinders/ kleintjies (onder vyf jaar), wat in Hom glo (Mat 18 : 6, Mark 9: 42)
  Die idee dat die Heilige Gees nie in kinders werksaam kan wees nie is onskriftuurlik, selfs in die moederskoot, (Luk 1:41)
  Dus die besprinkelings doop (die reiniging) is die besnydenis in Christus wat ons met Christus verenig en kinders van Abraham maak en ons en ons kinders erfgename maak van God se beloftes, daarom die opdrag om selfs die suigelinge te doop.
  Ons weet dat Jesus se dissipels van die begin van sy bediening af gedoop het: (Joh. 4: 1+2 Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer dissipels maak en doop as Johannes. – 2Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie maar sy dissipels.). Ons weet ook dat daar na die doop seremonie `n aparte gebruik van handoplegging was (Hand.18:6 en Heb. 6:2) Is dit so vergesog om te beweer dat dat ouers sou wou hê dat Jesus die aparte seremonie van handoplegging vir hulle kinders moes doen na hulle kinders gedoop is, volgens die opdrag in Joël, siende dat Jesus niemand self gedoop het nie? (Mat.19: 13 – 15, Mark.10: 13 – 16, Luk.18: 15 – 17) Nerens in die skrif word kinderdoop afgewys nie, die besnydenis van kinders wel (Hand.21: 21), Daar is geen aanduiding dat die kinderdoop nie van die vroegste tye af bedien is nie, die oudste doop voorskrif wat behoue gebly het (Hippolytus 170-236 A.D.) sê: Doop eers die kleintjies, as hulle vir hulself kan praat, laat hulle, indien nie moet `n ouer of familielid namens hulle praat.

  Ek stuur later iets oor onderdompel.

 33. Daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerlyers en hul menigte versmag van dors. Jesaja5,13
  Iemand het die verstaan van kennis so saamgevat; Sonder kennis is daar geen begrip, sonder begrip is daar geen geloof, sonder geloof is daar geen hoop, en sonder hoop is daar geen toekoms.
  Die bybel leer vir ons dat ons worstelstryd nie teen vlees en bloed is nie (met ander woorde nie teen ons medemens nie) maar teen die bose magte in die lug.
  Ons beleef hierdie stryd tussen die mens en die bose magte onderandere wanneer hy (die bose mag) daarin slaag om gelowiges in ʼn debat oor die groot doop en die klein doop vasgevang te hou en so doende op ʼn sy spoor weg van Jesus te ranggeer.
  Dit is eers wanneer ek tot geloof in Jesus Christus kom, (met alles wat daarmee gepaard gaan) en ek Hom as my persoonlike Verlosser en Saligmaker aanneem, en volgens die Skrif en die hulp van die Heilige Gees verstaan dat die doop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van my sonde dien, het die doop enige sinvolle betekenis vir die mens.
  Kom ons vergeet ons eie agendas en luister met aandag wat die apostels Petrus en Paulus onder leiding van die Heilige Gees so duidelik vir ons in Handelinge2,38 @19,5 oor die doop leer.
  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.
  Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en saligmaker, Jesus Christus. Aan Hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen.11Petrus3,18

 34. Ek is `n Ouderling in die NG kerk en alhowel ek diep bekommerd is oor die vele dwalinge wat daar huidiglik in die NG kerk voorkom en selfs van sinodale kant af ondersteun word, sal ek eerder probeer om die dwalinge uit te wys soos wat die Skrif my as ouderling beveel om te doen. Wat die doop aanbetref is die enigste dwaling in die NG kerk `n baie ou een en dit is dat onderdompeling as doopvorm aanvaar word terwyl dit nie in die Skrif gefundeer is nie.
  Wanneer mens na die vroeë kerk geskiedenis kyk is dit duidelik dat die gebruik was om by die doop die hele liggaam onder die water te plaas, slegs in `n noodgeval, bv. `n siek of sterwende persoon of kind kon afvee van die liggaam met water of uitgiet van water oor die hoof ook dien as doop. Van al die ou gevestigde christen denominasies is dit net die Rooms katolieke wat hiervan afgewyk het van ongeveer 300 AD af. (Al hierdie ou denominasies doop egter ook hulle kinders en babas) Die probleem is dat van ongeveer 90 tot 170 AD weet ons bykans niks van die christen kerk nie en nog minder van hoe hulle gedoop het, dit was die tyd van die groot verdrukking en vervolging deur die Romeinse keisers. Daar is twee sketse uit die tydperk in die katatombes in Rome gekry tussen ander moontlike christen sketse wat mense wat enkeldiep in water staan wys, maar dis beslis nie seker of dit iets met doop of selfs met vroeë christene te doen gehad nie. Daar is ook wat moontlik doopfonte kon gewees het uit die tydperk gevind maar hulle is almal beslis te klein om `n volwassene in te onderdompel. In die tydperk 400 tot 600 AD is daar `n paar sketse wat die doop van Jesus uitbeeld en in al die sketse gooi Johannes die water oor Jesus uit, alhowel dit nie seker is nie was die kunstenaars waarskeinlik almal onder Roomskatolieke invloed.
  Die rede waaroor die Roomskatolieke kerk weer begin het met die uitgiet oor of besprinkelings doop is oor dit onmoontlik is om `n ander vorm van doop uit die Bybel alleen te bewys. Die groep gelowiges in die Roomskatolieke kerk wat daarop aangedring het dat die kanonieke boeke van die Bybel die enigste riglyne vir die christen geloof bevat, was altyd `n minderheid maar tog invloedreik vanweë die feit dat die meeste van hulle geleerdes was. Die terugkeer na die enigste vorm van doop wat deur die skrif ondersteun word was vir hulle `n oorwinning, hulle grootste oorwinning teen dwalinge in die christen kerk was waarskeinlik die reformasie. Maar die reformasie het ook die ontstaan van die Annabaptiste gesien waaruit die Baptiste en al die charismatiese of pinkster kerke gekom het. Onder die invloed van Zwingly het die Annabaptiste beweer dat die kinderdoop `n godslasterlikke formaliteit is en op onderdompeling van volwassenes na beleidenis van geloof aangedring omdat dit heeltemal van die Roomse doop verskil. Daarmee het hulle die eerste Christen groep geword wat nie hulle kinders en babas doop nie en ook die eerste wat die hele liggaam onder die water plaas. Die rede vir die onderdompeling is dan ook omdat die hoof betekenis van van die griekse woord baptizo al sedert ongeveer 200 AD onderdompel is.
  Dit is wel so dat die die griekse woord baptizo onderdompel kan beteken, dit beteken eintlik insteek en uithaal grieks vir onderdompel is embapto. In nuwetestamentiese grieks het baptizo egter ook ander betekenisse, wanneer Jesus praat van die doop waarmee hy gedoop moet word en dat sy dissipels ook die doop sal ervaar is dit tog duidelik van `n beproewing wat Hy praat, sy lydensbeker (Mat.20:22+23; Mark.10:38+39; Luk.12:50). Op een plek word baptizo nie vertaal met doop nie, dit is in Luk. 11: 38 waar baptizo vertaal word met “was” of “hande was” en verwys na die Joodse reinigings ritueel voor etes (dit is terloops die enigste plek in die nuwe testament waar baptizo behalwe was of reinig ook insteek en uithaal beteken). Markus 7: 3 + 4 beskryf ook die ritueel maar gebruik die woord baptismos daarvoor wat “seremonieële wassinge of reinig” beteken (werkwoord altyd meervoud, sefstandige naamwoord soms enkelfoud). Die skrywer van die hebreërs brief gebruik hierdie woord baptismos ook vir die doop (Heb. 6:2) en die Mosaietiese reinigings gebruike (Heb. 9: 10) wat beslis besprinkeling was (Heb. 9: 13). In Joh. 3: 25 + 26 word daar na die doop as die reiniging verwys, (let op dat hier nie alleen van die doop van Johannes gepraat word nie maar ook van die dissipels van Jesus wat toe al net soos Johannes gedoop het – Joh.4:2) Baptizo kan dus ook was of reinig beteken en ek dink dat as ons kyk na Eseg. 36: 24 – 28 (een van die plekke waar die doop voorspel word) en Hand. 10: 45 – 47 dit duidelik word dat waar baptizo “doop met water of doop met die Heilige Gees” beteken ons dit as uitstort oor of besprinkeling moet verstaan, `n godsdienstige reinigings ritueel in die geval van water soos wat Joh. 3: 25 + 26 en Efesiërs 5: 25 – 27 dit duidelik maak en `n salwing in die geval van die Heilige Gees (1 Johannes 2: 20 + 27, Tit. 3: 5 + 6 )
  Verder as jy praat van met water of met die Heilige Gees doop (Mat. 3: 11,Joh. 1: 31 + 33, Hand.11:16) bedoel jy tog dit word oor die persoon uitgestort. (Eseg. 36: 25, Hand. 10: 45 – 48, Tit. 3: 5 + 6, ) Dit is dan ook waaroor die Engels `n nuwe woord baptise geskep het want dip kan nie uitstort oor beteken nie, doop kan egter wel uitstort oor of besprinkel beteken, asook insteek en uithaal. Volgens die Nuwe Lewende vertaling kan Mark.1:8 en Hand. 1:5 ook as in water vertaal word maar dit is nie oor daar in die grieks staan in water gedoop nie maar water was die medium so beide met of in sou reg wees, op al die ander plekke staan daar in die grieks met water en nerens staan daar in die grieks in water nie (Daar staan wel in die Jordaan en in die see). As daar dan op soveel plekke van doop met water gepraat word hoe kan dit insteek of onderdompel beteken, nerens in die Bybel word baptizo so gebruik dat dit slegs as insteek of onderdompel verstaan kan word nie.
  Jesus se doop (Mat. 3: 13 – 17, Mark. 1: 9 – 11) word voorgehou as onderdompelings doop hoofsaaklik vanweë sommige Engelse vertalings wat sê : “Jesus came up out of the water”. Meer direkte vertalings praat egter van went up en going up en die 54 Afrikaanse vertaling wat ook meer direk is as die nuwe vertaling praat van opklim uit die water. Ek dink daar is genoeg rede om te aanvaar dat die skriftuur nie bedoel dat Jesus van onder die water uitgekom het nie maar weg beweeg het van die water af teen ‘n wal of skuinste uit.
  Die doop van die Etiopiese hof amptenaar (Hand. 8: 38 + 39) word ook as voorbeeld vir onderdompeling gegee vanweë dieselfde waninterpretasie, verder lees ons hier dat albei in die water ingaan en saam uit die water uitkom, was altwee dus onder die water?
  Rom. 6: 4 en Kol. 2: 12 praat van deur die doop begrawe saam met Christus en ook weer saam met Hom opgewek word. Voorstanders vir die onderdompelings doop sien in hierdie doopvorm ‘n beeld van begrawe word en opstaan uit die graf. Kyk ons egter mooi na hierdie twee skrifgedeeltes sien ons dat die beelde wat hier ter sprake kom nie die fisise begrawe en opstanding is nie maar ons geestelike eenwording met Christus, die vergifnis van ons sonde, dat ons ook dood en begrawe is vir die sonde en kan uitsien na ‘n opstanding tot die ewige lewe. Gal. 3: 27 praat ook van deur die doop met Christus verenig word en dan lewe soos dit Christene betaam. Hier word egter nie van begrawe gepraat nie. Daar is hogenaamd geen ooreenkoms met Jesus se begrafnis nie, Hy is in `n grot begrawe. Dit wil my voorkom of die onderdompelings doop nie werklik skriftuurlik geregverdig kan word nie, en die simboliek daaraan gekoppel ook mensgemaak en nie skriftuurlik is nie.
  As die doop dan in die bybelse tyd met uitgiet oor toegedien was hoe is dit dat al die christen denominasies van ongeveer 170AD af gedoop het deur die liggaam tot by die nek onder die water te plaas, dus onderdompel? Een moontlike verklaring is dat die vroeë christene so ver as moontlik van Joodse gebruike af weg wou kom om hulle nie meer onder die wet te plaas nie, hulle het nie meer tempel seremonies gehad nie, of besny nie, nie meer die Sabbat of die feeste gevier nie,(Kol. 2: 8, 16+17, Gal. 4: 9-11, Gal. 5: 1-4) oorgiet oor of besprinkeling het dalk net te veel na die reinigings gebruike by die tempel gelyk. Die Romeinse vorm van reinig deur tot by die nek in water te gaan het geen mosaietiese konotasies nie, en was `n aanvaarde gebruik in die hele romeinse en griekse wêreld. Dit was beslis nie vreemd vir die Christene uit die heidendom om heidense gebruike te verchristen nie, en dit is reg solank as wat dit God verheerlik (Rom. 14: 5+6) en nie meer die afgode nie. Dit is dan ook die probleem met onderdompelings doop, nerens in die skrif word `n seremonie tot eer van die Here beskryf waar mense onderdompel word nie.
  Nie net is daar geen duidelike aanduiding vir die onderdompelings doop in die Bybel nie, daar is definetiewe afwysings vir die gebruik van onderdompeling by die doop; 1 Petrus 3: 20 + 21 sê dat die redding van die op Noag se ark dui op die doop, en 1 Korintiërs 10: 1 + 2 sê met die deurgang deur die rietsee is die Israeliete almal in die wolk en in die see gedoop.(dit sal beslis nie beweer kan word daar was nie kinders en babas onder die Israeliete wat gedoop is nie).
  Let daar op dat die wat saam met Noag deur die water gered was nie onder die water was nie, en dat die Israeliete in die see gedoop is maar beslis nie onder die water was nie, in beide gevalle egter was die wat verlore gaan, onder die waterl. Onderdompeling dui nie op God se verlossing nie maar op sy oordeel. Let wel ek sê nie dat diegene wat deur onderdompeling gedoop is nou verdoem is nie maar dat net soos besprinkeling reiniging uitbeeld in die Bybel, onderdompeling onder water God se oordeel uitbeeld in die Bybel, in assosiasie met die doop.
  Al word daar ook gepraat van “doop tot redding” is dit nie die doop wat red nie maar geloof in die Seun van God. Die doop is slegs `n teken dat God die wat glo soos Abraham geglo het, red van Satan se mag, hulle sondes vergewe en die ewige lewe skenk, ons moet net in dankbaarheid so lewe dat ander die liefde van Christus in ons kan sien
  Ek stuur binnekort iets oor die bybelse simboliek van besprinkel op die voorhoof.
  Liefde groete in Christus.

 35. Chris, ek sien dat jy lank en hard gedink het oor die doop en uit jou hele relaas, is jou tweede laaste sin seker die een deel waarmee almal kan saam stem.

  Ek stry nie dat die ou testamentiese doop ‘n reinigingsritueel was, net soos besprinkel en was, maar dit vir my baie vreemd dat die Griekse woord vir besprinkel (Rhantizo) nie gebruik word as daar oor doop gepraat word nie maar wel Baptizo (vir die wat belang stel, lees gerus Strong se griekse woordeboek oor al die verbuigings en gebruike op veskillende plekke van die woord. Die inherente konsep om iet in te dompel en weer uit te haal soos om jou hande in die wasbak te was, bly deurgans dieselfde). Om iets in te sit en uit te haal is selfs in die grootste verbeeldingsprong steeds nie besprinkel nie. Ons word deur Jesus se bloed besprinkel. Dit was Sy eenmalige offer en ons herdenk dit deur die Nagmaal.

  Die doop het ook op geen manier die besnydenis vervang nie anders sou die hele vergagadering in Jerusalem soos in Hand 15 nie nodig wees nie en sou die antwoord op die vraag oor besnydenis baie eenvoudig wees, Nee julle hoef nie meer te besny nie want die doop het dit vervang. Daar teenoor was daar ‘n lang debat voordat dit afgewys is as onnodig vir die heidene maar beslis nie vir die Jode nie. Timoteus was ‘n gelowige man met ‘n Joodse moede en Griekse Vader. Paulus noem hom in 1 Tim 6 ‘n man van God. Hy is dus saam met sy bekering gedoop maar later ook besny deur Paulus (Hand 16:3). As die doop dan die besnydenis vervang het, hoe dan nou? Die verwysing in beide die ou en nuwe testament na besnydenis van die hart het op geen manier te doen met die verbondsteken van Abraham nie maar met ‘n bekeerde toestand van die hart.

  Die Bybel is voltooi met die skryf van Openbaring en die gebruike van die ou kerke en denominasies is beslis nie ‘n maatstaf van waarheid nie. In teendeel is dit duidelik hoe vêr daar van die waarheid afgedwaal is in die 80 jaar na die dood van Johannes en hoe dit amper 1600 jaar geneem het om weer die basiese waarheid van die evangelie te ontdek. Dat ons slegs deur Jesus Christus verlos en gered kan word en nie deur enige Pous nie.

  As ons na sekulêre geskrifte sou kyk sal jy vind dat die kinder besprinkeling reeds 2000 jaar voor Chrsitus sy wortels in Babilon toe moeders hulle kinders aan Semiramis en haar seun Tamuz toegewy het. Die kinders is besprinkel met water op die voorhoof sodat die derde oog geopen kon word en hulle die geheimenisse van Babilon kon verstaan. Net soos kersbome, Maria-en-baba beelde en paashase het dit ook maar sy pad gevind in die christendom in. So sit die hemelkoningin steeds op die NG Kerk se seël. Lees gerus die boek Two Babylons deur Hislop.

  Dit voel vir my dat daar nou met baie moeite en losse assosiasie probeer word om die ooglopende te omseil. As Jesus se opdrag was dat ons besprinkel moes word, sou hy die woord Rhantizo gebruik het – waarom dan die woord Baptizo. Ja dit kan sekerlik met baie verduidelikings ‘n reinigings ritueel beteken maar dit raak nou maar net al moeiliker om te sluk.

  Die Woord sê ook dat ‘n boom deur sy vrugte geken sal word. Die boom van kinderbesprinkeling hang vol van mense wat geen sekerheid van redding het nie, huil omdat hulle die Stem van God nie kan hoor nie en soek na deurbraak. Daar teenoor is die vrug van ‘n bekeringsdoop vol van sekerheid van redding en ‘n vrede by Christus. Mense wat tot die geloofsstap oorgegaan het getuig oor die nuwe insig wat hulle in die skrif gekry het, hoe hulle gebedslewe verdiep het en dat hulle die stem van God kan hoor en alhoewel daar enkeles is wat sonder die bekeringsdoop die gawes van Heilige Gees ontvang het en in die krag daarvan beweeeg, is dit meestal eerder waar van mense wat wel die bekeringsdoop deurgegaan het.

  Ek ek kan vertel hoeveel kere mense bevry is van demoniese hou vas en onvermoë om God te ervaar net deur die seël van die kinderbesprinkeling in Jesus se Naam te verbreek.

  Ons kan sekerlik vir ewig aangaan net twisgesprekke, maar ek vind meestal geen liefde daarin nie. Ek poog beslis nie om enigeen te oortuig van die bekeringsdoop nie, maar eerder my eie geloofspad te deel. Tot op hede het Die Here my getrouheid geseën en ek soek allereers Sy wil in alles.

  Liefde in Christus en mag jy Die Here jou soeke na Hom seën.

 36. Ettienne ek het op jou blog afgekom en gesien dat jy met dieselfde probleem as ek geworstel het en waarmee baie ander persone wat nog in die Gereformeerde leer vasgevang is worstel. Ek stem grootliks met jou saam. My storie in kort is: ek het in doopdienste gesit waar die leraar (ds.) wanneer hy doop die doopsformulier aanhaal die volgende gesê het nl. die kind word ingelyf in die liggaam van Christus, of hy of sy ontvang die Heilige Gees by die doop, n oupa wat sy kleinseun gedoop het het gesê die kind was verrot van die sonde, maar nou is hy skoon gewas. Hierdie dinge het my laat besef dat hulle verkondig ʼn vals evangelie van ʼn saligheidsdoop. Wanneer ek die ds. hieroor uitgevra het het hy dit ontken, maar hy kon my nie ʼn antwoord gee nie. ek het die Woord begin bestudeer en die Heilige Gees het dit aan my openbaar. Ek het vir 40 jaar in die NG Kerk gesit waarvan 10 jaar nadat ek my laat doop het. Ek het ook maar soos een van die persone wat op jou blog geantwoord het gedink ek sal as ek daar bly hulle kan verander. Dit is egter “wishful thinking”.

  Ons praat van die doop as ʼn sakrament wat eintlik verkeerd is.
  Ek verduidelik.
  Wat is ‘n sakrament? vlg Oxford English dictionary: (in the Christian Church) a ceremony regarded as IMPARTING SPIRITUAL GRACE.
  Die Rooms Katolieke kerk het 7 Sakramente waarvan die Doop een is en hul glo jy word gered deur gedoop te word. Die Protestante kerke het net 2, die Doop en Nagmaal en sien dit as simbolies.
  Die definisie van ‘n sakrament sê dat ‘n persoon deur middel van ‘n seremonie ‘n spesiale ‘grace’ ontvang. Wat impliseer dit? Dat jy iets meer ontvang as wanneer jy bid, God loof en prys, bybel lees of as gemeente bymekaar kom om uit Sy Woord te leer? Jy kry iets meer uit die seremonie as wanneer jy byvoorbeeld ‘n seremonie doen in die kerk soos trou of voorgestel word as diaken of predikant?
  Geref. Kerke sê dit is net simbolies –
  MAAR tog sê n sekere ds. wat ek ken (wil nie name noem) dat ons as bruid ‘n trouring ontvang van God “[By die doop is God die handelende. Hy gee as’t ware Sy “trouring” aan Sy bruid – welke “trouring” verteenwoordigend is van alle beloftes wat die Bruidegom alreeds gemaak het, sowel as die verhouding tussen Hom en Sy bruid.]”
  EN dr. Chris Saayman sê: “Daarom gee Hy nog Sy handtekening onder die Woord (vgl Gen 15). Daarom laat Hy Sy dienskneg van die kansel afklim en die dopeling op die naam noem en laat Hy Sy Naam aan die dopeling se naam verbind”
  Klink vir my of hul getuig dat ons iets ‘ontvang’ met die doop wat jy nie andersins sou ontvang het nie – so dus, ‘n sakrament. Dit is hoekom die Roomse Kerk dit so noem.

  As ons na die doopformulier kyk dan sê dit presies wat ek hier bo sê, dit beweer dat as iemand gedoop word dat hy/sy iets ontvang wat hy/sy nie andersins sou ontvang het nie.
  “Dan sal God julle sondes vergewe en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.”
  “Alhoewel ons kinders hierdie dinge nog nie verstaan nie, geld hierdie beloftes ook vir hulle.” M.a.w wat hier gesê word: ontvang die baba nou die Heilige Gees en hy/sy sondes word vergewe. Hier is die eerste ontvang. (Vergifnis en die Heilige Gees)
  “En ontvang deur die heilige doop hulle erfenis in die genadeverbond en behoort daarom aan die huishouding van God en die liggaam van Christus. As ons ons kinders voor die Almagtige God bring, glo ons dat die Doop die teken is dat God hulle sondes afwas en hulle aanvaar.” (Sjoe, as hierdie nie n saligheids doop is nie dan weet ek nie wat dit is nie.) Hier word die baba se redding bevestig asook die afwassing van hy/sy se sondes. Maar dan weerspreek die formulier hom self nl. deur net in die volgende sin die Woord aan te haal, “Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.” Hier sê die Woord self dat kindertjies reeds gered is, hoekom moet hulle dan gedoop word om hulle sondes af te was? Die hele formulier is ʼn mensgemaakte deurmekaar spul wat homself so weerspreek en vêr van die waarheid verwyder is.

  Ander Protestante kerke (Baptiste, Pinkster, en Charismatiese Kerke) onderhou ook die Doop en Nagmaal maar noem dit ‘n ‘ordinance’. (an authoritative order ; a decree). Dit is ‘n bevel wat Jesus gegee het vir ons om te doen tot sy nagedagtenis. Ons doen dit uit gehoorsaamheid – nie omdat ons dink dat ons enige spesiale ‘grace’ sal ontvang deur dit te doen nie.

  Chris Pienaar se lang relaas is absolute verdraaing van die Woord. Ek sou hom graag op elke punt wou antwoord (miskien sal ek dit nog doen) maar my tyd is eintlik te kosbaar om dit so te mors. Ben Biggs sê dat die doop die enigste dwaling in die NG kerk is, ek het ʼn verrassing vir hom daar is soveel dwalings binne die Gereformeerde leer, ek noem ʼn paar. Die saligheids besprinkeling saam met die uitverkiesingsleer is die twee dwalings binne die Gereformeerde leer wat meer mense hel toe gestuur het as enige ander dwaling. Jammer vir die harde woorde, maar om die evangelie te beskerm kan ons nie doekies omdraai nie. Nog dwalinge is eenmaal gered altyd gered, as een van die ouers gered is is die kinders gered, dit word ook by die doop gebruik. Dan is daar talle dwalinge oor die doping in die Heilige Gees en die Gawes van die Heilige Gees. Spreek in tale, ens. ens. ens.

  Net ʼn eenvoudige verduideliking oor die doop.

  Die Bybel praat van dope (baptisms) Heb 6:2, maar die ANV praat net van doop wat natuurlik verkeerd is. Die verskille tussen die OU en die NUWE Vertaling is nog ʼn groot probleem.
  Daar word van sewe dope in die Bybel gepraat waarvan drie vir vandag bedoel is. Wanneer daar van doop in die Bybel gepraat word sien die Gereformeerdes net water, maar dit is nie waar nie (Jammer hullel sien wel die doping in die Heilige Gees raak, maar verstaan dit glad nie.)
  Alle dope word met ʼn begrafnis vergelyk hoe kan ons dit met besprinkeling in verband bring???

  Hierdie dope is soos volg:

  Daar is drie dope vir Christene Vandag.
  1) Doping in die liggaam van Christus.
  Dit is nie in water doop nie, dit is in Sy Liggaam by wedergeboorte en dit is die werk van die Heilige Gees, dit red die siel en bring jou in die liggaam van Christus in. (Rom 6:3-7; 1Kor. 12:13; Gal. 3:27; Kol. 2:11,12) Hier sien ons tog dat Kol. 2:11,12 die besnydenis van die hart is, nl. by die wedergeboorte en het niks te doen met ʼn verbond nie en die doop is tog in Sy Liggaam (nie in water) en dit word nie deur ʼn Ds. gedoen nie, maar deur die Heilige Gees.

  2) Die Christelike doop in water.
  Dit beteken die doop in water nadat jy gered is. (Mat. 28:19; Mark. 16:16; Had. 2:38-41; 8:12-16, 36-38; 9:18; 10:47-48;16:15,33; 18:8; 19:5; 55:16; 1Kor 1:13-17; 1Pet. 3:21) Hierdie doop kan uitgevoer word deur enige wedergebore kind van die Here.

  3)Die doping in die Heilige Gees.
  (Mat 3:11, 14; 20:22-23; Mark. 1:8; 10:38-39; Luk. 3:16; Joh. 1:33; 7:37-39; Hand.1:5; 11:16; 19:2-3) Hier is dit Jesus wat jou in die Heilige Gees doop.
  Daar is ʼn monopolie op die doop, dit is God se monopolie wat ons moet gehoorsaam

  Daar is ʼn boekie geskryf deur Prof. Jannie Louw en Prof Hennie Stander van die dept. Grieks van die universiteit van Pretoria “The baptism in the early church” waarin hulle self sê dat hulle (en ek praat onder korreksie) 17 jaar gewerk het en 21,000 geskrifte nagegaan het en nêrens bewyse van die baba doop gekry het nie. die eerste bewyse is eers 300 jaar na Christus gekry. Albei hierdie persone is NG. Prof Louw het gesê die rede dat die baba doop nie in die Bybel of die geskrifte gekry kon word nie, is omdat dit nie bestaan het nie. Dit is ʼn Roomse gebruik wat die Gereformeerdes net so oorgeneem het en is vals.

  Ek wens ek het tyd gehad om meer breedvoerig die doop te bespreek, maar ek wil afsluit met een vraag. Hoekom as ons koesusters bak en die resep sê doop die deeg in die vloeistof, verstaan ons dit reg, maar as die Woord van doop praat verstaan ons dit verkeerd?

  ʼn Laaste opmerking: ʼn Griekse geneesheer Nicander het die volgende oor die woord baptizo gesê:

  Baptism; from the greek words baptizo and bapto

  Baptizo bap-tid’-zo

  The clearest example that shows the meaning of baptizo is a text from the Greek poet and physician Nicander, who lived about 200 B.C. It is a recipe for making pickles and is helpful because it uses both words. Nicander says that in order to make a pickle, the vegetable should first be ‘dipped’ (bapto) into boiling water and then ‘baptised’ (baptizo) in the vinegar solution. Both verbs concern the immersing of vegetables in a solution. But the first is temporary. The second, the act of baptising the vegetable, produces a permanent change. When used in the New Testament, this word more often refers to our union and identification with Christ than to our water baptism. e.g. Mark 16:16. ‘He that believes and is baptised shall be saved’. Christ is saying that mere intellectual assent is not enough. There must be a union with him, a real change, like the vegetable to the pickle! Bible Study Magazine, James Montgomery Boice, May 1989.

  Boeta Du Plooy

 37. Jammer ek vat so lank om terug te kom, maar ek moes net weer gaan seker maak van sekere dinge en meer inligting kry oor ander aspekte, die doop is `n veel komplekser onderwerp as wat dit op die oog af lyk. Eerstens is daar natuurlik nie so iets soos `n Ou Testamentiese doop nie, die doop is `n Nuwe Testamentiese sakrament maar dit word in die Ou Testament voorspel en al my aanhalings uit die Ou Testament is van profesieë wat in vervulling gegaan het met die koms van Jesus Christus. Ek trek beslis ook nie jou geloof in twyfel nie, hierdie webblad is `n duidelikke bewys van jou liefde vir Jesus. Wat ek wel wil doen is om aan jou te wys dat die doop met besprinkeling en die doop van babas nie slegs Bybels is nie maar waarskeinlik ook die beste manier om die doop sy volle betekenis te gee.

  Sedert ek op hierdie webblad begin reageer het, het ek heelwat meer van die internet begin gebruik maak om my kennis oor die aspek te verbreed en ek is nou meer seker as ooit dat die onderdompelings doop nie bybels is nie, maar `n menslike instelling sedert die tyd van die annabaptiste met mensgemaakte simboliek en nie bybelse simboliek nie. Die manier waarop al die ou christen kerke wat hulle tradisies van die apostels gekry het doop is nie onderdompel nie maar die griekse metode van seremoniële reiniging vir `n persoon en dit is om tot by die nek in die water in te gaan. Die Romeinse metode was om water oor te gooi, en onderdompel van die hele liggaam was weer deel van die inisiasie seremonies van die kultus van Enke van ou Babilonië en ook van die kultus van Issis van ou Egipte. Besprinkeling is volgens Moses se voorskrif maar is ook algemeen deur baie ander volke in hul godsdiens rituele gebruik bv die Babeloniërs en ook die Romeine, maar nie eintlik die Grieke nie.

  Die Griekse metode was waarskeinlik dan ook die mees algemene manier van doop van die vroegste christen tye af, alhoewel dit nie in die Bybel of enige van die vroegste christen literatuur beskryf word nie. Die Didatche, `n Siriese christen liturgiese handleiding dateer uit ongeveer 70 AD dus vanuit `n tyd wat van die apostels en hulle dissipels nog gelewe het, dit is wyd onder christene versprei gedurende die eerste paar eeue van die christen era, en sê die volgende oor die doop: Doop in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die water moet verkieslik lewende water wees ( soos `n rivier, fontein of reënwater), maar enige water kan gebruik word. As koue water nie beskikbaar of gewens is nie kan warm water gebruik word (soos vir siekes of babas). Daar kan ook drie keer water oor die hoof gegooi word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.

  Ek het baie onlangs eers van die die bestaan van die Didatche bewus geword en die aanhaling vry vertaal in Afrikaans soos wat ek dit in drie verskillende artikels oor die doop gekry het. Ek kon nie met sekerheid vasstel of die gedeetes tussen aanhalings deel is van die oorspronklike of deur die artikel skrywes ingesit is nie, maar dit is duidelik dat oorgiet van water oor die persoon in die tyd van die apostels ook gebruik was om te doop. Dit maak dan ook sin dat die Heilige Gees nie so `n belangrike seremonie sou beperk tot `n vorm wat ontoeganklik is onder sekere omstandighede nie, soos woestyne of plekke onder sneeu. Argeologie het dan ook bewys dat in die tyd van die uitstorting van die Heilige Gees op pinkster dag daar beslis geen openbare waterbron was in Jerusalem waar die hele liggaam onder water geplaas kon word nie, tog is drie duisend gedoop. Daar sou egter beslis genoeg lewende water gewees het vanuit die hande was (baptize/baptimos) houers wat elke joodse gesin sou hê om `n bietjie oor elke dopeling se kop te gooi. Die oudste doopfonte wat gekry is was beslis nie groot genoeg vir onderdompel nie, behalwe miskien vir babas wat net tot by die nek in die water sou gaan soos by ons ou Christen kerke (Oosterse Rooms Katolieke, Grieks Ortodoks, Bizanteins ens.)

  Dit is dan ook die rede waaroor die Heilige Gees die skrywers van die Nuwe Testament die griekse woorde baptizo en baptismos laat gebruik het om die doop te beskryf en nie rhantizo (besprinkle) of embapto (onderdompel) nie, want wanneer in die religieuse konteks gebruik het baptizo en baptismos ook die betekenis van seremonieël reiniging. Die Christen era het aan sommige griekse woorde nuwe betekenisse gegee wat net in die christen gemeenskap gebruik was en afgelei was uit die Nuwe Testamentiese gebruik daarvan, agape wat bloot medemenslikheid (charity) beteken in die algemene grieks (koine) kry nou die betekenis goddelike liefde en christen broederliefde, net so kry bapitzo wat bloot insteek en uithaal of was beteken in die algemene grieks ook die betekenis van uitstort oor in die Nuwe testamentiese konteks (doop “baptizo” met die Heilige Gees). Verder nog kom baptizo en baptismos uit Latyn (die taal van die Romeine) met die latynse ekwivalente van baptismum, baptismus en baptismi wat hoofsaaklik in die religieuse konteks gebruik word met die betekenis van was, besprinkel en reinig.

  Die Woord van God verklaar himself, die gelowiges wat die Bybel in Engels vertaal het, het besef dat “baptizo” soos in die nuwe testament gebruik nie net “dip” beteken nie, vandaar die nuwe engelse woord “baptize”. In die Afrikaanse woord “doop” wat uit Nederlands en Duits kom het ons die betekenis van insteek sowel as uitgooi oor en in “vuurdoop” het ons die ander betekenis wat die Skrif aan “baptizo” gee, die van weiding en beproewing (Mark.10:38+39; Luk.12:50).

  Om die betekenis van die griekse woorde baptizo en baptismos in die Bybel te verstaan moet ons dit in die Bybel ondersoek en in konteks van die hele Bybel. Waar dit gaan oor die seremonie wat deur Johannes die doper begin is en deur Jesus se dissipels voortgesit is (Joh.4:2) kry ons die volgende betekenisse in die Bybel;

  1. Reiniging :- Joh. 3:25+26, en in Efesiërs 5: 26 staan daar dat Christus die kerk met die water en die woord gereinig het, in Luk. 11: 38 waar baptizo vertaal word met “hande was” verwys dit na die Joodse reinigings ritueel voor etes, Markus 7: 3-5 beskryf die selfde insident maar gebruik die woord baptismos in plaas van baptizo om die reinigings handeling te beskryf. Die skrywer van die Hebreërs brief gebruik hierdie woord baptismos ook vir die doop (Heb. 6:2) ) en die Mosaietiese reinigings gebruike (Heb. 9: 10). Ook deur die doop te koppel aan “sonde afwas” (Handelinge 22:16,Titus 3: 5) word reiniging aangedui.
  2. Die water doop word onlosmaaklik aan die doop met die Heilige Gees gekoppel; Mat. 3: 11, Markus 1:8, Joh. 1:31+33, 3:5, Hand. 10: 45-47, 11: 16.

  3. Die water is `n uiterlike teken wat die Heilige Gees aan die innerlike doen;
  a. Bekering en geloof wat lei tot vergifenis van sonde : Luk 3:3+8, Hand.2:38 – 40 10: 45 – 47, 11:15-17, Kol.2:11+12, Rom 2: 28 + 29, Filip. 3: 3.
  b. Wedergeboorte : Joh.3:5, Titus 3:5+6.
  c. Afgesonder vir diens, gesalf, as priesters : 2 Korintiërs 1:21, 1 Petrus 1: 2, 2: 5+9, 1Joh. 2: 20 + 27, Openb. 1: 5+6, 5: 9+10.
  d. Gewy: Efesiërs 5: 26
  e. Verseël vir die ewige lewe : 2 Kor. 1: 21 + 22, Efe. 1: 13+14, 4: 30, Titus 3: 5 – 7

  4. As besnydenis in Christus (Kol. 2: 11 + 12) maak die doop ons :
  a. Deel van die liggaam van Christus: 1 Kor. 12: 13, Rom. 6: 3 – 5
  b. Eiendom van God
  c. Kinders van God en nakomelinge van Abraham en deel van die Verbondsvolk en
  d. Erfgename van sy beloftes: Galasiërs 3: 26 – 29, Efesiërs 1: 13+14

  Die heel belangrikste aspek van die doop is egter dat dit van God kom; Jesus sê dit indirek met sy vraag aan die Farisieërs ; “Die doop van Johannes, waar het dit vandaan gekom: van God of van mense af?” (Matteus 21: 24 – 26, Mark 11: 29 – 32, Lukas 20: 3 – 6).

  Maar die kern beskrywing van wat die doop eintlik is kry ons in 1 Johannes 5: 6 – 13 Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig: Die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.
  Die doop verkondig dus die Evangelie, dit is God se getuienis dat as ons glo in die Seun van God het ons die ewige lewe en dit is die kruks van die saak: Geloof in Jesus Christus, dit maak nie saak of iemand gedoop is of nie, hoe hy of sy gedoop is en of dit meer as een keer gebeur het of nie, dit gaan oor die geloof in die Seun van God.
  Tog bly die doop belangrik al sê Paulus hy is nie gestuur om te doop nie, (1Kor. 1:17) want die doop is God se getuienis. Let op “Daar is dus drie wat getuig: Die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen”, dus alles wat die Gees sê, sê die bloed en die water ook. Maar ons kan slegs die water sien en die water kan slegs deur Bybelse simboliek vir ons die getuienis van die Bloed en die Gees weergee want slegs in die Bybel lees ons wat die Bloed en die Gees sê.
  Die besprenkelings doop soos in die NG kerk bedien verskil waarskeinlik heelwat van die oorspronklike doop maar die simboliek is dieselfde en aangesien die doop ‘n teken vir gelowiges is behoort hulle ingelig te wees oor die simboliek en dit reg te verstaan.

  Die hoof beeld wat met die doop oorgedra moet word is die reiniging van sondes met die bloed van Jesus Christus en besprinkeling word ondubbelsinnig deur die skrif aan die beeld gekoppel. (Heb. 9: 11 – 28, 10: 22, 12: 24,13: 12, 1Pet. 1:2)

  Die doop kan ook verbind word met ons wyding en salwing as Levietiese priesters en konings. (Jer. 33: 17 – 22, Efe. 5: 25 + 27, 1Pet. 1: 2, 1 Pet. 2: 5 + 9, Openb. 1: 5 + 6, 5:9 + 10) Die afsondering (salwing), reiniging en wyding van die Livietiese priesters was met besprinkeling gedoen. (met water, water en bloed, bloed en salwings olie en net salwings olie) (Eksodus 29:21, Num. 8: 5 – 7)
  Salwings olie is `n vlugtige, welriekende olie soos `n parfuum, wat in baie klein kruitjies gehou is (1 Sam. 10: 1, Luk. 7: 37, 38 + 46), om dit oor iemand uit te gooi kom neer op besprinkeling vanweë die klein hoeveelheid wat gebruik is en daarom was besprinkeling met salwings olie ook as salwing en wyding gesien. (Levitikus 8: 11)

  God kondig sy ou verbond aan met bespringkeling, (Eksodus 24: 8, Heb.9: 18 – 22) die nuwe verbond word ook met besprinkeling ingestel, (Heb. 12: 24) en deur die doop aangekondig.(Eseg. 36: 24 – 28 ; 37: 21 – 28, Luk.1: 70 – 72 & 76 + 77).

  Die doop met die Heilige Gees is `n salwing en ook beseëling as God se eiendom (1 Joh. 2: 20 + 27, 1Pet. 1:2, 2 Kor. 1:21 + 22, Efe.1: 13+14 ; 4: 30, Titus 3: 5 – 7, 2 Korintiërs 1: 21 + 22), en hierdie eiendoms merk of seël word op die voorhoof aangebring. (Esegiël 9: 4 Openbaringe 7: 3; 14: 1) Deur op die voorhoof te besprinkel word die doop met Heilige Gees ook verbeeld.

  Die doop is ook `n teken van ons wedergeboorte as kinders van God. (Joh. 3: 5 –7, Tit. 3:5, Gal. 3: 26 – 29) Dit word deur die Heilige Gees bewerkstellig.

  Ons word deel van die verbondsvolk van God. (Gal. 3: 26 – 29, Efe. 1:13 + 14) Daarom sluit God kinders by die ontvang van sy verbonds teken in reg uit die staanspoor. (Genesis 17:12, Handelinge 2: 38 – 40 )

  As teken van die doop met die Heilge Gees en as verbondsteken is die doop met water ook `n teken van die uitverkiessing. (Ps. 105: 6 – 9, 1 Pet. 1: 2) Die uitverkiesing word in 1 Pet. 2:9 gelys saam met die ander aspekte van ons geloof waarna die doop verwys. Volgens Rom. 8: 33 + 34 en 1 Pet. 3: 21 verbind die opstanding van Jesus uit die dood , die uitverkiesing en die doop met mekaar.

  Die besprinkelings doop op die voorhoof van `n volwassene wat vir die eerste keer met die Evangelie te doen kry en tot geloof kom, beeld ten minste sewe van die betekenisse van die doop uit met Bybels gefundeerde beelde;

  1. Die besprinkeling met water dui op die reiniging van sondes deur bespringkeling met die bloed van Jesus Christus. Dit is God se getuienis dat ons die ewige lewe het as ons glo.

  2. Besprinkeling met die bloed van Jesus Christus dui op die uitverkiesing, vir die wat glo.

  3. Dit dui ook op die ontvang van God se nuwe verbond en inlywing by die verbondsvolk, vir die wat glo.

  4. Besprinkeling dui ook op ons priesterlike reiniging, salwing en wyding, vir die wat glo.

  5. Deur op die voorhoof te sprinkel word ons salwing deur die Heilige Gees as konings wat oor die sonde moet heers uitgebeeld, vir die wat glo.

  6. Doop op die voorhoof dui ook op die beseëling deur die Heilige Gees, vir die wat glo. Dit is God se eiendoms teken op ons voorhoofde, waarmee God vir ons sê dat Hy ons van die sondemag losgekoop het. Daaroor ook doop ons in die naam van die Vader die Seun en die Heilige Gees.

  7. Die teken op die voorhoof is God se versekering dat wat Hy ons belowe het, die ewige lewe, ons beslis reeds het, vir die wat glo in die Seun van God.

  Die toediening van die doop as verbondsteken aan `n suigeling is egter `n veel meer volledige uitbeelding van God se genade verbond volgens Bybelse beelde want dit beeld ten minste nog sewe betekenisse van die doop uit.

  8. Omdat dit `n suigeling is wat die teken ontvang kan daar geen sprake wees van `n teenprestasie of keuse van die dopeling nie. Dit is dus duidelik `n teken vir die wat glo, dat vergifnis van sonde suiwer uit genade op grond van God se barmhartige uitverkiesing is.

  9. Dit spreek dus nie tot die dopeling nie maar tot die gelowiges teenwoordig; `n duidelike getuienis van God aan gelowiges, dat God hulle red en hulle sondes vergewe omdat hulle glo en nie omdat hulle gedoop is nie.

  10. Suigelinge is nuwe toevoegings tot die volk waaraan hulle ouers behoort en as kinders van gelowige ouers dui hul doop dus op hulle toevoeging tot God se verbondsvolk, en eenwording met die liggaam van Christus.

  11. Die kinders van gelowige ouers het dus `n geboorte reg om aan God se verbondsvolk te behoort en moet dus volgens God se opdrag sy verbondsteken ontvang. Deur ons kinders te doop toon ons gehoorsaamheid aan ons Heer en Meester se opdrag: “Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie.”

  12. Die vleestlike nuutgeborendheid dui op ons geestelike nuutgeborendheid waarvan die doop `n teken is. Ons lewe voortaan moet wys dat ons glo.

  13. Die doop belofte van die gelowige ouers dui op ons bereidwilligheid om ons lewe in Christus onder leiding en lering van die Heilige Gees te lei.

  14. Deur die doop belofte gee die ouers as gelowiges ook erkenning aan God as Almagtige Skepper en Vader , die Seun as ons verlosser en Heer en die Heilige Gees as ons Trooster, Meester en Leidsman.

  Die doel van die doop

  As een van die sakramente is die doel van die doop om ons geloof te versterk. Omdat `n mens iets wat jy sien beter onthou as iets wat jy net hoor of lees. God vertel ons deur die sakramente van sy verlossings plan en Hy gebruik beelde wat Hy in sy Woord aan ons verduidelik. Maar as ons nie die beelde herken of verstaan nie verloor die sakrament sy betekenis en doel en word dit bloot `n handeling uit gewoonte of bygelowigheid. Dit is juis omdat mense nie die Bybelse beelde waarmee God deur die besprinkelings doop met ons praat, erken of verstaan nie, dat hulle, hulle eie beelde en/of betekenisse aan die doop gee en vandaar die onderdompeling. Met onderdompeling word die hele liggaam gewas en dit is duidelik nie wat die doop is nie (1 Petrus 3: 20 + 21), die onderdompeling plaas ook klem op die dopeling se getuienis terwyl dit God se getuienis is (1 Johannes 5: 6 – 13). Ek wil dit net weer beklemtoon – die doop sê nie dat jou sondes vergewe is nie, die doop sê dat as jy glo in die Seun van God soos wat Abraham geglo het (Joh. 8:56, Rom. 4: 9 – 12) dan sal God jou sondes vergewe, Sy Heilige Gees oor jou uitstort, jou tot sy kind aanneem en deel van sy verbondsvolk maak, om in sy beloftes te deel en die ewige lewe te ontvang.

 38. Ettienne ek stem grootliks met jou saam oor dit wat jy op jou blog sê. Jou verduidelikings is so prakties en Bybels gefundeer, baie dankie daarvoor. Ek stem ook saam waar jy die besprinkeling van babas in verband bring met Baäl dit is so die waarheid. Jammer vir die Engels tussen in.

  Voordat ek verder gaan wil ek net sê dat ek hierdie stuk geskryf het voordat Chris sy laaste relaas oor die babadoop geplaas het. Ek beantwoord sommige van sy argumente hier, maar ek sal elke bewering of Skrifgedeelte wat hy aanraak mettertyd antwoord.

  Die Doop

  Daar is soveel polomiek oor die doop, tog is die doop so eenvoudig. Ons moet net lees wat daar staan.
  Niemand mag tog iets byvoeg, weg vat of verdraai nie.

  Ek wil begin met Efe. 4:4-6. Die doop wat hier van gepraat word is tog nie die water doop nie!
  [one body, and one Spirit] The seven one’s in Eph. 4:4-6:

  1. One body, the church

  2. One Spirit, the Holy Spirit

  3. One hope, the Christian calling

  4. One Lord, the Lord Jesus Christ

  5. One faith, the gospel form of doctrine

  6. One baptism, a baptism into the body of Christ (1Cor. 12:13; Gal. 3:27; Col. 2:12; Rom. 6:3-7)

  7. One God, the Father of all

  Verse 5
  [one baptism] The one baptism that saves the soul — a baptism into Christ and into His body.

  Die Bybel praat van dope (baptisms) Heb 6:2, maar die ANV praat net van doop wat natuurlik verkeerd is.
  Hierdie dope is soos volg:

  Daar is drie dope vir Christene Vandag.
  1) Doping in die liggaam van Christus.
  Dit is nie in water doop nie, dit is in Sy Liggaam by wedergeboorte en dit is die werk van die Heilige Gees, dit red die siel en bring jou in die liggaam van Christus in. (Rom 6:3-7; 1Kor. 12:13; Gal. 3:27; Kol. 2:11,12) Hier sien ons tog dat Kol. 2:11,12 die besnydenis van die hart is, nl. by die wedergeboorte en het niks te doen met ʼn verbond nie en die doop is tog in Sy Liggaam (nie in water) en dit word nie deur ʼn Ds. gedoen nie, maar deur die Heilige Gees.

  2) Die Christelike doop in water.
  Dit beteken die doop in water nadat jy gered is. (Mat. 28:19; Mark. 16:16; Had. 2:38-41; 8:12-16, 36-38; 9:18; 10:47-48;16:15,33; 18:8; 19:5; 55:16; 1Kor 1:13-17; 1Pet. 3:21) Hierdie doop kan uitgevoer word deur enige wedergebore kind van die Here.

  3)Die doping in die Heilige Gees.
  (Mat 3:11, 14; 20:22-23; Mark. 1:8; 10:38-39; Luk. 3:16; Joh. 1:33; 7:37-39; Hand.1:5; 11:16; 19:2-3) Hier is dit Jesus wat jou in die Heilige Gees doop.
  Daar is ʼn monopolie op die doop, dit is God se monopolie wat ons moet gehoorsaam.

  Nêrens het God enige “teken” van Sy verbondelinge gevra / geëis nie, want die mens is ‘n natuurlike verbondsverbreker.” Daarom is die Nuwe verbond tussen God en Jesus Christus en nie tussen God en die mens nie.

  Die Hebreeuse woord vir verbond beteken letterlik om te sny sodat bloed vloei. Hierdie is die sterkste vorm van ooreenkoms in enige taal. ʼn Verbond is ʼn kontrak of ooreenkoms aangegaan tussen twee partye en beseël deur die stort van bloed. Sodra dit gedoen is, kan die verbond nooit verbreek word nie. Die bloedverbond tussen God en die mens was gemerk aan die mens se vlees deur die besnydenis. Met ander woorde besnydenis is die “verbond deur te sny”. (The cut of the covenant). ʼn Verbond kan nie met water gesluit word nie.

  Die Nuwe Verbond is tussen ons Almagtige God en Jesus Christus. God sal nie faal nie en Jesus sal nie faal nie en daarom sal die Verbond tussen hulle nie faal nie!

  Die sny van die Ou Verbond was die storting van ʼn mens se bloed deur die besnydenis. Die sny van die Nuwe Verbond was die storting van Jesus se bloed aan die kruis. Jesus word genoem die Lam van God. Hy was die geofferde Lam wat die sonde van die wêreld weggeneem het. Joh. 1:29, “Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe:”Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld weggeneem het.” Daar is nie ʼn vloek onder die Nuwe Verbond nie omdat Jesus in ons plek ʼn vervloekte geword het. (Gal. 3:13).

  Ons het in Gal 3:13 – 14 gelees dat Jesus ons losgekoop het van die vloek van die Wet sodat ons, die nakomelinge ook die seën van Abraham en die belofte van die Gees sal ontvang.

  In die 16de vers van Gal :3 lees ons ‘God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie “aan nakomelinge”, meer as een nie, maar: “en aan jou nakomeling”, net een, en hierdie nakomeling is Christus.” God se belofte was gemaak deur Abraham, maar dit was eintlik vir een persoon bedoel, Jesus Christus. Wanneer ons Jesus as ons saligmaker aanneem word ons eers deel van die nuwe verbond.

  1Cor 11:25
  [This cup is the new testament (nuwe verbond) in my blood] This is a symbol of My blood, which is shed for many for the remission of sins (Mt. 26:28; Eph. 1:7; Col. 1:20; Acts 20:28; Rev. 1:5; 5:10; 1Jn. 1:7). It symbolizes His blood that seals the new covenant which is based upon better promises (Heb. 8:6; 9:15-22).

  Soos ek reeds hier bo gesê het verwys Ef. 4:5 nie na die water doop nie, maar na die doping in Sy liggaam. Die Gereformeerdes sien die woord doop waar dit ook al voorkom as waterdoop, maar die Woord is baie duidelik “Baptised into His Body.”
  1 Cor 12:13 KJV
  [by one Spirit are we all baptized into one body] This shows how the body of Christ is constituted. The Spirit is the agent that brings one into the body of Christ by the new birth. This is not a baptism into the Spirit or into water but into the body of Christ. The body here is the element one is baptized into. The Spirit is the agent that does the baptizing into the body. The believer is the candidate.

  Ek het na al die jare (40 jaar) wat ek in die NG Kerk was tot die besef gekom dat die babadoop en die uitverkiesingsleer een van die grootste dwalinge is wat meer mense verlore laat gaan het as enige ander vals doktrine.

  Ek wil die stelling maak dat Die Gereformeerde leer wel sê dat die doop red.
  Die baba dopers beskou die doop ook as ʼn saligheidsdoop. sien HBK

  ARTIKEL 34 (Heidelbergse Kategismis)
  1. DIE HEILIGE DOOP
  Ek haal slegs ʼn gedeelte van Art 34 hier aan. Uit hierdie gedeelte kan ons duidelik sien dat dit onomwonde sê die doop red.
  “Deur die doop word ons in die kerk (Liggaam) van God opgeneem en van alle ongelowiges en vreemde godsdienste afgesonder om heeltemal sy eiendom te wees en sy merkteken en vaandel te dra. Dit dien vir ons tot ‘n getuienis dat Hy ewig ons God en genadige Vader sal wees. Daarom het Hy ons beveel om almal wat sy eiendom is, net met gewone water in die Naam van die Vader en die Seun en die heilige Gees te doop (Matt 28:19).
  Hy toon ons daarmee dat, soos die water die vuilheid van die liggaam afwas as dit oor ons gegiet word en soos die water op die liggaam van die dopeling gesien word wanneer dit daarop gesprinkel word, so bewerkstellig die bloed van Christus deur die Heilige Gees dieselfde inwendig in die siel: dit besprinkel die siel en reinig dit van sy sondes en laat ons, wat kinders van die toorn is, as kinders van God weergebore word.
  Ons glo daarom dat iemand wat tot die ewige lewe wil kom, slegs een maal gedoop moet word sonder om dit ooit te herhaal, want ons kan tog ook nie twee maal gebore word nie.”
  As hierdie nie saligheidsdoop is nie dan weet ek nie?
  Preke soos die volgende het my ontstel, en is ook ʼn bewys dat die gereformeerdes glo die doop red. ʼn ds. doop sy kleinkind en hy sê die volgende voordat hy die kind doop, die kind is verrot van die sonde, maar na die doop sê hy sy sondes is afgewas. 100% van alle babadope wat ek bygewoon het, het die ds. na die doop gesê die kind is nou in die liggaam van Christus ingelyf. ʼn Ander ds. het weer gesê dat die babatjie ontvang die Heilige gees by die doop.
  Die laaste strooi was toe ek my predikant hiermee konfronteer en hy vir my vra wat se troos woorde ek vir ouers van ʼn ongedoopte babatjie kan gee as hy/sy sou sterf voordat hy/sy gedoop is, want hy die predikant kan hulle troos met die woorde jou kind was gedoop, dit was blatant gesê die doop red. Vriende van ons (hulle is Gereformeerd) se kleinkind is binne 3 dae na geboorte gedoop, toe ons vra hoekom so vinnig was die antwoord die kind moet so gou moontlik gedoop word want sê nou net die kind kom iets oor voordat sy gedoop is (hoe Rooms kan ons nog word). n Ander een het weer gesê “Hoe weet ons wat die Heilige Gees doen met die doop, is dit nie moontlik vir God om geloof te skenk aan ʼn babatjie nie.”
  Ander NG vriende van ons wie se kinders na die AGS oor gegaan het en hulle kinders laat inseën het was baie ontstel omdat hulle kleinkinders nie gedoop is nie, want sê nou net hulle kom iets oor. So kan ek aangaan en aangaan. Dit is van die dwalings wat die baba besprinkeling veroorsaak het.

  Ek wil verwys na Prof Hennie Stander en Prof Jannie Louw, Departement Antieke Tale van die UP, in hulle navorsingsdokument, BAPTISM IN THE EARLY CHURCH. Hulle het oor 17 jaar 21 000 van die vroegste geskrifte oor die doop nagegaan en Prof. Louw het self gesê dat daar geen aanduiding was van babadoop voor 300 na Christus. (Hulle is beide in die NG Kerk)
  Daar is ook agterna met Prof. Louw ʼn onderhoud gevoer. Ek kwoteer ʼn gedeelte van hierdie onderhoud.
  In hierdie onderhoud erken Prof. Louw dat daar geen sprake in die Bybel is van ʼn suigeling doop of van ʼn genadeverbond nie. Hy sê verder dat die Gereformeerdes hulle suigelingdoop en daarom ook die genadeverbond wou regverdig deur in die Bybel versies te soek wat dit kon bewys, maar het nie daarin geslaag nie omdat dit wat hulle uit die Bybel probeer gebruik glad nie die ware betekenis is van dit wat hulle probeer bewys nie.
  Die feit van besprenkeling wat deur die baba dopers deur getrek word na vandag se doop, het niks met die ware doop te doen nie, dit was ʼn Ou Testamentiese Ritueel. In ʼn Onderhoud wat met Prof. Jannie Louw van die Dept. Grieks aan die Universiteit van Pretoria gevoer is, sê hy die volgende, en ek haal hom aan: Die vraag wat gevra was,
  “Ons kry wel weer die woord besprenkel in die Nuwe Testament, soos in 1 Pet. 1:2, maar dan gaan dit oor die besprenkeling van die bloed van Jesus. En dan is daar gedeeltes in Heb. waar daar spesifiek gepraat word van besprenkeling. Kan ʼn mens die verband trek tussen hierdie begrip van besprenkeling na die begrip doop soos ons dit ken in die Nuwe Testamentiese bedeling?” En hier is Prof. Louw se antwoord.
  “Hoegenaamd nie. Ek dink dit is totaal en al ontoelaatbaar om dit te doen. Kyk, die kerke wat nou babas doop, doen dit, maar hulle moet dit doen, want dit is deel van hulle geloof en hulle soek dan maar om goed bymekaar te sit. (Dit kom uit ʼn boek “Die Verbond en Die Vervalsing Daarvan” Deur Krause Venter & Tom Gouws.)
  Prof. Louw sê verder “Nêrens in die Nuwe Testament sal jy ʼn teks kry wat kinderdoop of babadoop beskryf nie. Hy sê dit kan nie daar staan nie, want in die tyd toe hierdie Nuwe Testamentiese boeke geskryf is, het dit nie bestaan nie. Drie eeue nadat die Nuwe Testament Geskryf is, het daardie gebruik om babas te doop, eers gekom.” Dit is totaal en al ʼn Roomse gebruik.
  Toe daar aan Prof. Louw gevra is omtrent die twee families was sy antwoord soos volg:
  “Daar staan hulle het almal die woord aangeneem. ʼn Baba sou dit nie kon aanneem nie. Nou kan iemand sê: sê nou maar daar was nou een babatjie daar en die res het Hom almal aangeneem en nou sluit hulle maar ook die babatjie daarby in. Dan sal ek daarop antwoord: hoekom het dit dan 300 jaar geduur voordat hulle begin het om babas te doop en hoekom het dit so lank geneem voordat die doop ʼn geskilpunt in die kerk geword het? As hulle van die begin af babas gedoop het, hoekom sou hulle later die vraag gehad het: wat word van babatjies wat sterf wat nie gedoop is nie? So die hele geskiedenis is daarteen dat babas by kon gewees het. Maar ek beroep my direk op die woorde: hulle het almal geglo.
  Verder wil ek ook verwys na die boek “The Reformers and Their Stepchildren” Die lees van hierdie boek was vir my ʼn Kulturele skok.
  Net vinnig ʼn paar skok feite: Daar is met die goedkeuring van Zwingli en ek glo Luther ook, Anabaptiste inhegtenis geneem en op die stadsplein laat staan, dan is daar ʼn houtwig deur die Annabaptis se tong gesteek sodat hy nie die evangelie kon verkondig nie,so moes hy dan ʼn dag lank in die son staan. En dit het hoofsaaklik gegaan oor die feit dat die Anabaptiste nie met die bababesprenkeling saam gestem het nie.
  1Peter 3:21
  [like figure whereunto even baptism doth also now save us] The “like figure” of baptism in water also saves us. How does it save us? Is it the water that saves or the things that it is a figure of? It was not the water that saved the eight persons of 1Pet. 3:20. It was the ark that saved them from drowning in the flood. So baptism in water does not save the soul, but faith in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ — that which baptism is a figure of — does save the soul (Rom. 6:3-5; 1Cor. 15:1-4; Eph. 1:14; Col. 1:20-22). A mere figure can have no power to save, but the reality of the figure can. Peter, lest some should trust in water baptism to save the soul, makes it very clear that baptism does not save one from the filth or moral depravity of the flesh. He shows it to be only the answer of a good conscience toward God, one that has been made clean by faith in the resurrection of Jesus Christ. It is clear here that at baptism the conscience is already supposed to be good and clean and baptism merely answers to it. As the waters of the flood could not have saved these eight persons had they not made use of the ark, so the water of baptism does not save the soul of anyone, but testifies figuratively to the salvation that comes by faith (Rom. 1:16; 3:24-25; 10:9-10).

  Die Gereformeerdes verwys graag na 1Kor.7:14 Waar een van die ouers gered is:
  dit is presies hier waar die Gereformeerdes in hulle eie strik trap. Die Gereformeerdes wat self die opskrifte in die Afrikaanse Bybel geskryf het sê hierdie gedeelte gaan oor die huwelik wat korrek is.”(Antwoorde op die vrae van die Korinthiêrs oor die huwelik)” Die gedeelte sê nie as een van die ouers gered is, is die kinders gered nie, nee dit sê net dat die huwelik wettig is, m.a.w dit is nie buite-egtelike of baie sterk gestel, hoer kinders nie. Wat die Gereformeerdes dan ook hier sê is dat die man of die vrou wat ongelowig is, ook gered is op grond van die ander een se geloof. Die gedeelte in Esg. sien Esegiël 18:1-5. En Esegiel 14: 12-14. Esegiel 18 moet van vers 1-5 gelees word, vers 3 sê dat God opdrag gee dat hierdie spreek woord nie weer gebruik sal word nie, daar is slegs een metode tot redding nl. GELOOF .
  Dit is tog baie duidelik niemand kan tog op grond van iemand anders se geloof gered word of op grond van iemand anders se ongeloof verdoem word nie.
  Esg 18:2 “Waarom gebruik julle in die land Israel hierdie spreekwoord: ‘Die vaders eet groen
  druiwe, en dan word die kinders se tande stomp’?”
  Esg 18:3 “So seker as Ek leef,” sê die Here my God, “julle sal nie meer dié spreekwoord in Israel
  gebruik nie.
  Esg 18:4 Al die mense behoort aan My, vaders en kinders is Myne. Dit is die mens wat sondig wat
  sal sterf.

  Ek glo dat alle babatjies gered is.

  Ek wil net die woord baptizo en bapto verduidelik en ek doen dit na aanleiding van ʼn Griekse dokter:

  Baptism; from the greek words baptizo and bapto

  Baptizo bap-tid’-zo

  The clearest example that shows the meaning of baptizo is a text from the Greek poet and physician Nicander, who lived about 200 B.C. It is a recipe for making pickles and is helpful because it uses both words. Nicander says that in order to make a pickle, the vegetable should first be ‘dipped’ (bapto) into boiling water and then ‘baptised’ (baptizo) in the vinegar solution. Both verbs concern the immersing of vegetables in a solution. But the first is temporary. The second, the act of baptising the vegetable, produces a permanent change. When used in the New Testament, this word more often refers to our union and identification with Christ than to our water baptism. e.g. Mark 16:16. ‘He that believes and is baptised shall be saved’. Christ is saying that mere intellectual assent is not enough. There must be a union with him, a real change, like the vegetable to the pickle! Bible Study Magazine, James Montgomery Boice, May 1989.

  Ek wil afsluit om net iets oor die woord sakrament sê

  Doop as sakrament

  Wat is ‘n sakrament? vlg Oxford English dictionary: (in the Christian Church) a ceremony regarded as IMPARTING SPIRITUAL GRACE.
  Die Rooms Katolieke kerk het 7 Sakramente waarvan die Doop een is en hul glo jy word gered deur gedoop te word. Die Protestante kerke het net 2, die Doop en Nagmaal en sien dit as simbolies.
  Die definisie van ‘n sakrament sê dat ‘n persoon deur middel van ‘n seremonie ‘n spesiale ‘grace’ ontvang. Wat impliseer dit? Dat jy iets meer ontvang as wanneer jy bid, God loof en prys, bybel lees of as gemeente bymekaar kom om uit Sy Woord te leer? Jy kry iets meer uit die seremonie as wanneer jy byvoorbeeld ‘n seremonie doen in die kerk soos trou of voorgestel word as diaken of predikant?
  Geref. Kerke sê dit is net simbolies –
  MAAR tog sê sekere dss. dat ons as bruid ‘n trouring ontvang van God “[By die doop is God die handelende. Hy gee as’t ware Sy “trouring” aan Sy bruid – welke “trouring” verteenwoordigend is van alle beloftes wat die Bruidegom alreeds gemaak het, sowel as die verhouding tussen Hom en Sy bruid.]”
  EN dr. Chris Saayman sê: “Daarom gee Hy nog Sy handtekening onder die Woord (vgl Gen 15). Daarom laat Hy Sy dienskneg van die kansel afklim en die dopeling op die naam noem en laat Hy Sy Naam aan die dopeling se naam verbind”
  Klink vir my of hul getuig dat ons iets ‘ontvang’ met die doop wat jy nie andersins sou ontvang het nie – so dus, ‘n sakrament.
  Ander Protestante kerke (Baptiste, Pinkster en Charismatiese) onderhou ook die Doop en Nagmaal maar noem dit ‘n ‘ordinance’. (an authoritative order ; a decree). Dit is ‘n bevel wat Jesus gegee het vir ons om te doen tot sy nagedagtenis. Ons doen dit uit gehoorsaamheid – nie omdat ons dink dat ons enige spesiale ‘grace’ sal ontvang deur dit te doen nie.

  Groete in Christus
  Boeta

 39. Gedagtes rondom die Christelike doop
  Die onderwerp van die doop is seker die een saak waaroor daar meer gepraat en geskryf en gewonder en verskil word as oor enige ander saak wat met die Christelike geloof te make het. En tog sê die Woord: “Daar is net een doop …” (Efes 4:4-5). Ek is maar te bewus daarvan dat nog ‘n geskrif oor die doop net nog verdere verwarring mag meebring en van nuuts af twyfel mag saai in die harte van mense wat in alle eerlikheid soek na antwoorde uit Yahweh se Woord. Ek hoop van harte dat hierdie skrywe nie so ‘n effek sal hê nie. Behalwe as dit ‘n soort twyfel is wat lei tot die ontdekking van iets wat Yahweh wil hê ons moet weet. Ek skryf veral omdat ek graag wil probeer om (sommige van die) vrae op te klaar – veral vrae in die harte van mense wat, soos ek, van kleins af net aan een beskouing van die doop (nl. die gereformeerde beskouing) blootgestel is. En ek skryf omdat Yahweh in my eie lewe ‘n nuwe oortuiging oor die doop gebring het wat so sterk was, dat ek nie anders kon as om my te laat doop nie – ‘n daad van gehoorsaamheid aan Hom wat direk daartoe gelei het dat ek in Desember 1998 as predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk geskors is.
  1. Die besluit om my te laat doop was geen geringe besluit nie. Ek het dit nie maar net gedoen omdat ek “anders” wou wees of ‘n “stelling” wou maak nie. Ek het my laat doop omdat Yahweh deur sy Woord en sy Gees met my daaroor gepraat het en my oor ‘n periode van langer as drie maande onteenseglik daarvan oortuig het dat die praktyk van die suigelingdoop nie reg laat geskied aan die diepste betekenis van die doop, soos wat dit in duidelike taal in Yahweh se Woord na vore gebring word nie. Ek wil op geen manier ‘n oordeel uitspreek oor diegene wat as babas besprinkel en nie as gelowiges gedoop is nie. Ek betwyfel hoegenaamd nie hulle redding of die opregtheid van hulle geloof nie.
  2. Daar word vandag talle vrae rondom die doop gevra. Waarom laat sommiges hulle doop en bly dan stil daaroor om so min as moontlik konflik te veroorsaak? Is die doop dan nie een van die sentrale aspekte van ons geloof nie?
  Waarom het die doop deur die eeue heen soveel stryd en konflik veroorsaak? Waarom word mense wat hulle laat doop dikwels swaarder “gestraf” as hulle wat ooglopend in ongehoorsaamheid voor Yahweh lewe? Is die doop noodsaaklik vir ons redding? Is dit ‘n wesenlike deel van die evangelie? As dit nie ‘n wesenlike deel van die evangelie is nie, waarom veroorsaak dit soveel verdeeldheid? As dit nie ‘n wesenlike deel van die evangelie is nie, waarom word mense wat hulle laat doop, verag en verwerp en selfs uitgeskuif? Waarom is daar soveel aspekte van die gereformeerde doopleer wat vir die man op straat nie klop met die Woord nie? Waarom word ‘n leerstuk wat nie klop met die Woord nie, so gelate en kritiekloos deur Christene regoor die wêreld aanvaar? Waarom is daar so ‘n geheimsinnige stilswye oor die doop as die doop bedoel is om onder meer ‘n openbare getuienis te wees? En so kan ‘n mens aangaan…
  3. Vergelyk ‘n mens die Nuwe Testamentiese praktyk van die doop met dit wat vandag op grondvlak in gemeentes gebeur, is daar ‘n aantal dinge wat onmiddellik opval:
  3.1 Die doop in die Nuwe Testament was die grootste enkele simbool/ illustrasie/ bevestiging van mense se verbintenis met Y’shua (vgl Rom 6:4). Dit is ondenkbaar dat gelowiges wat gedoop is daaroor sou stilbly asof dit nie werklik so belangrik is nie. Ek glo vas ‘n mens word alleen deur geloof in Y’shua die Messias gered, en nie deur jou doop nie (vgl Gal 2:16), maar dis jammer dat diegene wat so gretig is om die “nie-saligmakende” karaker van die doop te beklemtoon, nie altyd eerlik genoeg is om te erken dat die bekeringsdoop deel is van die wil (Luk 7:29) en die bedoeling (Luk 7:30) van Yahweh nie. Vir Paulus was die doop so ‘n sentrale aspek van die geloof, dat hy so ver gaan om te sê dat diegene wat in die Messias glo, deur die doop met die Messias verenig is en deel van die Messias geword het (Gal 3:27). Die feit dat hy aan die Korintiërs skryf dat die Messias hom nie gestuur het om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig (1 Kor 1:17), dui hoogstens daarop dat Paulus (wat homself in die heel eerste plek as apostel en evangelis sien) self nie die doop aan baie mense bedien het nie, maar doen geensins afbreuk aan die feit dat die Messias aan die apostels die opdrag gegee het om diegene wat tot geloof kom, te doop nie (Mat 28:19; Mark 16:16). Ons kan daarvan seker wees dat elkeen van die honderde mense wat onder Paulus se prediking tot geloof gekom het, in ooreenstemming met die opdrag van Y’shua gedoop is (vgl. Hand 18:8).
  3.2 Ook die apostel Petrus sien die doop as ‘n uiters belangrike aspek van ons verlossing as hy daarop wys dat die manier waarop Noag en sy mense deur die water gered is, ‘n heenwysing is na die doop waardeur julle (dws die gelowiges in die Messias) ook nou gered word (1 Pet 3:21). Ons weet dat dit eintlik die ark is wat vir Noag en sy mense gered het en dat dit Y’shua is wat vir ons red, maar vir Petrus staan die doop hierin so sentraal dat hy sê ons word deur (dws “langs die weg van…”) die doop gered.
  3.3 Juis omdat die doop binne die konteks van die Christelike geloof so belangrik is, is dit vir my onaanvaarbaar om vredesonthalwe liewer oor die doop, of oor sekere aspekte daarvan, te swyg. Tog is dit wat in die praktyk in baie gemeentes gebeur. Lidmate en selfs predikante sit met ernstige vrae oor die “doop” van suigelinge in hulle harte, baie lidmate verstaan hoegenaamd nie hulle kerk se standpunt oor die doop nie en nog ander heg hulle eie onskriftuurlike interpretasie aan die doop, ongeag hoe suiwer leraars die kerk se standpunt van die kansel af verkondig. Maar omdat die “suigelingdoop” so vasgelê is in die gereformeerde tradisie en die kerk in die verlede dikwels met tugmaatreels vorendag gekom het as iemand in hierdie opsig ‘n “misstap” begaan, verkies meeste mense om die doop af te maak as “nie so belangrik nie” en liewer stil te bly oor die hele aangeleentheid. Hierdie onnatuurlike, selfopgelegde stilswye oor, en onderbeklemtoning van die doop het die kerk tot ‘n groot mate beroof van die seën wat die doop veronderstel is om vir almal in te hou. Ek is bewus van lidmate wat andersins heeltemal tuis voel in hulle gemeente, maar wat eenvoudig nie kerk toe gaan wanneer babas tydens die erediens “gedoop” word nie!
  3.4 Saam met die persoonlike oortuiging dat ek my as ‘n daad van gehoorsaamheid moes laat doop, het daar ook ‘n verdere oortuiging in my hart posgevat: dat ek alles in my vermoë sou doen om die dekmantel bo-oor die doopkwessie te verwyder en geleentheid te skep vir mense om hulle harte hieroor uit te praat. Elke gelowige, en ook elke gemeente, behoort in alle eerlikheid, en met verantwoording teenoor Yahweh, ‘n standpunt oor die doop in te neem wat hulle ten volle as die Vader se wil vir hulle lewens kan aanvaar.
  4. Baie mense wil graag weet op watter Skriftuurlike gronde ek tot die oortuiging gekom het dat die praktyk van die “suigelingdoop” nie reg laat geskied aan die ware betekenis van die doop nie. Ek wil probeer om kortliks hierop te antwoord.
  4.1 In die Nederlandse Geloofsbelydenis, een van die gereformeerde belydenisskrifte, word meer as een maal daarop gesinspeel dat die Nuwe Testamentiese doop in die plek van die Ou Testamentiese besnydenis ingestel is. Volgens hierdie siening sou dit beteken dat die doop, net soos die besnydenis, in die heel eerste plek ‘n teken is van ons insluiting in Yahweh se verbond met sy volk. Wat behels hierdie verbond in die Ou Testament? Daar is sprake van verskeie verbonde in die Ou Testament, waarvan die verbond met Abraham die bekendste is. Volgens Gen 17:7-11 het Yahweh die volgende verbond met Abraham aangegaan:”Ek bring ‘n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is ‘n blywende verbond: Ek sal jou Elohim wees en ook die Elohim van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan, as ‘n blywende besitting, en Ek sal hulle Elohim wees. Verder het Elohim vir Abraham gesê: Jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle nageslagte. Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag: elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Julle moet besny word aan die voorhuid. Dit is die verbondsteken tussen My en julle…” In hooftrekke, dus, behels die verbond in die Ou Testament die volgende: Yahweh belowe aan sy volk dat Hy hulle Elohim sal wees en hulle sal seën, en van hulle verwag Hy dat hulle sy volk sal wees en Hom in gehoorsaamheid sal dien. Wanneer ‘n Israelitiese seuntjie besny word, beteken dit effektiewelik dat hy, en almal wat later deur huwelik of voortplanting aan hom verbind sal word, deel het aan hierdie verbond.
  4.2 In die lig van Nuwe Testamentiese gedeeltes soos Mat 26:28; 1 Kor 11:25; 2 Kor 3:6 en Heb 8 en 9 het gereformeerdes vir eeue lank volgehou dat die verbonde in die Ou Testament in Y’shua die Messias besondere en nuwe betekenis gekry het en dat alle gelowiges vandag in ‘n nuwe verbond met Yahweh staan. Dit is ook in lyn met die profesieë van die Ou Testament (vgl. Jer 31:31-34 en Eseg 34:20-31) en ek kan my heeltemal met hierdie standpunt vereenselwig. Waarmee ek my egter glad nie kan vereenselwig nie, is dat daar ‘n direkte lyn getrek word vanaf die verbond en die besnydenis in die Ou Testament na die doop in die Nuwe Testament. Ek vind niks in die hele Skrif om so ‘n “sprong” te regverdig nie. Die Nuwe Testament gebruik verskillende beelde en begrippe om die gelowige se verhouding met Yahweh te probeer omskryf (bv volk van Yahweh; kinders van Yahweh; burgers van Yahweh se koninkryk; lede van die liggaam van die Messias; ensovoorts). Die verbondsgedagte is maar net een daarvan. Maar nêrens in die Skrif word gemeld dat die doop ‘n teken van die verbond is nie; nêrens word verbond en doop in dieselfde konteks gebruik nie – daar is selfs nie ‘n enkele vers waarin beide woorde gelyktydig voorkom nie. Ek vind dit moeilik om te glo dat kerke na soveel eeue nog volhou om ‘n teologiese leerstuk (die leer van die verbondsdoop) te verdedig wat kerklik gesproke as uiters belangrik en sentraal beskou word, maar Skriftuurlik gesproke op uiters wankelende bene staan!
  4.3 Daar word dikwels na Kol 2:11-12 verwys ter ondersteuning van die gedagte dat die doop in die plek van die besnydenis gekom het: “Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur die Messias, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van Elohim wat Hom uit die dood opgewek het.” As die doop vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges werklik in die plek van die besnydenis gekom het, beteken dit vir ons geld die besnydenis nie meer nie, maar wel die doop. As “B” in die plek van “A” gekom het, is “A” immers nie meer van toepassing nie. Dit is egter nie wat Paulus in Kol 2 sê nie. Hy sê juis: die besnydenis is wel op ons as Nuwe Testamentiese gelowiges van toepassing – nie die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar die besnydenis deur die Messias. In elke gelowige se lewe het daar ‘n geestelike besnydenis plaasgevind: die Messias het ons sonde vergewe en so ons sondige natuur “weggesny”.
  Dit is ook wat deur die doop uitgespel word. Die doop is soos ‘n begrafnis waar ons sonde vergewe word, ons sondige natuur begrawe word, en die gelowige in verbondenheid met Y’shua opgewek word. Daar is geen manier hoedat ‘n mens met verantwoordelike Skrifuitleg uit hierdie gedeelte die gevolgtrekking kan maak dat die Nuwe Testamentiese praktyk van die doop in die plek van die Ou Testamentiese praktyk van die besnydenis gekom het nie.
  Daar word ‘n hele aantal keer in die Nuwe Testament na die praktyk van die besnydenis verwys. Meeste van die kere word hierdie onderwerp ter sprake gebring omdat daar dikwels ‘n probleem in die vroeë gemeentes ontstaan het deurdat gelowiges uit Joodse agtergrond verwag het dat hulle nie-Joodse broers ook besny moes word wanneer hulle tot geloof in Y’shua die Messias kom. Hierdie probleem is later opgelos toe daar deur die leiers ‘n besluit geneem is dat dit nie nodig is dat nie-Jode wat pas tot geloof gekom het hulle moes laat besny nie (vgl. Hand 15). Die opvallende is egter dat nóg in Handelinge 15 (waar daar vir ons ‘n breedvoerige bespreking opgeteken is oor die voortgesette rol van die besnydenis, al dan nie), nóg op enige ander plek waar die Nuwe Testament oor die fisiese besnydenis praat, word daar een enkele woord oor die doop gemeld of selfs net die suggestie gemaak dat die doop in die plek van die besnydenis gekom het.
  As die Nuwe Testamentiese skrywers (en gelowiges) wel van mening was die doop in die plek van die besnydenis gekom het, waarom word daar dan nooit ‘n enkele woord oor die doop gemeld wanneer die rol van die besnydenis bespreek word nie? As die Christelike doop werklik in die plek van die besnydenis gekom het, waarom het die apostels nie juis hierdie argument gebruik om dit eens en vir altyd duidelik te maak dat die nie-Joodse Christene hulle nie hoef te laat besny nie – hulle is immers reeds gedoop? Diegene wat vandag so volhou daarmee dat die doop in die plek van die besnydenis gekom het, wil ons laat glo dat dit nie soseer gaan oor dit wat swart op wit in die Skrif staan nie, maar oor dit wat agter die teks van die Skrif staan – dit wat met teologiese insig gesnap en afgelei kan word. Ek is bevrees Yahweh het nooit bedoel dat sy wil vir die gewone leser van die Skrif verborge sal wees en slegs deur sogenaamde “kundiges” verstaan kan word nie.
  4.4 Hand 2:38-39 is ‘n gedeelte in die Skrif wat dikwels omgebuig word om byna die teenoorgestelde betekenis aan te neem as wat die skrywer, Lukas, daarmee bedoel het: “Toe antwoord Petrus hulle: ‘Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Y’shua die Messias, en Elohim sal julle sondes vergewe en julle sal die Afgesonderde Gees as gawe ontvang. Wat Elohim belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat Yahweh ons Elohim na Hom toe sal roep.” Hoe dikwels het ek nie al gehoor nie hoedat vers 39 in ‘n verbondskonteks gebruik word om die argument te versterk dat Yahweh sy verlossing uit genade aan ons as gelowiges skenk -nie net aan ons nie, maar ook aan ons kinders, ja, selfs aan babas en suigelinge – op grond van die feit dat hulle die kinders van gelowiges is. Maar is dit werklik wat hierdie gedeelte vir ons sê? Ek verstaan vers 39 só: Dit wat Yahweh belowe het (d.w.s. al die beloftes van die Ou Testament, maar in die besonder die belofte van die Afgesonderde Gees, vgl. 2:17-18 en 2:38), “is vir julle en vir julle kinders” (d.w.s. vir die Jode wat op daardie oomblik na Petrus geluister het, vgl. 2:14; 2:22; 2:29 en 2:36, maar nie net vir hulle nie – ook vir die geslagte Jode wat na hulle sou kom) “en vir almal wat daar ver is, vir almal wat Yahweh ons Elohim na Hom toe sal roep” (d.w.s. Jode en selfs nie-Jode van alle oorde en alle tye – dus ook mense soos ons – wat deur Yahweh se genade die boodskap van die evangelie sou hoor). Is daar enige van hierdie groepe mense teenoor wie Yahweh sy beloftes outomaties sal waar maak? Nee, beslis nie. Die beloftes is vir hulle (en vir ons) bedoel en in sy groot genade het Yahweh daardie beloftes deur sy Seun en deur sy Gees reeds ‘n werklikheid laat word, maar daar is iets wat ons moet doen (vgl 2:37). Ons moet ons bekeer en laat doop (vers 38); ons moet ons laat red tussen die ontaarde mense van hierdie wêreld (vers 40); ons moet die woorde van die evangelie aanneem (vers 41). Dit is nie ‘n verskraling van die redding uit genade alleen nie, dit is die suiwer, boodskap van die Skrif van die mens se gelowige aanvaarding van dit wat Yahweh uit genade aan hom skenk.
  4.5 Daar is ‘n duidelike verskil tussen die “ou verbond” en “nuwe verbond” wat ons nooit uit die oog mag verloor nie: elke gebore lid van die Joodse volk was inbegrepe by die voorregte en die verantwoordelikhede van die ou verbond – niemand is uitgesluit nie en elke Joodse babaseuntjie is daarom ook besny. Met die “nuwe verbond” is dit anders. Dis ‘n “vernuwing” van die verbond tussen dieselfde twee partye (d.w.s. tussen Yahweh en Israel – met die uitbreiding dat nie-Israeliete soos wilde olyfboomtakke op die oorspronklike olyfboom ingeënt kan word, Rom 11), maar die “nuutheid” bestaan daarin dat daar vergifnis is deur die bloed van die Messias van die ongeregtigheid van die verlede en die moontlikheid van oorwinning oor sonde deur die innerlike werking van die Gees. Hierdie twee aspekte word op ‘n onmiskenbare wyse deur die sterwe en die opstanding van Y’shua op die voorgrond geplaas en elkeen wat werklik glo dat die bloed van die Messias die bloed van die nuwe verbond is (vgl.Matt 26:28) word ingesluit in die nuwe verbond. (vgl. 2 Kor 3:6-11; Efes 2:11-19). Sonder hierdie geloof in, en vereenselwiging met, die dood en opstanding van Y’shua, is daar vir geen mens – Jood of nie-Jood – enige moontlikheid van insluiting in die nuwe verbond nie.
  Om te beweer dat iemand deel kan wees van die nuwe verbond op grond van die feit dat sy ouers, of enige iemand anders as hyself, gelowiges is, druis in teen alles wat die Nuwe Testament leer (vgl. onder meer Mark 16:16; Luk 5:20; Joh 1:12; Hand 5:14; Rom 1:16; 2 Kor 3:14; Gal 2:16; Ef l:1; Fil 3:9; Kol 2:12; ens). Ten spyte van die feit dat die Skrif geloof in Y’shua die Messias as die enigste, maar ook onmisbare vereiste vir ons insluiting in die nuwe verbond beskou, hou die meeste gereformeerde kerke nog vol met die standpunt dat Yahweh “kinders van die begin af insluit in sy verbond”. Die Nederlandse Geloofsbelydenis sê in soveel woorde dat die dopeling in die kerk (d.w.s. die gemeenskap van gelowiges) opgeneem word; as kind van Elohim weergebore word; van alle vuilheid en ongeregtigheid gereinig word; van die ou mens en al sy werke ontklee word en met die nuwe mens beklee word. Die Skrif en die praktyk leer egter dat hierdie dinge slegs met ‘n mens gebeur wat sy eie verlorenheid voor Yahweh besef, berou het oor sy sonde en Yahweh se gawe van verlossing deur Y’shua die Messias in die geloof sy eie maak. Ons hoef die Skrif nie teologies te manipuleer om die ewige bestemming van klein kindertjies op ‘n vaste grondslag te plaas nie. Dink ons vir een oomblik Yahweh, wat absoluut regverdig en barmhartig is, sal nie reg en genade betoon teenoor diegene wat (nog) nie die kans gehad het om op sy genade-aanbod te reageer nie?
  4.6 Wat van die gedeeltes in die Nuwe Testament waar ons lees van mense wat tot geloof gekom het en dat “hy en sy huisgesin” of “sy en haar huisgesin” kort daarna gedoop is? Sou daardie huisgesinne nie ook babas kon insluit nie? Die Griekse woord “oikos” kan ook met “huishouding” vertaal word en verwys waarskynlik na meer as net gesinslede, dit wil sê ook slawe, werknemers en bywoners wat deel uitmaak van die totale huishouding. Tereg wys Skrifverklaarders daarop dat gesinsverhoudinge en groepsverbondenheid in die tyd van die Skrif baie belangrik was en dat wanneer ‘n gesinslid byvoorbeeld tot geloof sou kom, dit ‘n bepaalde uitwerking op die ander lede van die huishouding sou hê.
  Om hieruit egter die afleiding te maak dat selfs gesinslede wat nie self geglo het nie (bv. suigelinge) ook “gedoop” is as die gesinshoof tot geloof gekom het, is in stryd met wat die hele Nuwe Testament oor die doop leer en daarom hoogs onwaarskynlik. Daar is vyf gedeeltes in die Nuwe Testament wat melding maak van ‘n “oikos” of huishouding wat gedoop is, maar in minstens drie van hierdie vyf gedeeltes word uitdruklik gesê dat die lede van die huishouding wat saam met die gesinshoof gedoop is, ook die evangelie geglo (of aangeneem) het – die moontlikheid dat dit babas kon wees, is dus totaal uitgesluit – vgl. Hand 10:44-48, saam met Hand 11:14-17 (Kornelius); Hand 16:31-34 (die tronkbewaarder) en Hand 18:8 (Krispus).
  Die oorblywende twee persone van wie gesê word dat hulle “oikoi” (meervoud van oikos) ook gedoop is, is Lidia (Hand 16:13-15) en Stefanas (1 Kor 1:16). Dit is baie interessant dat daar elders in die Skrifverwysings na beide hierdie twee “oikoi” is. In Hand 16:40 word ons meegedeel dat Paulus en sy geselskap na hulle gevangenskap “na die huis van Lidia gegaan” het en dat hulle daar die “broeders” (dit wil sê diegene wat kort tevore saam met Lidia gedoop is) bemoedig het. Om selfs net die moontlikheid oop te laat dat daar onder hierdie “broeders” ook suigelinge kon gewees het (wat bemoedig moes word!) klink maar moeilik om te aanvaar. En in 1 Kor 16:15 word daar van die “oikos” van Stefanas gesê dat “hulle hul tot diens van die heiliges gestel het” – eweneens iets wat beswaarlik van suigelinge gesê sou kon word!
  4.7 Iets wat mense se siening van die doop geweldig sterk beinvloed, is die feit dat die doop dikwels verkeerdelik aan ‘n sekere Skrifwaarheid gekoppel word om sodoende teologiese geloofwaardigheid aan die praktyk van die “suigelingdoop” te verleen. Ek het reeds probeer aantoon (veral by 4.2 hierbo) hoedat dit in die geval van doop en verbond gebeur. Dieselfde fout word ook gemaak in die geval van doop en genade. Die argument word dikwels gebruik dat ‘n mens die “suigelingdoop” kan regverdig omdat dit die waarheid onderstreep dat ons verlossing slegs uit genade is en dat die mens van sy kant af niks kan doen om sy verlossing te verdien nie. ‘n Baba kan immers letterlik niks doen om sy verlossing te verdien nie! Niemand betwyfel die waarheid dat ons verlossing slegs uit genade, en nie uit verdienste is nie. Die probleem is net: die Skrif hou vol dat ons die evangelieboodskap van genade slegs deur geloof ons eie kan maak (vgl. 4.5 hierbo) en daar is nêrens enige aanduiding dat babas gedoop mag word (op grond van hulle ouers se geloof, of op grond van hulle eie geloof wat hopenlik later gestalte sal aanneem) om die waarheid van die verlossing uit genade alleen na vore te bring nie.
  4.8 Op soortgelyke wyse word die doop ook foutiewelik gekoppel aan die waarheid dat Yahweh kinders liefhet en dat Y’shua die kindertjies geseën het en hulle tipe geloof as voorbeeld vir grootmense voorgehou het (vgl. Mark 10:13-16). Niemand betwyfel die waarheid daarvan dat Yahweh kinders besonder liefhet en dat hulle kosbaar in sy oë is nie. Maar dit op sigself gee ons nie die reg om die kinders van gelowiges voor die voet te doop nie! Y’shua het nie kindertjies gedoop nie en Hy het ook nooit aan sy volgelinge opdrag gegee om kindertjies te doop nie. Wat Y’shua wel gedoen het, is dat Hy die kindertjies wat na Hom toe gebring is, geseën het en miskien is dit ‘n voorbeeld wat ons in die kerk ook met groot vrymoedigheid kan navolg. Die doop word ook dikwels gekoppel aan die waarheid dat ouers hulle kinders aan Yahweh moet toewy en in sy weë moet grootmaak (vgl. Deut 6:7; Spr 22:6; Jes 8:18). ‘n Baie groot persentasie van alle ouers wat hulle kinders in die N.G. Kerk laat doop, sien die doop as ‘n geleentheid waar hulle hulle kinders aan Yahweh toewy. Hoe mooi hierdie gedagte ook al mag klink, dit is hoegenaamd nie in lyn met wat die Skrif (of die NG Kerk) oor die doop verkondig nie. Die bedoeling met die doop is dat dit in die eerste plek die geloof van die dopeling self moet versterk en bevestig en verkondig – nie die geloof of die toewyding van sy ouers of van die gemeente nie!
  4.9 Uit die geskrifte van die Nuwe Testament as geheel is dit duidelik dat elke nuwe gelowige in die Naam van Y’shua, die Messias gedoop is en nie “in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees” nie. ‘n Studie van gedeeltes soos Joh 10:9; Joh 14:6; Hand 2:38; Hand 4:12; Hand 8:16; Hand 10:48; Hand 19:5; Hand 22:16; Rom 6:3,4; 1 Kor 1:11-13; Gal 3:26-29 toon onteenseglik dat die vroeë gelowiges almal in die Naam van die Messias gedoop is. Die formule “in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees” kom nêrens anders in die Skrif voor as net in Matt 28:19 nie en baie Skrifkenners meen dat hierdie formule later in die teks van Matteus ingevoeg is, nadat die kerk van die 2 de en 3 de eeu n.C. begin het om hierdie (onskriftuurlike?) formule in hulle leerstellinge en spreektaal in te bring. Hoe dit ook al sy, dis hoegenaamd nie nodig om die korrektheid van Matt 28:19 in twyfel te trek nie. Die opdrag van die Messias was dat nuwe dissiples in ‘n sekere “Naam” (enkelvoud) gedoop moes word. Geeneen van die drie begrippe “Vader”, “Seun” of “Heilige Gees” kan werklik as ‘n “naam” beskou word nie – hierdie woorde is bloot beskrywende titels. Daarom het die apostels, toe hulle hierdie opdrag van hulle Meester begin uitvoer het, reg van die begin af die gelowiges gedoop in die Naam van Y’shua, die Messias – die enigste naam “wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word” (Hand 4:12). Ek meen dat ons vandag dieselfde behoort te doen.
  5. Wat is dan die ware en diepste betekenis van die doop, volgens die onfeilbare Woord van Yahweh? Omdat die antwoord op hierdie vraag tot ‘n groot mate reeds uit bogenoemde afgelei kan word, gaan ek volstaan deur slegs enkele van die vernaamste aspekte uit te lig.
  5.1 Die doop waarmee Johannes die Doper mense gedoop het en wat as ‘n voorloper van die Christelike doop gesien kan word (omdat dit voor Y’shua se dood en opstanding plaasgevind het) het in die openbaar plaasgevind en deurgaans met die aspekte van sondebelydenis en bekering gepaard gegaan (vgl. Mat 3:2-12; Mark 1:4-5; Luk 3:3; Hand 13:24). Hier het die doop dus die betekenis van ‘n persoonlike en openbare belydenis van ‘n keuse wat mense gemaak het, naamlik die keuse om hulle sondes te bely en van ‘n sondige lewenswyse na Yahweh toe terug te keer. Die doop wat ná Y’shua se hemelvaart aan mense bedien is, het ook hierdie betekenis gehad (vgl. Hand 2:38; Hand 22.16; 1 Pet 3:21). Die feit dat Y’shua Hom ook deur Johannes die Doper laat doop het, dui daarop dat Y’shua Homself volledig met ons, as sondige mense, vereenselwig en ‘n voorbeeld stel wat deur al sy volgelinge nagevolg behoort te word.
  5.2 Vir die apostels was die doop egter meer as net ‘n teken van sondebelydenis en bekering. Die doop was vir hulle ‘n identifikasie, ‘n vereniging; ‘n stuk gemeenskap met die Messias. As iemand hom laat doop het, het hy in werklikheid getuig: Net soos die Messias gesterf het, sterf ek ook en net soos die Messias opgestaan het, staan ek ook op in ‘n nuwe lewe (vgl. Rom 6:3-5; Kol 2:12). Die feit dat ek my laat doop het, beteken dat ek my met Y’shua beklee, dat ek Y’shua aantrek soos wat ‘n mens ‘n kleed aantrek (Gal 3:27, Ou Vertaling). Wanneer ek my laat doop, gebeur daar iets wat van deurslaggewende belang is vir my verhouding met Y’shua die Messias: dit wat Hy 2000 jaar gelede vir my en in my plek gedoen het, is nou nie meer ‘n koue feit waarvan ek bloot net kennis neem nie – nee, dit is nou iets waaraan ek self deel gekry het: deur die geloof en deur my doop het ek dit my eie gemaak – ek kan nou waarlik sê: die Messias het ook vir my verlossing gebring!
  5.3 Dit is opvallend hoe dikwels die Nuwe Testament in dieselfde konteks van die doop en die Afgesonderde (Heilige) Gees praat (vgl. Mat 3:11; Mat 28:19; Mark 1:8; Luk 3:16; Joh 1:33; Hand 2:38; Hand 8:16; Hand 10:47; Hand 11:16; Hand 19:1-6; 1 Kor 12:13; 1 Joh 5:6). Sonder om hier in detail in te gaan op die hele kwessie van die “doop met die Heilige Gees” (waarna die meerderheid van bogenoemde tekste verwys), is dit belangrik om raak te sien dat die Christelike doop ‘n deur oopmaak vir die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewens. Petrus se uitspraak in Hand 2:38 is in hierdie verband van deurslaggewende belang: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Y’shua die Messias, en Elohim sal julle sondes vergewe en julle sal die Afgesonderde Gees as gawe ontvang …” As ‘n mens die gereformeerde siening van die doop konsekwent toepas, kom dit daarop neer dat die kinders van gelowige ouers as babas reeds die Gees van Yahweh ontvang het en dat daar nie werklik ruimte is vir die ontvangs van die Afgesonderde Gees as gawe op ‘n later stadium van hulle lewe nie! Ek dink nie dis toevallig dat die eerste Christelike doopplegtigheid en die uitstorting van die Gees op presies dieselfde dag plaasgevind het nie (vgl. Hand 2:1-4 en 38-41). Dit is baie interessant om in hierdie verband ook kennis te neem van Johannes se uitspraak in 1 Joh 5:6-8: “Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Y’shua die Messias; nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig: die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen…” Volgens Johannes het Yahweh dit so gewil dat daar drie “getuies” moet wees wat vir die gelowige in sy geloofslewe moet versterk en aanspoor, nl. die Afgesonderde Gees, die water van die doop en die bloed van Y’shua die Messias. Hoeveel gelowiges is daar nie vandag nie wat op een of ander manier probeer klaarkom sonder een of meer van hierdie “getuies” in hulle lewe en in die proses nie naastenby die mate van geloofsekerheid en geloofsgroei beleef wat Yahweh vir hulle bestem het nie!
  Ek hoop en bid werklik dat hierdie klompie gedagtes mag bydra tot eerlike en selfondersoekende denke rondom die saak van die doop en dat dit nie tot (verdere) klipgooiery en swartsmeerdery sal aanleiding gee nie. My gebed is dat elke leraar en elke gemeenteleier besondere wysheid van Yahweh sal ontvang om lidmate in hierdie verband met groot deernis en pastorale sensitiwiteit, maar baie belangrik: ook in die waarheid, te begelei. ‘n Mens doen onmeentlike skade aan jouself en aan andere wanneer jy bonatuurlike waarheid en menslike wysheid met mekaar verwar en dit so verkondig. Mag Yahweh gee dat die miernes wat oopgekrap word, elke keer as iemand in ‘n gemeente opstaan en besluit om hom of haar in gehoorsaamheid aan die Woord te laat doop, uiteindelik nuwe lig en nuwe lewe te voorskyn bring in areas waar die waarheid van die doop grootliks nog verborge is.

  Persoonlike getuienis deur John Wahl, geskryf in Desember 1998, kort na sy eie doop en gevolglike skorsing as leraar van die NG Kerk, en effens aangepas in Januarie 2002.

 40. Dagsê vriend Boeta, jy verwar my met Chris Pienaar, ek het nog nooit die stelling gemaak waarvan jy my ln jou skrywe beskuldig nie. Korregeer aub.Groete Ben Biggs.

 41. Dagse Ben, Jammer vir die fout. Ek vra verskoning.
  Ek het ook n getuienis van Christo Nel wat ek dink op n streeksinode sy doping aangekondig het en ook onmiddellik moes bedank. Eintlik is dit tragies. Nogmaals jammer vriend.

 42. Hallo Ettienne, Ek en my vroutjie het ‘n tyd gelede van Gauteng verhuis en in Paarl kom vestig. Ons het al verskeie kerke besoek maar nog nie een gevind waar ons tuis voel nie. Kan jy ‘n Charismatiese kerk aanbeveel in Paarl of die Noordelike voorstede? Groete, Francois

  • Francois

   Baie welkom hier in die Kaap. Ek vertrou dat Die Here julle hier op sal rig om Sy Koninkryk op te bou en Sy Naam groot te maak.

   Ek ken nie die gemeentes in Paarl nie. In die Noordelike voorstede is daar ‘n paar opsies. In Durbanville is ‘n Oak Hill gemeente (voorheen Durbanville Family Church). In Brackenfell is ‘n paar kerke waaronder Logos gemeente, in Kuilsrivier is Past Etienne Marais se AFM Herlewingsentrum.
   Ek is by Lewende Woord gemeente in Parow reg oorkant Tygerberg Hoërskool. Dit hang af hoe vêr julle wil ry.
   Ek sal ‘n bietjie uitvind of daar iets in Paarl is.

 43. Ek is jammer dat Boeta Du Plooy voel my kommentaar is lank, want as mens die Bybel aanhaal dan moet jy dit so volledig moontlik doen anders kan dit verdraai word. Dit is wanneer mens skrifgedeeltes aanhaal wat lyk of dit jou mening toelig sonder om die aan te haal wat dit weerspreek wat skrifverdraaing gebeur, ek hoor graag van Boeta watter Skriftuur hy vir my kan wys wat my opinies as verkeerd bewys.
  Boeta du Plooy maak die opmerking dat “alle dope word met ʼn begrafnis vergelyk”, dit is egter nie waar nie want daar is slegs twee skrif gedeeltes wat die doop met `n begrafnis vergelyk en spesifiek Christus se begrafnis. [Kolossense 2: 11 + 12 : Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. 12Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het. 13Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy al ons sondes vergewe het.] en [Romeine 6: 3 – 5 3Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? 4Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die heerlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so `n nuwe lewe kan lei. 5Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood, sal ons ook sekerlik met Hom een wees in sy opstanding.

  Beide die skrif gefeeltes dui volgens Boeta op die doping in die liggaam van Christus en het volgens Boeta se eie woorde niks met die water doop te doen nie. By nie een van die skrif gedeeltes wat Boeta aanhaal as beskrywend van die water doop is daar enige verwysing na dood, begrawe of opstaan nie, nou hoekom dan aandring op `n water doop wat vergelyk kan word met Christus se begrafnis en opstanding?

  Dan beweer Boeta ook dat die besnydenis deur Christus (Kol. 2:11) niks met enige verbond te doen het nie, maar Boeta gee ook Gal. 3: 27 aan as duidend op die doop in Christus en dus die besnydenis deur Christus: Galasiërs3: 16 + 17 en 26 – 29; 16God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie “aan nakomelinge”, meer as een nie, maar: “en aan jou nakomeling”, net een, en hierdie nakomeling is Christus. 17Hiermee wil ek dit sê: God het `n verbond met Abraham gesluit en dit toe al geldig gemaak. …….26Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, 27want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. 28Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. 29En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God.
  Kyk na hoekom die Here vir Abraham die besnydenis gegee het: Romeine 4: 9 – 12
  …… “Omdat Abraham geglo het , het God hom vrygespreek. 10Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. 11Hy het die besnydenis as `n teken ontvang. Dit is `n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het omdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek omdat hulle glo. 12Ons voorvader Abraham sou ook die voorvader wees van die besnedenes wat nie net besny is nie maar ook glo soos hy geglo het toe hy nog onbesnede was.
  Net so is die besnydenis deur Christus vir ons `n teken dat God al ons sondes vergewe het omdat ons glo. (Kol. 2: 11+12)
  Boeta lei uit Heb. 6:2 af dat daar meer as een doop is nie teen staande wat die Skrif uitdruklik sê; Efesiërs 4: 5 Daar is net één Here, één geloof, één doop,… Boeta haal egter nie die teks aan nie, dit seker maar mis gekyk.
  Die 1984 Afrikaanse vertaling is by verreweg die mees betroubare vertaling in enige taal, tot op datum, aldus die Bybel Genootskap. Want dit is gedoen deur kundiges wat veral die grieks van die Nuwe Testament baie beter verstaan as hulle voorgangers en ook baie ouer en meer betroubare bronne gebruik het as die Erasmus teks (uit die tyd van reformasie) waaruit alle ouer vertalings van die Nuwe Testament kom. Dit is selfs meer betroubaar as die NLV wat kwansuis uit die selfde bron materiaal as die 1984 vertaling kom want die verstaan van die Nuwe Testamentiese grieks van die NLV vertalers, steek ooglopend af by die van die 1984 vertalers.
  Die griekse woord wat met “dope” vertaal word volgens die ou vertaling (1933) en “doop” volgens die hersiene vertaling (1953) en nuwe vertaling (1984) is baptismos, dit kom net soos baptizo uit die Latyn baptismum, baptismus en baptismi, wat hoofsaaklik in die religieuse konteks gebruik word met die betekenis van was, besprinkel en reinig. Baptismos word hoofsaaklik gebruik as versamel naam vir religieuse reinigings seremonies in die griekse afgodstempels wat die was van voorwerpe en persone in water behels. In die Nuwe Testament word baptismos nog twee keer gebruik, vir die Mosaietiese reinigings gebruike (Heb. 9: 10) wat beslis besprinkeling was (Heb. 9: 13) en die handewas voor etes en ander reinigings gebruike (Mark. 7:3+4). Luk.11:38 gebruik baptizo om die hande “was” te beskryf. Alhoewel baptismos `n versamel naam is beteken dit nie dat ons in dit in Heb.6:2 moet verstaan as meer as een doop nie want daar staan van “die leer van die doop en die handoplegging” en die handoplegging was deel van die water doop waarna die gedooptes die Heilige gees ontvang het.
  Boeta sien heel korrek die verband tussen ons eenword met die liggaam van Christus en ons wedergeboorte, wat soos hy tereg opmerk deur die Heilige Gees bewerkstellig word. Die Skrif gedeeltes wat pertinent van die wedergeboorte praat is Johannes 3: 5 – 7: (Jesus het geantwoord: “Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie.6Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 7Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie.) en Titus 3: 5: (Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Die 53 vertaling praat van:- bad van die wedergeboorte). Beide skrifgedeeltes het dus `n koneksie met water en dus die waterdoop, die term “sonde afwas” word direk aan die water doop gekoppel deur Handelinge 22:16. En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas nadat jy sy Naam aangeroep het. (Ek neem aan dat Boeta se Hand. 55:16 die teks bedoel maar hy haal nie Joh, 3:5-7 of Titus 3:5 aan nie)
  Die eenwording in die liggaam van Christus word vir ons verduidelik in Efesiërs 2: 11 – 22
  11Hou dan in gedagte wat julle vroër was. Van geboorte was julle heidene, en julle is “onbesnedenes” genoem deur die wat hulle self “besnedenes” noem, al is die besnydenis net mense werk aan die liggaam. 12In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. 13Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. 14Christus is ons vrede, Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos `n muur skeiding gemaak het. 15Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy opgehef, en deur vrede te maak, het Hy in Homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. 16Deur sy dood aan die kruis het Hy `n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. 17Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van vrede gebring: vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. 18Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. 19Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. 20Julle is `n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, `n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. 21In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot `n heilige tempel vir die Here, 22in wie julle ook saam opgebou word as `n geestelike huis waarin God woon.
  Hierdie saamvoeg van die volk van God word voorspel in Esegiël 37: 21 – 28

  So sê die Here my God : Ek sal die Israeliete tussen die nasies uit vat waarheen hulle moes gaan, en hulle van alle kante af bymekaar maak en na hulle land toe bring. 22Ek sal van hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel, en hulle sal een koning hê. Hulle sal nooit weer twee volke wees nie, nooit weer in twee ryke verdeel word nie. 23Hulle sal hulle nooit weer verontreinig met afgode en afskuwelike dade en sondes nie. Ek sal hulle bevry uit al hulle woonplekke waar hulle gesondig het en hulle reinig. Hulle sal my volk wees, en Ek sal hulle God wees. 24My dienaar Dawid sal koning oor hulle wees ; hulle almal sal net een herder hê, en hulle sal volgens my bepalings leef en my voorskrifte gehoorsaam en nakom. 25Hulle sal in die land woon wat ek aan my dienaar Jakob gegee het, waar hulle voorvaders gewoon het. Hulle sal altyd daar woon, hulle en hulle kinders en hulle kinders se kinders, en my dienaar Dawid sal hulle regeerder wees vir altyd. 26Ek sal met hulle ‘n verbond sluit wat vir hulle vrede sal bring, ‘n verbond wat altyd sal bestaan. Ek sal hulle baie laat word en my heiligdom tussen hulle oprig om altyd daar te wees. 27My woonplek sal by hulle wees; Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 28Wanneer my heiligdom vir altyd tussen hulle is, sal die ander nasies besef dat Ek, die Here, Israel vir my afgesonder het.
  Let op in vers 23 word die volksreiniging oftewel die doop voorspel as deel van die proses, let ook op na die verwysings na Christus (my dienaar Dawid) asook die nuwe verbond en die tempel (heiligdom) van God. Wanneer mens die hele Bybel Ou en Nuwe testament gebruik om lig te werp op `n saak, sal jy nie so maklik aan die dwaal gaan nie. Dit is dan ook hoe die Skrif self te werk gaan, die Ou testament is vol profesieë en die Nuwe testament verduidelik hoe dit op Christus betrekking het.

  Ek neem aan dat Boeta dood eenvoudig nie die skrif gedeeltes wat aandui dat die doop met besprinkeling gedoen kan word, erken as sulks nie want hy haal hulle nie aan nie soos IJoh. 5:6 waar die nadruk op water en bloed verwys na die Outestamentiese reinigings water wat gesprinkel was (Levitikus 14: 5 – 7 en 49 – 51) of Johannes 3: 25 + 26 en Efesiërs 5: 25 – 27 wat die doop `n reiniging noem wat volgens Livitikus met vars water gedoen moes word (daaroor die Jordaan) en gesprinkel is.
  Daar is selfs ‘n verwysing na bespringkeling by Jesus se doop (Mat. 3: 13 – 17). Volgens Matteus wou Johannes eers nie vir Jesus doop nie deur te sê “Ek moet eintlik deur U gedoop word, en U kom na my toe?” Hierdie is `n verwysing na Numeri 19: 18 + 19 waar die reinigings prosedure met water beskryf word as “ `n rein persoon moet die water oor die onreine sprinkel”. Jesus bevestig Johannes se siening van die korekte prosedure maar vra hom om `n uitsondering te maak omdat dit God se wil is.
  Hierdie skrywe is lank, so ek antwoord verder in `n tweede skrywe – Chris Pienaar

 44. Volgens die gereformeerde seining is `n sakrament `n heilige waarteken en seël (Heidelbergse katagismus) met ander woorde `n sigbare bevestiging van `n gawe van God, soos in die Skrif verduidelik in die geval van die besnydenis en die doop; Romeine 4: 9 – 12 …… “Omdat Abraham geglo het , het God hom vrygespreek. 10Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. 11Hy het die besnydenis as `n teken ontvang. Dit is `n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het omdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek omdat hulle glo. 12Ons voorvader Abraham sou ook die voorvader wees van die besnedenes wat nie net besny is nie maar ook glo soos hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Kolossense 2: 11 + 12 : Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. 12Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het. 13Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy al ons sondes vergewe het.
  Beide is sigbare tekens wat van God kom en bevestig dat God die wat glo vryspreek van hulle sondes, wat die besnydenis betref dring God egter daarop aan dat seuntjies van gelowige ouers op agt dae ouderdom besny moet word, en ook as iemand van buite Israel deel wou word van die volk van God moes al die mans en seuns van die ouderdom agt dae besny word. Die nuwe verbond is egter meer inklusief as die ou verbond en die teken daarvan die doop word nou aan vrouens ook bedien en aan diegene van buite Israel (die Jode) wat tot geloof kom in Christus soos Abraham (Joh. 8:56) en dit is net logies dat hulle nou die kinders sou doop aangesien hulle nou nie meer die kinders besny het nie (Handelinge 21: 21). Die feit is dat alhoewel die nuwe testament oor `n tydperk van minstens 50 jaar geskryf is lees ons nie van `n enkele geval van iemand wat in `n christen huis opgegroei het en as volwassene gedoop is nie, almal wie in die Bybel beskryf word as gedoop te word het vir die eerste keer met die evangelie kennis gemaak. Tertolianus (145 – 220 AD) is die oudste betroubare bron van inligting wat ons het oor die doop na die evangeliese tydperk (die dedatche kom van 70 AD dus nog binne die evangeliese tydperk wat van ongeveer 30AD tot 90AD strek) en Tertolianus beskryf die kinderdoop as `n goed gevestigde gebruik wat van die apostels af kom al het hy self `n probleem daarmee. Tertolianus beskryf ook beide die doop deur ingaan in die water en die doop met besprinkeling, hy sê dat hy oortuig is dat al Jesus se dissipels deur Johannes gedoop is maar daar is mense wat beweer dat hulle deur Jesus self gedoop is toe Petrus op die water probeer loop het, en volgens diegene het Petrus voldoende in die water weggesak en is die op die boot is voldoede besprinkel deur die sproei wat die stormwind oor hulle gewaai het. Dus was die kinderdoop sowel as twee vorms van doop, beprinkel en ingaan in die water lank voor 200AD gevestigde gebruike onder Christene en nie eers van 300AD af nie.
  Die betekenis van `n woord word tog bepaal deur die konteks waarin dit gebruik word, die afrikaanse woordjie “loop” beteken tog die die manier waarop iets of iemand met sy eie bene beweeg, maar nie as jy praat van `n geweer se “loop” of `n rivier se “loop” nie! Die griekse woord “agape”beteken medemenslikheid (charity) gaan kyk maar gerus hoe vertaal die Ou King James hierdie woord in 1Kor. 13. Daar is doodeenvoudig net nie `n griekse woord vir die godgegewe christen liefde nie en omdat “agape” ook vaderliefde kan beteken is dit die naaste aan christen liefde van al die griekse woorde vir “liefde”. Net so ook met “baptizo”, dit was reeds `n gebruiks woord om die handewas seremonie te beskryf, dit het ook die inherente betekenis van `n permanente verandering teweeg te bring, dan ook nog die latynse koneksie met was, reinig en besprinkel en kan self ook oorgooi beteken, al is die betekenis van “baptizo” insteek en uithaal.
  Ek dink Boeta is bietjie moedswillig om die afrikaanse woordjie “doop” met net een betekenis te beskryf. Waneer mens iets in `n vloeistof doop dan druk jy dit in die vloeistof, maar as jy iets met `n vloeistof doop dan gooi jy die vloeistof oor die voorwerp of jy besprinkel dit met die vloeistof, gaan lees maar gerus wat staan in die Bybel, daar staan wel in die Jordaan en in die see gedoop maar altyd met water en met die Heilige Gees gedoop.
  Ek het wel vroeër gesê dat ek voel die enigste dwaling oor die doop in die gereformeerde kerke is die aanvaarding van die onderdompelings doop en ek voel nog steeds so want dit is nie die manier waarop ou Christen kerke soos die Oosterse Katolieke, die Grieks Ortodokse of Koptiese Christene doop nie, hulle plaas die liggaam net tot by die nek in die water, die babas ook, en soos deur Tertolianus bevestig al van die tyd van die Apostels af. Die uitverkiesings leer is deeglik Skrif gefundeer, gaan bestudeer maar die Dordse leerreëls dan sal u dit verstaan en ook sien hoekom so baie NG lidmate `n probleem het met die Belhar beleid, dit het niks te doen met die aanvaarding van anderskleuriges of verweping van apartheid nie, die NG kerk is oop, dit gaan oor onskriftuurlike stellings in Belhar. Die dwalings wat my bekommer is die pogings om “ Ruimte te Skep” vir “Gay troues”, aanvaarding van die Duiwel as nie `n persoon nie, ontkenning van die maagdelike geboorte van Christus en ook die Belhar beleidenis. Die NG Kerk is `n beleidenis kerk, dit beteken dat elkeen wat `n beleidende lidmaat van die NG kerk word maak `n openbare beleidenis dat hy of sy die beleidenisskrifte van die kerk aanvaar as `n ware weergawe van wat die Bybel leer en nie in stryd is met die Bybel nie. Lidmate en veral predikante wat hulle self weer laat doop behoort ten minste die eerlikheid te hê om self uit die NG kerk pad te gee want hulle sê mos nou dat hulle beleidenis was vals, hulle verwerp mos nou die belydenisskrifte, dis oneerlik om voor te gee dat hulle nog `n beleidende lidmaat is.
  Met die laaste stukkie dink ek ek het ook vir Ben Biggs geantwoord maar ek gaan sy kommentaar nou rustig begin deurwerk. Intussen wag ek vir enige teregwysing uit die Woord van God of goed Skrif gefundeerde siening wat van myne verskil. Kerke bestaan uit mense, mense het swakhede en maak foute, daaroor oordeel ek nie `n kerk oor sy mense nie, maar oor sy leer, is die leer getrou aan die Woord van God. Ek het in `n vorige skrywe vir u gewys hoe die besprinkelings doop die Evangelie verkondig met Bybelse simboliek, om gelowiges daarvan te weerhou om God se getuienis ten volle te ervaar is soos om `n struikelblok voor `n klein kind te sit.
  Mat 18 : 1 – 6 In daardie tyd het die dissipels by Jesus gekom met die vraag: “Wie is die belangrikste in die koningkryk van die hemel?” 2Hy het `n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan 3en gesê: “Dit verseker ek julle: as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. 4Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koningkryk van die hemel. 5En wie so `n kindjie in my Naam ontvang ontvang My. 6Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, van My afvallig maak, vir hom is dit beter dat hy met `n groot meulsteen aan sy nek in die diep see verdrink.
  Chris Pienaar

 45. Chris ek sal jou op elke punt antwoord, maar dit sal eers oor so 14 dae wees. Ek is op die oomblik baie besig.

  Boeta du Plooy

 46. Antwoord op Chris Pienaar se doop bespreking.
  Chris die eerste probleem wat ek het is presies wat jy my van beskuldig, verdraaiing van die Skrif. Skrif verklaar Skrif. Die Woord self sê dat jy die Skrif self kan toets deur twee of meer getuies, maar dan moet dit dieselfde getuie wees, m.a.w. dit moet gaan oor dieselfde onderwep. Jy kan nie in die Woord krap en byvoorbeeld besprinkeling met doop vergelyk nie dan verander jy die betekenis en dan voeg jy by en vat weg om jou denominale bril te pas.
  Chris jy verwys weer na Skrifgedeeltes bv. Kol. 2:11,12: Rom. 6:3-5:
  Hierdie Skrifte is soos ek gesê het ʼn verwysing na die doping in die liggaam van Christus (Rom 6:3
  “Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?)” dit vind
  plaas by die wedergeboorte. Dit is soos die Woord sê dit is soos ʼn begrafnis.
  Lees nou 1Pet. 3:21, Daar word gepraat dat die doop is ʼn teëbeeld van hierdie begrafnis.

  1Pet 3:21
  a [like figure whereunto even baptism doth also now save us] The “like figure” of baptism in water also saves us. How does it save us? Is it the water that saves or the things that it is a figure of? It was not the water that saved the eight persons of 1Pet. 3:20. It was the ark that saved them from drowning in the flood. So baptism in water does not save the soul, but faith in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ — that which baptism is a figure of — does save the soul (Rom. 6:3-5; 1Cor. 15:1-4; Eph. 1:14; Col. 1:20-22). A mere figure can have no power to save, but the reality of the figure can. Peter, lest some should trust in water baptism to save the soul, makes it very clear that baptism does not save one from the filth or moral depravity of the flesh. He shows it to be only the answer of a good conscience toward God, one that has been made clean by faith in the resurrection of Jesus Christ. It is clear here that at baptism the conscience is already supposed to be good and clean and baptism merely answers to it. As the waters of the flood could not have saved these eight persons had they not made use of the ark, so the water of baptism does not save the soul of anyone, but testifies figuratively to the salvation that comes by faith (Rom. 1:16; 3:24-25; 10:9-10). Mt. 3:11; and Baptism Did Not Remit Paul’s Sin.

  Efesiërs 4: 5 Daar is net één Here, één geloof, één doop,…
  Chris nee ek ken die Skrif baie goed, maar dit kan tog nie na al die dope verwys nie, want hierdie doop verwys na die reddings doop in Christus en kan tog nie in die meervoud geskryf word nie. Dit het tog niks te doen met die doop in water of in die Heilige Gees nie.

  Nee Chris die NAV is amper wil ek sê ʼn vals vertaling baie kenners noem dit selfs ʼn New Age vertaling . Daar is om en by 400 vardraaiings en weglatings en byvoegings wat die hele betekenis van die Woord verander. Die naam van Jesus kom 26 keer minder voor in die NAV as in die OAV, my vraag is waarom Jesus se naam uithaal, dit is die Naam bo alle name. Dit kon tog nie verkeerd vertaal gewees het nie. Heb.9:10 praat tog in die meervoud nl. Wassinge daarom is dit ook dope, want daar word in die Bybel van 7 dope gepraat waarvan 3 op vandag van toepassing is, nl. Die doping in die Liggaam by wedergeboorte, die doping in water en die doping in die Heilige Gees.

  Chris die handoplegging kom reeds in die Ou Testament voor en gaan net voort in die Nuwe Testament. Handoplegging is om te seën, om vir siekes te bid en om die doping in die Heilige Gees te ontvang ens. ens. die voorbeeld wat jy gebruik vir handoplegging is nie die volle waarheid nie. Jy sê ” en die handoplegging was deel van die water doop waarna die gedooptes die Heilige gees ontvang het.” Jy ontvang nie die Heilige Gees by handoplegging na die doop nie, jy het reeds by wedergeboorte die Gees t.o.v redding ontvang. Die handoplegging in die Woord wat na die doop gedoen is was vir die Doping in die Heilige Gees.

  Jammer vir die Engels, maar dit verklaar alles.

  a [born of water and of the Spirit] Not the natural birth, for Nicodemus already had this birth and he was told he had to be born again of both water and Spirit. Not water baptism; all Old Testament saints were saved and born again without water baptism (Heb. 11; Rom. 3:23-25; Heb. 9:15; Rom. 4; Gal. 4:29; Jas. 2:23; Ps. 32:5; 103:3; Lk. 1:70; Acts 3:21; Dt. 32:18; 2Pet. 1:21). They all had the Holy Spirit, gifts, and many blessings without water baptism (Ps. 51:12; 1Ki. 3:12; 4:29-34; Num. 11:17-29; Acts 3:21; Lk. 1:15-17,41,46,67; 2:25-38; Heb. 11). Many in Christ’s ministry were forgiven without water baptism (Mt. 9:1-7,22; Mk. 5:34; 10:52; Lk. 7:48; 17:19; 18:9-14; 19:1-9; 23:43; Jn. 4:49-53; 7:31; 8:30-31; 11:45; 12:11,42). Men have been baptized in the Holy Spirit before water baptism(Acts 9:17; 10:44-48; 11:14-18; 15:7-11). Christ was baptized in water without forgiveness of sins (Mt. 3:15-17). It is a mere figure (1Pet. 3:21) and a witness (1Jn. 5:6-10), but not held as essential to salvation (1Cor. 1:13-24; 15:1-5; Rom. 1:16; 10:9-14; Eph. 2:8-9; Acts 10:43; 13:38-39; 16:31; Jn. 3:14-18,36; 5:24; 1Jn. 5:1). It is only for men who have repented (Mt. 3:2-6; 28:19; Acts 2:38-41; 8:12,37; 10:43-48; 18:8; 19:4).

  Water is used in a figurative sense of salvation (Jn. 4:14; Isa. 12:3), of the Spirit baptism (Jn. 7:37-39), and of cleansing by the Word of God (Jn. 15:3; Eph. 5:26). Since men are cleansed and born again by the Word (Jas. 1:18; 1Pet. 1:23), it is clear that being born of water means being born again by the Word of God.

  Chris jy kan nie besprinkeling en doop saam bring nie dit is totaal ontoetaalbaar en verskillende handelinge met totaal verskillende betekenisse. Ek het jou verwys na Prof. Jannie Louw en Hennie Stander se navorsing oor die doop. Jy sê mos vandag se geleerdes is beter toegerus as vroeër.
  Kom ons kyk wat sê prof Louw in ʼn vraaggesprek wat met hom gevoer is. Onthou prof. Louw is NG en was by die Teologiese Fakulteit in Pretoria. (die vraaggesprek sal apart op die blog geplaas word)

  Chris dit is soos Prof Jannie Louw sê dit is totaal en al ontoelaarbaar om die doop in Levitikus te gaan soek om die besprenkelingdoop te regverdig. Ek sal die vraaggesprek met Prof. Louw na hierdie antwoord van my redelik volledig hier plaas. Ek het reeds verwys na Joh 3:25,26 wat ook Efe 5: 25-27 insluit.
  Shoe Chris hoe Mat. 3: 13-17 (Jesus se doop) na besprenkeling soos dit in Num. 19: 18,19 beskryf word verwys is totaal ʼn mistasting. (Prof Louw hanteer dit in sy vraaggesprek, dit is totaal ontoelaatbaar. Prof Louw sê ook en ek het dit reeds hier bo genoem, dat die voorstaanders van die kinderbesprenkeling die babadoop nie uit die Woord kon bewys nie, toe het hulle na die Skrif gegaan en vêrse gesoek wat geensins met doop te doen gehad het nie gebruik om dit te probeer bewys. Jy doen nou maar hier dieselfde.

  Chris weer verbaas jy my, Soos ek in ʼn vorige antwoord gesê het is die doop nie ʼn sakrament nie en nog minder ʼn gawe. Die doop is ʼn opdrag waaraan ons gehoor moet gee. Wanneer jy iemand na die Here lei is dit jou verantwoordelikheid om daardie persoon te doop. Dan kom jy weer met Kol 2: 11,12 en koppel dit aan die doop en besnydenis. Die Gereformeerdes sê dit is die versies wat bewys dat die doop die besnydenis vervang het. Dit is ʼn absolute mistasting. Hierdie besnydenis is van die hart wat nie met hande gedoen word nie, dit vind plaas by wedergeboorte en die doop wat hier van gepraat word is die doping in die Liggaam van Christus, nie in water nie.
  Jammer weer vir die Engels
  Col 2: 11,12
  11) a [In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ] Literally, in Him you have been circumcised, not by cutting the flesh, but by the circumcision of Christ in putting off the body of sins of the flesh. Christ became circumcised and fulfilled all the law to become a true mediator between God and man. Now through Him we are freed from all Mosaic law observance and have been redeemed through the work of Christ on the cross (Col. 2:11-17; 1:14,20-25; 1Pet. 2:24).

  12) a [Buried with him in baptism] Baptism is by burial or immersion (note, Mt. 3:11). This does not refer to water baptism, but to the baptism into Christ and into His body by the Holy Spirit (Rom. 6:1-10; 1Cor. 12:13; Gal. 3:27). Water baptism is a symbol or figure of this spiritual baptism (1Pet. 3:21).

  b [wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead] This baptism refers to spiritual resurrection from death in trespasses and sins (Eph. 2:1-9). It is an operation of God, not of a preacher who baptizes in water (2Cor. 12:13; Rom. 6:1-10; Gal. 3:27). It is made effective through the faith of the operation of God, not through the operation of the minister

  Waar in die Woord staan dit dat die doop die teken van die Nuwe Verbond is. Hier onder kwoteer ek Skrifgedeeltes waar die woord verbond voorkom en nie een verwys na doop nie. Luk_22:20 stel dit tog baie duidelik dat die teken van die nuwe verbond in Sy bloed is. “Net so neem Hy ook die beker ná die maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed wat vir julle uitgestort word.” Die teken van die Nuwe Verbond is die Nagmaal.
  Mat_26:28 Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.
  Mar_14:24 En Hy sê vir hulle: Dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word.
  Luk_22:20 Net so neem Hy ook die beker ná die maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed wat vir julle uitgestort word.
  1Co_11:25 Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.
  2Co_3:6 wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe verbond, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend.
  Heb_9:15 En daarom is Hy Middelaar van ‘n nuwe verbond, sodat, terwyl daar ‘n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste verbond, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang.
  Heb_9:18 Daarom is ook die eerste verbond nie sonder bloed ingewy nie;
  Heb_9:20 en gesê: Dit is die bloed van die verbond wat God met die oog op julle verorden het.
  Heb_10:29 hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het?
  Heb_13:20 Mag die God van die vrede, wat die groot Herder van die skape, naamlik onse Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige verbond uit die dode teruggebring het,
  Chris ek wil jou nie eers antwoord op al die bewyse wat jy gee om die babadoop te probeer regverdig nie, want dit wat in die vraaggesprek met Prof. Louw uitkom, beantwoord bykans al hierdie stellinge van jou.

  Ek wil afsluit deur te antwoord op jou probleme (dwalings soos jy dit noem) met die NG kerk wat jy in jou skrywe weergee. Die Woord leer ons dat ʼn bietjie suurdeeg deursuur die hele deeg. Die Woord sê m.a.w. dat een verkeerde doktrine lei na ʼn volgende dwaling en so hou dit aan tot dat die Woord nie meer suiwer verkondig word nie. Dit is wat nou in die NG Kerk (Gereformeerde leer gebeur.)

  Groete in Christus
  Boeta

 47. Antwoord op Chris Pienaar se doop bespreking.
  Chris die eerste probleem wat ek het is presies wat jy my van beskuldig, verdraaiing van die Skrif. Skrif verklaar Skrif. Die Woord self sê dat jy die Skrif self kan toets deur twee of meer getuies, maar dan moet dit dieselfde getuie wees, m.a.w. dit moet gaan oor dieselfde onderwep. Jy kan nie in die Woord krap en byvoorbeeld besprinkeling met doop vergelyk nie dan verander jy die betekenis en dan voeg jy by en vat weg om jou denominale bril te pas.
  Chris jy verwys weer na Skrifgedeeltes bv. Kol. 2:11,12: Rom. 6:3-5:
  Hierdie Skrifte is soos ek gesê het ʼn verwysing na die doping in die liggaam van Christus (Rom 6:3
  “Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?)” dit vind
  plaas by die wedergeboorte. Dit is soos die Woord sê dit is soos ʼn begrafnis.
  Lees nou 1Pet. 3:21, Daar word gepraat dat die doop is ʼn teëbeeld van hierdie begrafnis.

  1Pet 3:21
  a [like figure whereunto even baptism doth also now save us] The “like figure” of baptism in water also saves us. How does it save us? Is it the water that saves or the things that it is a figure of? It was not the water that saved the eight persons of 1Pet. 3:20. It was the ark that saved them from drowning in the flood. So baptism in water does not save the soul, but faith in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ — that which baptism is a figure of — does save the soul (Rom. 6:3-5; 1Cor. 15:1-4; Eph. 1:14; Col. 1:20-22). A mere figure can have no power to save, but the reality of the figure can. Peter, lest some should trust in water baptism to save the soul, makes it very clear that baptism does not save one from the filth or moral depravity of the flesh. He shows it to be only the answer of a good conscience toward God, one that has been made clean by faith in the resurrection of Jesus Christ. It is clear here that at baptism the conscience is already supposed to be good and clean and baptism merely answers to it. As the waters of the flood could not have saved these eight persons had they not made use of the ark, so the water of baptism does not save the soul of anyone, but testifies figuratively to the salvation that comes by faith (Rom. 1:16; 3:24-25; 10:9-10). Mt. 3:11; and Baptism Did Not Remit Paul’s Sin.

  Efesiërs 4: 5 Daar is net één Here, één geloof, één doop,…
  Chris nee ek ken die Skrif baie goed, maar dit kan tog nie na al die dope verwys nie, want hierdie doop verwys na die reddings doop in Christus en kan tog nie in die meervoud geskryf word nie. Dit het tog niks te doen met die doop in water of in die Heilige Gees nie.

  Nee Chris die NAV is amper wil ek sê ʼn vals vertaling baie kenners noem dit selfs ʼn New Age vertaling . Daar is om en by 400 vardraaiings en weglatings en byvoegings wat die hele betekenis van die Woord verander. Die naam van Jesus kom 26 keer minder voor in die NAV as in die OAV, my vraag is waarom Jesus se naam uithaal, dit is die Naam bo alle name. Dit kon tog nie verkeerd vertaal gewees het nie. Heb.9:10 praat tog in die meervoud nl. Wassinge daarom is dit ook dope, want daar word in die Bybel van 7 dope gepraat waarvan 3 op vandag van toepassing is, nl. Die doping in die Liggaam by wedergeboorte, die doping in water en die doping in die Heilige Gees.

  Chris die handoplegging kom reeds in die Ou Testament voor en gaan net voort in die Nuwe Testament. Handoplegging is om te seën, om vir siekes te bid en om die doping in die Heilige Gees te ontvang ens. ens. die voorbeeld wat jy gebruik vir handoplegging is nie die volle waarheid nie. Jy sê ” en die handoplegging was deel van die water doop waarna die gedooptes die Heilige gees ontvang het.” Jy ontvang nie die Heilige Gees by handoplegging na die doop nie, jy het reeds by wedergeboorte die Gees t.o.v redding ontvang. Die handoplegging in die Woord wat na die doop gedoen is was vir die Doping in die Heilige Gees.

  Jammer vir die Engels, maar dit verklaar alles.

  a [born of water and of the Spirit] Not the natural birth, for Nicodemus already had this birth and he was told he had to be born again of both water and Spirit. Not water baptism; all Old Testament saints were saved and born again without water baptism (Heb. 11; Rom. 3:23-25; Heb. 9:15; Rom. 4; Gal. 4:29; Jas. 2:23; Ps. 32:5; 103:3; Lk. 1:70; Acts 3:21; Dt. 32:18; 2Pet. 1:21). They all had the Holy Spirit, gifts, and many blessings without water baptism (Ps. 51:12; 1Ki. 3:12; 4:29-34; Num. 11:17-29; Acts 3:21; Lk. 1:15-17,41,46,67; 2:25-38; Heb. 11). Many in Christ’s ministry were forgiven without water baptism (Mt. 9:1-7,22; Mk. 5:34; 10:52; Lk. 7:48; 17:19; 18:9-14; 19:1-9; 23:43; Jn. 4:49-53; 7:31; 8:30-31; 11:45; 12:11,42). Men have been baptized in the Holy Spirit before water baptism(Acts 9:17; 10:44-48; 11:14-18; 15:7-11). Christ was baptized in water without forgiveness of sins (Mt. 3:15-17). It is a mere figure (1Pet. 3:21) and a witness (1Jn. 5:6-10), but not held as essential to salvation (1Cor. 1:13-24; 15:1-5; Rom. 1:16; 10:9-14; Eph. 2:8-9; Acts 10:43; 13:38-39; 16:31; Jn. 3:14-18,36; 5:24; 1Jn. 5:1). It is only for men who have repented (Mt. 3:2-6; 28:19; Acts 2:38-41; 8:12,37; 10:43-48; 18:8; 19:4).

  Water is used in a figurative sense of salvation (Jn. 4:14; Isa. 12:3), of the Spirit baptism (Jn. 7:37-39), and of cleansing by the Word of God (Jn. 15:3; Eph. 5:26). Since men are cleansed and born again by the Word (Jas. 1:18; 1Pet. 1:23), it is clear that being born of water means being born again by the Word of God.

  Chris jy kan nie besprinkeling en doop saam bring nie dit is totaal ontoetaalbaar en verskillende handelinge met totaal verskillende betekenisse. Ek het jou verwys na Prof. Jannie Louw en Hennie Stander se navorsing oor die doop. Jy sê mos vandag se geleerdes is beter toegerus as vroeër.
  Kom ons kyk wat sê prof Louw in ʼn vraaggesprek wat met hom gevoer is. Onthou prof. Louw is NG en was by die Teologiese Fakulteit in Pretoria. (die vraaggesprek sal apart op die blog geplaas word)

  Chris dit is soos Prof Jannie Louw sê dit is totaal en al ontoelaarbaar om die doop in Levitikus te gaan soek om die besprenkelingdoop te regverdig. Ek sal die vraaggesprek met Prof. Louw na hierdie antwoord van my redelik volledig hier plaas. Ek het reeds verwys na Joh 3:25,26 wat ook Efe 5: 25-27 insluit.
  Shoe Chris hoe Mat. 3: 13-17 (Jesus se doop) na besprenkeling soos dit in Num. 19: 18,19 beskryf word verwys is totaal ʼn mistasting. (Prof Louw hanteer dit in sy vraaggesprek, dit is totaal ontoelaatbaar. Prof Louw sê ook en ek het dit reeds hier bo genoem, dat die voorstaanders van die kinderbesprenkeling die babadoop nie uit die Woord kon bewys nie, toe het hulle na die Skrif gegaan en vêrse gesoek wat geensins met doop te doen gehad het nie gebruik om dit te probeer bewys. Jy doen nou maar hier dieselfde.

  Chris weer verbaas jy my, Soos ek in ʼn vorige antwoord gesê het is die doop nie ʼn sakrament nie en nog minder ʼn gawe. Die doop is ʼn opdrag waaraan ons gehoor moet gee. Wanneer jy iemand na die Here lei is dit jou verantwoordelikheid om daardie persoon te doop. Dan kom jy weer met Kol 2: 11,12 en koppel dit aan die doop en besnydenis. Die Gereformeerdes sê dit is die versies wat bewys dat die doop die besnydenis vervang het. Dit is ʼn absolute mistasting. Hierdie besnydenis is van die hart wat nie met hande gedoen word nie, dit vind plaas by wedergeboorte en die doop wat hier van gepraat word is die doping in die Liggaam van Christus, nie in water nie.
  Jammer weer vir die Engels
  Col 2: 11,12
  11) a [In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ] Literally, in Him you have been circumcised, not by cutting the flesh, but by the circumcision of Christ in putting off the body of sins of the flesh. Christ became circumcised and fulfilled all the law to become a true mediator between God and man. Now through Him we are freed from all Mosaic law observance and have been redeemed through the work of Christ on the cross (Col. 2:11-17; 1:14,20-25; 1Pet. 2:24).

  12) a [Buried with him in baptism] Baptism is by burial or immersion (note, Mt. 3:11). This does not refer to water baptism, but to the baptism into Christ and into His body by the Holy Spirit (Rom. 6:1-10; 1Cor. 12:13; Gal. 3:27). Water baptism is a symbol or figure of this spiritual baptism (1Pet. 3:21).

  b [wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead] This baptism refers to spiritual resurrection from death in trespasses and sins (Eph. 2:1-9). It is an operation of God, not of a preacher who baptizes in water (2Cor. 12:13; Rom. 6:1-10; Gal. 3:27). It is made effective through the faith of the operation of God, not through the operation of the minister

  Waar in die Woord staan dit dat die doop die teken van die Nuwe Verbond is. Hier onder kwoteer ek Skrifgedeeltes waar die woord verbond voorkom en nie een verwys na doop nie. Luk_22:20 stel dit tog baie duidelik dat die teken van die nuwe verbond in Sy bloed is. “Net so neem Hy ook die beker ná die maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed wat vir julle uitgestort word.” Die teken van die Nuwe Verbond is die Nagmaal.
  Mat_26:28 Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.
  Mar_14:24 En Hy sê vir hulle: Dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word.
  Luk_22:20 Net so neem Hy ook die beker ná die maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed wat vir julle uitgestort word.
  1Co_11:25 Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.
  2Co_3:6 wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe verbond, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend.
  Heb_9:15 En daarom is Hy Middelaar van ‘n nuwe verbond, sodat, terwyl daar ‘n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste verbond, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang.
  Heb_9:18 Daarom is ook die eerste verbond nie sonder bloed ingewy nie;
  Heb_9:20 en gesê: Dit is die bloed van die verbond wat God met die oog op julle verorden het.
  Heb_10:29 hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het?
  Heb_13:20 Mag die God van die vrede, wat die groot Herder van die skape, naamlik onse Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige verbond uit die dode teruggebring het,
  Chris ek wil jou nie eers antwoord op al die bewyse wat jy gee om die babadoop te probeer regverdig nie, want dit wat in die vraaggesprek met Prof. Louw uitkom, beantwoord bykans al hierdie stellinge van jou.

  Ek wil afsluit deur te antwoord op jou probleme (dwalings soos jy dit noem) met die NG kerk wat jy in jou skrywe weergee. Die Woord leer ons dat ʼn bietjie suurdeeg deursuur die hele deeg. Die Woord sê m.a.w. dat een verkeerde doktrine lei na ʼn volgende dwaling en so hou dit aan tot dat die Woord nie meer suiwer verkondig word nie. Dit is wat nou in die NG Kerk (Gereformeerde leer gebeur.)

  Groete in Christus
  Boeta

 48. DIE MITE VAN VERBONDSDOOP EN VERBONDSKIND –
  ‘N VRAAGGESPREK MET PROF. JANNIE LOUW

  KRAUSE VENTER

  Hierdie onderhoud van Krause Venter met prof. Jannie Louw het in laasgenoemde se kantoor by die Universiteit van Pretoria plaasgevind.

  KV is vir Krause Venter en JPL is vir Jannie Louw se antwoord.

  KV: In Gereformeerde kringe, en ek bedoel spesifiek in die NG Kerk, word u erken as ‘n wêreldoutoriteit op die gebied van die Griekse taal. Kan ek so ʼn stelling maak?

  JPL: Baie ouens sê so. As hulle my voorstel by plekke, sê hulle so. Miskien is dit omdat ek by so baie van die buitelandse navorsingsgroepe ingeskakel is, dat ek in die veld nou redelik goed bekend is. Ek en ‘n kollega in Amerika, Eugene Nida, het in 1988 ‘n groot projek, wat ons 17 jaar geneem het, voltooi. Dit is ‘n groot woordeboek oor die Griekse Nuwe Testament.

  KV: Professor, ek wil net hoor: die Grieks wat u doseer, is dit meer Bybel gekoppel , of is dit meer suiwer Grieks?

  JPL: Dit is sommer alles. Ons dek by Pretoria Universiteit ‘n baie breë spektrum. Ons doen die klassieke Grieks, so van omtrent ‘n 1 000 v.C. af tot so
  400 v.C. En dan die periode daarna, tot omtrent 300 n.C., wat ons Hellenistiese Grieks noem. Daarbinne val ook die Nuwe Testament en ander Griekse tekste wat Christelik van aard is. Dan doen ons ook die Bisantynse periode, tot omtrent 600 n.C., en in hierdie twee laaste fases is daar ‘n gedeelte wat ons noem die Pateristiek, wat kom van die Latynse woord pater, wat vader beteken. Dit is die geskrifte van die vroeë kerkvaders. Al die geskrifte van die vroeë Christelike kerk het natuurlik eers na Christus ontstaan en tot so 400 jaar n.C. was alles oorwegend in Grieks geskryf.
  Van toe af is dit afwisselend in Grieks en Latyn geskryf en in die later fases weer, meer na die Middeleeue toe, is alles weer in Latyn geskryf. Dit is ‘n reusegroot literatuur. En baie van die goed wat in die boek is wat ek en my kollega Stander ook geskryf het oor die geskiedenis van die doop, is eintlik alles uit die dokumente van die vroeë Christelike kerk gehaal. Daarin het ons getoon wat die kerkvaders gesê het en wat die praktyke van die vroeë kerk was.

  KV: Ek dink die basiese probleem waarmee ons worstel as mense wat uit die tradisionele kerke of die tradisie van babadoop uit kom, is om die doop van kinders in verband te bring met die doop in die Nuwe Testament. Ons het nou vanmiddag begin kyk na die strekking van die woord en so ver as wat ons twee kon bepaal, kry ons die begrip doop eers in die Nuwe Testament. Dit is ‘n begrip wat totaal onbekend is in die Ou Testament.

  JPL: Ja, dit is nogal eienaardig dat dit nie daar voorkom nie, maar miskien is dit omdat die Ou Testament soos ons hom nou het, strek tot so 400 jaar voor Christus en daar sluit hy omtrent af. Daar is Joodse geskrifte, waarvan baie in Grieks geskryf is, waarin die doop wel voorkom, maar in die ouer periode in die Ou Testament het die Jode nie eintlik bekeerlinge uit ander nasies gemaak of aanvaar nie. Die Filistyne, ensovoorts, is as heidene gesien en klaar. Dis maar eers kort voor die Christelike tyd dat die Jode bekeerlinge uit ander volke begin inbring het en dan het hulle hulle ook gedoop. In die Nuwe Testamentiese tyd het die Jode dus doop geken. Hulle het mense gedoop, want toe Johannes byvoorbeeld ook begin doop het, was dit ook nie vir hulle vreemd nie.

  KV: Die begrip doop soos ons dit in die Nuwe Testament ken, kom dus nie formeel voor in die Ou Testament nie, maar die begrip besprinkel tog dan wel?
  JPL: Dit kom baie voor, ja.

  KV: En ons kry wel weer die woord besprenkel in die Nuwe Testament, soos in 1 Petrus 1 :2, maar dan gaan dit oor die besprenkeling van die bloed van Jesus. En dan is daar gedeeltes in Hebreers waar daar spesifiek gepraat word van besprenkeling. Kan ‘n mens die verband trek tussen hierdie begrip van besprenkeling na die begrip doop soos ons dit ken in die Nuwe­ Testamentiese bedeling?

  JPL: Hoegenaamd nie. Ek dink dit is akademies totaal en al ontoelaatbaar om dit te doen. Kyk, die kerke wat nou babas doop, doen dit, maar hulle moet dit doen, want dit is deel van hulle geloof en hulle soek dan maar om goed bymekaar te sit. Hulle gaan van die standpunt uit dat die handeling of metode van daardie besprenkeling het deurgegaan van die Ou Testament na die Nuwe Testament . Kyk, in die Ou Testament waar jy besprenkeling kry, wat baie gebeur het, is dat wanneer daar offerandes gebring is, is die altaar natgespat met die bloed. Die offers in die Ou Testament, die bloed wat daar gevloei het en wat daar ook besprenkel is (en somtyds is die bloed ook net daaroor gesmeer, ‘n mens kan amper se geverf), dit het vir die mense wat dan teenwoordig was, gesimboliseer dat hierdie dier .gesterf het.• in die Ou Testament was die loon van die sonde die dood as jy wil versoening hê, dan moet daar gesterf word om daardie oortreding te versoen en daarom het hulle die dier geslag en geoffer en die dood wat plaasgevind het, het die versoening dan gesimboliseer. Hulle het wel verstaan dat God dit vergewe, maar hierdie handeling het dit vir die mense sigbaar voorgestel en dan het hulle besprinkeling toegepas. Maar daardie was nie ‘n doop nie dit was offerandes vir vergifnis van sondes.

  KV: Maar dit is die punt wat ek verstaan wat gemaak word: jy besprinkel die kind met water. Ons doen dit nie meer met bloed nie, maar jy besprinkel die kind en daarom word die kind se sonde nou afgewas, of hy word geheilig, of wat ook al.
  JPL: Ek dink nie mens kan dit met die offers verbind nie, want die gedagte dat die kind gereinig word, die kom van ‘n ander rigting. Dit kom onder andere uit daardie voor-Christelike dooppraktyke, want, soos ek netnou gesê het, die Jode het in die tyd voor die Nuwe Testament en ook ten tye en daarna wel die doophandeling geken, maar die doophandeling was nie net ‘n Christelike of Joodse gebruik nie. Baie van die ou volke het dope gehad. Nie net die Grieke en Romeine nie, maar ook die omliggende volke van die Jode het dit gehad. Jy het dit in Egipte gekry, in die Egiptiese godsdiens, byvoorbeeld; ook die Persiese godsdiens het ‘n doopseremonie gehad. Kom ek noem nou maar een van hulle: In Egipte het hulle die bul geslag oor ‘n stellasie waarin die een wat nou tot die lsisdiens toetree, gereinig moet word en dan het hy onder die stellasie gestaan en hulle slag ‘n bul daar wat krag gesimboliseer het en dan drup die bloed op die persoon af en dit reinig hom van sy vorige lewe en nou is hy geskik om die godsdiens te betree. Hierdie handelinge het met ander woorde reiniging gesimboliseer. En as die Jode iemand gedoop het, hulle noem dit die proselietedoop; die proseliet was ‘n nuwe bekeerling – dan het hulle hom gewoon in water gedoop.
  Toe die Christelike doop gekom het, of laat ek liewers sê toe Johannes die Doper gedoop het, het hy vir die mense gesê hulle moet hulle bekeer van hulle verkeerde wee. Dit is ‘n doop wat nie heeltemal dieselfde inhoud gehad het as wat die Christelik doop het nie, maar dit sluit nog by die Joodse tradisie aan julle moet julle lewens verander en kom hier dat ek julle doop. Daardie doop wat hy in die Jordaan met die mense gedoen het, het ook gesimboliseer dat hulle nou ‘n nuwe lewe wil ingaan. Van die lewe wat hulle ingaan, het hy gesê: “Daar is die Lam”, dus moes hulle Hom nou volg.
  Maar die Christelike doop het dan eers in werklikheid begin toe Jesus dit as opdrag gegee het. En omdat hierdie gedagte van reiniging uit die tradisie sterk met die doop geassosieer is, is dit vanselfsprekend dat dit ook ‘n faktor is wat amper ongevraagd oorgedra is na die Christelike doop toe.

  Daar is in die Nuwe Testament , in Titus, wel sprake van gereinig met die waterbad van die wedergeboorte. Dus was reiniging ‘n faktor, maar deur wedergeboorte en nie deur doop nie dit was nie in die Christelike doop in die Nuwe Testament die hooffaktor nie. By daardie dooppraktyke was besprenkeling heeltemal onbekend. Hulle het nie mense wat gedoop is, besprenkel volgens die metode wat jy die bloed op die altaar besprenkel het nie.

  Kom ons vat net so ‘n oomblik dan kyk ons wat het gebeur in die vroeë Christelike kerk deur te kyk na wat die praktyk was soos dit blyk uit die geskrifte van die kerkvaders en hul vroeë gemeentes. Soos ek gesê het, is dit ‘n omvangryke literatuur en daar is baie, baie materiaal daarin wat oor die doop handel. In hierdie geskrifte word detail beskrywings gegee van doopgeleenthede , wat daar gebeur het, van mense wat Christene wou word en hoe hulle onderrig en ingelei is in die kennis, dat hulle presies moes weet wat hulle doen. Dat hulle belydenis van hulle geloof moes aflê en as die voorgangers dan nou oortuig was dat hierdie mense se geloof eg is, dat hulle dit werklik bedoel, dan het hulle gesê: nou goed – dan kan julle gedoop word. In die vroeë kerk is mans en vrouens apart gedoop, want die persoon is nakend gedoop. Jy het ook ‘n aparte doopkamer gehad vlakby die kerk. Soms is daar ook riviere, baddens, damme gebruik .

  Wat ek nou vertel, is wat letterlik in die geskrifte staan; dit is nie goed wat jy aflei uit wat geskryf staan nie. Jy staan by die water en dan sê die voorganger: “Glo jy in God, die Vader? Glo jy in Jesus Christus en glo jy in die Heilige Gees? En elke keer as hy dit gesê het, het hy die persoon onder die water gedruk.

  As Petrus nou sê julle is met die bloed besprenkel, is dit maar ʼn simboliese uitdrukking om te sê: maar toe julle gedoop is, nadat julle geglo het in Christus, het Christus se versoening ook vir julle versoening gebring en is julle gereinig van julle sondes, maar dit kom nie magies deur daardie besprenkeling nie. Waarom het hulle die mense nakend gedoop? Dit was deel van die simboliek. Jy het na die bad toe gegaan, met al jou klere aan en dan trek jy dit uit en dit het jou ou lewe voorgestel die ou mens word nou hier afgelê en dit word dan verwyder. Jy kry nie weer daardie klere nie. Dit word vernietig. En dan gaan jy deur die water en as jy anderkant uitkom, kry jy nuwe klere. Dan is jy nuut beklee met Christus. Dieselfde simboliek: Beklee julle met Christus. Trek Christus nou as julle nuwe klere aan. Dan het hulle die nuwe klere aangetrek en baie kere het hulle nog die mense met olie ook gesalf, wat weer ‘n teken was van die uitdryf en die verbanning van die mag van die duiwel oor jou lewe. Direk daarna is hulle dan na die kerk toe; dan het die mans en vrouens weer saamgegaan en daar het hulle nagmaal gevier. Hulle het die dood van Christus gedenk en gesê: dit is hierdie dood, hierdie sterwe van Christus – Romeine 6 – wat die werklike inhoud is van die simboliek wat hulle nou daar uiterlik met hierdie tekens gedoen het, is. En dit is doop.

  In jou hele Nuwe-Testamentiese tydperk en tot omtrent 300 n.C. was dit die algemene praktyk. Dus as jy in daardie ouer geskrifte die woordjie doop kry, moet jy verstaan dit is wat gebeur het. Daar was nooit in daardie ou geskrifte die geringste, maar die geringste toespeling op goed soos verbond en besnydenis en besprenkeling nie.

  KV: En kinders?

  JPL: Kinders is wel gedoop as hulle belydenis van geloof afgelê het; as hulle die hele proses deurgegaan het. Daar was nie ‘n ouderdomsbeperking nie.
  KV: Nou waar kom die dooppraktyk vandaan soos wat dit vandag in die Gereformeerde kerke toegepas word?

  JPL, Dit is ‘n later ontwikkeling. Hierso so 300 n.C. het dit gekom en ek sal
  nou-nou meer daaroor vertel. Ek wil nog net iets hier byvoeg: as ‘n mens nou
  gaan na die Nuwe Testament en jy wil in die Nuwe Testament ‘n teks of ‘n

  passasietjie kry wat kinderdoop of babadoop as onderwerp het, sal jy niks
  kry nie. Dit kan nie daar staan nie, want in die tyd toe hierdie Nuwe-Testamentiese boeke geskryf is, het dit nie bestaan nie. Drie eeue nadat die Nuwe Testament geskryf is, het daardie gebruik om babas te doop, eers gekom. Hulle het nooit voor die tyd dit gedoen nie. Dit is my hele dispuut met baie van die teoloë. Dis wat ek altyd sê: Julle het nou ‘n sisteem en julle wil dit graag regverdig uit die Nuwe Testament uit. Hoekom is julle nie net doodgewoon eerlik en sê dat dit ‘n later ontwikkeling in die kerk is nie? As die kerke wat babatjies wil doop net wil erken: Ons volg ‘n later ontwikkeling in die kerk na, dan is hulle ten minste eerlik.

  Die Hervormde Kerk het vir Gert Pelser gevra om ‘n stuk oor die doop vir hulle te lewer. En hy sê dit daar uitdruklik.
  Ek het ‘n afskrif van sy verhandeling by hom gekry. Hy sê baie duidelik: daar is geen gegewens in die Nuwe Testament waarmee jy kan bewys dat die verbondsdoop bewys kan word nie. Dit is net nie daar nie.
  KV: Is die babadoop dus ‘n oorerwing direk van die Katolisisme?

  JPL: Ja, ‘n mens kan dit uit die geskiedenis baie duidelik sien.
  KV: Sê u dus dat die doop van babas uit die Roomse kerk kom?
  JPL: Ja, onteenseglik. Soos ek netnou gesê het, was die afwas van sondes by die Jode, maar ook by al die heidense godsdienste, die hoofklem van die doop. Dit was ‘n belangrike ding vir die mense van destyds en geleidelik het hierdie reiniging as’t ware op die voorgrond gekom Die simboliek van sterwe en opstaan het ongelukkig in die bespreking van die doop bietjie na die agtergrond verskuif. Toe het mense begin glo as jy reg gedoop is, dan is jy reg, dan is jy gereinig.
  KV: Een van die skrifte wat gebruik word deur die Gereformeerde teologie om bevestiging te verleen aan die doop van kinders is die gedeelte in Kolossense 2:11-12. Het dit enigiets met die doop te doen?

  JPL: Niks. Hulle lees dit nie reg nie. Hulle moet net lees wat daar staan. Want daar sê Paulus: “Julle is besny,” en hoekom sê hy vir hulle hulle is besny? Die agtergrond daar ken ons goed. In die gemeente was Jode en nie-Jode en die Jode het hulle uitgespreek oor die klomp heidene wat nou Christene word, maar hulle is nie besny nie; hulle moet ook besny word. Kyk vir Paulus. Hy het vir Timotheus besny toe hy vir die Jode gaan preek het, want hulle sou hom net nooit daarsonder aanvaar het nie. So Paulus het maar ‘n bietjie toegegee aan hulle druk. Maar hy sê hier: in werklikheid is julle besny. Julle is besny met die besnydenheid van Christus. Julle is besny met die besnydenis van die hart. Die geloof is julle besnydenis. Want dit is hulle geloof in Christus wat hulle tot die volk van God maak. Vir Israel was die vleeslike besnydenis ‘n teken dat hulle God se volk is. En dan sê hy daar in Kolossense 2:12: Julle is besny, nie met die besnydenis van die vlees nie, maar met die besnydenis van die Christus. Dit is die bekering; dit is die geloof.

  KV: Hy gaan dan verder deur ‘n verband te lê met wat hy noem: “begrawe deur die doop” . Nou sien die Gereformeerde teoloë dit dat die besnydenis as ‘t ware deur die doop kom. Daarom word daar ook duidelik in die belydenisskrifte gesê dat die doop het in die plek van die besnydenis gekom, al is daar nie een eksplisiete Skrifgedeelte om dit mee te staaf nie.

  KV: Dan is daar die geval van die twee families: die familie van die purperverkoopster en die familie van Kornelius. Hulle sê daar is wel babas in daardie tyd gedoop, want die oomblik toe die ouers, Kornelius in die een geval en Lydia in die ander geval, tot die geloof kom en Jesus aanneem, is alma! gedoop.

  JPL:.Maar die vorige vers sê: Hulle het almal die prediking aangeneem .

  KV: So u sê dat daar nie babas by kon gewees het nie, want hulle kan nie die prediking aanneem nie?

  JPL: Dis reg. Daar staan: Hulle het almal die woord aangeneem. ‘n Baba sou dit nie kon aanneem nie. Nou kan iemand sê: sê nou maar daar was nou een babatjie daar en die res het Hom almal aangeneem en nou sluit hulle maar ook die babatjie daarby in. Dan sal ek daarop antwoord: hoekom het dit dan 300 jaar geduur voordat hulle begin het om babas te doop en hoekom het dit so lank geneem voordat die doop ‘n geskilpunt in die kerk geword het? As hulle van die begin af babas gedoop het, hoekom sou hulle later die vraag gehad het: wat word van die babatjies wat sterf wat nie gedoop is nie? So die hele geskiedenis is daarteen dat daar babas by kon gewees het. Maar ek beroep my direk op die woorde: hulle het almal geglo.

  KV: Kom ons kyk nou na ‘n ander situasie. Ons is nou wedergebore – ek en my vrou. Wat is die situasie nou met kinders wat nog tot hulle verstand moet kom om Christus aan te neem?

  JPL: Daar is Rorneine 2 deurslaggewend vir my. Vers 6: God vergeld elkeen sy dade. En in vers 11 herhaal hy dit: God trek niemand voor nie. En ek glo so oor hierdie klein babatjie wat te sterwe kom: dit is God wat daar oordeel. En omdat ek weet dat God regverdig oordeel, weet ek God sal nie daardie babatjie iets kwaads toereken nie. Maar dit is die ouers se verantwoordelikheid om, wanneer hierdie kind tot sy verstand kom, die evangelie te bring en as die kind dan Jesus aanneem, dan is hy gered. Selfs ‘n klein kindjie kan dit doen. En of hy dan dadelik daar gedoop word of later, maak nie saak nie, want die doop is ‘n belydenis in die openbaar. Die doop maak hom nie ‘n kind van God nie. As ‘n mens aan die ander kant wil sê: ek aanvaar nie dat God regverdig sal oordeel nie en hierdie kind kwaad nie sal toereken nie, dan is dit wat hulle gedoen het: hulle het ‘n wetjie gemaak en die kind gou gedoop en nou sê hulle (eintlik vir God): Jy kan maak net wat Jy wil, hy is klaar gedoop. Dit is mos Godslastering.

 49. Daar is heelwat sake genoem wat ek graag wil aanspreek maar nie almal het met die doop te doen nie en sommigge het ook nie te doen met wat die Bybel oor die doop sê of nie sê nie, en ek hoop na dié skrywe kan ons van die sake afstap en gesels oor wat die Skrif ons wel van die doop leer of nie leer nie.

  Ek begin met die maklikste eerste en dit is die sake waarvan die feite vrylik beskikbaar is dus wat met die feite strook is die waarheid en wat nie daarmee strook nie is versinsel
  .
  Die Erasmus teks (1538) is die Griekse grond teks wat gebruik was vir die vertaal van die ou Afrikaanse vertaling dit is dan ook die grondteks vir al die vertalings gemaak deur die gereformeerde kerk sedert die reformasie tot om en by 1980. Die Erasmus teks is vol byvoegings en foute wat die resultaat is van meer as duisend jaar se kopieëring, sommige dele waarvoor hy nie `n griekse grondteks gehad het nie het Erasmus uit die Latynse Vulgaat in grieks oorgesit. Maar God bewaar Sy Woord en met al die foute en byvoegings van die Erasmus teks kom die Evangelie steeds duidelik deur, dit is nie net die woorde wat ons lees nie maar die werking van die Heilige Gees wat God se Woord aan ons verduidelik. Sedert die begin van die 20ste eeu en veral sedert 1940 het `n magdom van 2de tot 4de eeuse manuskripte beskikbaar geword waaruit daar `n nuwe grondteks saamgestel is. Die ruggraat van die nuwe grondteks is Codex Vaticanus en Codex Sinaiticus beide van circa 350AD en manuskripte wat die akuraatheid van hierdie twee bevestig gaan sover terug as 130 AD dus 1400 jaar ouer as die Erasmus teks en vanuit `n tyd waar die oorspronklike boeke van die Nuwe Testament of eerste generasie afskrifte daarvan moontlik nog bestaan het. Verder is daar onder hierdie manuskripte vele nie Bybelse manuskripte in Koine (die Grieks van die Nuwe Testament) wat gaan oor die die algemene leefwyse van die mense van die tyd en dit het ons verstaan van die Koine dialek ingrypend verbeter teenoor voor 1940. Vanaf die 1950’s het daar hersienings begin verskyn (Revised Standard Version, 54 Afrikaanse vertaling) en vanaf die 1980’s volledige nuwe vertalings, in geen van hierdie nuwe vertalings sal jy enigge van die “weglatings en verdraaings” kry nie – ek is nie bewus van enigge byvoegings nie. Die “weglatings en verdraaings” moes dus nooit daar gewees het nie. Enige vertaling van die Nuwe Testament wat die nuwe grondteks gebruik (soos die nuwe Afrikaanse vertaling) lewer `n weergawe wat waarskeinlik so na aan die oorspronklike is as wat ons ooit sal kom. Dit is dus die Ou Afrikaanse vertaling wat byvoegings en foute het as gevolg van die grondteks waaruit dit gemaak is en nie as gevolg van die vertalers se onkunde of oneerlikheid nie. Om te beweer dat die Ou Afrikaanse vertaling van die Nuwe Testament meer akuraat is as die Nuwe Afrikaanse vertaling s`n strook nie met die feite nie, ek stel voor u gaan vors bietjie na oor hoe God Sy Woord vir ons bewaar het deur al die eeue,(meer as 3300 jaar sedert die Pentateug geskryf is) dis amper net so `n wonderlike verhaal as die Evangelie self.

  Die feite oor die doop van babas, doop met besprinkeling, en die verstaan dat die doop in die plek van die besnydenis gekom het en ook `n teken van die nuwe verbond is in die vroeë christen gemeenskap is as volg: Tertolianus (145/60 – 220/25 AD) is die oudste betroubare bron van inligting wat ons het oor die doop na die evangeliese tydperk (die dedatche kom van 70 AD dus nog binne die evangeliese tydperk wat van ongeveer 30AD tot 90AD strek) en Tertolianus beskryf die kinderdoop as `n goed gevestigde gebruik wat van die apostels af kom al het hy self `n probleem daarmee. Tertolianus beskryf ook beide die doop deur ingaan in die water en die doop met besprinkeling, hy beskryf die doop deur te sê: “met groot eenvoud, sonder aansit of uitsonderlike voorbereiding, en laastens kosteloos, word `n mens in water gedoop, en saam met die uitspreek van `n paar woorde, besprinkel, en verrys weer, nie veel (eintlik geensins) skoner”. Dan sê hy ook dat al is hy oortuig dat al Jesus se dissipels deur Johannes gedoop is, is daar mense wat beweer dat hulle deur Jesus self gedoop is toe Petrus op die water probeer loop het, en volgens diegene het Petrus voldoende in die water weggesak en is die op die boot voldoede besprinkel deur die sproei wat die stormwind oor hulle gewaai het. Dus was die kinderdoop sowel as twee vorms van doop, beprinkel en ingaan in die water lank voor 200AD gevestigde gebruike onder Christene en nie eers van 300AD af nie. Tertulianus was goed bekend met `n magdom christen werke van die tyd van die Apostels tot met sy dood erens tussen 220 en 225 AD en noem twee van die Apostels se dissipels, Polycarpus, dissipel van Johannes en Clemens dissipel van Petrus.. Engelse vertalings van die skrywes van Tertolianus is vrylik op die net beskikbaar, soek onder “Tertullian on baptism / infant baptism. Cyprian een van die ou kerk vaders (Ante-Nicene Fathers) wat oorlede is in 258 antwoord `n vraag oor of daar nie liewer gewag moet word tot die agtste dag voor babas gedoop word eerder as die gebruiklike doop op die tweede of derde dag na die geboorte nie. So behalwe vir die doop van babas wat volgens die kerkvaders van die Apostels afkom, was die doop in die plek van die bersnydenis in circa 200AD `n gevestigde geloof. Justinus (Justin Martyr) leer dat alle mense het die kappasiteit vir die geestelikke besnydenis deur die doop, en insinueer dat hy self as baba gedoop is, en so ook Polycarpus en sy leerling Irenaeus sê dat die Apostel Johannes geleer het dat Jesus self deur al die stadia van menswees gegaan het sodat Hy almal kan reinig en verontskuldig, almal wat deur Hom wedergebore is vir God, suigelinge, kinders, seuns, jong mense en volwassenes. Dan is daar nog Hippolitus en Oregeanus wat ook getuig dat die doop van babas van die Apostels af kom. Hierdie mense het gelewe in die tyd 82 tot 250 AD Google maar Ante-Nicene Fathers. Ek beskou die getuienis van iemand wat self in die tyd geleef het as veel betroubaarder as iemand van 1800 jaar later

  Die feit is dat van die tyd van die Apostels tot vandag doop Christene hul babas en doop Christene ook met besprinkeling en verstaan Christene net soos die Jode dat die doop in die plek van die besnydenis gekom het, die water doop is die uiterlike teken van die geestelike besnydenis vir ons deur Christus gegee. Om te beweer dat dit eers heelwat later – 300 of 400 AD ontstaan het strook nie met die feite nie en is versinsel.

  Die feit dat daar in die Nuwe Testament nie gepraat word van babas wat gedoop is nie sluit nie babas uit nie. Toe Jesus die nagmaal ingestel het was daar geen vrouens teen woordig nie en nerens lees ons dat vrouens by nagmaal ingesluit was nie. Om te sê dat hulle nagmaal gevier het waar hulle bymekaar gekom het sou ook nie noodwendig vrouens ingesluit het nie want volgens die Joodse tradisie sou die mans appart vergader het. Tog sal niemand dit waag om te sê dat vrouens nie nagmaal mag gebruik nie! Die rede is dat die nagmaal in die plek van die Pasga gekom het, en die Pasga het mans vrouens en selfs kinders ingesluit – vandat hulle oud genoeg is om te kan vrae vra. (En ja, in die NG kerk neem ons kinders deel aan die nagmaal vandat hulle oud genoeg is om daaroor vrae te vra.) Omdat die nagmaal baie soos die pasga was was dit ook nodig dat daar duidelik gesê word dit is `n teken van die nuwe verbond en nie die ou verbond met Israel waarvan die pasga `n teken was nie.

  Met die doop is dit egter anders,omdat dit uit die staanspoor gekoppel word aan die deel van die Abrahamietise verbond wat gaan oor die vergifnis van sondes vir die wat glo soos wat Abraham geglo het, die kern van die nuwe verbond, en soos voorspel deur die profete saamval met die koms van die Mesias, is dit duidelik deel van die nuwe bedeling. Verder verskil die doop soveel van die besnydenis dat dit nie maklik as wets onderhouding gesien kon word nie al het dit elemente van Moses se wette soos bv. die gebruik van vars of rein water.

  Die Jode het verstaan dat die doop in die plek van die besnydenis gekom het en omdat slegs mans besny was word daar spesifiek genoem dat mans en vrouens gedoop word (Hand. 8:12 en 16:15) dit was ook nie nodig om vir die jode te sê om hulle kinders te doop nie, dit was net so logies as dat vrouens nagmaal moet gebruik want die kinders word nou nie meer besny nie (Hand. 21:21) Cyprian een van die ou kerk vaders (Ante-Nicene Fathers) wat oorlede is in 258 antwoord `n vraag oor of daar nie liewer gewag moet word tot die agtste dag voor babas gedoop word eerder as die gebruiklike doop op die tweede of derde dag na die geboorte nie. Die verband tussen die doop en besnydenis was dus toe al erken.

  In die Joodse tradisie was vrouens ook nie toegelaat om mans te leer nie daar oor word daar van christen vroulike predikante gepraat (Hand. 18:26 en 21:9, en ook Timoteus se ma en Ouma) ook in ander kerk ampte was vroue nie toegelaat nie daaroor lees ons van vroulike diakens (Hand. 16:1 en 1Tim. 3:11) en vroulike ouderlinge (amp van die weduwee; 1Tim. 5:9)

  Vrae vir die wat die die kinderdoop teenstaan.

  As die kinder doop nie van die apostels af kom soos die kerkvaders sê nie, waar kom dit dan vandaan? (Polykarpus se doop as kind word geplaas in 82 AD)

  Waarom is daar geen protes oor die geldigheid van die kinderdoop uit die vroeë kerk nie? (Tertolianus het nie die geldigheid van die baba doop bevraagteken nie sy probleem was oor sonde wat gepleeg word na `n persoon se doop – hulle het geglo dit was nie vergewe nie)

  Waar in die Skrif word die doop van babas of kinders verbied?
  Hoe is dit dat God in die Ou Testament Sy beloftes toesê aan en verbonde maak met groepe wat kinders en suigelinge insluit maar in die Nuwe Testament word kinders uitgesluit?

  Waar in die Skrif word daar `n ouderdoms perk vir die doop gegee? Selfs al was daar `n spesifieke ouderdom waar iemand se geloof volwassenheid bereik, hoe bepaal mens dit? Groei ons nie maar deurentyd in die geloof nie? Wanneer is geloof volwasse genoeg vir doop en wanneer nie? Wie kan dit beoordeel? Waar in die Skrif is daar `n voorbeeld van so `n geval van iemand wat in `n Christen huis opgegroei het en as volwassene eers gedoop is?

  Waar in die Skrif staan dit dat Kinders vry is van die effek van die sondeval net oor hulle nie oud genoeg is om te glo nie (Die hele skepping is vervloek as gevolg daarvan; Rom.8:19+20 en God sê self in Rom. 9:11 – 13 Toe haar kinders nog nie gebore was nie en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê: “Die oudste sal die jongste dien.” Daar staan ook geskrywe: “Vir Jakob het ek liefgehad, maar vir Esau het Ek gehaat.” Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing.)

  1 Korintiërs 7: 14 Die ongelowige man is by God aanneemlik deur die band met die gelowige vrou, en die ongelowige vrou is by God aanneemlik deur die band met die gelowige man. Anders sou julle kinders heidene wees, maar nou behoort hulle aan God. (54 v. want anders sou julle kinders onrein wees maar nou is hulle heilig.) Hierdie skrifgedeelte sê duidelik nie bloot dat die kinders nie buite egtelik is nie, maar hulle behoort aan God en dis die werking van die Heilige Gees (Efesiërs 1: 13+14, 4: 30, 2 Korintiërs 1: 21 + 22) en die water is die uiterlike teken daarvan – hulle is heilig, weereens die werking van die Heilige Gees en die water is die uiterlike teken daarvan. (Efesiërs 5: 25 – 27)

  Wanneer Petrus in Hand.2: 39 sê: “Wat God belowe het is vir julle en vir julle kinders” bedoel hy beslis hulle nagaslag, maar hoe op aarde sluit dit die kinders wat reeds vir hulle gebore is en nog klein is uit?

  Boeta sê: “die handoplegging kom reeds in die Ou Testament voor en gaan net voort in die Nuwe Testament. Handoplegging is om te seën, om vir siekes te bid en om die doping in die Heilige Gees te ontvang ens. ens. die voorbeeld wat jy gebruik vir handoplegging is nie die volle waarheid nie. Jy sê ” en die handoplegging was deel van die water doop waarna die gedooptes die Heilige gees ontvang het.” Jy ontvang nie die Heilige Gees by handoplegging na die doop nie, jy het reeds by wedergeboorte die Gees t.o.v redding ontvang. Die handoplegging in die Woord wat na die doop gedoen is was vir die Doping in die Heilige Gees.”
  Alhowel die Heilige Gees slegs eenmaal uitgestort is, is doop met, ontvang van of vervul met die Heilige Gees verskillende terme vir `n ander gebeurtenis en dit is wanneer die Gees van God en Christus vir die eerste keer besit neem van `n persoon. By die handoplegging wat met die doop geassosieer word gebruik die skrif egter die terms van “ontvang”, “vervul” en “op hulle gekom” maar nooit “met die Heilige Gees gedoop” nie

  Hand 8:14 – 19 Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Dié het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie; hulle was net in die Naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang as die Apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied en gesê: “Gee my ook hierdie bevoegdheid sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige gees kan ontvang.”

  Hand 9: 17+18: Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê:”Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was,het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige gees vervul word.” Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop, en hy het geëet en sy kragte herwin.

  Hand 19: 2 en 5+6: Daar het hy `n groepie gelowiges gekry vir wie hy gevra het: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?……. Toe hulle dit hoor het hulle hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê. Toe het die Heilige Gees op hulle gekom, …

  Ek volg hierdie skrywe met nog `n paar kort sake – Chris Pienaar

 50. Ek dink dit is nodig op die punt om net weer uit te spel wat die gereformeerde en ook my siening van `n sakrament is, en dit is: `n sakrament is `n sigbare teken wat van God kom om die waarheid en sekerheid van Sy beloftes aan ons te bevestig sodat wanneer ons daaraan deel het of dit gebruik volgens God se opdrag ons geloof versterk word. Dit verskil drasties van die Roomse siening wat magiese kragte aan die sakrament self toedig. Dus die doop en die nagmaal red nie, dit versterk ons geloof , dit is God se getuienis dat Hy ons red, ons sondes vergewe, die ewige lewe gee, omdat ons glo in die Seun van God. (1Joh.5:6-13)

  Ek is bevrees die onderhoud met prof. Jannie Louw is uiters verdag, dis hoogs onwaarskeinlik dat iemand wat sê dat hy die ou kerkvaders ( Ante-Nicene Fathers) bestudeer het nie bekend sou wees met Tertolianus nie (Tertullian of Carthage). Verder is dit sinneloos om die siening van mense wat duidelik sê dat hulle van die gereformeerde siening verskil se opinies as gereformeerd voor te hou veral as hulle soos met Prof. Louw stellings maak wat maklik as feitelik verkeerd kan bewys word, soos dat die baba doop en besprinkeling doop eers in die vierde eeu ontstaan het terwyl Tertolianus beide as gevestigde gebruike in die tweede eeu beskryf en Polykarpus se doop as kind word geplaas in 82 AD. (Google maar self Tertolian on infant baptism en ook Polycarp) Verder as die prof dan wel so maklik kan lieg oor geskiedkundige feite, hoe kan mens enige iets wat hy sê ernstig opneem?

  Wanneer mens uit die skrif aanhaal moet jy dit ook gramattikaal korek doen, daar is nie `n enkele plek in die Skrif wat praat van in water of in die Heilige Gees doop nie dit is altyd met water of met die Heilige Gees (verdraai die Skrif vir eie denominale siening ?)

  Die Skrif sien die doop as een, want wanneer daar net van doop gepraat word in assosiasie met die vergifnis van sondes, dui dit op beide die sigbare doop met water en die onsigbare werking van die Heilige Gees, en wanneer na hierdie onsigbare werking van die Heilige Gees verwys word as doop met die Heilige Gees, vereniging met Christus, wedergeboorte, besnydenis van Christus, bly die sigbare bewys van die onsigbare werking steeds die doop met water, selfs al word daar in ander terme daarna verwys soos “gereinig met die water en die woord”. Jesus self praat van die doop as een, Toe Petrus meer as net sy voete gewas wou hê antwoord Jesus hom: “Hy wat gewas is (Gebad het – 83 vertaling), het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein; en julle is rein, maar nie almal nie. Want Hy het geweet wie Hom sou verraai. Daarom het Hy gesê: Julle is nie almal rein nie. (was, bad en rein sinspeel hier op die doop. Judas was net soos die ander dissipels deur Johannes gedoop maar het nie geglo soos die ander nie.) Jesus sê dus dat die uiterlike teken en die innerlike bekering is `n eenheid, maar sonder die innerlike bekering is die uiterlike teken net `n onvervulde belofte.
  Selfs in die Profete word die water en die Gees saam genoem; Esegiël 36: 24 – 28 Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaar maak en julle na julle land toe bring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgodery. Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom.
  Dus wanneer Paulus praat van “deur die doop” of “dit het by die doop gebeur” bedoel hy die seremonie met water wat hulle kan onthou sowel as die werking van die Gees wat daarmee saamgaan.

  Die Skrif is duidelik dat die doop God se getuienis is (1 Joh. 5: 6 – 13, Mat. 21: 24 – 26, Mark. 11: 29 – 32, Lukas 20: 3 – 6 ), maar waar staan dit dat die doop die dopeling se getuienis is?

  As die vele profesieë van `n reiniging van die gemeente of volk van die Here in assosiasie met die koms van die Mesias, nie van die doop is nie, van wat is dit dan? [Jeremia en Esegiël noem die terugkeer, die nuwe verbond en die volksreiniging (Jer. 32: 36 – 41; 33: 7 + 8, Eseg. 37: 21 – 28). Esegiël en Joël praat albei van ‘n volksreiniging voor die uitstorting van die Heilige Gees (Eseg. 36: 24 – 28, Joël 2: 16 + 28). Jesaja praat van die oorblyfsel in Sion wat gereinig sal word en noem die Heilige Gees (Jesaja 4: 3 + 4) en Sagaria praat van `n fontein wat reinig met die koms van die Mesias (Sag.13: 1,).] Esegiël en Sagaria sê dit is water wat vir die reiniging gebruik sal word.

  Die meeste gelowiges stem saam dat die water doop `n uiterlike teken is vir `n innerlike bekering, maar wat van al die ander aksies van die Heilige Gees waarvoor dit `n uiterlike teken is, soos wedergeboorte (Titus 3:5), Eenwording met die liggaam van Christus waardeur ook toegang tot die volk van God en die verbond met en beloftes aan Abraham verkry word (Galasiërs 3: 26 – 29, Kol. 2: 11+12), Simboliese reiniging van sonde (Johannes 3: 25 + 26, Efesiërs 5: 25 – 27, Handelinge 22:16), God se getuienis ( 1 Joh. 5: 6 – 13, Mat. 21: 24 – 26, Mark. 11: 29 – 32, Lukas 20: 3 – 6 ). Behoort die manier waarop ons doop nie ook iets hiervan te versimboliseer as ook van die ander geestelikke aspekte van die Evangelie, soos salwing deur die Heilige gees (1 Johannes 2: 20 + 27) en verseëling as eiendom van God (2 Korintiërs 1: 21 + 22, Efesiërs 1: 13+14 & 4: 30) en wy as priesters (Jer 33: 17 – 22, 1 Petrus 2: 5 + 9, Openbaringe 1: 5 + 6 & 5:9 + 10). In die Bybel word besprinkeling vir ons deur God gegee as `n metode waarop elkeen van hierdie aspekte verbeeld kan word, hoekom sal ons dan God se getuienis totaal gebrekkig verbeeld op `n manier wat Hy nie vir ons gegee het nie?

  Ek volg hierdie skrywe met net een saak – die verband tussen die nuwe verbond en die doop
  Chris Pienaar

 51. Die saak van die verbonde, die pasga en nagmaal , besnydenis en doop is nie losstaande elemente van die Evangelie nie en alles wat ons omtrent die evangelie van Jesus Christus in die Nuwe Testament lees word in die Ou Testament voorspel. Direk na Sy opstanding begin Jesus al by die Emmausgangers om hierdie voorspellings duidelik te maak en doen dit vandag nog deur die werking van die Heilige Gees. 2Kor. 3: 14 – 18: Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees, maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in Hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar `n sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die Skrif egter: “Elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem.” “Die Here” beteken hier “die Gees”, en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Ons almal weerspieël die Heerlik van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.

  Ek sien dat die kommentaar deur Ben Biggs geplaas is nie sy eie nie maar die van `n Johan Wahl wat geskors is as NG leraar nadat hy homself weer laat doop het, hy sal natuurlik ontken dat hy `n tweede keer gedoop is want sy eie doop toe hy nog `n baba was, beskou hy waarskeinlik soos die Annabaptiste as `n niksseggende seremonie, (ek neem aan dat hy wel as baba gedoop was anders sou sy doop as vowassene geen probleem gewees het nie en hy moes gedoop gewees het anders sou hy nie gelegimiteerd kon word as NG leraar nie). Soos voorheen gesê is ek van oordeel dat indien iemand wat beleidende lidmaat van `n gereformeerde kerk is, besluit dat sy openbare beleidenis van geloof (en leraars doen dit ten minste twee keer), vals was, moet die persoon eerlik genoeg wees om self die denominasie te verlaat, veral `n leraar want hy sê mos nou vir sy werkgewer dat hy nie meer bereid is om sy werk te doen soos hy vantevore belowe het, nog erger as leraar sê hy vir die Here dat hy nie meer bereid is om die gemeente wat aan hom as leraar toevertrou is volgens die Woord van God te leer nie maar volgens sy eie siening. Ek gaan nou van Johan Wahl se stellings vat om te wys dat sy sienings nie in lyn met die Woord van God is nie.

  Stelling (van Johan Wahl en esensieël ook van prof. Jannie Louw )
  “Waarmee ek my egter glad nie kan vereenselwig nie, is dat daar ‘n direkte lyn getrek word vanaf die verbond en die besnydenis in die Ou Testament na die doop in die Nuwe Testament. Ek vind niks in die hele Skrif om so ‘n “sprong” te regverdig nie.” & “Maar nêrens in die Skrif word gemeld dat die doop ‘n teken van die verbond is nie; nêrens word verbond en doop in dieselfde konteks gebruik nie – daar is selfs nie ‘n enkele vers waarin beide woorde gelyktydig voorkom nie.”

  Hiermee ontken hulle die bestaan van vier van Paulus se Briewe, Romeine, Galasieërs, Efesiërs en Kolosense, al haal hulle daaruit aan verstaan hulle duidelik nie dat hierdie vier briewe elkeen op sy eie manier die belofte wat God aan Abraham met `n verbond bevestig het, en die besnydenis as teken voor gegee het, direk met die doop in verband bring nie.

  Die Jode was bekend met die idee van die besnydenis van die hart, (Deut. 10: 16 Jeremia 4:4 beide in 54 vertaling, die 83 vertaling praat van “wy”en “ontrou” , nie verkeerd nie maar `n interpretasie, die hebreeus sê “besny”en “onbesnedenheid”) en hulle was ook bewus daarvan dat hierdie toewyding deur die Heilige Gees bewerkstellig word (Eseg. 36: 26 – 28 en Joël 2: 28 + 29). Verder was die Jode ook bewus daarvan dat die doop (Volks reiniging) die uiterlike teken van die nuwe bedeling sou wees, (Eseg.36: 25, Joël 2: 16, Johannes 3: 25 + 26) spesifiek die belofte aan en verbond met Abraham dat God die sondes vergewe van die wat glo (Lukas 1: 67, 70 – 72, 76 + 77 en 3:7+8, Mat 3:7 – 9, Johannes 1: 19 – 34, ). Daaroor word die nie Jode wat die Heilige Gees ontvang in Hand. 10: 44 – 48, gedoop want hulle het mos nou die besnydenis van die hart ontvang, en ook die vraag omtrent die ontvang van die Heilige Gees en watter doop in Hand. 19:1-7.

  In Rom. 2: 28 + 29 praat Paulus van die ware besnydenis wat deur die Heilige Gees gedoen word. In Rom. 3:21 – 4:12 verduidelik Paulus dat die vryspreek van sonde deur God gedoen word vir die wat glo soos wat Abraham geglo het, en dat die besnydenis as teken vir Abraham gegee is na die belofte en verbond van God sodat ook mense wat nie besny is nie deur God vergewe kan word omdat hulle glo en dat die besnedenes ook sal weet dat God hulle sal vryspreek as hulle glo soos Abraham en nie omdat hulle besny is nie (die wet van Moses onderhou het) al het hulle die teken van God se belofte, die besnydenis, reeds ontvang voor hulle geglo het (as agt dae oue babas). In Romeine 5 verduidelik die Apostel dat die sonde in die wêreld gekom het met Adam, dat die wet van Moses uitwys hoe groot die sonde is (dit meer maak) sodat die vryspraak deur in Jesus Christus te glo, meer oorvloedig is. Rom. 6 begin met die vraag of ons dan nou moet aanhou sonde doen? Die antwoord betrek die doop by hierdie verduideliking, met `n teenvraag, hoe kan dit? Ons is tog nou dood vir die sonde, omdat ons glo dat ons saam met Christus sal lewe. In Christus gedoop (deel geword van die liggaam van Christus, die kerk), net soos die besnydenis vir die Jode die bewys was dat hulle deel het aan God se belofte aan Abraham dat God die sondes vergewe van die wat glo soos Abraham word die doop nou ons teken van God dat Hy die sondes vergewe van die wat glo soos Abraham geglo het, en aan hulle die ewige lewe skenk, (“ook so `n nuwe lewe kan lei”, “een met Hom in sy dood, een met Hom in sy opstanding”, “vry van die mag van sonde”, “dood vir die sonde – lewe vir God – omdat julle een is met Christus Jesus”). Romeine 7 wys ons dat alhoewel ons nou vry is van die wet van Moses wys die wet vir ons dat die sonde nog in ons is. Romeine 8 wys ons egter dat ons deur die Heilige gees (die ware besnydenis, Rom 2: 28 + 29) wel die wet kan nakom want dit maak ons kinders van die Here en erfgename van God ; Rom. 8:14 – 17. (Op watter ouderdom kwalifiseer iemand om `n erfgenaam te wees? Is dit nie selfs van voor geboorte af nie?)

  Wat die brief aan die Galasiërs betref sou ek graag die hele hoofstuk 3 wou aanhaal want dan is geen verduideliking nodig nie. Ek hoop egter dat die volgende paar verse genoeg sal wees: Galasiërs3:6 – 9, 16 + 17 en 26 – 29 So was dit ook met Abraham:”Hy het in God geglo, en God het hom vrygespreek”. Julle sien dus dat die wat glo, kinders van Abraham is. Die Skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die Skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring: “In jou sal al die nasies geseën word.” Dit is dus dié wat glo wat saam met die gelowige Abraham geseën word. ……God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie “aan nakomelinge”, meer as een nie, maar: “en aan jou nakomeling”, net een, en hierdie nakomeling is Christus. Hiermee wil ek dit sê: God het `n verbond met Abraham gesluit en dit toe al geldig gemaak. Die wet, wat eers vierhonderd en dertig jaar later gekom het, kan nie hierdie verbond ongeldig maak , sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie. …….Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God.

  Dus sê Galasieërs ook ons word deur die doop met Christus verenig en is daaroor erfgename van die belofte wat God aan Abraham gemaak het dat die wat glo se sondes vergewe word. Weereens erfgename

  Uit die res van die galasiers brief kan mens ook aflei dat die wet van Moses die ou verbond is en nie die verbond met Abraham nie. Dit strook dan ook met wat ons in die Ou Testament lees. God sê uitdruklik dat die verbond wat Hy by Horeb met die Israeliete gesluit het nie met hulle voorvaders (dws Abraham ens.) was nie maar met diegene wat Hy uit Egipte gely het, en die verbond was op voorwaarde dat hulle die tien gebooie en al die ander bepalings van Moses sou onderhou (Deut. 5 tot 26). God kondig egter aan dat Hy `n nuwe verbond met Israel gaan sluit:
  Jeremia 31: 31 – 34: Daar kom `tyd sê die Here, dat Ek met Israel en Juda `n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here; Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal Hulle God wees en hulle sal my volk wees. `n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: “Jy moet die Here dien” nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.

  Let op dit is spesifiek die verbond gesluit met die wat uit Egipte getrek het wat ter sprake is en dat die nuwe verbond ook gaan oor die vergifnis van sondes.

  Moses was bekend met hoe belangrik die Here die besnydenis geag het, want die Here wou hom dood maak oor sy seun nie besny was nie, (Eks. 4: 24-26) nogtans het die Israeliete nie hulle seuns besny toe hulle in die woestyn was nie al was almal wat uit Egipte getrek het besny, eers kort voor die intog in Kanaän het hulle weer met die besnydenis begin in opdrag van die Here, (Josua 5: 2- 9) Op die manier het die besnydenis deel geword van die wet van Moses. Met die koms van Christus word die wet van Moses opgehef (Ef. 2: 14 – 16), afgeskaf (Heb.7: 11 – 19) en verdwyn dit (2Kor. 3: 7 – 11) net soos die ou verbond (Heb. 8: 13). Daaroor sê Paulus in Galasiërs 5: 2 – 6 : Kyk, ek, Paulus, sê vir julle: As julle julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie. Ek sê dit weer nadruklik vir elkeen wat hom laat besny: Hy is verplig om die hele wet van Moses te onderhou. Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word deur die wet te onderhou, julle het julle band met Christus verbreek, julle het die genade van God verbeur. Wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo, vrygespreek sal word. In Christus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan.

  In Christus het ons egter `n nuwe verbond (Hebreërs 12: 24:- by Jesus die Middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed wat van iets beter getuig as die bloed van Abel.) Wat `n herbevestiging is van die verbond met Abraham (Gal. 3) want beide is `n ewige sowel as `n genade verbond (Rom. 4 en 5) en die inhoud is dieselfde – God vergewe die sondes van die wat glo.

  Op die oog af noem Efesiërs die doop slegs een maal en dit is in 4: 5 Daar is net één Here, één geloof, één doop,… maar die brief sê baie meer oor die doop as net hierdie teks;- Efesiërs 1: 13+14 Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoord, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. – Ons weet dat mense ook by die geleenthede gedoop is maar Paulus benadruk hier die geestelike aspek, deel word van die Volk van God. Die vervulling van God se beloftes word ook genoem want dit is nie sigbaar nie, en so ook is Efesiërs 4: 30 (En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, Want Hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag.) deel van die doop met die Heilige Gees, wat deur die waterdoop verbeeld word.

  Efesiërs 2: 11 – 22 verduidelik hoe Esegiël 37: 21 – 28 bewaarheid is; Esegiël 37: 21 – 28: So sê die Here my God : Ek sal die Israeliete tussen die nasies uit vat waarheen hulle moes gaan, en hulle van alle kante af bymekaar maak en na hulle land toe bring. Ek sal van hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel, en hulle sal een koning hê. Hulle sal nooit weer twee volke wees nie, nooit weer in twee ryke verdeel word nie. Hulle sal hulle nooit weer verontreinig met afgode en afskuwelike dade en sondes nie. Ek sal hulle bevry uit al hulle woonplekke waar hulle gesondig het en hulle reinig (doop). Hulle sal my volk wees, en Ek sal hulle God wees. My dienaar Dawid sal koning oor hulle wees ; hulle almal sal net een herder hê, en hulle sal volgens my bepalings leef en my voorskrifte gehoorsaam en nakom. Hulle sal in die land woon wat ek aan my dienaar Jakob gegee het, waar hulle voorvaders gewoon het. Hulle sal altyd daar woon, hulle en hulle kinders en hulle kinders se kinders, en my dienaar Dawid sal hulle regeerder wees vir altyd. Ek sal met hulle ‘n verbond sluit wat vir hulle vrede sal bring, ‘n verbond wat altyd sal bestaan. Ek sal hulle baie laat word en my heiligdom tussen hulle oprig om altyd daar te wees. My woonplek sal by hulle wees; Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Wanneer my heiligdom vir altyd tussen hulle is, sal die ander nasies besef dat Ek, die Here, Israel vir my afgesonder het.
  Efesiërs 2: 11 – 22
  Hou dan in gedagte wat julle vroër was. Van geboorte was julle heidene, en julle is “onbesnedenes” genoem deur die wat hulle self “besnedenes” noem, al is die besnydenis net mense werk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. (dus nou deel van die volk van God, die verbonde en beloftes) Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede, Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos `n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy opgehef, en deur vrede te maak, het Hy in Homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het Hy `n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig (die water doop is tog die sigbare simbool hiervan). Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van vrede gebring: vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is `n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, `n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot `n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as `n geestelike huis waarin God woon.

  Esegiël 36: 24 – 28: [Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaar maak en julle na julle land toe bring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi (doop) sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgodery. Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom.] – se vervulling word beskryf in Efesiërs 5: 25 – 27: [Mans julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig (gedoop) het, sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik.]

  Kolossense 1:22 eggo Efesiërs 5: 25 – 27 ( Kol. 1:22 Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel) In hoofstuk twee vermaan Paulus die Kolossense om hulle nie te laat mislei deur diegene wat aandring op wetsonderhouding nie. In die middel van die hoofstuk kry ons die verwysing na die besnydenis en die doop: [Kolossense 2: 11 – 14 Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem (Efe. 2: 15 )]

  Paulus sê vir die Kolossense dat hulle ook `n sigbare teken het wat sê hulle is deel van die volk van God want die doop met water is die sigbare teken wat bevestig dat hulle die ware besnydenis het die besnydenis deur Christus wat die werking van die Gees is en anders as die selfgemaakte godsdiens wel die sondige drifte van die mens beteuel.

  Wanneer mens die skrif gedeeltes wat die doop pertinent noem uithaal en op hulle eie ondersoek gaan jy nooit die hele prentjie sien nie, want dit is net `n paar stukkies van die legkaart, lees ten minste die hele hoofstuk voor jy begin afleidings maak, nog beter die hele brief of Bybel boek, maar die heel beste die hele Woord van God en doen dit biddend vir die leiding van die Heilige Gees.

  Die vroeë christen kerk het beslis ook hierdie verband tussen die verbond met Abraham, die besnydenis en die doop bely :– Cyprian een van die ou kerk vaders (Ante-Nicene Fathers) wat oorlede is in 258 antwoord `n vraag oor of daar nie liewer gewag moet word tot die agtste dag voor babas gedoop word eerder as die gebruiklike doop op die tweede of derde dag na die geboorte nie. So behalwe vir die doop van babas wat volgens die kerkvaders van die Apostels afkom, was die doop in die plek van die bersnydenis in circa 200AD `n gevestigde geloof. Cyprian se antwoord kom daarop neer dat niemand van die doop weerhou moet word nie en dat die besnydenis op die agtste dag `n vooruitskouing was van Christus se opstanding, die dag na die Sabbat, toe die verbond en beloftes in vervulling gegaan het en Jesus vir ons die geestelike besnydenis gegee het en die vleestelike besnydenis moet nie die geestelike besnydenis verhinder nie.

  Ek is nie `n akedemikus nie en het ook nie spesifieke teologiese opleiding ontvang nie, behalwe wat die Gees my leer in wat ek lees en hoor ,en ek glo dat wat ek hier skryf ook Gees geïnspireerd is. My gebed is dat wie ookal hier lees sal besef dat ons nie God se getuienis van Sy liefde vir ons en die duur prys wat Hy vir ons betaal het mag afwater of van enigge iemand weerhou nie.
  Soos Petrus sê:
  1 Petrus 2: 5 + 9 Laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike huis, om ‘n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. ….. Julle daarinteen is die uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendoms volk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat hulle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.

  Liefde Groete in Christus
  Chris Pienaar

 52. Chris ek het aanvanklik besluit om jou nie te antwoord nie, maar tog later besluit om jou wel kortliks te antwoord. My antwoord gaan sommer net lukraak wees.
  Jy sê dat die onderhoud met prof. Louw uiters verdag is. Ek weet nie presies wat jy bedoel nie, is die onderhoudvoerder ʼn leunaar of is prof. Louw ʼn leunaar, ek weet nie wat verdag is nie. Ek het die hele gesprek op band en dit is in prof. Louw se kantoor by die Universiteit van Pretoria opgeneem. Prof Louw is ʼn uiters gerespekteerde persoon en betroubare bron. Vra maar die proffesore by die teologiese fakulteit van Pretoria. Prof Louw is reeds afgetree. Prof Louw en sy kolega prof. Stander het sowat 21 000 geskrifte oor 17 jaar nagegaan, terwyl jy een of twee voorbeelde gebruik wat op Google is, onvergelykbaar!
  Jy sê ons moet die Skrif gramatikaal korrek gebruik dan wil ek vir jou sê jy gebruik dit nie korrek nie. Die woord wat in Grieks gebruik word vir “in” is “én” en die woord “met” in Grieks is “óųѵ”. Die woord “én” word elke keer in die oorspronklike geskrifte by die doop in water of in die Heilige Gees gebruik.
  Kry vir jou gerus die “RSV INTERLINEAR GREEK – ENGLISH NEW TESTAMENT” VAN NESTLE – MARSH –MRSV.
  Jy sê die volgende en ek veronderstel dit is Tertolianus. “Dan sê hy ook dat al is hy oortuig dat al Jesus se dissipels deur Johannes gedoop is, is daar mense wat beweer dat hulle deur Jesus self gedoop is toe Petrus op die water probeer loop het.” Goeiste Chris wie is die mense wat dit beweer? Dit staan tog nie in die Woord nie. Dit is om die minste te sê absurd. Die Woord sê self dat Jesus niemand gedoop het nie. Jy sê “almal wat deur Hom wederbaar is vir God”, dan noem jy “suigeling, kinders, seuns, ,jongmense en volwassenis. Hierdeur wil jy sê die doop red.
  Die Nuwe Testament praat nie van babas wat gedoop is nie punt, dit praat net van bekeer jou en laat jou doop, ʼn baba kan hom of haar tog nie bekeer nie. Jy noem dat die nagmaal is ingestel en daar was nie vrouens nie. Hierdie is een van die oudste Gereformeerde redenasies om die suigelingdoop te probeer regverdig. Natuurlik was daar nie vrouens nie, maar Jesus gee tog die opdrag aan sy dissipels om uit te gaan en die Evangelie aan alle mense te gaan verkondig!!! Ook aan vrouens, daarom is die groot opdrag ook vir vrouens bedoel en van selfsprekend kan hulle nagmaal gebruik en kan hulle sending werk doen.
  Die suigelingdoop is ʼn dierekte uitvloeisel van die Roomse kerk. Hulle het hul self gevra wat gebeur met die kind as hy/sy sou sterf voordat hy/sy gedoop is en toe is besluit om suigelinge so gou moontlik na geboorte te doop. Hierdie praktyk is net so deur die Hervormers oorgeneem. Vriende van ons in die Gereformeerde kerk het hulle kleinkind binne 2 dae laat doop en hulle antwoord was sê nou net die kind sterf voordat hy gedoop is. die Skrif verbied nie die doop van babas nie, omdat daar nie babas gedoop is nie, hoe kan jy iets verbied as dit nie daar was nie en ek verwys weer na “Bekeer jou en laat jou doop.” Lees tog wat daar staan en moet nie probeer lees wat daar nie staan nie.
  As iemand nou tot bekering kom wat nie van die suigelingdoop weet nie, wat gaan hy/sy doen. Hy gaan net die opdrag van die Skrif uitvoer. Geen baba sal daar gedoop word nie, want dit staan net eenvoudig nie daar nie. So as ons iets doen wat nie in die Woord staan nie is dit teen die wil van God. Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. (Hand 5:29).
  Daar is geen ouderdomsperk op die doop nie, maar wel ʼn perk in die sin dat iemand eers Jesus as sy persoonlike verlosser moet aanneem en dan kan hy/sy gedoop word, die ouderdom kan wissel. Dit gaan nie oor geloof wat volwasse is of nie, dit gaan oor die besluit van die persoon.
  Chris jy sê: “Waar in die Skrif staan dit dat Kinders vry is van die effek van die sondeval net oor hulle nie oud genoeg is om te glo nie, dan verwys jy na Rom 8 en 9.

  Rom 9:14
  a [What shall we say then? Is there unrighteousness with God?].Next, Rom. 9:19. These questions are answered with another “God forbid.” There is no unrighteousness with God if He sees the dispositions of two boys and chooses on the basis of what He can foresee in each one. So with God’s present dealings with Israel and the Gentiles. If He sees that Jews will be continually rebelling against Him and the Gentiles will not, can He not act accordingly without unrighteousness? God is not responsible for the acts of Esau or Jacob; Jews or Gentiles. He had to make the choice of Jacob over Esau due to the dispositions and lives of the boys. So now, He has to set aside Israel, due to her ever increasing rebellion of over 1,800 years. The only thing left for Him to do is to use the Gentiles if they will carry out His program (Mt. 21:33-45).

  Hierdie beantwoord die vraag van die een het Hy lief gehad en die ander een het hy gehaat. God haat nie die vertaling hier moes eintlik gewees het minder lief gehad. Die rede vir die minder lief was op grond van die twee seuns se karaktertrekke wat God met Sy voorkennis kon sien.

  Babatjies word nie met sonde gebore nie, maar in sonde, m.a.w. in n sondige wêreld. Ps. 51:5. Hulle kan tog nie sonde hê nie en ook nie kindertjies wat nog nie toerekeningsvatbaar is nie. Jesus sê self in Matt 11.

  Mat_11:25 In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het.
  Mat_18:3 en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!
  Mat_18:5 En elkeen wat een van sulke kindertjies in my Naam ontvang, ontvang My;
  Mat_19:13 Toe bring hulle kindertjies na Hom, dat Hy hulle die hande sou oplê en bid; en die dissipels het hulle bestraf.
  Mat_19:14 Maar Jesus sê: Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na My te kom nie; want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Hulle is gered.
  Hierdie kindertjies kom meestal uit huise van ongelowige ouers, maar aan hulle (die kindertjies) behoort die koninkryk.

  Jy verwys ook na 1Kor. 7:14. Die Gereformeerdes gebruik graag hierdie gedeelte by die doop. Jy beweer dat bv. As die ma gered is, is die pa deur die ma se geloof gered en andersom. Dit is absoluut onbybels. Niemand kan op grond van iemand anders se geloof gered word nie en niemand kan tog op grond van iemand anders se ongeloof verdoem word nie. Die Woord verbied dit ten sterkste.
  Eze 14:12 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
  Eze 14:13 Mensekind, as ‘n land teen My sondig deur troubreuk te begaan, en Ek my hand daarteen uitstrek en die staf van die brood daarvan verbreek en ‘n hongersnood daarin stuur, en Ek daaruit mens en dier uitroei—
  Eze 14:14 al was hierdie drie manne, Noag, Daniël en Job, daarin, dan sou hulle deur hul geregtigheid net hulle eie siel red, spreek die Here HERE.
  Eze 18:1 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
  Eze 18:2 Wat is dit met julle dat julle hierdie spreekwoord gebruik aangaande die land van Israel, naamlik: Die vaders het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders het stomp geword?
  Eze 18:3 So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, dit sal julle nie meer in die gedagte kom om hierdie spreekwoord in Israel te gebruik nie.
  Eze 18:4 Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun—hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe.
  Eze 18:5 Maar as iemand regverdig is en reg en geregtigheid doen;
  In vers 3 spreek God Hom ten sterkste uit teen wat jy beweer.

  Dan verwys jy verder na Hand 2:38,39. Jy sê: “bedoel Hy beslis hulle nageslag, maar hoe op aarde sluit dit die kinders uit wat reeds vir hulle gebore is en nog klein is uit.”
  Chris weereens gebruik jy een vers om jou punt te probeer bewys, maar jy faal totaal. Lees eers vers 38 dan sal jy sien dit gaan oor bekering en dan doop en dan die ontvang van die belofte van God nl. die Gawe van die Heilige Gees. Hierdie is die ontvang van die Gawe van die Heilge Gees, dit is die doping in die Heilige Gees. Babatjies kan tog nie tot bekering kom en die gawe van die Heilige Gees ontvang nie.
  Han 2:38,39
  a [Repent, and be baptized] Peter had the right answer.

  b [in the name of Jesus Christ] Being baptized by the authority of Jesus Christ to a Jew meant giving up Judaism and all fellowship of his nation with all his political rights and privileges. Mt. 28:19.

  c [for] Greek: eis (GSN-), because of remission of sins. When one repents, which is always required in Scripture before baptism, he is immediately forgiven (1Jn. 1:9; Rom. 10:9-10). Only then is one a proper candidate for water baptism which is an outward symbol of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ (1Pet. 3:21). It testifies to the world that one has already repented and been forgiven by faith in Christ (Eph. 2:8-9; Rom. 1:16; 3:24-25; 5:1). Mt. 3:11.

  d [ye shall receive the gift of the Holy Ghost] Here we have the promise that if and when one repents and his sins are forgiven he can have the Spirit baptism, for the promise is to all men (Acts 2:39; 5:32; Mt. 3:11; Jn. 1:33; 7:37-39; 14:12,16-17,26; 15:26; 16:7-15; Gal. 3:13-14).

  Chris jy verwys ook na Hand 8:14-19. Chris die woord “ontvang” “vervul” en op hulle gekom wat anders beteken dit as die doping in die Heilige Gees: Hulle “ontvang” “word vervul” en “kom op hulle” dit is die Heilige Gees want onmiddellik toe dit gebeur spreek hulle in tale wat tog die teken van die doping in die Heilige Gees is.
  Waaraan het Simon gesien dat hulle die Gees ontvang het, dit was die tale waarin hulle gespreek het.

  Dieselfde geld vir Hand. 19: 2-6. Paulus vra vir hulle of hulle die Heilige Gees ontvang het, menende die doping in die Heilige Gees. Paulus vra hulle met watter doop is hulle dan gedoop. Hulle het dan nadat hulle die doping in die Heilige Gees ontvang het in tale gepraat en geprofeteer.

  Hand 19:2-6
  a [Have ye received the Holy Ghost since ye believed? … Unto what then were ye baptized?] Next, Acts 19:15. Every Christian receives the Holy Spirit of sonship (Rom. 8:14-16) and has Him in a measure when converted (Rom. 8:9), but that is not what Paul referred to. He was asking about the Spirit baptism that John had preached (Acts 19:4 with Mt. 3:11; Lk. 3:16; Jn. 1:31-34; Acts 1:4-5; 11:15-17). This has nothing to do with the new birth by the Spirit (Jn. 3:1-5). It is the impartation of power for service (Lk. 24:49; Acts 1:4-8; 2:38-39; 5:32). Acts 2:4. It was the common privilege to receive the “rivers of living waters” or the fullness of the Spirit of Jn. 7:37-39 and all the gifts of the Holy Spirit of 1Cor. 12:4-11, and still is (Mk. 16:17-18; Jn. 14:12). John’s disciples could receive baptism in water, but Christ’s disciples the baptism in the Holy Spirit, hence the inquiry of Paul. This was part of the gospel Apollos learned in Acts 18:26.

  b [since ye believed] There is no definite time for this experience in connection with salvation or the new birth, as proved in , Acts 10:46. Naturally, these 12 men had been believers and had repented of sins some 26 years before this, but like Apollos, knew only the baptism of John. They could not have received the Spirit baptism then, or at the time they believed, for this was not yet given because Jesus had not yet been glorified (Jn. 7:37-39; Acts 1:4-8; 2:33-39). The Spirit baptism is received by faith (Gal. 3:2; 3:13-14; Jn. 7:37-39). We have to recognize that one can believe for salvation and be in ignorance of the Spirit baptism, but whatever one gets from God it is when, or after one believes (Mk. 11:22-24; Mt. 17:20; 21:22). The term “after that ye believed” does not necessarily mean a time element after faith is exercised. To receive blessings “believe that ye receive them, and ye shall have them” any moment after faith is exercised (Mk. 11:22-24). The time element is made clear even here, for when they heard they could have the Spirit baptism they believed and Paul laid his hands on them and they immediately received it (Acts 19:2-6).

  c [We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost] It is possible that these disciples were not present when John promised the Spirit baptism (Mt. 3:11; Lk. 3:13), so we have no right to question the truth of their statement. Then, too, it could be understood that they had heard but did not understand what was meant, so after 26 years, could have even forgotten that they had heard about it.

  Verse 3
  a [Unto what then were ye baptized] This confirms the fact that Paul was asking them if they had been baptized in the Holy Spirit, for a baptism was the subject. What baptism? Not water, for this Paul did not ask about. It was Spirit baptism that he asked them about receiving (Acts 19:2-6). This proves that the Spirit baptism John promised all his disciples (Mt. 3:11; Lk. 3:16; Jn. 1:31-34) was really for all men, not only for the apostles. Mk. 6:38.

  Verse 4
  a [saying unto the people …] Paul emphasized the fact that John did announce the coming Spirit baptism upon all of Christ’s followers (Mt. 3:11; Lk. 3:16; Jn. 1:31-34). When it happened at Pentecost, men could know what John referred to, so made reference to it later to others (Acts 11:15-17; 19:2-6).

  b [that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus] Men must believe on Christ for this Spirit baptism, as they do for salvation (Jn. 1:31-34; 7:37-39). What we believe on Him for is what we get.

  Verse 5
  a [baptized in the name of the Lord Jesus] They were rebaptized in water, so they could conform to Christian water baptism “In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost” (Mt. 28:19). They never had been baptized this way. They only knew the name of God, for John did not know the Son until a certain sign happened (Jn. 1:33), so he could not have baptized except in the name of God (Jn. 5:43). “In the name of” the Lord Jesus simply means “by the authority of” the Lord Jesus, but how He authorized is recorded in Mt. 28:19. Regarding rebaptism, Scripture bears no record of men being baptized in another name after baptism in the name of the Holy Trinity.

  Verse 6
  a [laid his hands upon them] Acts 8:12-23; 9:17-18; Heb. 6:2.

  b [the Holy Ghost came on them] One must have the fullness of the Spirit himself to do this (Rom. 1:11; 15:29; 1Tim. 4:14; 2Tim. 1:6).

  c [they spake with tongues] This is what took place at Pentecost (Acts 2:4), at the house of Cornelius (Acts 10:44-48), and here, and no doubt in Acts 8:17-23. Other places speak of this subject (Isa. 28:11; Mk. 16:17; 1Cor. 12:4-11,28-31; 13:1-2; 14:1-40).

  d [prophesied] Prophecies also came along with the Spirit baptism (Acts 2:11-21; 13:1; 19:6; 1Cor. 12:4-11; 13:1-4; 14:1-40).

  Chris jy verwys na Ben Biggs en Johan Wahl wat soos jy sê as leraar geskors is nadat hy homself laat doop het. Ek ken heelwat NG leraars wat hulle laat doop het. (Dit is nie weer laat doop nie, want die babadoop is betekenis loos). Hierdie leraars is almal uit die NG Kerk geskop en ek salueer hulle met die grootste respek, want hulle het alles gegee omdat hulle meer gehoorsaam was aan die God as aan mense. Wat hier so ironies is, is dat mense wat aan God gehoorsaam is geskors word, terwyl mense binne die kerk wat hulle vrouens verniel of dronkaards is of egbreek pleeg niks oorkom nie.
  Chris jy praat van die uitverkiesing. Ek sê vandag vir jou dat die uitverkiesingsleer, eenmaal gered altyd gered en die suigelingdoop meer mense verlore laat gaan het as enige ander vals doktrine.

  Groete in Christus
  Boeta

 53. . Klein Doop of Groot Doop?
  Deur Dr. Jurie Vermeulen
  Kainos Vernuwende Gereformeerde Kerk ( Montana, Pretoria).
  God het verskillende verbonde van die begin van die skepping af met die mens gesluit. Adam was die eerste persoon, daarna Noag, Abraham, Moses, ensovoorts.
  Tabel van God se verbonde en bemoeienis met die mens:
  Persoon(e) Adam, Noag Abraham, 500 jr later Moses Johannes die Doper Jesus Kerk
  Teken van die verbond reënboog
  fisiese besnydenis Geloof, berou, wedergebore deur Heilige Gees = geestelike besnydenis
  Op wie van toepassing UNIVERSEEL
  (alle mense) ISRAEL (beperkte reikwydte) UNIVERSEEL
  (alle mense)
  Naam van tydperk Aartsvaders Ou Testament
  Wet van Moses Inter-testamenteel Nuwe Testament

  1. Die tabel hierbo gee ‘n voorstelling van die belangrikste verbonde wat God van die begin af met mense gesluit het. ‘n Verbond is bloot ‘n ooreenkoms tussen God en mense om in ‘n bepaalde verhouding met mekaar te leef. Die onderste ry gee vir ons ‘n oorsig van die tydperke wat reeds verby is, naamlik die aartsvadertydperk, die wet van Moses, die inter-testamentele tydperk, en die huidige tydperk – die Nuwe Testament.
  Dis belangrik om te verstaan dat daar tydens elke tydperk ‘n primêr relevante verbond was wat mense se verhouding met God gereël het.
  2. DIE TEKEN VAN DIE VERBOND: Die besnydenis begin as teken van die verbond tussen God en mense funksioneer in Genesis 17:10 wanneer God Abram se naam verander na Abraham.
  Moses word byna in Eksodus 4:24 deur God doodgemaak omdat hy versuim om sy seun te besny as teken van die verbond tussen God en homself. Sy vrou Sippora red sy lewe deur sy seun self te besny. Die Israeliete as volk moes hulleself ook besny as teken van die Ou Testamentiese verbond tussen hulle en God.
  3. Waarvan is die besnydenis en die doop tekens?
  Beide is sigbare tekens van die feit dat ‘n persoon met God versoen is, of in ‘n spesiale verhouding met God leef. Dis met ander woorde die uiterlike bewys of getuienis van ‘n innerlike verhouding met God.
  4. As ons by die inter-testamentele tydperk kom, verander sake. Johannes die Doper lei hierdie tydperk in. Jesus beskryf Johannes se funksie in Matteus 17:10
  Die dissipels vra Hom toe: “Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom?” 11 “Elia kom wel om alles weer reg te maak,” (herstel – OAV) antwoord Hy, 12 “maar Ek sê vir julle Elia het al gekom, maar hulle het hom nie herken nie en met hom gemaak net wat hulle wou. 13 Toe het die dissipels verstaan dat Hy met hulle van Johannes die Doper gepraat het.
  Wat moes Johannes kom herstel? Lukas 3:3,4 beskryf Johannes se boodskap:
  En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig; 4 soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja, die profeet, waar hy sê: Die stem van een wat roep in die woestyn: Berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit.
  Uit bg teks sien ons wat Johannes kom herstel het: hy het die weg vir Jesus voorberei deur die boodskap van:
  1. individuele bekering, berou en
  2. vergifnis te verkondig, met
  3. as sigbare teken daarvan nie meer die besnydenis nie, maar die doop.
  Sy boodskap van redding was ook nie meer beperk tot slegs besnede Jode nie, maar alle mense (universeel). Johannes het dus die oorgang bewerkstellig van die Ou Testamentiese na die Nuwe Testamentiese tydperk. Jesus self bevestig dit soos volg;
  Mt 11:12 Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld.13 Want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer.
  Johannes verteenwoordig dus ‘n definitiewe skeidslyn en oorgang tussen die twee verbonde. In die nuwe bedeling deur Johannes ingelei, moes selfs die besnede Jode (soos Jesus en die fariseërs) hulle nou bekeer en gedoop word! Die rede? Redding op grond van die Ou Testamentiese kode was nou irrelevant – dit was net nie meer goed genoeg nie. ‘n Nuwe reddingsprogram het nou in werking begin tree! God se reddingsaktiwiteite was nou nie meer soos in die Ou Testament gefokus en hoofsaaklik beperk tot die Jode nie, maar het weer universeel geword in omvang, soos aan Abraham beloof is. Volgens Genesis 12:3 sou al die nasies van die aarde deur Abraham geseën word!
  Johannes die Doper het die brug tussen die Abrahamitiese verbond en die Nuwe Testament kom herstel. Paulus stel dit baie duidelik in Galasiërs 3 dat die wet van Moses met die klem op die nakoming van uiterlike wette, ‘n onderbreking veroorsaak het tussen die Abrahamitiese verbond en die Nuwe Testament. In dié opsig was die bediening van Johannes die Doper van kritiese deurslaggewende belang, aangesien hy die oorgang tussen die twee verbonde kom herstel en bewerkstellig het (sien boodskap 2 waar die verhouding tussen die Abrahamitiese verbond en die Nuwe Tetsament meer volledig bespreek word).
  5. Wanneer Jesus op die toneel verskyn, het Johannes reeds hierdie belangrike oorgang van die Ou Testament na die Nuwe Testament bewerkstellig en Jesus kan slegs voortbou op Johannes se fondament. Hy doen dit ook want in Markus 1:12-15 lees ons:
  Net daarna het die Gees Hom weggevat die woestyn in,13 waar Hy veertig dae lank gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere, en die engele het Hom versorg.14 Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig.15 Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”
  6. Die vier Tekens van die Nuwe Testamentiese reddingsprogram (2 sigbaar en 2 onsigbaar)
  Ons lees in Johannes 3:22 hoedat Jesus en sy dissipels ‘n ruk lank in die platteland van Judea gewerk het en die mense wat tot bekering gekom het gedoop het, net soos Johannes die Doper gedoen het.
  • Jesus bevestig dus hiermee die doop as uiterlike teken of getuienis van bekering en geloof (= sigbare teken).
  • Maar Jesus se bediening gaan verder. Hy bring ‘n 2de onsigbare teken of ervaring vir diegene wat Hom as Messias aanneem! Ons lees daarvan in Johannes 3:3 en Paulus verduidelik dit in Kolossense 2.
  Johannes 3:3-7 Daarop sê Jesus vir hom: Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie (weergebore -van bo gebore), kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” 6 Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees.
  Paulus noem wedergeboorte die Nuwe Testamentiese plaasvervanger van die besnydenis wat nie fisies is soos die Ou Testamentiese een nie, maar geestelik – van die hart is.
  Kolossense 2:11 Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. 12 Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het.
  • Die 3de teken van die Nuwe Testamentiese aan gelowiges is die vervulling en salwing van die HEILIGE GEES (= onsigbare teken).
  Lukas 3:16 antwoord Johannes almal en sê: Ek doop julle wel met water, maar Hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie – Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.
  • Die Vierde teken is die Nagmaal (Lukas 22 = ‘n sigbare teken).
  Die Nuwe Testament is dus ‘n radikale verdieping (verinnerliking) en uitbreiding in God se reddingswerk met mense, soos Jeremia 31:31-33 en Esegiël 36:24-27 ook van die nuwe verbond profeteer het. Daarom dat Paulus in Romeine 8:1-3, 2 Korintiërs 3 & 4 so liries raak oor die onvergelykbare meer heerlikheid en voortreflikheid van die nuwe verbond, vergeleke met die oue! Hebreërs praat herhaaldelik (bv 7:22) van die ‘beter verbond’ wat nou gekom het om die oue te vervang (sien boodskap 4 wat in sy geheel handel oor die ‘beter verbond’).
  Algemene vrae ten opsigte van die doop:
  A. Het die babadoop van die tradisie die Ou Testamentiese besnydenis vervang?
  Daar is geen teks in die Nuwe Testament wat dit leer nie. Sommige teoloë probeer om Kolossense 2:11, 12 daarvoor te gebruik, maar sonder sukses, omdat Paulus nie in Kolossense probeer sê dat die babadoop die plaasvervanger is vir die bababesnydenis nie, maar dat die nuwe, geestelike hart vanweë wedergeboorte deur die Heilige Gees, voorspel was deur die teken van die Ou Testamentiese besnydenis! Net soos die stukkie vlees deur besnydenis verwyder is in die OT, net so reinig geestelike wedergeboorte Christene van die sondige vlees. Volgens Paulus is die doop wat volg op geloof en bekering, slegs ‘n sigbare teken van die afwassing en aflê van hierdie sonde wat tydens wedergeboorte plaasvind. Die Ou Testamentiese besnydenis is dus ‘n profetiese voorspelling van die wedergeboorte van die nuwe verbond wat nog moes kom. In Tit 3:5, 6 bring Paulus, net soos in Kol 2:11, 12 wedergeboorte in verband met geestelike vernuwing, reiniging en afwassing. 5 Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. (Sien ook Romeine 8:1-3)
  B. Kan babas in die Nuwe Testamentiese dan nie deel word van die verbond (gered word deur die babadoop), soos babas in die Ou Testament deur die besnydenis deel geword het van die verbond nie?
  Nee, want redding in die Nuwe Testament werk anders as in die Ou Testament. In Ou Testament is mense gered (deelgeword van die verbond) deur fisiese geboorte (deel van Israel), en as teken van hulle redding is hulle as babas besny.
  In Nuwe Testament het Johannes Doper die oorgang van korporatiewe redding na individuele redding deur bekering en geloof in Christus aangekondig. Nuwe Testamentiese redding is nie gebaseer op jou fisiese geboorte nie, maar geestelike wedergeboorte, en daarvoor is bekering en geloofsoorgawe nodig.
  Eenvoudig gestel: In die Ou Testament is jy gered op grond van die feit dat jy deel van die Jode was. In die Nuwe Testament word jy gered op grond van die feit dat jy deel is van Christus deur geloof (nie deur fisiese geboorte nie, maar deur wedergeboorte). Petrus maak dit duidelik op Pinksterdag toe die HEILIGE GEES uitgestort is in Jerusalem dat sy gehoor wat uitsluitlik uit Jode en Joodse proseliete bestaan het, hulleself moét bekeer,hulle laat doop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sonde. Die rede? ‘n Nuwe reddingsprogram is nou aan die werk.
  Handelinge 2:37 By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: “Wat moet ons doen, broers?” 38 Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang.
  C. Kan babas gered word op grond van hulle ouers se geloof?
  Nee, Babas en kinders wat te jonk is om die evangelie te verstaan, behoort in elk geval aan God!
  Lukas 18:16 Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle
  Sommige wil weet wat word dan van babas se erfsonde?
  Die Bybel sê nêrens wat God doen met erfsonde in babas nie. Hulle het uiteraard nog nie die ouderdom van verantwoordbaarheid bereik nie, en daarom kan ons bloot teologies en filosofies daaroor spekuleer.
  Handelinge 16:30 Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: “Menere, wat moet ek doen om gered te word?” 31 Hulle antwoord hom: “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.”
  Op grond van hierdie teks sê voorstanders van die babadoop: “Kyk hier staan “jou hele huisgesin”! Maar v32-33 verklaar duidelik:
  Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. 33 Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop.
  Dis onmoontlik om op grond van hierdie teks te verklaar dat die (veronderstelde) babas in die tronkbewaarder se huis outomaties gered en ook gedoop is, aangesien niks van die aard vermeld word nie.Dis belangrik om te verstaan dat Johannes die Doper ‘n nuwe reddingsprogram ingelei het, waarop Jesus voortgebou het, wat geloof en bekering stel as voorwaarde vir redding.
  D. Kan babas dan nie vooruit as teken van hulle toekomstige bekering gedoop word nie?
  Nee, nie volgens die Nuwe Testamentiese lering deur Johannes die Doper, Jesus, Paulus en al die ander skrywers van die Nuwe Testament nie. Die Nuwe Testamentiese orde volgens Petrus hierbo in HANDELINGE 2:38 is:
  1. Bekeer julle en laat elkeen van julle
  2. gedoop word in die Naam van Jesus Christus,
  3. en God sal julle sondes vergewe en julle sal die
  4. Heilige Gees as gawe ontvang.
  Die enigste wyse waarop jy regverdiging kan vind vir die besprenkeling (van babas) voor bekering, is as jy die inhoud van die Ou Testamentiese besnydenis van babas verkeerdelik vermeng met die Nuwe Testamentiese doop deur te redeneer dat die doop die besnydenis vervang het.
  Die doop en die besnydenis het sover dit betekenis aangaan – min met mekaar te doen. Wedergeboorte en besnydenis het volgens Paulus (Kolossense 2:11,12) meer dieselfde betekenis – beide dui op die aflegging van die vlees.
  E. Waar kom babadoop dan vandaan?
  In die Kerkgeskiedenis anale sien ons dat die leer van die erfsonde in die 2 en 3de eeue na Christus sterk na vore getree het en mense het verkeerdelik begin glo dat pasgebore babas hel toe gaan as hulle sterf. Jesus leer in Matteus 19:14 dat die koninkryk van die hemele juis aan kinders behoort! Bekering en straf kom eers ter sprake wanneer ‘n kind die evangelie kan verstaan en daarmee gekonfronteer word. In dié tyd het die praktyk, gegrond op vrees, eerder as die Bybel, ontstaan om babas te doop. Die Bybel was nie algemeen beskikbaar soos vandag om suiwer leer te verseker nie.
  Die Latere Rooms Katolieke Kerk het die babadoop beoefen, en uit korrespondensie tussen die nog latere hervormers is dit duidelik waarom hulle die babadoop voortgesit het: hulle was bang dat hulle, hulle houvas op hulle onkundige lidmate sou verloor indien hulle die babadoop sou prysgee. Solank mense geglo het dat hulle kinders deur die kerk gedoop moet word om hemel toe te gaan, het hulle ‘n houvas op mense behou. Hulle was immers gewikkel in ‘n geweldige, soms letterlike fisiese oorlog met die Rooms Katolieke Kerk vir oorlewing! Mettertyd het die hervormers ‘n teologie ontwerp waarin die inhoude van die ou en nuwe verbonde vermeng is om die babadoop te probeer regverdig. Die besluit om die babadoop te beoefen, het gehelp om te oorleef in die stryd.
  F. Hoeveel water?
  Dit het afgehang van die hoeveelheid water wat beskikbaar was. Gewoonlik is mense onderdompel in riviere, of as daar nie genoeg water was nie, is ‘n bak water oor hulle uit gegooi. Hulle moes eenvoudig so nat moontlik word om die afwassing van sondes te simboliseer.
  G. Die doopprosedure van die eerste 3 eeue het volgens die Didagie (Lering) van die apostels soos volg gelyk:
  1. Die persoon is onderrig in die eerste beginsels van die Christelike lewe (babas kon dus nie hierby ingesluit geword het nie)
  2. Voor die doop het almal gevas.
  3. Mans en vroue is apart nakend gedoop wat bloot gedui het op die feit dat hulle die ou lewe afgelê het. Hulle het ook nie weer die klere teruggekry nie
  4. Dopelinge is drie keer in die water gedruk in die naam van die Vader, Seun & Heilige Gees. Mens kan dit egter nie ‘n wet maak nie. Die Bybel gee nie instruksies oor hoeveel keer ‘n mens onderdompel moet word nie.
  5. Hulle het dan die nuwe klere aangetrek wat gedui het op die feit dat hulle hulleself nou beklee met Christus.
  6. Daarna het almal saam nagmaal gevier.
  H. Wat is die betekenis van die Nuwe Testamentiese doop?
  1. Die doop simboliseer die afwassing van sondes as gevolg van jou bekering en geloof.
  2. Die Nuwe Testamentiese doop dui op die opstanding van die bekeerde uit die dood. Hy staan nou op uit die water in ‘n nuwe lewe saam met Jesus in die krag van die Heilige Gees.
  I. Wat is die belangrikheid van die doop?
  1. . Bekering, geloof en weergeboorte is noodsaaklik om hemel toe te gaan.
  2. Doop is ‘n stap van gehoorsaamheid, ‘n getuienis en ‘n simboliese aksie wat sterwe en opstaan met Christus in ‘n nuwe lewe voorstel.
  J. Wat dan van babas?
  Ons wy ons babas toe aan die Here. Ons kan op grond van die Bybelse leerstelling hulle nie met water doop nie.
  K. Sou mens op grond van Matteus 19:14 kon sê dat ‘slegs die spesifieke kindertjies wat na Jesus toe gekom het’ aan Hom behoort?
  1. Dit sou beteken dat ons ons eie moderne teologiese tradisie se frases en gedagtes in die vers invoeg wat nie deel van die oorspronklike teks is nie, en sekerlik ook nie van Jesus se bedoeling nie, bv.
  Matteus 19:14 Maar Jesus het gesê: “Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie (kom = deur hulle te besprinkel deur ‘n ds. van die Geref. tradisie), want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle (wat deur besprinkeling na My toe gekom het en van hulle erfsonde gereinig is).”
  2. “Kom” beteken nie “besprinkeling” nie. Ons dik teologiese bril maak dat ons hierdie sprong naief en moeiteloos in ons denke kan maak.
  3. “Mense soos hulle” dui in generiese sin op alle kindertjies – nie net die wat na hom toe gebring is (bedoelende daarmee, besprinkel is nie). In Matteus 18:3 bevestig Jesus sy bedoeling deur te sê: “Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie.
  L. Wat dan van wederdoping?
  Daar bestaan nie iets soos wederdopers of wederdoping nie, aangesien die babadoop nie “doop” is nie. Daar is slegs een doop, die doop van onderdompeling in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. Daarom kan ons nie praat van wederdoop nie.
  M. Waar kom die praktyk van die doop as sulks vandaan?
  Die doop was ‘n algemene verskynsel in die antieke tyd. So het baie van die Romeinse en Griekse godsdienste hulle bekeerlinge gedoop. Van die misteriese godsdienste het hulle bekeerlinge in die bloed van bulle gedoop of hulle het die bulle opgehang sodat die bekeerlinge onder die druppende bloed kon deurloop.
  Die Jode het ook bekeerlinge tot die Jodedom gedoop – hulle was dus in die groep ingedoop.

 54. Wat ek nie verstaan van die NGK waarin ek is ; Vandag is ek al 64jr baie dinge wat verkeerd was toe ek n kind en jonger was is vandag niks mee verkeerd . En dit wil vir my voorkom nog baie dinge gaan verander volgens die medea . Vandag voel ek ek het my tyd gemors en gaan dit verder mors want ek is verward soos dit gaan . Ons moes Sondagskool doen en klaar tot die einde ! As jy in die NGK wil behoort moet jy dit eers doen !! Nou vrae ek wat dan nou van dit wat baie verkeerd was maar nou nie meer ,Dit wil vir my voorkom veranderings word gedoen as dinge warem raak Ek is verwarde lid van NGK op 64jr

  • Joe, as ek vir jou moet sê hoeveel mense al vir my dieselfde vraag gevra het nie. Die antwoord is eenvoudig, as jou fondasie nie op waarheid gebou word nie, dan moet jy die hele tyd jou storie verander om die een moeilike vraag na die ander probeer systap.

   Dit is ongelukkig waarom duisende mense jaarliks die NG Kerk verlaat. Ongelukkig verlaat die meeste van hulle die kerk in totaliteit en gaan soek nie verder na die waarheid van die evangelie nie.

   My advies, soek allereers die Koninkryk van God, lees wat Sy Woord vir jou sê en soek dan ‘n kerk waar daardie basiese waarhede gepreek word.

   Groete en Seën.

 55. Joe, op Khosaan se antwoord wil ek sê: ja en Amen, net nog dit, bid God om sy Gees se leiding.
  Groete in Christus

 56. Baie dankie vir die antwoord ek waardeer . Die sleg van alles die kerke het opgeskiet soos pade stoele elke een gaan sy rigting glo in sy rigting . Die Kerke het n besighede geword jaag die geld na . Daarom soveel mense wat kerkloos raak . My Bybel wys my die weg en die natuur om ons n bewys van van die krag van die skepping . Daarin twyfel ek nie maar die kerk / kerke nie vir my so lekker geloofwaardig . My bybel my weg en die waarheid . Ek weet waarin om te glo en dit sal nie verander dit is my stewige vondament . Groete

  • Joe, ek dink die meeste mense mis die doel van die korporatiewe kerk. Dit is om gemeenskap te hê met eendersdenkende, passievolle, geesvervulde christene. ‘n Plek waar Die Here in Gees en Waarheid saam geloof en geprys kan word, nie omdat iemand drie liedjies gekies het nie, maar omdat Hy God is en ek graag Sy Naam wil groot maak. Dit moet ‘n plek wees waar my broeders en susters vir my sal bid as ek moeg, of tam of siek is, waar ek hulle kan bedien met my gawes my openbaringe uit die woord kan deel sonder om veroordeel te word. Die ideale kerk bestaan nie en ek verwag ook nie om dit alles by een kerk te kry nie, maar die gemeenskap met ander gelowiges is belangrik. Moet nie dat ‘n kerk jou vrede steel nie, skud die stof van jou voete af en soek die plek waar Jesus binne die kerk is en nie bite die deur staan en klop nie.

 57. Om die aangeleentheid mee aftesluit se ek dankie vir jou insae . Nee die kerk /kerke die laaste van my bekommernis . Op my selfoon het ek die internet webtuiste ( soek en vergelyk die Bybel ) as ek iets wil weet tik ek dit in en het onmiddelik my antwoord . As ek my bybel wil lees doen ek dit ook so dit is saamgestel deur die Bybelgenootskap . Sodoende verkry ek eerste handse inligting soos ek dit verstaan teenoor die kerke se hoogdrawende gepreek as jy daar uitstap weet jy net so min as wat jy daar ingestap het . Wat ek wel oor die jare heen gevind het as die ideale woord putkos vir die siel is jou Bybel nie al die mens verdraaiende vertolkings van die word nie . Ek is 64jr en moet net my kop skud soos dit vandag gaan en wonder hoe dit nog sal gaan wat verkeerd was toe ek jonk en klein was is nou reg . So ek haal weer aan ek glo net wat in my bybel staan en nie in geen mens Groete

 58. Met verwysing na wat Boeta gesê het 31 Julie 2015
  Boeta as ons die Bybel vertalers gaan begin in twyfel trek verloor ons die enigste betroubare vaste verwysings raamwerk wat ons het – die Bybel self, ek is nie Grieks of Hebreeus magtig nie en ek is seker die vertalers het goeie rede waaroor hulle dit oor al die eeue as”met” vertaal het – sal bietjie Google – die NLV en NLT stem met jou saam dat daar twee plekke is waar mens kan lees “in water” maar moet nou asseblief nie soos die Watchtower raak nie, as die vertalers nie aandui dat `n ander vertaling moontlik is op `n plek nie dan is wat daar staan die beste moontlike vertaling.
  ————————————————————————————————————————————–
  Boeta sê: “ Mat_19:14 Maar Jesus sê: Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na My te kom nie; want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Hulle is gered.
  Hierdie kindertjies kom meestal uit huise van ongelowige ouers, maar aan hulle (die kindertjies) behoort die koninkryk.
  Jy verwys ook na 1Kor. 7:14. Die Gereformeerdes gebruik graag hierdie gedeelte by die doop. Jy beweer dat bv. As die ma gered is, is die pa deur die ma se geloof gered en andersom. Dit is absoluut onbybels. Niemand kan op grond van iemand anders se geloof gered word nie en niemand kan tog op grond van iemand anders se ongeloof verdoem word nie. Die Woord verbied dit ten sterkste.”
  —————————————————————————————————————————————
  Sjoe Boeta so jy sê selfs die kindertjies van ongelowige ouers is gered, maar die Skrif sê hulle is heidene (1Kor. 7:14). Jesus praat egter beslis nie in Mat.19:14 van die kinders van ongelowiges nie want Hy praat met Jode en hulle is al van voor geboorte af deel van God se volk, hulle behoort aan God, soos wat God aan Abraham met `n eed belowe het en met `n verbond bevestig het. Wat 1Kor. 7:14 sê is dat al is net een ouer gelowig is die kinders deel van die volk van God, behoort hulle aan God, is hulle heilig. Dit is presies wat Jesus self deur Paulus aan die heidennasies belowe het, op die Demaskus pad sê Jesus vir Paulus dat Hy hom spesifiek na die heiden nasies stuur en: “Deur in My te glo sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God.”
  Daar word beslis in 1Kor. 7:14 niks gepraat van redding of vergifnis van sondes nie want selfs die wat deel van God se volk is word slegs gered as hulle glo. Judas was gebore as `n Jood, hy is besny, hy is selfs gedoop, tog is hy nie gered nie omdat hy nie geglo het nie.
  In Mat.19:14 sê Jesus ook nie dat die kindertjies van die Jode gered is nie want Hy sê “aan sulkes” (such as these, mense soos hulle) daarmee sê Hy wie ookal glo soos `n klein kindjie – ONVOORWAARDELIK. Jesus sê reeds in die vorige hoofstuk van Matteus die volgende: Mat 18 : 1 – 6 In daardie tyd het die dissipels by Jesus gekom met die vraag: “Wie is die belangrikste in die koningkryk van die hemel?” Hy het `n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: “Dit verseker ek julle: as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koningkryk van die hemel. En wie so `n kindjie in my Naam ontvang ontvang My. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, van My afvallig maak, vir hom is dit beter dat hy met `n groot meulsteen aan sy nek in die diep see verdrink.
  Let op Jesus sê: “KLEINTJIES WAT IN MY GLO” en Hy bedoel regtig klein kindertjies, so vanaf drie tot vier maande tot so drie tot vier jaar wanneer die onvoorwaardelike element begin vervaag en die menslike natuur van rebellie teen God begin oorheers. Maar hierdie onvoorwaardelike geloof in Jesus kom nie uit die mens nie dit is die werk van die Heilige Gees, by kinders en volwassenes, en selfs voor geboorte is die Gees werksaam in die kinders van GELOWIGES (Lukas 1:41 Net toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabet se moederskoot beweeg, en sy is met die Heilige Gees vervul….) en daaroor kon Dawid ook sê van sy seun wat kort na geboorte dood is “Ek gaan na hom toe; hy kan nie na my toe terugkom nie”(2 Sam. 12:23)
  Jesus sêook: “Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My GLO, van My AFVALLIG maak,”,so gelowiges kan struikel en selfs verlore gaan!
  Hebreërs 10: 26 – 31 Wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen `n verskriklike verwagting oor van oordeel en `n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree, en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie , hy word doodgemaak Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die Gees van genade beledig het? Ons weet tog wie hy is wat gesê het: “dit is my reg om te straf ;Ek sal vergeld;” en verder: “Die Here sal oor sy volk oordeel.” Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val.
  2 Petrus 2: 20; Mense wat van die besmettinge van die wêreld verygekom het, deurdat hulle ons Here en Verlosser, Jesus Christus, leer ken het, en wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin.
  Die VALS veronderstelling van uitverkiesing as sou dit sê “Eenmaal gered altyd gered” lei na die verderf, dit is nie wat in die Skrif staan nie en ook nie in die beleidende skrifte van die NG kerk nie. Die Skrif sê:
  Rom. 9:29 As die Here die Almagtige nie vir ons `n klompie laat oorbly het nie – soos met Sodom sou dit met ons gegaan het, soos Gomorra sou ons uitgewis gewees het.
  Rom. 9: 15 Vir Moses het Hy gesê: “Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barhartig wil wees, …
  Rom.9: 20 Mens wie is jy per slot van rekening dat jy met God wil redeneer? Het die pottemaker nie die reg om uit dieselfde klei iets besonders én iets alledaags te maak nie? En as God dieselfde wou doen? ……So sou Hy ook die rykdom van sy heerlikheid bekend maak oor die voorwerpe van sy ontverming, die mense wat Hy vantevore vir die heerlikheid voorberei het. ….. Hulle wat nie my volk is nie sal Ek roep om my volk te wees, ….. sal hulle geroep word om kinders van die lewende God te wees.
  Psalm 105: 6 – 9 ..,julle nageslag van Abraham sy dienaar, nakomelinge van Jakob vir wie hy UITVERKIES het. Hy, die Here is ons God; sy reddingsdade strek oor die hele aarde. Hy hou sy verbond altyd in stand, die belofte wat hy aan duisende toegesê het, die verbond wat Hy met Abraham gesluit het, sy eed aan Isak.
  1 Petrus 1: 2; Soos God die Vader dit voor af bestem het, het Hy julle UITVERKIES en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees!
  1 Petrus 2: 9 ;Julle daarinteen is die UITVERKORE volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendoms volk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat hulle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. ( dus die verbondsvolk )
  ————————————————————————————————————————————–
  Boeta sê “Chris weereens gebruik jy een vers om jou punt te probeer bewys, maar jy faal totaal. Lees eers vers 38 dan sal jy sien dit gaan oor bekering en dan doop en dan die ontvang van die belofte van God nl. die Gawe van die Heilige Gees. Hierdie is die ontvang van die Gawe van die Heilge Gees, dit is die doping in die Heilige Gees. Babatjies kan tog nie tot bekering kom en die gawe van die Heilige Gees ontvang nie.”
  —————————————————————————————————————————————
  Boeta nou vra ek jou om nog verder terug te gaan na vers 16 waar Petrus verduidelik dat wat gebeur deur die profeet Joël voorspel is, en Joël sê: Joël 2: 16 + 28 Roep die volk op, reinig die gemeente, laat die leiers bymekaar kom, bring die kinders bymekaar, SELFS DIÉ WAT NOG DRINK…….Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op AL DIE MENSE, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle oumense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien. – let op die gemeente wat gereinig (gedoop) moet word sluit babas ook in en die Gees kom op AL DIE MENSE, dus die babas ook. Deur Joël sê God vir ons dat babas deel is van die gemeente van gelowiges, hulle moet gedoop word en God gee ook sy Gees op hulle. Die kinders van gelowige ouers behoort aan God maar dit wil nie sê hulle is gered nie. As deel van die verbondsvolk – die gemeenskap van gelowiges – is hulle ERFGENAME van DIE BELOFTE VAN GOD en dit is dat GOD VERGEWE DIE SONDES VAN DIE WAT SOOS ABRAHAM GLO IN DIE SEUN VAN GOD. Die water doop en die nagmaal sê nie jou sondes is vergewe nie, dit sê ook nie jy is gered nie! Die water doop en die nagmaal is GOD SE GETUIENIS dat Hy DIE WAT GLO IN DIE SEUN VAN GOD, deur die WERKING VAN DIE HEILIGE GEES, red vanuit Satan se mag deur al hulle sondes te vergewe en aan hulle die ewige lewe te skenk. Dit is ook net vir die wat volhard in die geloof.
  Die eerste Christene het hul babas gedoop soos die gebruik was met die proseliete (bekeerlinge vanuit die heidene na die Joodse geloof), in die eerste paar eeue het die appostels se opdrag hulle oortuig, maar al die tyd het die Here ook vir ons die profeet Joël gegee, met sy verwysing na Joël maak Petrus dié profeet ook deel van die Nuwe Testament en ook die profeet se opdrag om suigelinge te doop (reinig). Ons het dus in die Nuwe Testament `n opdrag van die Here om die babas van gelowiges te doop.
  Handelinge 2: 14 – 16 & 38 – 40; Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê: Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar nege-uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het.”…….38Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe, en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God belowe het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.
  Petrus se woorde in vers 38 eggo ook wat Joël sê wat na die uitstorting van die Heilige Gees sou gebeur : Joël 2: 32; Elkeen wat die Naam van die Here aanroep sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees. Die wat deur die Here geroep is, is by die wat gered is.
  Titus 3: 5 – 7 Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas ( 54 vert. – bad van die wedergeboorte), en die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag.
  Ek volg hierdie met `n breedvoerige reaksie op prof. Louw se onderhoud.
  Groete in Christus

 59. In reaksie op Boeta duplooy se plasing van `n onderhoud met Prof Louw 6 Julie 2015
  Die opmerking van Prof Louw dat hy dit einaardig vind dat die begrip doop soos wat hy dit uit die Nuwe Testament verstaan, nie voorkom in die Ou Testament nie vind ek glad nie eienaardig nie, wat ek wel eienaardig vind is dat hy dink sy begrip van doop kom in die Nuwe Testament voor, want dit kom nerens in die Bybel voor nie. Die doop soos verander deur die Annabaptiste is `n mensgemaakte voorstellings seremonie gestroop van alle Bybelse voorskrifte, simboliek en betekenis. Die doop wat in die Nuwe testament beskryf word is `n volksreiniging wat saamval met die koms van die Messias, die uitstorting van die Heilige Gees (geestelikke besnydenis) en die Nuwe verbond as vervulling van God se belofte aan Abraham dat Hy die sondes vergewe van die wat glo soos wat Abraham geglo het. (Joh. 8:56 Abraham julle voorvader, het hom daaroor verheug dat hy die dag van my koms sou sien, en hy het dit gesien en was bly) En Johannes die Doper maak dit duidelik dat die reiniging MET water net die voorskou en uiterlike teken is van die ware reiniging van sondes, die doop MET die Heilige Gees deur die Seun van God. Daar is vele verwysings na hierdie doop in die Bybel in die Ou en in die Nuwe Testament.
  Ek is glad nie seker presies wat Prof Louw met die doop verstaan nie want hy maak stellings oor die doop wat nie in die Bybel staan nie en dan weer stellings dat sekere dinge oor die doop nie in die Bybel staan nie terwyl dit wel daar staan.
  Prof Louw sê dat die Christen doop eers is van Jesus dit as opdrag gegee het en bedoel daarmee na Sy opstanding. Die Skrif sê egter dit het begin saam met Jesus se bediening (Joh.4:1+2) en ek twyfel of Sy dissipels sonder `n opdrag van Jesus sou gedoop het.
  Dan sê Prof Louw dat Johannes die Doper se doop “is ‘n doop wat nie heeltemal dieselfde inhoud gehad het as wat die Christelik doop het nie” bedoelende dat Johannes se doop was meer `n simboliese reiniging sonder die geestelike aspek van eenword met die liggaam van Christus.
  Jesus sê self dat Johannes se doop was beide `n uiterlike en `n geestelike reiniging (Joh. 13: 10 + 11), en die eenword met die liggaam van Christus is die manier waarop die wat nie Jode is nie nou kinders van Abraham word. Johannes die doper wys die mense daarop dat al is hulle nou dubbel en dwars kinders van Abraham, gebore, sowel as gedoop soos die Prosseliete, word hulle sondes nie vergewe as hulle nie vrugte dra wat by die bekering pas nie (Mat.3:7-12 + Luk. 3:7-17)
  Prof Louw gee toe dat daar `n element van reiniging was by Johannes die doper se doop maar hy ignoreer geheel en al die feit dat waar Johannes se doop reiniging genoem word daar gesê word dat Jesus ook doop (Joh. 3: 25+26), Joh. 4: 2 sê dit was Jesus se dissipels wat gedoop het, dus het die Christelike doop begin saam met Jesus se bediening en nie eers saam met Sy opdrag om die evangelie uit te dra nie. Jesus bevestig self dat die geestelikke element van geloof reeds teenwoordig was by die doop van Johannes wanneer hy by die voete was geleentheid net voor die instelling van die nagmaal vir Petrus sê: “julle is rein maar nie almal nie” (Joh. 13: 10) want al die dissipels is deur Johannes gedoop, Judas het egter nie geglo nie en was dus nie geestelik rein nie, nie geestelik wedergebore nie. Let ook op dat Jesus self hier reiniging as die hoof betekenis van die water doop uitlig. Verder is dit ook belangrik dat Jesus sy dissipels daarop wys dat hulle `n teken van die nuwe bedeling het in die doop voordat Hy hulle nog `n teken van die nuwe verbond, die nagmaal, gee.
  Die eenword met die liggaam van Christus is `n belangrikke element van die doop MET die Heilige Gees en die doop MET water versimboliseer die WYDING saam met die REINIGINGS element (Efe. 5:26 Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te WY, nadat Hy dit MET die water en die woord GEREINIG het). Dit is egter nie die hoof element van die waterdoop se simboliek nie, die reiniging van sondes is wel; In Mat.3:6, Mark.1:4 en Luk.3:3 verbind Johannes dit direk met die vergifnis van sonde, en ook in Handelinge 22:16 (laat jou doop en jou sondes afwas), en Titus 3: 5 [… wedergeboorte wat die sonde afwas ( 54 vert. – bad van die wedergeboorte)] Verder kom die reinigings element by die doop ook nog voor in Johannes 3:25 (Daar het toe tussen Johannes se volgelinge en `n Jood `n woordewisseling ontstaan oor die REINIGING. Hulle het na Johannes toe gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, Hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, Hy DOOP ook,…”) + Johannes 13:10 (Hy wat gewas is …. is heeltemal REIN; en julle is REIN, maar nie almal nie.), Efesiërs 5: 26 (met die water en die woord GEREINIG), 1 Petrus 3:21 (…. Die doop is nie ‘n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar ‘n bede tot God om ‘n skoon gewete…) en Hebreërs 10: 22 (54 vert.) (die harte deur besprenkeling GEREINIG van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met REIN water.). Altesaam tien keer, vyf keer word sonde genoem en vyf keer net reiniging, en vyf keer in die Evangelies en vyf keer in die sendbriewe.
  Daarenteen word die doop slegs vier keer genoem in direkte assosiasie met die eenwording met die liggaam van Christus (Rom 6:3-7; 1Kor. 12:13; Gal. 3:27; Kol. 2:11,12) 1Kor. praat eintlik net van die doop MET die Heilige Gees, maar omdat die Skrif vir ons wys dat God se onsigbare handeling deur sy Gees, deur gelowiges beantwoord moet word met `n sigbare handeling gee Hy vir ons die geval in Handelinge 10: 45 – 47 waar die mense eers MET die Heilige Gees gedoop is en toe MET water. Dus waar daar in die Nuwe Testament gepraat word van doop word daar gepraat van beide die sigbare mense handeling (doop MET water) sowel as die onsigbare goddelike handeling (doop MET die Heilige Gees). In die Evangelies kan die verwysings na Abraham (Mat.3:7-12 + Luk. 3:7-17) gesien word as `n vooruitskouing van die eenwording met die liggaam van Christus want Galasiërs 3: 26 – 29 sê; julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, ….., is ….ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Kolossense 2: 11 + 12 sê; Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus,…….. DIT HET BY DIE DOOP GEBEUR ……. Dus `n totaal van ses keer, twee keer in die evangelies en vier keer in die sendbriewe.
  Die “rein” water in Hebreërs 10: 22 verwys na die reinigings water wat deur Moses vir die Israeliete voorgeskryf was vir seremonieële reiniging, dit het die bloed of as van offerdiere bevat, (Numerie 19, Levitikus 14) en was oor mense gesprinkel vir seremonieële dag tot dag reiniging (Levitikus 14: 5 – 7 Num. 19) en ook as deel van wyding seremonies (Num. 8: 5 – 7 Die Here het vir Moses gesê: “Sonder die Leviete van die res van Israel af en reinig hulle. Jy moet hulle soos volg reinig: sprinkel reinigingswater oor hulle –) Wanneer daar in die Hebrieërs brief gepraat word van bloed en as oor onrein mense sprinkel word daar eintlik hierdie reinigings water bedoel. Hebreërs 9: 11 – 15; Maar Christus het gekom as Hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met dié van bokke en kalwers nie, het Hy net een maal die heiligdom binnegegaan en `n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van `n vers OP DIE ONREINES GESPRINKEL WORD, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor het Christus immers Homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Daarom is Hy ook die middelaar van die nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat dié wat geroep is die beloofde ewige erfenis kan ontvang.
  Verbeel ek my of sê die skrywer hier dat net soos wat mense seremonieël in die ou bedeling besprinkel was,(en op daardie tydstip in en by die tempel ook) ons in die nuwe bedeling seremonieël besprinkel is met Jesus se bloed. Is dit dalk toe die liggaam gewas is met rein water, ek dink tog so, en dan sê 1 Johannes 5: 6 Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed. Water en bloed? Dit klink vir my na reinigings water. So prof Louw is verkeerd, volgens die Bybel is mense besprinkel om hulle seremonieël te reinig, in die Ou en Nuwe Testament. Verder sê die Hebrieërs brief ook dat die besprinkeling met die bloed van Jesus (die doop) is `n teken van die Nuwe verbond want Sy bloed is die besprinkelingsbloed van die Nuwe Testament. Hebreërs 12: 24 -by Jesus die Middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed wat van iets beter getuig as die bloed van Abel.
  Soos prof Louw opmerk was die Jode in die tyd van Johannes die doper bekend met doop want hulle het bekeerlinge tot die jodedom gedoop (Proseliete doop) Literatuur oor presies hoe hierdie proseliete doop plaasgevind het is vrylik op die internet beskikbaar. Mans, vrouens, kinders en babas is gedoop, altyd met of in vars water, wat as rein of lewende water bekou was (wat beteken rivier, stroom, fontein of reën water). Na gelang van omstandighede is die prosseliete besprinkel of het hulle in die water ingegaan en is water oor hulle gegooi of is hulle onderdompel. Baie prosseliete het egter spesiaal vir hulle doop Jerusalem toe gekom om by die tempel gedoop te word sodat hulle daarna in die tempel kon offer. By die tempel is hulle met spesiale reiniginswater besprinkel wat gewoonlik reën water opgevang in spesiaal gewyde erdebakke en met die as van `n rooi offervers of die bloed van `n ander offerdier daarin gemeng was, net soos Moses beveel het. Na hierdie doop is in die grieks verwys as baptimos (net soos in Hebreërs 6:2 en 9: 10 wat beslis besprinkeling was Heb. 9: 13). Daar was egter ook baddens by die tempel vir “mikvah” die het ook lewende water bevat maar geen bloed of as nie en die dopeling het deur die bad geloop en homself drie keer onder die water geplaas. Hierdie vorm van reiniging het die Jode oorgeneem by die heidense volke, die Rabyne het dit regverdig, soos al die Sabbats wette, met hul eie interpretasies van die Tora. Die Tora bevat egter geen beskrywing van die vorm van reiniging nie en dit is onwaarskeinlik dat die Israeliete water so in die woestyn sou gebruik. Reinigings water wat bloed of as bevat was altyd gesprinkel. Dié reinigings water is egter ook oor Jode gesprinkel vir die gebruiklike reiniging soos waarvan ons lees in Hand. 21:24 – 27 dit was dus vreemd dat die Skrifgeleerdes en Fariseers Johannes sou konfronteer oor `n gebruik waaraan hulle gewoond was, tensy daar iets anders was aan die doop van Johannes as die algemene reinigings gebruike. Volgens een kommentaar op Joodse literatuur uit die tyd het Johannes ook die kinders van die Jode gedoop en volgens die rabbynse wette was dit nie nodig om Joodse kinders te reinig nie hulle was rein gebore as deel van God se volk. Hulle het selfs ook nie die Prosseliete se kinders gedoop wat gebore is na hulle ouers gedoop is nie. Let op presies wat vra die Farriseers vir Johannes, hulle wil weet watter een van die beloofde persone Elia of die Profeet ( soos Moses) hy is want volgens die profeet Joël sal die aankondiger die volk oproep en almal reinig, kinders en suigelinge ook (Joël 2: 16). Die jode was nogal redelik behep met die idee van reiniging wat saam sou val met die koms van die Messias, daar was selfs `n groep wat daagliks die mikvah gebruik het in vooruitsig daarvan.
  Ek is bevrees Prof Louw hou weereens nie by die feite nie, die Jode het ongetwyfeld wel mense besprinkel, Hebreërs 9: 13 +14 bring die gebruik wat van Moses af kom en wat toe die Hebreërs brief geskryf is nog in en by die tempel in Jerusalem be-oefen was, in verband met die simboliese besprinkeling met Jesus se bloed, die doop. Watter ander simboliese d.w.s. sigbare reiniging wat op Jesus betrekking het is daar? Dit beteken ook dat elke skrif verwysing na besprinkel met die bloed van Jesus of gereinig deur die bloed van Jesus, verwys ook na die doop ( sigbaar MET water en onsigbaar MET die Heilige Gees)
  Hebreërs 9: 11 – 26; Maar Christus het gekom as Hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. 12Met sy eie bloed en nie met dié van bokke en kalwers nie, het Hy net een maal die heiligdom binnegegaan en `n ewige verlossing tot stand gebring. 13Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van `n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. 14Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor het Christus immers Homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. 15Daarom is Hy ook die middelaar van die nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat dié wat geroep is die beloofde ewige erfenis kan ontvang. 16Dit is soos met `n testament: daar moet eers bewys word dat die testament maker dood is, 17want `n testament word alleen geldig by die dood van die testamentmaker; dit word nooit van krag solank as hy nog leef nie.18Daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel nie. 19Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het hy bloed van kalwers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hisop die wetboek self sowel as die hele volk besprinkel 20en gesê: “Dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het.” 21Ook die verbondstent en al die voorwerpe vir gebruik by die erediens het hy op dieselfde wyse met die bloed besprinkel. 22Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergifnis van sondes plaas nie. 23Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. 24Christus het nie ingegaan in `n heiligdom wat deur mense gemaak is en net `n namaaksel van die ware is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan om nou terwille van ons voor God te verskyn. 25Hy het nie ingegaan om Homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die Allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie. 26Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gely het, reeds van die skepping van die wêreld af . Maar nou het Hy net een keer in die voleinding van die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem.
  Hebreërs 12: 24 -by Jesus die Middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed wat van iets beter getuig as die bloed van Abel.
  Hebreërs 13: 12 Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gely om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig.
  1 Petrus 1: 2 Soos God die Vader dit voor af bestem het, het Hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees!
  Titus 2: 13 +14 Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn. 14Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen.
  ———————————————————————————————————————————–
  JPL:Daarom word daar ook duidelik in die belydenisskrifte gesê dat die doop het in die plek van die besnydenis gekom, al is daar nie een eksplisiete Skrifgedeelte om dit mee te staaf nie.
  Hoe meer eksplisiet wil hy hê as “DIT HET BY DIE DOOP GEBEUR gebeur.” En “Dit” verwys na die besnydenis deur Jesus wat in die plek van die besnydenis met mense hande gekom het.( Kolossense 2: 11 + 12)
  ————————————————————————————————————————————
  Prof Louw sê ook dat die doop is `n openbare getuienis van die dopeling maar die Skrif sê dit is God se getuienis:
  1 Johannes 5: 6 – 13 Die Een wat deur die WATER VAN SY DOOP en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig: Die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis hoeveel te meer die GETUIENIS VAN GOD, want DIT IS GOD WAT GETUIG, en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar omdat hy nie die GETUIENIS glo WAT GOD OOR SY SEUN GELEWER HET NIE. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.
  Hoe kan dit die dopeling se getuienis wees as dit God se getuienis is?
  Die Skrif gedeeltes wat bekering by die doop betrek sluit beslis nie babas uit nie, die gedeelte uit Joël waarna Petrus verwys in Hand. 2:16 (Joël hfs 2) sluit babas beslis in by die Volk wat hulle moet bekeer, gedoop moet word en oor wie die Heilige Gees uitgestort word. `n Duidelike opdrag in die Nuwe Testament dat die babas van gelowiges gedoop moet word en dat hulle ook die Heilige gees ontvang. ( verwysings in die Nuwe Testament na die Ou Testament is deel van die Nuwe Testament)
  ————————————————————————————————————————————-
  Boeta sê: “ Prof Louw en sy kolega prof. Stander het sowat 21 000 geskrifte oor 17 jaar nagegaan, terwyl jy (Chris) een of twee voorbeelde gebruik wat op Google is, onvergelykbaar!”
  ————————————————————————————————————————————
  Ek twyfel nie dat prof Stander so baie geskrifte kon nagaan nie (volgens Google is daar meer as `n 100 000) en ook nie oor wat hy sê hy in die geskrifte gevind het nie, ek het dit self gevind, ( Google is vinnig en maklik). Wat my pla is dat ek met `n Google search kon vasstel dat daar net ongeveer 250 geskrifte is wat ons iets vertel van die vroeë christen tydperk tot so 280nC en dit sluit die nuwe Testament in, en die tien geskrifte uit die tydperk wat ek nou al gelees het is klaarblyklik onbekend aan prof. Louw. ( Ek is besig om die “Ante-Nicene Fathers” te lees.)
  Prof Louw gee `n goeie beskrywing van hoe daar op `n tyd in die vroeë christen gemeenskap gedoop is en sy beskrywing is dan ook goed verteenwoordig in geskrifte vanuit die vroeë christen tydperk, hy sluit sy beskrywing af met die volgende stelling:
  “In jou hele Nuwe-Testamentiese tydperk en tot omtrent 300 n.C. was dit die algemene praktyk. Dus as jy in daardie ouer geskrifte die woordjie doop kry, moet jy verstaan dit is wat gebeur het. Daar was nooit in daardie ou geskrifte die geringste, maar die geringste toespeling op goed soos verbond en besnydenis en besprenkeling nie.”
  Dis nou net mooi hier waar `n paar knope lê want eerstens was die vorm van doop wat hy beskryf nie “tot omtrent 300 n.C.” nie maar eerder “VAN omtrent 300 n.C.” Voor 250 n.C. word die doop anders beskryf:
  Tertolianus (203 n.C) beskryf die doop deur te sê dit word gedoen “met groot eenvoud, sonder aansit of uitsonderlike voorbereiding, en laastens kosteloos, word `n mens in water gedoop, en saam met die uitspreek van `n paar woorde, besprinkel, en verrys weer, nie veel (eintlik geensins) skoner”
  Hierdie christene was in die middel van die groot vervolging deur die Romeinse keisers, dit is juis die vreeslose en selfs blymoedige manier waarop vele christen martelaars hulle dood tegemoed gegaan het in die arenas wat Tertolianus na die Christendom bekeer het. Hierdie mense het nie kerkgeboue gehad nie, hulle het in die geheim vergader in huise en selfs in katatombes. In van hierdie katatombes is daar selfs doopfonte gevind uit hierdie tydperk, baie nie veel groter as vandag se doopfonte in die kerke wat besprinkel nie, en selfs die grootste en diepste van hierdie doopfonte sou gevul met water nie diep genoeg wees om `n volwassene te onderdompel nie.
  Tertolianus beskryf egter ook die onderdompelings, of liewer ingaan in die water doop as volg:
  Hy sê dat al is hy oortuig dat al Jesus se dissipels deur Johannes gedoop is, is daar mense wat beweer dat hulle deur Jesus self gedoop is toe Petrus op die water probeer loop het, en volgens diegene het Petrus voldoende in die water weggesak en is die op die boot voldoede besprinkel deur die sproei wat die stormwind oor hulle gewaai het. Dus was twee vorms van doop, beprinkel en ingaan in die water lank voor 200nC gevestigde gebruike onder Christene en nie eers van 300nC af nie. ( Boeta, Tertolianus stem 100% met jou saam dat die mense wat sê Jesus het self sy dissipels gedoop, praat nonsens, maar dit gaan eintlik oor die feit dat hy twee vorms van doop noem, as dit nie bestaan het nie sou hy dit nie genoem het nie)
  Tertolianus beskryf die kinderdoop ook as `n goed gevestigde gebruik wat van die apostels af kom al het hy self `n probleem daarmee. Daar is ook vele ander verwysings na doop van babas uit die tyd: Justinus (Justin Martyr) leer dat alle mense het die kappasiteit vir die geestelikke besnydenis deur die doop, en insinueer dat hy self as baba gedoop is (100nC), en so ook Polycarpus (82nC) en sy leerling Irenaeus sê dat die Apostel Johannes geleer het dat Jesus self deur al die stadia van menswees gegaan het sodat Hy almal kan reinig en verontskuldig, almal wat deur Hom wedergebore is vir God, suigelinge, kinders, seuns, jong mense en volwassenes. ( en ja Boeta dit staan nie in die Bybel nie, maar dit is nie die punt nie) Dan is daar nog Hippolitus en Oregeanus wat ook getuig dat die doop van babas van die Apostels af kom. Hierdie mense het gelewe in die tyd 82 tot 250 nC Google maar Ante-Nicene Fathers. Ek beskou die getuienis van iemand wat self in die tyd geleef het as veel betroubaarder as iemand van 1800 jaar later
  Die vroeë christen kerk het beslis ook die verband tussen die verbond met Abraham, die besnydenis en die doop belei :– Cyprian ook een van die ou kerk vaders (Ante-Nicene Fathers) wat oorlede is in 258 antwoord `n vraag oor of daar nie liewer gewag moet word tot die agtste dag voor babas gedoop word eerder as die gebruiklike doop op die tweede of derde dag na die geboorte nie. So behalwe vir die doop van babas wat volgens die kerkvaders van die Apostels afkom, was die doop in die plek van die besnydenis in circa 200nC `n gevestigde gebruik. Cyprian se antwoord kom daarop neer dat niemand van die doop weerhou moet word nie en dat die besnydenis op die agtste dag `n vooruitskouing was van Christus se opstanding, die dag na die Sabbat, toe die verbond en beloftes in vervulling gegaan het en Jesus vir ons die geestelike besnydenis gegee het en die vleestelike besnydenis moet nie die geestelike besnydenis verhinder nie.
  Ek plaas hier `n aanhaling net soos ek dit op Google gekry het toe ek gegoogle het “Infant baptism in the early Christian church”, daar is heelwat daaroor, en `n hele paar van die wat kommentaar lewer voel soos u en prof Louw dat dit nie bestaan het nie, maar waar van hulle gekonfronteer was met die feite moes hulle toegee dat dit wel bestaan het. Ek verskaf nie `n link nie want ek wil hê u moet dit self ondersoek, want dan sal u ook afkom op die wat hierdie feite verwerp as verdraaiings van die Rooms Katolieke kerk
  EARLY CHURCH FATHERS : A very early Christian teacher, Irenaeus (120-202 A.D.), wrote the following: “He came to save all through Himself-all I say, who through Him are reborn in Godinfants,and children, and youths, and old men. Therefore He passed through every age, becoming an infant for infants, sanctifying infants; a child for children, sanctifying those who are of that age, and at the same time becoming for them an example of pity, of righteousness, and of submission; a young man for youths, becoming an example for youths and sanctifying them for the Lord.”
  Here we read that Jesus Christ came that all might be reborn in God. “How can an infant be reborn if he cannot believe?” a person may ask. I ask in return, “How can an infant be reborn if his Christian parents have refrained from baptizing him?” Is a child who has not reached the “age of accountability/reason” not reborn until he reaches the age of thirteen when he then needs to be reborn?
  Origen’s (185-254 A.D.) view of baptism is direct and transparent: “For what is sin? Could a child who has only just been born commit a sin? And yet he has sin for which it is commanded to offer a sacrifice, as Job 14:4ff and Psalm 51:5-7 show. For this reason the Church received from the Apostles the tradition to administer baptism to the children also. For the men to whom the secrets of divine mysteries had been entrusted knew that in everyone there were genuine sinful defilements, which had to be washed away with water and the Spirit.”
  In his Homily on Luke, he again states his beliefs on infant baptism: “Infants are baptized for the remission of sins. What sins? Whenever have they sinned? In fact, of course, never. And yet: ‘No one is free from defilement.’ (Job 14:4) But defilement is only put away by the mystery of baptism. That is the reason why infants too are baptized.”
  Hippolytus’ (170-236 A.D.) perception of infant baptism is clear and straightforward as well: “And first baptize the little ones; and if they can speak for themselves, they shall do so; if not, their parents or other relatives shall speak for them.”
  There is not one Church Father who denies or even questions the validity of infant baptism. It was in no locality and at no time viewed as something that was created after New Testament times.
  Maar volgens prof Louw was daar nooit in daardie ou geskrifte die geringste, maar die geringste toespeling op goed soos verbond en besnydenis en besprenkeling nie??? En dat die doop van babas `n veel later ontwikkeling was ??? Dis soos om te beweer Jan van Riebeeck het eers in 1952 aan die kaap geland en nie 1652 nie.
  Met een stelling stem ek beslis saam en dit is dat die gereformeerde kerk die kinderdoop en besprinkelings doop van die Rooms Katolieke gekry het, einlik is daar niks wat hulle belei of doen wat nie van die Rooms Katolieke af kom nie. Die verskil tussen die Gereformeerdes en die Rooms Katolieke is dat die Protestante het NET BEHOU wat die Katolieke en al die ander ou kerke van die Apostels gekry het.
  Die bietjie meer as dertig skrywers bekend as die Ante-Nicene Fathers is verantwoordelik vir bykans 80% van wat ons weet oor die vroë christene tot omtrent 380 nC en vir die tydperk 170 tot 220nC is Tertolianus by verreweg die grootste bron, maklik 20% van wat ons oor die tydperk weet kom van hom. Van al die duisende geskrifte wat prof Louw kon bestudeer is minder as 250 van voor 380nC en dit sluit die Nuwe Testament in, en net die Nuwe Testament en die Ante-Nicene Fathers is deur Christene geskryf. Die ander skrywers was Gnostici, wat beteken hulle werke was fiksie soos “The Book Of Morman” uit die meer moderne tyd en dan was daar die nie-christen geskiedskrywers.
  Die feit is dat van die tyd van die Apostels tot vandag doop Christene hul babas en doop Christene ook met besprinkeling en verstaan Christene net soos die Jode dat die doop in die plek van die besnydenis gekom het, die water doop is die uiterlike teken van die geestelike besnydenis vir ons deur Christus gegee. Om te beweer dat dit eers heelwat later – 300 of 400nC ontstaan het strook nie met die feite nie en is versinsel.
  Om te sê dat die Rooms katolieke die skrywes aangepas het is ook belaglik want veral Tertolianus is nooit eers oorweeg as “Heilige” nie omdat sy sieninge so baie met die van die Rooms Katolieke verskil. Hy word selfs die eerste Hervormer genoem selfs al het die Rooms Katolieke kerk nog nie bestaan nie, omdat baie van sy sieninge ooreenstem met die hervormde siening en nie die katolieke siening nie.
  ————————————————————————————————————————————
  Die stelling van prof Louw en ook Johan Whal dat aksies wat aan `n hele groep toegeskryf word soos “het die Evangelie geglo of aangeneem”, “is bemoedig”, “tot diens gestel” beteken dat daar nie babas in die groeppe was nie want babas kon nie aan die aksies deelneem nie, is absuluut nie waar nie, ek sou regtig van veral `n sogenaamde taalkundigge soos prof Louw beter verwag. Kom ek gee `n voorbeeld: Jan se hele huisgesin bestaan uit homself , sy vrou, twee tiener seuns en `n twee weke oue baba dogtertjie. Nou sê ek “ Jan en sy hele gesin gaan saam kerk toe.” Is die baba ingesluit? Natuurlik mense vat hulle babas saam kerk toe. Nou sê ek “Jan en sy hele gesin het die preek ter harte geneem” Sal enigge een dink dat ek bedoel het die baba het die preek ter harte geneem? Ek twyfel behalwe as die persoon geen idee het wat terharte neem beteken nie. Selfs al sê ek die hele gesin het help kolekte opneem sal dit nie verstaan word dat dat die baba ook kolekte opgeneem het nie. Daar sal ook nie verstaan word dat daar in die huisgesin geen babas is nie omdat daar gesê is die hele huisgesin het iets gedoen wat babas nie sou kon doen nie
  As ek sou sê “die toergroep het die panorama besigtig, beteken dit nie dat daar nie `n blinde of twee in die groep is nie. Sou ek egter sê die toergroep van die Blindeskool het die panorama besigtig, is meer as die helfte van die groep waarskeinlik blind, en dit is beslis nie vir my nodig om te sê dat net die wat kan sien die mooi uitsig bewonder het nie, dis logies, maar dit sluit beslis nie blindes uit die groep nie want per definisie (Blindeskool) moet daar blindes in die groep wees. Net so met “oikos” per definiesie sluit dit mans, vrouens, kinders en babas in, en dit word nie eintlik gebruik as daar net volwassenes is nie. As daar nou gesê word dat die “oikos” het iets gedoen wat babas logies nie kan doen nie, beteken dit nie daar is nie babas in die “oikos” nie.
  Dit wil egter voorkom of Joodse christene die christene uit die hedendom as proseliete beskou het daaroor dring hulle aan dat hulle besny moet word want die joodse proseliete is nie net gedoop nie, die mans en seuns van agt dae en ouer is ook besny, en as hulle soos proseliete hanteer was, was die kinders en babas beslis ook gedoop. Die Skrif sê die Jode is deur Paulus geleer om nie meer hulle “kinders” te besny nie, dit beteken nie dat dogtertjies ook besny was nie, maar “kinders” word gebruik omdat beide seuns en dogters nou gedoop word net soos wat hulle die bekeerlinge tot die Jodedom (Proseliete) se babas en kinders gedoop het. Google maar “Infant baptism of Proselyte Jews, ek haal aan:
  “In light of the pre-existing Jewish practice of infant baptism along with a proselyte household, the household baptisms recorded in the New Testament have a historical context by which they should be understood and interpreted. Household baptism, which included infant baptism, was an established practice and was continued in the New Testament. In light of the historical context of household baptism, infant baptism cannot justly be said to have no Scriptural warrant in the New Testament”
  ———————————————————————————————————————————-
  2Tim. 4:1-4; Ek beveel jou voor God en voor Christus wat die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap: verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal `n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter , verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit.
  Groete in Christus

 60. Hallo Chris, uiteindelik het jy die gedeelte in die bybel wat die betekenis en beskrywing van die Nuwe Testamentiese doop verklaar opgespoor.
  Ek verwys na Hand2,38 wat jy in jou skrywe kwoteer. En Petrus (ʼn apostel van Jesus Christus wie se verstand geopen is om die Skrifte te verstaan, wie verstand gegee is om die ware God te ken, wie met die Heilige Gees gedoop is wat die Gees van die waarheid is, gebruik die moed van sy oortuiging, geloof en kennis, om vir die mense van sy tyd, en ons vandag te sê. Bekeer julle,(bekeer kan ook verwoord word in; kom tot geloof in Jesus Christus) en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus (waarom in die Naam van Jesus?) tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Aangaande Hom (Jesus) getuig al die profete, dat elkeen wat in Hom (Jesus) glo, vegifnis van sonde deur sy Naam (Jesus) ontvang.
  En nou kom Paulus, wat daarop aanspraak maak dat hy sy evangelie nie van ʼn mens ontvang het nie, maar van ʼn openbaring van God, en vra vir die twaalf gelowiges. Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus vir hulle Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moet glo in die een wat na hom kom Jesus Christus, en toe hulle dit hoor is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus. Kan dit nog duideliker uitgespel word hoe ons gedoop moet word?
  Groete in Christus.
  Ben Biggs.

 61. Ja Ben, en Petrus verwys ons nie verniet na Joël nie want die profeet maak dit nog dudeliker: Joël roep die volk op om hulle te bekeer (2: 12 + 13) en beveel hulle om hulle erns met hulle voorneme te wys deur te vas vir `n dag, deur ALMAL te doop, die leiers, die kinders, selfs die pap babatjies, selfs die wat geregtig is op afsondering soos pasgetroudes, en die geestelike leiers moet voortgaan om by die Here te pleit (2:15 – 17). Dan volg die verlossing (2: 18 – 27) en dan bevestig God dat hierdie verlossing permanent is deur sy Gees te laat kom op AL DIE MENSE, selfs die wat nie in aansien is nie, dit is die armes, vrouens, kinders en babas (2: 28 + 29). Dan verwys Joël na die oordeels dag (29 – 31) en eindig die hoofstuk deur te wys op God se belofte dat redding is vir die wat glo, die wat deur die Here geroep is. Joël sê dus ook BEKEER JULLE, laat julle DOOP, en julle sal die Heilige gees ontvang as bewys dat God die red wat in hom GLO, almal wat Hy na hom toe roep. Joël sluit egter almal by die proses in, volwassenes en kinders, selfs pap babatjies. Wat vir die mens onmoontlik lyk, is by God moontlik, ons mag nie sy Woord in twyfel trek nie.
  Oor die twaalf gelowiges net dit, hulle is nie deur Johannes self gedoop nie, maar deur een van sy dissipels, daaroor was hulle nie bekend met Johannes se boodskap nie en was hulle doop `n niks seggende seremonie, hulle was dus nie gedoop nie, en word toe eers gedoop. Apollos daarinteen was deur Johannes self gedoop, en word net verder onderrig en word nie oorgedoop in die naam van Jesus nie.
  Groete in Christus
  Chris Pienaar

 62. Ben ek stem 100% met jou saam.
  Chris jou antwoord op Ben is maar weer dieselfde verdraaiings, byvoegings en weglatings om die Gereformeerde suigelingsdoop te probeer regverdig of sal ek eerder sê te probeer bewys. Hoe op aarde jy babas by Joël kan inbring gaan my vestand te bowe.
  Hand. 2:16 Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is:
  Act 2:17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.
  Act 2:18 En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.

  Nêrens uit hierdie gedeelte word daar na babas verwys nie. Waar daar na seuns en dogters verwys word moet dit tog kinders wees wat wedergebore is en kan praat, want hulle profeteer en sien gesigte. Nog minder word hier na die doop verwys. Hierdie Profesie van Joël wys lynreg na die gebeure wat Petrus se toespraak vooraf gegaan het.

  Chris ek gaan jou nie antwoord op wat jy my geantwoord het nie. Ek sal jou nooit oortuig nie, want deur dit wat die Gereformeerde leer deur hulle tradisies en oorgelewerde gebruike jou geleer het maak dit die Woord kragteloos. Ek stap nou af van die doop, maar net een laaste aanmerking. Jy beweer in jou antwoord aan my dat die kindertjies wat na Jesus gegaan het slegs Joodse kindertjies was, maar jy slaan die bal mis. Kyk wat sê die Woord:
  Hand 2:8 En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?
  Hand 2:9 Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië,
  Hand 2:10 Frigië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote,
  Hand 2:11 Kretense en Arabiere—ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.
  Hand 2:12 En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander: Wat kan dit tog wees?

  Jerusalem was ʼn bymekaarkomplek van mense van baie nasies.

  Groete in Christus

  Boeta

 63. Dankie Chris vir jou antwoord aan my,,ek merk egter jy skram weg van die waarheid van die doop in Jesus Christus se Naam. Dit is jammer, maar is die gevolg van die meeste leerstellings vandag wat die doop in die Naam van Jesus Christus nie wil erken nie.
  Ek wil graag nog ʼn bybelse voorbeeld oor die doop met jou deel.
  Ons lees in Hand8 van ʼn persoon wat bekend was as Simon die towenaar, ons sien hy het die mense van Samaria klein (kinders) en groot (vowasendes) met sy towery verstom, in so ʼn mate dat hulle hom die groot krag van God genoem het.
  Maar toe verskyn Filippus op die toneel. Ons lees: Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword (die geloof is uit die gehoor) en mans (volwassendes) sowel as vrouens (volwassendes) is gedoop. Geen melding word gemaak van kinders wat gedoop is nie,alhoewel ons met sekerheid kan aanneem dat kinders wel teenwoordig was met Filippus se verkondiging van die woord.
  En dan lees ons in vers 16 want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie; hulle was net in die Naam van die Here Jesus gedoop.
  Hoe moeilik kan dit wees?
  Groete in Christus.
  Ben Biggs.

 64. Ben , die vraag oor waarom ons net lees van gedoop in die naam van Jesus in Handelinge en nerens behalwe by die opdrag in Matteus van doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie, word deur `n hele paar kommentators as volg verduidelik: Die doop in die naam van Jesus word so genoem om dit te onderskei van die doop in die naam van Johannes, wat die manier was waarop Johannes se dissipels moontlik gedoop het. Johannes sou beslis nie in sy eie naam gedoop het nie maar sy dissipels wat sy boodskap uitgedra het moontlik wel (Hand. 19: 3). Daar is geen rede om te dink dat die formulier wat gebruik was by die doop in Jesus se naam nie sou wees “ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees” nie. Die detatche wat moontlik al in 50 nC ontstaan het ondersteun ook die siening. Dit is selfs moontlik dat Jesus se dissippels al reeds met die formulier gedoop het van die begin van Jesus se bediening af want sy opdrag om te doop in Mat. 28 is net `n voortsetting , die nuwe opdrag is om die Evangelie uit te dra – om dissipels te maak.
  Boeta ek wil jou antwoord soos Jesus die Sadduseërs geantwoord het, jy dwaal want jy ken nie die Skrif nie en ook nie die krag van God nie. Toe die kindertjies na Jesus gebring is was Jesus nie in Jerusalem nie, in Mat. 18 was hy in Kapernaum in Galilea ( Mat. 17: 22+24 en 19:1) en in Mat. 19 was hy in Judea ander kant die Jordaan (19:1). Die mense van verskillende nasies wat in Jerusalem was, was in elkgeval ook gelowige Jode, (Hand. 2:5) hulle was nog besig om terug tekeer uit al die nasies waarheen die Jode versprei was, soos voorspel deur die profete. (Jer. 32: 36 – 41; 33: 7 + 8, Eseg. 37: 21 – 28). As jou voorsate vir `n paar geslagte (300 jaar) in `n land bly sal daardie land se spreektaal natuurlik jou moedertaal word.
  Wat Joël aan betref lees maar die aanhaling in Joël self, dan sal jy sien Joël 2: 28 begin so: “Wanneer dit alles gebeur het” met ander woorde wat Joël sê voor vers 28 het betrekking op wat volg, lees dan nou maar Joël 2 vanaf vers 1, en dan sal jy ook verstaan, en al wil jy dit miskien nie so sien nie word die doop voorspel deur die profete as `n reniging van die gemeente of die volk en Joël betrek ondubbelsinnig die babas by al die gebeure in Joël 2 (Joël 2:16)
  Groete in Christus
  Chris Pienaar

 65. Chris ek merk jy laat die gedeelte in die Skrif Hand8 wat handel oor klein en groot wat die towenaar aanhang, en dan net groot wat tot geloof kom en in die Naam van die Here Jesus gedoop word, ongesiens verby gaan. Hoe dan so?
  Die kommentators, soos jy hulle tereg opsom, se enigste rede waarom hulle nie die doop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sonde, soos in die Skrif vir ons opgeteken wil erken nie, is omrede dit in stryd is met wat hulle (die kommentators) die mense leer.
  Paulus rig ʼn waarskuwing; Maar al sou ons of ʼn engel uit die hemel julle ʼn evangelie verkondig, in styd met dit wat ons julle verkondig het, laat hom ʼn vevloeking wees.
  Stel die Apostels teenoor die kommentators en kry insig.
  Groete in Christus.
  Ben.

 66. Ben beweer jy dus dat wanneer `n groep mense as “klein en groot” ge-identifiseer word beteken dit daar is kinders onder hulle, maar as die selfde groep later as mans en vrouens ge-identifiseer word is daar nie meer kinders onder hulle nie?
  En beweer jy dan ook dat die Apostels nie die formule wat Jesus self aan hulle gegee het “doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees”, nie gebruik het nie maar hulle eie formulier ?
  O what a tangled web we weave!
  Groete in Christus
  Chris

 67. Ben as hierdie mense in Handelinge 8 dan nou met die formulier “doop jou in die Naam van Jesus” gedoop is, dan was dit `n onvolledige doop formulier en die rede hoekom hulle nie die Heilige Gees ontvang het nie. Handelinge 8: 16 sê eintlik direk hulle het nie die Heilige Gees ont vang nie want hulle is net in Jesus se naam gedoop. So moet ons nou voortgaan om `n formulier te gebruik wat die Skrif sê onvoldoende en onvolledig is?
  Groete in Christus
  Chris

 68. Chris ek sal jou nog antwoord op jou antwoord aan my, maar ek wil jou graag antwoord op jou laaste antwoord aan Ben.
  Jou opmerking dat “as hierdie mense in Handelinge 8 dan nou met die formulier” “doop jou in die Naam van Jesus” gedoop is, dan was dit `n onvolledige doop formulier en die rede hoekom hulle nie die Heilige Gees ontvang het nie.
  Chris jy slaan die bal totaal mis, nêrens in die Woord word daar gesê dat jy die Heilige Gees met die doop ontvang nie, (Ek het dit vir jou uitgewys in meer as een van my antwoorde aan jou) ʼn Mens ontvang die Heilige Gees ten opsigte van kindskap by wedergeboorte en nie met die doop nie, dit is ʼn uiterste dwaling. Die doping, nie met water wat in die Woord beskryf word is die doping in die Heilige Gees en dit gaan gepaard met spreek in tale en in sommige gevalle ook met profesie. Baie mense het wel die doping in die Heilige Gees ontvang na hulle korrekte waterdoop (onderdompeling) maar dit het niks te doen met die Heilige Gees wat jy ontvang by wedergeboorte nie.

  Hand._2:38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Hier sê Petrus self dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word, hy sou tog nie vir hulle verkeerde raad gegee het nie. Hy sê ook julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang (nl. Die doping in die Heilige Gees) hy sê nie die Heilige Gees as gawe wat jy by wedergeboorte ontvang nie.
  Chris Ek stem egter met jou saam dat ek verkies as ek iemand doop ek dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees doen. Maar ek gaan tog vir jou ʼn verklaring gee hoekom daar in die naam van Jesus alleen gedoop is. Kyk my gedeelte oor Matt 28:19 hier onder.

  HAND. 8:15
  a [prayed for them, that they might receive the Holy Ghost] Sixteen great lessons here:

  1. Prayer for the Holy Ghost is part of the gospel program (Acts 8:15; 1:14; 9:17-18; 19:1-7; Lk. 11:13; 1Cor. 12:30; 14:1).

  2. The Holy Spirit being given here does not refer to receiving the Spirit of adoption, for all receive this when born again (Rom. 8:9, 14-16).

  3. The Holy Spirit here must refer to the Spirit baptism and the supernatural gifts of the Spirit for service, not to salvation, for these people were already saved from sin, justified, born again, healed, baptized in water, and had great joy in Christ (Acts 8:6-13).

  4. This experience was subsequent to the experience above (Acts 8:6-13).

  5. It was for all believers (Acts 8:14-17).

  6. It was evidently what the church at Jerusalem had received so they wanted other churches to have it (Acts 2:33,38-39; cp. Mt. 3:11; Jn. 7:37-39).

  7. Being converted, healed, baptized in water, and having great joy does not bring the Holy Spirit as the Church at Jerusalem had the Spirit, for the Samaritans had all this and yet lacked the Holy Spirit’s power (Acts 8:6-13).

  8. The Holy Spirit in this measure can be imparted by prayer and laying on of hands (Acts 8:15-23).

  9. This does not mean that this is the only way to receive, for no hands were laid on men at Pentecost (Acts 2:1-21) or at the house of Cornelius (Acts 10:44-48).

  10. Others besides the 12 apostles can lay hands on believers to receive the Spirit in this manner (Acts 9:17-18; 19:1-7; 1Tim. 4:14; 2Tim. 1:6).

  11. It is Biblical to hold special services for this extra reception of the Holy Spirit (Acts 8:15-17; 9:17-18; 19:1-7; 1Tim. 4:14; 2Tim. 1:6; Heb. 6:2).

  12. This experience was something that produced evidences that could be seen and heard by men or else no money would have been offered for such power (Acts 8:18-23).

  13. Spiritual things are not for the purpose of making money (Acts 8:18-23).

  14. The Spirit’s power cannot be bought with money (Acts 8:18-23).

  15. One must be right at heart to partake of this program (Acts 8:21).

  16. It was “the gift of God” (Acts 8:20) which is also called the Spirit baptism in Acts 1:4-5; 2:38-39; 11:14-18; 15:7-13; 19:1-7.

  Matt 28:
  Vers 19
  a [therefore …] In view of My authority, I commission you with full power of attorney to carry on the work that I have started ( Jn. 16:23).

  Great Commission Fourfold:

  1. Go. This applies to all believers, not only preachers. The invitation to salvation is for all alike, so why should not the responsibility of getting the invitation to others be for all alike? We have the same rights, privileges, promises, and provision for equipment for service, so all should help in every possible way to evangelize the world according to our ability and direction from God. There is no excuse for millions of church members leaving this work to only a few who seek to obey the Great Commission.

  2. Teach (Greek: matheteuo (GSN-), to make disciples, enroll as a learner or pupil). Used only here and in Mt. 13:52; 27:57; Acts 14:21. Not the ordinary word for teaching, as in point 4 below.

  3. Baptize all disciples. Mt. 3:6 and Acts 8:38.

  4. Teaching (Greek: didasko (GSN-), give instruction). It is translated “teach” 93 times. The idea here is more that of instructing than of enrolling disciples to be taught.

  b [in the name of] This means “by the authority of.” Here it means by the authority of all three persons and not by the authority of Jesus only. He is the one authorizing us to recognize the others as well as Himself. This will help us to understand Acts 2:38; 8:16; 10:48; 19:5. It is by the authority of Jesus Christ that we baptize at all, and it is by His authority that we baptize in the name of (by the authority of) all three persons.

  Groete in Christus

  Boeta

 69. Chris ons vorder, dit word vir my al duideliker dat jy die doop in die Naam van Jesus Christus soos in die Skrif op veskeie plekke aan geteken, begin raaksien en erken as ʼn werklikheid.
  Die apostels het nie die doop formulier verander nie,nee! hulle het dit net tot die letter uitgevoer soos hulle die opdrag verstaan het onder leiding van die Heilige Gees.
  Maar die belangrikste deel van die doop in die Naam van Jesus Christus nl tot vergewing van sonde word heeltemal verontagsaam en geminag terwyl die Skrif ons leer sonder vergewing van sonde is die oordeel ons voorland.
  Aangaande Hom (Jesus) getuig al die profete dat elkeen wat in Hom (Jesus)glo, vergifnis van sonde deur sy Naam (Jesus) ontvang.
  Jy maak ʼn valse stelling dat die Skrif sê die doop in die Naam van Jesus Christus is onvolledig, en onvoldoende, met verwysing dat die mense van Samaria nie met hulle doop die Heilige Gees ontvang het nie, maar eers later deur Petrus en Johannes.
  Die doping van die Heilige Gees is afsondelik van die doop in die Naam van Jesus Christus en kan enige tyd gebeur soos dit die Gees behaag.
  Wat die doop van mans sowel as vrouens in handelinge8 aangaan,dink ek nie dit het verdere veduideling nodig nie. Hulle het die evangelie wat aan hulle verkondig is geglo en toe is hulle in die Naam van Jesus gedoop.
  Of ons maak dit ʼn saak van erns, of ons word kommentators en soek verskonings.
  Dit bring my by jou, Boeta uit. Jy erken die apostels het die mense reg gedoop in die Naam van Jesus Christus, maar dan kom jy met die uitspraak dat jy verkies om die mense in die Naam van die Vader, Seun, en heilige Gees te doop, van wanneer af het ons die reg om sulke besluite te neem, en waar lees jy in die Skrif God bestaan uit drie persone.
  Groete in Christus.
  Ben.

 70. Die eenheid van die mens

  Die Bybel leer vir ons in Genesis1,27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van
  God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
  (1) Die mens het ʼn liggaam; bestaande uit vleis, bene, bloed, ens.
  1Korinthiërs 6,19 Of weet julle nie dat julle liggaam ʼn Tempel is van die Heilige Gees wat
  in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?
  Daar word ook na die liggaam van die mens verwys as gedaante.
  Filippense2,8 en in gedaante gevind as ʼn mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te
  word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

  (2) Die menslike liggaam het ʼn gees, onsigbaar, wat die liggaam lewend maak.
  Jakobus2,26 Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder werke dood.
  1korinthiërs2,11 Want wie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens
  wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.
  Lukas8,55 En haar gees het terug gekom en sy het onmiddelik opgestaan, en Hy het beveel dat
  hulle haar iets te ete moes gee.
  Romeine 8,16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.

  (3) Die liggaam, en gees, het ʼn woord, wat hoorbaar is
  en verander kan word, in boek, brief, of Epos ens.
  Johannes19,19,22 En Pilatus het ook ʼn opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit; en daar was
  geskrywe: JESUS, DIE NASARÉNER, DIE KONING VAN DIE JODE.
  Pilatus het geantwoord: Wat ek geskryf het, het ek geskrywe.
  Matthéüs12,37 Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel
  word.

  En hierdie drie, die liggaam, en gees, en woord, is net een persoon,
  met ʼn uitkennings naam, bvb Adam, Larry, Ben.
  —————
  Die Eenheid van God

  Ons lees in 1Johannes5,7; Want daar is drie wat getuig in die hemel.Die Vader, die
  Woord, en die Heilige Gees, en hierdie drie is een.
  Markus12,32 En die skrifgeleerde sê vir Hom: (Jesus) Goed, Meester, U het met waarheid gesê
  dat God een is en daar geen ander is as Hy nie.
  Jacobus2,19 Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook,en hulle sidder.
  Johannes1,1@14 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.
  En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon –en ons het sy heerlikheid aanskou,
  ʼn heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom –vol van genade en waarheid.
  Het u geweet?
  Die Naam van die enige God van die Bybel; Vader, Seun en Heilige Gees; is Jesus.
  Johannes17,6@26 Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het.
  Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar.
  En Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U
  My liefgehad het, in hulle kan wees, en Ek in hulle.
  Handelinge 9,5 En hy (Saul) sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg.
  Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.
  ————
  Die dissipels van Jesus wie se verstand geopen is om die skrifte te verstaan Lukas24,45; wie
  verstand gegee is om die ware God te ken 1Johannes5,20; wie met die Heilige Gees gedoop is,
  wat die Gees van die waarheid is Handelinge2,1-4) verklaar en openbaar die verborgenheid van die
  Eenheid van God: Vader, Seun, en Heilige Gees, wanneer hulle die opdrag van Jesus soos
  aangeteken in Matthéüs28,19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die
  Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek
  julle beveel het. Uitvoer.

  Handelinge2,38;-En Petrus sê vir hulle. Bekeer julle,(kom tot geloof in Christus) en laat elkeen van
  julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus (waarom in die Naam van Jesus) tot vergewing
  van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Handelinge10,43; Aangaande Hom (Jesus) getuig al die profete dat elkeen wat in Hom (Jesus )
  glo, vergifnis van sonde deur sy Naam (Jesus) ontvang.
  Die Naam van Jesus Christus verteenwoordig (let wel nie vervang nie) sy bloed gestort aan die
  kruis vir jou en my sonde.
  Handelinge 4,12 En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam
  (Jesus) onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
  Let mooi op: Die Naam Jesus is die mens se redding.
  Handelinge19,5;- En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.
  Matthéüs13,11;- Toe antwoord Hy(Jesus) en sê vir hulle; Omdat dit aan julle (dissipels) gegee is
  om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.

  ————

  Het u geweet?
  Die sogenaamde Christendom vandag, is niks beter daaraantoe as die Joodse geloof wat betref
  hulle redding nie.
  In die vroeë geskiedenis van die Christendom het daar ʼn denke verandering plaas gevind wat ʼn
  ontsaglike impak op die Christelike geloof sou hê.
  Waar die meerderheid Joodse gelowiges Jesus Christus verwerp as hul verlosser en saligmaker,
  het die Christendom Jesus Christus net bygevoeg en met ʼn drie-eenheidsleer vorendag gekom.
  —————

  Die terme drie-eenheid en drie-enige kom glad nie in die bybel voor nie, en is grootliks daarvoor
  verantwoordelik vir die verdeeldheid (verskillende denominansies ongeveer38000) wat wêreldwyd.
  onder gelowiges heers. Dit het sy ontstaan te danke aan onder andere, ʼn Latynse skrywer
  genaamd (Tertulianus) wat in die tydperk 155-230 nC geleef het, in die jaar 196 nC was hy
  bekend as die vader van die Latynse kerk. Hy was waarskynlik die eerste persoon wat die Godheid
  beskryf het as drie-eenheid (Trinity) drie persone Vader, Seun, En Heilige Gees. (sonder naam)

  In die eerste plek ontneem hierdie siening die mense hulle die reg en voorreg om die ware God te ken,
  1Johannes5,20-21 En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die
  ware God te ken, en ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus, Hy (Jesus) is die ware God en die
  ewige lewe. My kinders bewaar julleself van die afgode.

  In die tweede plek ontneem dit die mense hul die geleentheid om vergewing van hulle sondes te verkry.
  Handelinge2,38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, (kom tot geloof in Christus) en laat elkeen van julle
  gedoop word in die Naam van Jesus Christus (waarom in die Naam van Jesus) tot vergewing van sondes,
  en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Handelinge10,43 Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom (Jesus) glo, vergifnis
  van sonde deur sy Naam (Jesus) ontvang.

  In die derde plek hou dit mense gevangene om veroordeel te word.
  Johannes3,18 Hy wat in Hom (Jesus) glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds
  veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam (Jesus) van die eniggebore Seun van God nie.

  God openbaar Hom aan ons in Vader, Seun en Heilige Gees, daar word nooit genoem dit is drie persone
  nie. Ons lees in 1Johannes 5,7 Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader die Woord en die
  Heilige Gees, en hierdie drie is een. Ons lees ook in Johannes1,14 En die Woord het vlees geword en het
  onder ons gewoon. Kan ons nou praat van ʼn twee-enige Seun of twee-enige Woord of twee persone?
  natuurlik nie. Die bybel leer ons dit is ʼn enige Here. Deut6,4 Hoor, Israel, die Here onse God is ʼn enige
  Here. En dan herhaal Jesus dit in Markus12,29 En Jesus antwoord hom; Die eerste van al die gebooie is;
  Hoor, Israel, die Here onse God, is ʼn enige Here. Verder lees ons in Johannes5,44 Hoe kan julle glo, wat
  van mekaar eer aanneem, en die eer wat van die enige God kom, soek julle nie. En Johannes17,3 En dit
  is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.
  Waarom kan daarmee nie volstaan word nie? Of bring dit sekere leerstellings in gedrang?

  Daar is ʼn waarskuwing in Spreuke30,5-6 Elke woord van God is gelouter; Hy is ʼn skild vir die
  wat by Hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie,sodat Hy van jou nie rekenskap vorder en jy as ʼn.
  leunaar openbaar word nie.
  My vriend wanneer jy ʼn drie voor die enige voeg, stel jy jouself strafbaar.

  Ons lees in Efésiers 4,4-5 Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle
  roeping; een Here, een geloof, een doop.
  1Timotheús2,4-5 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.
  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus.

  Die bose magte maak gebruik van die drie-eenheidsleer om gelowiges op ʼn sy-spoor weg van Jesus.
  te ranggeer.

  11Thessalonicense2,11-12 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,
  sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid (Jesus) nie geglo het nie, maar behae gehad het in.
  die ongeregtigheid.

  Ns-Ek haal aan uit Prof Kobus Kok se artikel (Groot en of klein doop of dalk weer of nooit doop?)
  Miskien sal dit vir jou interessant wees om te verneem dat die drie-eenheidsleer nie in die tyd van die
  apostels geformuleer was nie, maar eers baie later in die kerk se geskiedenis.
  ——————–
  Opsomming:
  Die apostels het nie die drie-eenheidsleer geformuleer of verkondig nie. Die drie-eenheidsleer veroorsaak onderlinge verdeeldheid.
  Paulus rig ʼn ernstige waarskuwing aan ons.
  Gálasiërs1,8 Maar al sou ons of ʼn engel uit die hemel julle ʼn evangelie verkondig in stryd met
  die wat ons julle verkondig het, laat hom ʼn vervloeking wees.

  11 Korinthiërs2,14 Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van
  sy kennis deur ons oral versprei. E-pos biggs.ben7@gmail.com

 71. Die doop kan niemand red nie , net so ook nie bybel lees en of kerk toe gaan nie,net so min kan die besnydenis nog die onbesnedenheid iemand red . Want uit genade is julle gered deur die geloof nie uit die werke nie sodat niemand kan roem nie dit is n gawe van God.Efe 2:8
  Die doop net soos die besnydenis is n sëel van die geregtigheid van die geloof.Rom 4:11
  Die geboorte uit water en gees verwys na 2 geboortes 1) water n vleeslike geboorte uit die moeder 2) Gees n Geestelike geboorte uit God gebore. Joh 1:13,14 Almal wat hom aangeneem het aan hulle het God die mag gegee om kind van God te mag word v 13 nie uit die bloed of die wil van die vlees of uit die wil van n man nie maar uit God gebore is.
  Mark 16:15,16 is van toepassing op die volk om hulle te bkeer. Joh het die bekerings doop gedoop sodat volk wat Jesus verwep het tot Jesus bekeer om Hom aan te neem.
  Die doop in Christus Jesus is n Geestelike doop niks met water te doen nie. Dit is waar ons saam met Christus begrawe word deur die doop in sy dood. Dit is waar ons in Christus is , deur die Heilige Gees aan ons harte besny word ( in die verborgene) , reiniginsproses , dws Heiligmaking. So het ons deel in Hom verkry en is ons in Hom verseël met die Gees van God soos Noag in die Ark behoue gebly het.

  • Besprinkeling was die reiniging van altare in OT met die hissop stingel in die bloed van offer diere en dan die besprinkeling.
   Die doop bevestig die genade van God vir alle mense wat daardie wils besluit moet maak om hom tot God te bekeer.Rom 10:13 Elkeen wie die Here aanroep sal gered word. Joh 5:24 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie My Woord hoor en in Hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.
   1Kor.12:13 want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam…..H/d doop is niks met water te doen nie , maar is die doop met Heilige Gees waarin ons deel verkry in Christus .
   Kinders word gedoop met die doop in die naam van die Vader , die Seun en die Heilige Gees omdat hulle ook in God se Genade ingesluit is om dit te verkry wanneer hul verstandelik instaat is om daardie keuse uit te oefen.
   Die vleeslike gesindheid is die oorsaak van verdeeldheid onder kinders van God , ook verdeeldheid oor die doop om dat baie wat wil saampraat verstaan nie die Woord Van God nie , daarom sê Paulus ek kan nie met jul praat soos met Geestelikes nie , maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed , nie met vaste spys nie , want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Geestelike babas kan nog nie die vrug van die Gees dra nie ongeag sy of haar ouderdom
   WATERDOOP RED NIE , DIE BLOED VAN CHRISTUS ALLEEN , DAN ONTVANG JY DIE GEES VAN GOD WAT JOU WEDERBAAR EN JOU REINIG , WANT JESUS SE BLOED HET JOU EN MY MET GOD VERSOEN. !!!!!
   Wedergeboorte word deur GOD in ons gewerk deur sy HEILIGE GEES HALLELUJA AMEN !!!!
   GEEN WATERDOOP NIE DIT IS N DWALING!!!!! Waarom moes JESUS dan gesterf het .Onthou julle wat Jesus plus nog iets wil hê gaan lees die woord weer.

   • Sjoe, Naas. Niemand hier sê dat jy deur die doop gered word nie, maar die doop as deel van die evangelie opdrag is baie duidelik uit Handelinge. Die bron teks se woord vir doop vertel vir jou wat dit is en in geen griekse woordeboek gaan jy lees dat dit besprinkel betek nie.

    As Jesus in Matt 28 self sê “…en doop hulle…”, dan klink dit vir my dat Hy die waterdoop as belangrik ag. Duidelik verstaan jy ook nie die veskil tussen doping met Heilige Gees Krag (spreek in tale ens.) soos in Handelinge en 1 Kor 12-14 verwoord en ontvang van die Heilige Gees tydens wedergeboorte nie.

    Ek is jammer om te sê dat al die hoofletters en uitroeptekens in die wêreld my nie sal oortuig dat besprinkeling van babas die ware leer oor die doop is nie.

    Wat ek geskryf het oor Die doop, is alles 100% uit die woord, nie soos deur mense aan my verduidelik nie, want glo my vry, ek het jare lank vrae gevra en lang gesprekke gehad met al my gereformeerde predikante, en ten spyte van al die doktorsgrdae in teologie kon nie een van hulle vir my enige antwoorde gee nie. Nadat ek in trane met smeking op my knieë voor Die Here geworstel het, het Die Heilige Gees my op ‘n pad deur die Woord geneem om te glo wat ek glo. Soos jy dus mag merk, probeer ek my weerhou van lang sinnelose argumente om mense wat verblind is deur dogmatiek en ‘n gees van godsdienstigheid te oortuig.

    Die belangrikste is dat jy weet Jesus het vir jou gesterf en Sy bloedoffer was perfek. Dit is die fondament. Dit sal jou in die Hemel bring. Maar kyk hoe jy op daardie fondament bou want dit sal jou loon en posisie in Sy Koninkryk bepaal. Soek Die Here met jou hele hart en Hy sal jou alles openbaar. Wees daaraan getrou.

 72. Ben ek erken nie dat die apostels reg gedoop het nie, wat ek wel sê is dat die apostels wel in die
  naam van Jesus Christus gedoop het en wel om die volgende redes. Eers net dit.

  Ek doen egter wat Jesus self gesê het ons moet doen nl.
  Mat_28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
  Luk_7:30 Maar die Fariseërs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie deur hom te laat doop nie.
  Ek handel liewers volgens die raad van God.
  Hand. 2 Verse 38
  a [Repent, and be baptized] Peter had the right answer.

  b [in the name of Jesus Christ] Being baptized by the authority of Jesus Christ to a Jew meant giving up Judaism and all fellowship of his nation with all his political rights and privileges. Mt. 28:19.

  c [for] Greek: eis (GSN-), because of remission of sins. When one repents, which is always required in Scripture before baptism, he is immediately forgiven (1Jn. 1:9; Rom. 10:9-10). Only then is one a proper candidate for water baptism which is an outward symbol of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ (1Pet. 3:21). It testifies to the world that one has already repented and been forgiven by faith in Christ (Eph. 2:8-9; Rom. 1:16; 3:24-25; 5:1). Mt. 3:11.

  d [ye shall receive the gift of the Holy Ghost] Here we have the promise that if and when one repents and his sins are forgiven he can have the Spirit baptism, for the promise is to all men (Acts 2:39; 5:32; Mt. 3:11; Jn. 1:33; 7:37-39; 14:12,16-17,26; 15:26; 16:7-15; Gal. 3:13-14). Matt.28:19

  Hand. 19 Verse 5
  a [baptized in the name of the Lord Jesus] They were rebaptized in water, so they could conform to Christian water baptism “In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost” (Mt. 28:19). They never had been baptized this way. They only knew the name of God, for John did not know the Son until a certain sign happened (Jn. 1:33), so he could not have baptized except in the name of God (Jn. 5:43). “In the name of” the Lord Jesus simply means “by the authority of” the Lord Jesus, but how He authorized is recorded in Mt. 28:19. Regarding rebaptism, Scripture bears no record of men being baptized in another name after baptism in the name of the Holy Trinity.

  Ben jou aanmerking oor die Drie-eenheid is uiters gevaarlik, want daarvolgens ontken jy die bestaan
  van die Heilige Gees. Die Woord waarsku spessifiek teen die sonde teen die Vader, die Seun en die
  Heilige Gees.

  1KOR 13:14

  Trinity of Three Separate Persons
  Another clear reference to the Trinity of three separate Persons in the Godhead:
  1. The grace of Jesus Christ, the Son of the Father (John 1:17; 1 John 5:7)
  2. The love of God the Father (John 3:16; (1 Cor. 13:1-13; Romans 5:8)
  3. The communion (fellowship) of the Holy Spirit (Phil. 2:1; Romans 8:14-16)
  Greek: koinonia (NT:2842), communion (1 Cor. 10:16; 2 Cor. 6:14; 2 Cor. 13:14); communicate (Philemon 1:6; Hebrews 13:16); fellowship (Acts 2:42; 1 Cor. 1:9; 2 Cor. 8:4; Galatians 2:9; Ephes. 3:9; Phil. 1:5; Phil. 2:1; Phil. 3:10; 1 John 1:3,6-7); contribution (Romans 15:26); and distribution (2 Cor. 9:13).

  1KOR 12:4
  Work of the Divine Trinity (1 Cor. 12:4-6):
  1. Spiritual gifts by the Holy Spirit
  2. Administrations by Jesus Christ
  3. Operations by God the Father
  Ten Ministries of the Holy Spirit:
  1. He glorifies Jesus (1 Cor. 12:3; John 16:13-14).
  2. He inspires manifestations (1 Cor. 12:7,11).
  3. He forms the body of Christ (1 Cor. 12:13).
  4. He energizes believers (1 Cor. 12:13).
  5. He imparts love (1 Cor. 13:1-13; Romans 5:5).
  6. He speaks mysteries in tongues (1 Cor. 12:10; 1 Cor. 14:2,13-19,21-23,26-28).
  7. He interprets mysteries of tongues (1 Cor. 12:10; 1 Cor. 15:5,13,26-28).
  8. He edifies by prophecy (1 Cor. 14:3-31).
  9. He edifies believers in tongues (1 Cor. 12:4).
  10. He gives gifts to believers (1 Cor. 12:8-10; Romans 12:6). See note, 1 Tim. 4:14.

  The Trinity
  Eighteen Fallacies:
  1. That there is only one Person or one Being called “God.”
  2. That there is a difference in meaning of three human Persons and three divine persons.
  3. That the terms Father, Son, and Holy Spirit refer to three manifestations of one Person or one Being.
  4. That the Father is the only Person who is divine; the Son was created by the Father; and the Holy Spirit was created by the Son (Arianism).
  5. That God consists of three Persons in one Person or three Beings in one Being.
  6. That the Father, Son, and Holy Spirit are essential parts of one Being, just as man is made up of body, soul, and spirit.
  7. That God is a complex Person and so it is folly to seek to explain the Trinity.
  8. That the Trinity is beyond human comprehension and bewilders the most learned.
  9. That the Trinity is not an Old Testament revelation.
  10. That God has no body, physical parts, or passions like human beings-nothing of a bodily nature.
  11. That God is invisible reality and cannot be seen by natural eyes.
  12. That God is a universal mind, conscience, love, goodness, and power filling all space and matter.
  13. That there is nothing on earth to resemble Him.
  14. That God cannot be comprehended by the senses but by the soul, for He is above sense perceptions.
  15. The image of God consists only of moral and spiritual likeness.
  16. That all statements of God having a body with physical parts are mere figures of speech conveying some idea of God to man (see Anthropomorphism).
  17. That Jesus Christ is the Father, Son, and Holy Spirit.
  18. That Jesus is the one God and Jehovah of the Old Testament.
  All such statements are unscriptural in the extreme and are contradicted by thousands of plain passages about God. Why would God tell us that all invisible things are clearly seen by visible things on earth, even to His eternal power and Godhead (Romans 1:20), if He is incomprehensible; if there is nothing on earth to resemble Him; if He is a bodiless being; if He is three beings in one being; if His image is only moral and spiritual; if descriptions of His body and physical parts are not true and real; and if He is an invisible nothingness floating in nowhere? If this is what God is, why did He not say this instead of what He did say? Is it possible that He does not speak to us in plain human language? Or, is it more reasonable that the church and false religions are in error and that God does mean what He says about Himself? Who gave man the right to change the Bible from a literal to an imaginative meaning? If statements about God are mere figures of speech trying to convey some idea of Him, what ideas do they convey? That He does not have a body with physical parts, or that He does? That He is less real than His creations, or that He is as real? It would be unlike God to say over 20,000 things about Himself if He did not have a personal body, soul and spirit as stated.

  Eighty-nine Proofs of a Divine Trinity:
  What we mean by Divine Trinity is that there are three separate and distinct persons in the Godhead, each one having His own personal spirit body, personal soul, and personal spirit in the same sense each human being, angel, or any other being has his own body, soul, and spirit. We mean by body, whether a spirit body or a flesh body, the house for the indwelling of the personal soul and spirit. The soul is that which feels and the spirit is that which knows.
  The doctrine of the Trinity can be clearly seen, being understood by the visible things that are made, even to His eternal power and Godhead (Romans 1:20). What on earth was created in the image and likeness of God? Man (Genesis 1:26-28). Do God’s image and likeness consist only of moral and spiritual powers? If so, it can be concluded that man is only a moral and spiritual being. Is God bodiless? If so, we can conclude that man is also bodiless.
  Is God only one being made up of several persons or beings in the one being? If so, we can conclude that man is one person or being made up of many. Does God need a flesh body in order to have any kind of body? No! There are such things as spirit and heavenly bodies. See 1 Cor. 15:35-38. From this passage we learn that all things in creation-grain, fish, birds, beasts, man, angels, and even the planets-have bodies, sizes, shapes, and forms.
  The Bible declares that God has a body, shape, image, likeness, physical parts, a personal soul and spirit, and all other things that constitute a being or a person with a body, soul, and spirit (see note, John 4:24; note, John 5:37; The Doctrine of Man.
  Angels, cherubim, seraphim, and all other spirit beings have spirit bodies and personal souls and spirits. They have been seen with the natural eyes of men over 100 times in Scripture (see Appearances of Angels to Men). If all other spirit beings have spirit bodies, could not the members of the Trinity also have spirit bodies? The 284 passages on spirits in Scripture prove that spirit bodies are just as real and capable of operation in the material worlds as are flesh bodies. There is no such thing as a world of creations made up of invisible substance. The so-called spirit world must be understood simply as spirit beings inhabiting material worlds created by God. Heaven itself is a material planet (Genesis 1:1; Hebrews 11:10-16), having cities, mansions, furniture, inhabitants, living conditions, etc.
  God has been seen physically by human eyes many times (Genesis 18:1-33; Genesis 19:24; Genesis 32:24-30; Exodus 24:11>; Joshua 5:13-15; Judges 6:11-23; Judges 13:3-25; 1 Chron. 21:16-17; Job 42:5; Isaiah 6; Ezekiel 1:26-28; Ezekiel 10:1,20; Ezekiel 40:3; Daniel 7:9-14; Daniel 10:5-10; Acts 7:56-59; Rev. 4:2-5; Rev. 5:1,5-7,11-14; Rev. 6:16; Rev. 7:9-17; Rev. 19:4; Rev. 21:3-5; Rev. 22:4).
  In over 20,000 references about God in Scripture we get to know all we need to know about the subject. If we will take the Bible literally as to what it says about Him, as we do with other things the subject will be very clear; but if we make God a mystery, ignoring the plain statements of Scripture about Him, and refusing to believe the many descriptions of God given by those who have seen one, two, and three separate persons called “God,” then we ill remain in ignorance.
  It is true there are a few figurative statements about God in Scripture, as there are about man and other things, but shall we do away with the reality of man and these other things because of a few figures of speech? Let us make man mere salt and lights (Matthew 5:13-14), if we are going to do away with God because of a few figures of speech.
  We submit the following facts in Scripture to prove a Divine Trinity of separate persons in the Godhead:
  1. The word “one” means one in unity as well as one in number. It means unity in 1 John 5:7, as it does in John 17:11,21-23, and yet these three Persons, the Father, the Word, and the Holy Spirit, are spoken of as one each in number and individuality in Scripture. There is one God the Father, one Lord Jesus Christ, and one Holy Spirit (1 Cor. 8:6; Ephes. 4:3-6). Thus, there are three separate Persons in divine individuality and divine pluralty. The Father is called God (1 Cor. 8:6), the Son is called God (Isaiah 9:6,7; Hebrews 1:8; John 1:1-2; John 20:28), and the Holy Spirit is called God (Acts 5:3-4). As individual persons each can be called God and collectively they can be spoken of as one God because of their perfect unity. The word “God” is used either as a singular or a plural word, like sheep.
  Everything that could be spoken of God collectively applies equally to each member of the Godhead as an individual, but there are some things that are said of each person of the Deity as to position, office, and work that could not be spoken as of the other members of the Godhead. The Father is the head of Christ (1 Cor. 11:3); the Son is the only begotten of the Father (2 John 1:3), and the Holy Spirit proceeds from both the Father and the Son (John 14:16,26; John 15:26; John 16:7-15; Acts 2:34).
  2. Names of God prove plurality of persons. The Hebrew: Elohiym (OT:430) is the word for God in Genesis 1:1 and in over 2,700 other places in the Old Testament It is a uni-plural noun meaning Gods and is so translated 239 times (Genesis 3:5; Exodus 22:28; 1 Samuel 4:8; Daniel 2:11; Daniel 4:6-9; Daniel 5:11,14; etc.). Sometimes ‘Elohiym is used with plural verbs and pronouns, “the Gods they caused me to wander” (Genesis 20:13), and “there the Gods they appeared unto him” (Genesis 35:7).
  3. Plural pronouns are used of God, proving plurality of persons (Genesis 1:26; Genesis 3:22; Genesis 11:7; Isaiah 6:8; John 14:23; John 17:11,22-23).
  4. First, second, and third personal pronouns are used hundreds of times in Scripture, referring to one, two, and three persons of the Godhead in the same sense they are used of men. Sometimes the different members of the Deity use them to and of one another in the same sense man uses them. In John 17 alone Jesus uses them 162 times in speaking to and of His Father (cp. John 14:16-17,26; John 15:26; John 16:7-15). Sometimes singular pronouns are used of the whole Godhead of three members as a unity (Exodus 20:3; Isaiah 44:6,8; Isaiah 45:5,21; Isaiah 46:9; Hosea 13:4), just like the whole church as a unit is spoken of as a man and “he” (Ephes. 2:14-15; Ephes. 4:13; Ephes. 5:25-27; 2 Thes. 2:7-8).
  5. “Man is become as one of us” proves plurality of persons (Genesis 3:22).
  6. Two and three Persons called God have been seen by the same men at the same time and places as being separate persons (Daniel 7:9-14; Matthew 3:16-17; John 1:31-34; Acts 7:54-60; Rev. 6:16; Rev. 7:9-17; Rev. 21:22; Rev. 22:3).
  7. Two Lords are mentioned in Genesis 19:24; one on earth and one in heaven.
  8. Two Persons are referred to in the Old Testament See Psalm 8:5-6 with Hebrews 2:5-18; Psalm 16:8-10 with Acts 2:25-36; Psalm 22:1-22 with Matthew 27:35,39-43,45-46; Hebrews 9:14; Hebrews 10:5-12; Psalm 40:6-10 with Hebrews 10:5-7; and Psalm 45:6-7 with Hebrews 1:8-9.
  9. Two Lords are mentioned sitting side by side (Psalm 110:1,5; Matthew 22:44; Matthew 26:64; Acts 2:33-34; Acts 7:54-56; Romans 8:34; Ephes. 1:20; Col. 3:1; Hebrews 1:3,13; Hebrews 8:1; Hebrews 10:12; Hebrews 12:2; 1 Peter 3:22; Rev. 22:3).
  10. Two Persons are mentioned and required in order to understand the plain language of Psalm 2; Psalm 9:19; Psalm 132:17; Proverbs 30:4; Isaiah 4:2; Isaiah 10:16-17; Isaiah 28:16; Isaiah 49:1-10; Isaiah 50:4-11; Isaiah 52:13-53:12; Isaiah 62:11; Micah 5:1-5; Jeremiah 23:4-8; Jeremiah 33:14-26; Zech.3:8-10; Zech.6:12-13. In these passages one is anointed, becomes the son of, is sent by, is taught by, and becomes the servant of the other; and both are called Lord.
  11. Three self-acting Persons-the Lord God, the Messiah, and the Holy Spirit-are referred to as blessing, anointing, sending, and doing things for one another in Isaiah 11:2; Isaiah 42:1-7; Isaiah 48:16; Isaiah 59:21; Isaiah 61:1-2; Isaiah 63:1-14; Zech.12:10-13:2.
  12. In Zech.1:7-21 the Lord of Hosts and the angel of the Lord (also called Lord, Zech.1:19-20; Zech.2:1-13) are talking together. One Lord says of the other Lord that He has sent Him to Israel (Zech.2:8-13). One Lord refers to Himself as “Me” and to the Lord of Hosts as “His” and “He” (Zech.2:8-11). The conference continues throughout Zechariah until Zech.13:6-7 where both Lords are called fellows or associate.
  13. Jesus Christ is called the son of Abraham, David, Mary, and of God (Matthew 1:1; Mark 1:1; Mark 6:3). He is just as much a separate person from God as He is of these other persons.
  14. Two Persons are referred to many times in the New Testament (Matthew 11:27; Luke 23:46; John 1:1-2,18; John 5:19-20; John 14:1-9; John 16:15; John 17:3,10; Acts 2:38-39; Acts 3:13-26; Phil. 2:5-11; Ephes. 3:5; Col. 1:5; 2 Thes. 2:16-17; Titus 2:13; Hebrews 1:1-3; Rev. 20:6; Rev. 22:3).
  15. Two and three Persons are mentioned in the introductions to New Testament books (Romans 1:1-4,7; 1 Cor. 1:3; James 1:1; 1 Peter 1:1-3; 2 John 1:3; Rev. 1:1-6; etc.).
  16. God is the head of Christ and thus greater than He in position (1 Cor. 3:23; 1 Cor. 11:3; 1 Chron. 29:11; John 14:28).
  17. Christ is the mediator between God and man, not between Himself and man (1 Tim. 2:5).
  18. Two and three Persons are referred to in every New Testament book (Matthew 3:16-17; Matthew 12:31-32; Matthew 17:5; Matthew 22:43-45; Matthew 28:19; Mark 1:1-2,10; Mark 13:32; Luke 1:32-35; Luke 2:40,52; Luke 3:22; Luke 4:1; Luke 4:18; Luke 9:35; Luke 23:46; Luke 24:39 with John 4:24; John 1:1-3,14,18; John 5:17-25,31-38; John 6:37,44-46,57; John 7:16-18,28,37-39; John 8:13-19,26-38,42,54; John 10:15-18,24,29,36; John 12:26-31,44,49-50; John 14:1-26,28-30; John 15:1-26; John 16:1-33; John 17:1-26; John 18:11; John 20:17,21; John 18:11; John 20:17,21; Acts 1:7-8; Acts 2:24-36; Acts 3:13-26; Acts 4:10,26-31; Acts 5:29-33; Acts 7:37,55-56; Acts 8:12-17; Acts 9:17; Acts 10:38-48; Acts 17:31; Romans 1:3,7,9; Romans 5:1-11; Romans 8:1-13,26-39; 1 Cor. 1:3-9; 1 Cor. 2:10; 1 Cor. 3:23; 1 Cor. 8:6; 1 Cor. 11:3; 1 Cor. 12:3; 1 Cor. 15:57; 2 Cor. 1:2-3; 2 Cor. 5:17-21; 2 Cor. 13:14; Galatians 1:1-3; Ephes. 1:2-3; Ephes. 3:14; Ephes. 4:3-6; Ephes. 6:23; Phil. 1:2; Phil. 2:5-11; Col. 1:2-3,13-19; Col. 3:1; 1 Thes. 1:1-10; 1 Thes. 3:13; 2 Thes. 1:1-2; 2 Thes. 2:16; 1 Tim. 1:2; 1 Tim. 2:5; 1 Tim. 5:21; 1 Tim. 6:14-16; 2 Tim. 1:2; 2 Tim. 4:1; Titus 1:4; Titus 2:13; Philemon 1:3; see note, Rev. 5:13 for 30 last New Testament references). In no conceivable way can we force a meaning of three persons in one person; three beings in one being; or three manifestations of only one person in any of these or any other scripture.
  19. There are three distinct and separate witnesses that bear witness of Christ (1 John 5:5-11,13,20). Both God and man require this many personal and separate witnesses to confirm any point (Matthew 18:16; 2 Cor. 13:1). The water and blood of 1 John 5:8 could not be accepted as accredited personal witnesses to confirm any point (Matthew 18:16; 2 Cor. 13:1). The water and blood of 1 John 5:8 could not be accepted as accredited personal witness in themselves. The Father, the Son, and the Holy Spirit are the only persnal witnesses of this passage. If we consider these to be only one person, then there are not the required number of witnesses to establish the truth of the Sonship of Jesus Christ. We are forced by facts to admit all of 1 John 5:7-8 as inspired Scripture and therefore, the fact that the Father, the Son, and the Holy Ghost are three separate and personal witnesses instead of being only one person or witness. Indeed, many scriptures confirm these three witnesses:
  (1) The Father (Jeremiah 29:23; Malachi 3:5; John 5:31-37, notes; Romans 1:9; Hebrews 1:1-2; Hebrews 2:3-4)
  (2) The Son (Isaiah 55:4; John 18:37; 1 Tim. 6:13; Rev. 1:5)
  (3) The Holy Spirit (Romans 8:16; John 15:26; Hebrews 10:15; 1 John 3:6)
  If all three are witnesses, then they must be separate Persons. The water and the blood simply confirm the intelligent testimonies of the three Persons of the Godhead and give additional weight to the Sonship of Jesus.
  20. The words through and by, used of Jesus Christ and the Holy Spirit, but not once of the Father, prove that God to be a separate Person and the Head and Director of all things done by and through them (1 Cor. 3:23; 1 Cor. 11:3; John 10:29; John 14:28; John 14:16-17,26; John 15:26; John 16:7-15; Acts 2:33-34):
  (1) Through Jesus Christ (Acts 4:2; Romans 1:8; Romans 5:1,9,11; Romans 6:23; Romans 7:25; Romans 15:17; Romans 16:27; 1 Cor. 15:57; 2 Cor. 3:4; Galatians 3:14; Galatians 4:7; Galatians 5:10; Ephes. 2:7,18; Phil. 4:7,13; Titus 3:6; Hebrews 13:21; 1 Peter 1:22; 1 Peter 4:11; 1 John 4:9)
  (2) By Jesus Christ (John 1:3,10,17; John 10:9; Acts 4:10; Acts 10:36; Romans 2:16; Romans 3:22; Romans 5:17,21; Galatians 1:1; Ephes. 1:5; Ephes. 3:9; Col. 1:15-20; Col. 3:17; Hebrews 1:1-3; 1 Peter 2:5; 1 Peter 5:10)
  (3) Through the Holy Spirit (Acts 1:2; Acts 21:4; Romans 8:13; Romans 15:13,19; Galatians 5:5; Ephes. 2:22; Hebrews 9:14)
  (4) By the Holy Spirit (Ezekiel 11:24; Micah 3:8; Zech.4:6; Matthew 12:28; Luke 2:27; Luke 4:1; Acts 11:28; Romans 5:5; Romans 15:19; 1 Cor. 2:10; 1 Cor. 6:11; 1 Cor. 12:3,13)
  Proofs that Jesus is Not the Father:
  21. The Father was in heaven all the time that Jesus was on earth (Matthew 5:16,48).
  22. Christ now sits at the right hand of the Father (see note 9, above).
  23. Jesus said He would confess men “before My Father,” proving He is not the Father (Matthew 10:32; Rev. 3:5).
  24. Jesus always prayed to the Father as a separate Person (Matthew 11:25; John 17).
  25. The Father existed outside the body of Jesus, so He could not be Jesus (Matthew 2:12; Matthew 3:17; Matthew 17:5; John 12:27-30).
  26. Both Jesus and Satan refer to a God separate from Jesus (Matthew 4:6-10).
  27. God was the Father of Jesus, not Jesus Himself (Ephes. 1:3,17; Ephes. 3:14).
  28. In parables Jesus illustrates His relationship to the Father as that of separate persons (Matthew 21:33-46; John 15:1-8).
  29. People are taught to go directly to the Father and not to pray to Jesus (John 14:12-15; John 15:16; John 16:23-26).
  30. The Father knew things that Jesus did not know (Mark 13:32; Acts 1:7).
  31. Others saw Jesus as a separate Person from the Father (Daniel 7:9-14; Acts 7:56).
  32. Jesus committed His own spirit to the Father, not to Himself (Luke 23:46).
  33. Jesus claimed that He came from God and was going back to God (John 8:42; John 16:5; John 10:36; John 17:8).
  34. God is a Spirit, not flesh and blood like Jesus was (John 4:24; John 19:34; Matthew 16:17; Luke 24:39).
  35. People on earth with Jesus heard God speak as a separate person from heaven (Matthew 3:17; Matthew 17:5; 2 Peter 1:16-18).
  36. Jesus claimed to be the Son of God, not the Father Himself (John 5:17-35).
  37. Jesus called the Father “My God,” even after the resurrection (John 20:17; Rev. 3:12).
  38. Jesus called God “My Father” 57 times (John 15:1; Rev. 2:27). How could He be His own God and Father and beget Himself?
  39. When Jesus was born on earth angels and people still recognized God in heaven (Luke 2:7-16). Were they mistaken about God? Was the child all of God on earth and in heaven also?
  40. Mary and Joseph acted with utmost ignorance if the baby Jesus was all of God, for they presented Him to the Lord Who was someone other than Jesus (Luke 2:22).
  41. Simeon had a revelation and guidance from the Holy Spirit that Jesus was not the only member of the Godhead (Luke 2:26-33).
  42. John the Baptist knew the Father, but he did not know the Son (John 1:31-34).
  43. The Son died, not the Father (1 Cor. 15:3; 1 Peter 2:24).
  44. Jesus was the only begotten Son of the Father, so could not be the Father or the begetter of Himself (John 1:14).
  45. Jesus claimed that He could not and did not do anything of Himself, but that the Father worked through Him (John 5:19,30; John 6:38; John 8:28; John 12:49-50).
  46. He did not come to do His own will, but that of the Father who sent Him (John 5:30; John 6:38).
  47. His doctrine was not His, but the Father’s (John 7:16-17; John 8:26).
  48. He did not speak of Himself, but of the Father who had sent Him (John 7:16-18; John 8:26-40).
  49. He did not please Himself, but the Father (John 8:29).
  50. He was a Son, not a Father over the house of God (John 8:35-36; Hebrews 3:6).
  51. He had the same relation to His Father that men have with Satan (John 8:16,35-44; John 9:4).
  52. He honored the Father as all people should (John 8:49).
  53. He did not seek His own glory, but that of the Father (John 8:50-54; John 17:4).
  54. He knew the Father, but was not the Father (John 8:55; John 10:15).
  55. He was loved by the Father as a separate person (John 10:17-18).
  56. He kept the Father’s commandments and they were not His own (John 12:49-50; John 15:10).
  57. His disciples were given to Him by the Father (John 10:29; John 17:1-25).
  58. He was equal with the Father in some things, but not in others (Mark 13:32; John 5:17-39; John 8:13-19,29-42; John 19:18-29; Acts 1:7; 1 Cor. 11:3; Rev. 1:1).
  59. He and the Father were in unity and in each other in the same sense believers are to be in unity and in God (John 10:38; John 14:10-11,23; John 17:11,21-23).
  60. He was the only way to the Father (John 6:37; John 14:6).
  61. He said, I am not alone or the only witness of My sonship. The Father is another witness (John 5:36-38; John 8:13-19,54; John 12:49-50; John 14:10-11).
  62. Over 80 times Jesus affirmed that He was not the Father and not the only person in the Godhead. Christ was the speaker, but not the one spoken of or to (Matthew 7:21; Matthew 11:27; Matthew 18:10,35; Luke 2:49; John 5:17-43; John 8:19-49; John 10:17-37; John 14:7-28; John 15:1-26; Rev. 1:1; etc.). Is it any wonder that the Godhead, the Trinity, and the unity of God are so mysterious when we force separate persons to become only one person, all because we do not want to recognize the true meaning of the word one as referring to unity rather than individuality in some scriptures? People would be just as great a mystery if we forced the meaning of all men to refer to one person.
  63. He was not as great as His Father (John 10:29; John 14:28; cp. 1 Cor. 11:3).
  64. The Father (Matthew 3:17), Jesus (John 10:36), angels (Luke 1:32-35), demons (Mark 3:11; Mark 5:7), and apostles (Matthew 16:16; John 1:14; Romans 8:32; 2 John 1:3), all declare the sonship of Jesus, but not once do they declare a Christ-fatherhood.
  65. The Father and the Son spoke to each other in audible voices at the same time and place, being heard by many witnesses (Matthew 3:16-17; Matthew 7:5; John 12:27-30; 2 Peter 1:17). In no single instance could such speaking be explained as the voice of one individual or be used to prove one Person in the Deity.
  66. The word “both” is used of the Father and the Son, proving two Persons (John 15:24; 2 John 1:9).
  67. The word “also” is used of the Father and the Son, proving two Persons (John 5:19,27; John 8:19; John 13:32; John 14:1).
  68. The statement, “They have not known the Father nor Me,” proves two Persons (John 16:3,5).
  69. Christ received all power in heaven and in earth (Matthew 28:18). The Father had to be greater than Jesus to give Him that power (John 14:28).
  70. Jesus was resurrected and exalted by the Father, so He could not be the Father (Ephes. 1:20-23; Phil. 2:9-11; Hebrews 12:2; 1 Peter 3:22)
  71. God made Jesus both Lord and Christ (Acts 2:33-36).
  72. Six times in John 14:1-9 Jesus made it clear that He was not the Father.
  Holy Spirit Is Not Jesus Or the Father:
  73. The Holy Spirit is another Person, distinct from both the Father and the Son (John 5:32; John 14:16-17,26; John 15:26; John 16:7-15).
  74. It was necessary that Jesus go away so that the Holy Spirit could come (John 16:5-15).
  75. He has been seen with the natural eyes as a separate Person from the Father and the Son (Matthew 3:16-17; John 1:31-34; Rev. 4:5; Rev. 5:6).
  76. He is symbolized as a separate Person with Christ, both of them before God who sits on a throne (Rev. 1:4-5; Rev. 3:1; Rev. 4:5; Rev. 5:6).
  77. He could not be sent from God until Christ was glorified, but would then be sent from both the Father and the Son (John 7:37-39; Acts 2:33-34).
  78. He was sent from the Father to endow Jesus with power. This required three Persons: the One who sent Him, the One being sent, and the One who received Him (Acts 10:38; Isaiah 11:2; Isaiah 42:1-7; Isaiah 61:1-2).
  79. A clear distinction is made of the names of all three Persons (Matthew 28:19; 2 Cor. 13:14; 1 John 5:7).
  80. A clear distinction is made between the Son who prays, the Father to whom He prays, and the Holy Spirit for whom He prays (John 14:16).
  81. A clear distinction is made between the Son on the right hand of the Father, the Father on the left hand of the Son, and the Holy Spirit who is sent from the Father and the Son (Acts 2:33-36; Acts 7:56; John 14:16-17,26; John 15:26; John 16:7-15).
  82. The Son was already given (John 3:16), when the Spirit was not yet given (John 7:39).
  83. The Son can be blasphemed with forgiveness possible; but if the Spirit is blasphemed, no forgiveness is possible. This proves two distinct Persons (Matthew 12:31-32; Mark 3:29-30; Luke 12:10).
  84. The Samaritans received Jesus, but had not yet received the Holy Spirit (Acts 8:5-25).
  85. Jesus could do no miracle by Himself (John 5:19), but by the Holy Spirit He did many miracles (John 2:11; Acts 10:38)
  86. The Holy Spirit came not to speak of or glorify Himself, but to speak of and glorify Jesus (John 16:7-15).
  87. The descent of the Holy Spirit proved the arrival of Jesus in heaven to sit at the right hand of God, thus proving three Persons (Acts 2:33-34; John 7:39).
  88. Jesus claimed even after the resurrection that He was not a spirit being, so He could not be the Father or the Holy Spirit who are spirit beings (Luke 24:39; John 4:24; John 14:16-17,26; John 15:26; John 16:7-15).
  89. In the last book of the Bible the Trinity is seen as working together in all things (Rev. 1:4-6; Rev. 3:1; Rev. 4:5; Rev. 5:6; Rev. 21:10; Rev. 22:17).

  Over 500 Scriptures Proving a Divine Trinity
  There are over 500 plain scriptures that refer to the Father, the Son, and the Holy Spirit, as being THREE SEPARATE AND DISTINCT PERSONS, each with His own personal body, soul, and spirit in the sense that all other persons have them. Two and three persons must be understood in all the passages below if the plain language is to be understood as it reads, for first, second, and third personal pronouns are used in the singular and the plural in the same way that we use them in reference to other persons. If two and three persons are referred to in all these passages and they are called God, then we must understand them as referring to this many divine persons, as we do when the same statements are made of two or three persons of the human race. Note the following scriptures:
  Two Persons are Referred to in:
  1. The Pentateuch: Gen. 1:26; 3:22; 11:7; 19:24; Ex. 14:19; 23:20-23; 32:34; 33:1-3; Num. 20:16; Deut. 18:15-19.
  2. The historical books: Josh. 5:13-15; Judg. 2:1-5. The term, “the angel of the Lord” means “the angel from the Lord.” The Lord is one person and the angel that comes from Him is another person. Both persons are divine, for the angel proves to be God in many of these passages, and certainly the Lord who sends the angel is another divine person. See Lesson Six, VI, for many scriptures where this term is found. Also, “the Spirit of the Lord” means “the Spirit from the Lord.” The Lord is one divine person and the Spirit, the Holy Spirit, from the Lord is another divine person (Judg. 3 10; 6:34; 11:29; 13:25; 14:6, 19; 15:14; 1 Sam. 10:6; 16:13-14; 2 Sam. 23:2; etc.). The same is true of the Spirit of God” which is the Holy Spirit who was the agent of God and spake by the mouths of the prophets since the world began (Acts. 3:21; Heb. 1:1-2; 2 Pet. 1:21).
  3. The poetical books: Ps.. 2:1-12; 8:3-6 with Ps. 2:5-8; 16:8-11; 22:1-31; 34:20; 45:6-7; 68:18; 69:8-9; 89:27; 110:1-5; 118:26; 119:97-104; 132:11, 17; Prov. 30:4.
  4. The prophetical books: Isa.7:14; 8:18 with Isaiah 2:12-13; 9:6-7; 11:1-5; 42:1-7; 49:1-12; 50:4-11; 52:13-15; 53:1-12; 55:4-5; 63:1-10; Jer. 23:5-8; Ezek. 33:15-18; 34:29; Dan. 7:9-14; Hos. 11:1; Mic. 5:1-6; Hab. 2:7; Zech.6:12-13; 12:10; 13:6, 7; Mal. 3:1-3.
  5. The Gospels: Matt. 1:18-20; 2:6, 15, 22; 5:44-48; 6:1-18; 7:21; 9:38; 10:32-33, 40; 11:10, 25-27; 12:18, 28, 31-32, 50; 14:33; 15:13; 16:27; 17:5; 18:10, 19, 35; 19:17; 20:23; 21:9, 16; 22:21, 42; 23:8-10, 39; 26:29, 39, 42, 44, 53, 63-64; 27:43, 46; Mark 1:2, 8, 12, 24; 2:7; 3:11; 5:7; 8:38; 9:7; 11:25-26; 12: 27; 14:36, 62, 15:34, 39; 16:19; Luke 1:32-33; 2:11-14, 22, 38, 40, 49-52; 3:16; 4:1-14, 18,41; 7:27; 10:21-22; 11:13; 12:5-10, 32; 13:55; 16:13; 19:38; 20:35, 38, 39-44; 22:29; John 1:1-3, 5, 14, 18, 29, 36; 2:16-17; 3:2, 16-17; 4:10; 5:17-45; 6:27-65; 7:16-18, 28-29, 33-39; 8:14-56; 9:3-5, 33; 10:15-18, 25-38; 11:4, 22, 27, 41-42; 12:26-28, 44-50; 13:1-3, 20, 31-32; 4:1-31; 15:1-25; 16:3-32; 17:1-26; 18:11; 20:17-23, 31.
  6. The book of Acts: Acts 1:16; 2:22-39; 3:7-26; 7:59-60; 9:3; 13:17-41; 16:6-34; 17:18-31; 18:5, 24-28; 19:1-7; 22:14; 26:8-9, 18-23; 28:23-31.
  7. The Pauline Epistles: Rom.1:7-10, 16; 2:16; 3:22-26; 4:24; 5:1-21; 6:3-23; 7:25; 8:29-34; 14:10-12; 15:5-7; 16:20-27; 1 Cor. 1:1-9, 14-30; 3:9-15; 4:1-21; 5:1-13; 8:4-6; 10:4-31; 11:3; 14:2-33; 15:15, 24-28, 57; 2 Cor. 1:1-23; 2:17; 4:2-15, 5:18-21, 8:1-19; 9:7-15; 10:1-14; 11:1-11, 31; 12:1-12, 19-21; 13:4-7; Gal. 1:1-12, 15-24; 2:16-21; 3:13-29; 5:1-6; 6:14-18; Eph. 1:1-2; Phil. 1:26-30; 2:12-16; 3:3, 14; 4:5-23; Col. 1:1-2, 12-28; 2:2-3:17; 4:3-12; 1 Thess. 2:1-18; 3:8-13; 4: 13-18; 2 Thess. 1:1-12; 2:1-12; 3:1-18; 1 Tim. 1:1-2, 11-17; 2:3-7; 5:21; 6:1-17; 2 Tim. 1:1-2; 2:1-26; 3:12-17; 4:1-2, 8-22; Titus 1:1-4, 7-16; 2:1-13; Ph’m. 1-25; Heb. 1:1-14, 2:5-18; 4:4-16; 5:1-14; 6:7-20; 7:1-26; 8:1-13; 9:24; 10:5-9, 19-23; 10:5-9, 19-23; 11:25-26; 12:2-3, 22-24; 13:4-21.
  8. The General Epistles: Jas. 1:1; 2:1-5; 1 Pet. 1:5-9; 2:3-25; 4:1-11; 5:1-14; 2 Pet. 1:1-2, 2:1-4; 1 John 1:1-7; 2:1-2, 22-25; 3:1-3, 8-10; 4:9-10; 5:1, 20-21; 2 John 2; Jude 1, 4.
  9. The Revelation: Rev. 1:1-2;2:7,10-11,16-18,28-29;3:14-16;4:5-8;5:1-11; 6:16-17; 7:9-17; 11:15; 12:10, 14-19; 15:1-4; 17:14-17; 19:1-21; 20:4-6; 21:2-14, 22-23; 22:1-21.
  Three Persons are Referred to in:
  1. The Old Testament: Plural pronouns are used of God (Gen. 1:26; 3:22; 11:7; Ps. 2:3; Isa.6:8). Elohim, the Heb. word for God in 2,700 places, is a uniplural noun, meaning Gods and is so translated 239 times. See point I, 1, above.
  Two persons called God are often referred to, as seen in points 1, 2, 3, and 4, above. Three persons are clearly referred to in Ps. 45:6-17; Isa.10:20-12:6; 42:1-7; 48:16; 59:15-21; 61:1-3 with Luke 4:18-21; 63:9-10; Zech.3:8-9, 12:10-13:1.
  2. The Gospels: Matt. 1:20-25; 3:9-17; 4:1-11; 12:18-21; 6 16-17; 22:42-46; 28:19-20; Mark 1:10-11; 12:35-37; Luke 1:32-35, 67-80; 2:25-35, 38; 3:22; 11:9-13; 24:49; John 1:31-34; 3:34-36; 14:16-21, 23-26; 15:26; 16:7-17; 20:21-23.
  3. The book of Acts: Acts 1:1-8; 2:17-21, 33-39; 4:8-12, 24-31; 5:30-32; 6:1-15; 7:1-53; 7:54-56; 8:5-23, 29-39; 9:5-20; 10:2-48; 11:15-25; 13:2-12, 46-52; 15:7-29; 18:24-28; 20:21-35.
  4. The Pauline Epistles: Rom.4:1-4; 5:1-5; 8:1-27; 9:1-5; 14:17-18; 15:8-30; 1 Cor. 2:1-15; 3:16-23; 6:9-19; 7:22-24, 40; 12:1-29; 2 Cor. 1:18-23; 3:3-18; 5: 1-10; 6:1-18; 13:14; Gal. 3:1-11; 4:7; 5:16-26; 6:2-8; Eph. 1:3-21; 4:3-32; 5:1-21, 6:6-24; Phil. 1:1-19; 2:1-11; Col. 1:3-8; 1 Thess. 1:1-10; 4:1-18; 5:9-28; 2 Thess. 2:13-17; 1 Tim. 3:15-16; 4:1-10; 2 Tim. 1:6-14; Titus 3:4-7; Heb. 2:1-14; 3:1-12; 6:1-6; 9:6-14; 10:10-18, 26-31.
  5. The General Epistles: 1 Pet. 1:1-4, 10-25; 3:15-22; 4:13-19; 2 Pet. 1:16-21; 1 John 3:23-24; 4:2-3, 12-16; 5:5-11; Jude 20-21.
  6. The Revelation: Rev. 1:4-6, 9-10; 3:1-13, 21-22; 4:1-3; 5:1-10; 11:3-13; 14:12-13; 19:1-10; 22:16-21.
  Thus the whole Bible abundantly proves that there are three separate persons in the Godhead, or in the “one Lord” and “one God” or Deity; that these three are in absolute unity and “are one” as believers are supposed to be (John 17:11, 21-23); and that all three persons have their proper place in the creation and redemption of all things, and to each we owe honor and respect in all our worship and service to the Godhead.

  Ben daar is nog 74 “Names, Titles, and Offices of the Trinity”. 137 “Names, Titles, and Offices of the
  Trinity”. En 36 “Names, Titles, and Offices of the Trinity”.
  Ben ek kan vir jou die skrifgedeeltes van die 247 “Names, Titles, and Offices of the Trinity”. Gee,
  maar gaan dit nie hier gee nie.

  These 247 names, titles and offices of the Father, the Son, and the Holy Ghost reveal their character, work, and separate parts in the plan of God. The Father has the role of headship; the Son has that of creation and redemption; and the Holy Spirit has the direct power of operation. All three persons of the Trinity have worked and are still working in perfect harmony in the creation, redemption, and eternal good of all.

  Ben heroorweeg jou siening oor die Drie-eenheid en lees die Skrifgedeeltes.
  Jammer vir hierdie lang uiteensitting.
  Ettienne ek stem saam met jou dat ek nie lang sinnelose argumente wil gebruik om mense wat verblind is deur dogmatiek en ‘n gees van godsdienstigheid te oortuig nie, maar ek probeer om slegs die Woord te laat praat, want as ek dit nie doen nie is ek ongehoorsaam en sal ons dalk vind dat die klippe dit uitroep. Of soos die Woord ook se “dat deur hulle oorgelewerde gebruike en tradisies” en ons kan dogma hierby insluit, hulle God se Woord kragteloos maak.

  Groete in die Drie-eenheid
  Boeta

 73. Boeta jy sê jy erken nie dat die apostels die mense reg gedoop het nie, maar as ek jou mag aanhaal uit jou vorige skrywe aan Chris.( Hier sê Petrus self dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word, hy sou tog nie vir hulle verkeerde raad gegee het nie.)
  Jy is heeltemal reg, en die rede waarom hy en die ander apostels die mense in die Naam van Jesus Christus gedoop het is omdat hulle dit onder die Leiding van die Heilige Gees gedoen het, en nie soos jy beweer om onderskeid te tref tussen die doop van Johannes aan die Jode en die doop in die Naam van die Vader ,Seun en Heilige Gees nie. Jy sien Petrus beveel dat Kornéliüs en die ander wat geglo het (wat heelwaarskynlik nooit eers van Johannes se doop gehoor het nie) net soos die eerste bekeerde Jode in die Naam van Jesus Christus gedoop moet word
  Jy sê jy doen wat Jesus sê jy moet doen, maar dit is mos presies wat die apostels gedoen het, en hulle verstand was geopen om die Skrifte te verstaan, en hulle is verstand gegee om die ware God te ken, en hulle is met die heilige Gees gedoop wat die Gees van die waarheid is. Volkome toegerus vir die taak waarmee hulle belas is, nl om die evangelie aan alle nasies te verkondig
  Ons kan nie vir duideliker voorbeelde vra nie, behalwe as ons ons eie agendas het.
  Boeta jy sê my aanmerking oor die Drie-eenheid is uiters gevaarlik want daarvolgens ontken ek die bestaan van die Heilige Gees. Hoe jy tot so ʼn slotsom kom sal net jy weet, want dit is juis my sterk argument dat die apostels onder leiding van die Heilige Gees en nie uit hulself die mense in die Naam van Jesus Christus gedoop het. Waar laat ek die Heilige Gees weg uit die Eenheid van God?
  Daar is meer gevaar in jou verstane van die Eenheid van God as my verstane.
  Spreuke 30,5,6 Elke woord van God is gelouter,Hy is ʼn skild vir die wat by Hom skuil,voeg by sy woorde niks by nie sodat Hy nie van jou rekenskap vorder en jy as ʼn leuenaar openbaar word nie. Groete in Christus, Ben.

 74. Naas ek stem 100% saam met Ettienne. Wat ek egter net wil byvoeg is dat daar voortdurend deur die Gereformeerdes beweer word dat die bekeringsdopers (of die skeld woord wederdopers) iets plus die doop verkondig, is so onwaar. Jy sê ook die doop red nie waarmee ek 100% saam stem. Maar tog sit ek in ʼn doopdiens waar babas gedoop word dan sê die ds. toe hy sy kleinkind doop dat die kind verrot was van die sonde nou is hy skoon gewas. Is dit dan nie ʼn saligheidsdoop nie? Ek het predikante by doopsgeleenthede hoor sê dat die suigeling ontvang die Heilige Gees by die doop. Is dit nie ʼn saligheidsdoop nie? Gaan kyk maar wat sê art 34 van die heidelbergse kategismis en ek haal kortliks aan. “Deur die doop word ons in die kerk van God opgeneem en van alle ongelowiges en vreemde godsdienste afgesonder om heeltemal sy eiendom te wees en sy merkteken en vaandel te dra. Dit dien vir ons tot ‘n getuienis dat Hy ewig ons God en genadige Vader sal wees. Daarom het Hy ons beveel om almal wat sy eiendom is, net met gewone water in die Naam van die Vader en die Seun en die heilige Gees te doop (Matt 28:19)”. Absolute saligheidsdoop, Hier word dan sommer direk gesê dat die suigeling God se eiendom is en ek lei daarvan af dat die suigeling nie verlore kan gaan nie, wat hy/sy het klaar die wedergeboorte by die doop deelagtig geword. Wat egter gebeur as die baba sou sterwe voordat hy/sy gedoop is weet ek nie, maar ek lei af hy/sy is verlore. Gaan lees maar artikel 34, dit is deurspek met saligheidsdoop opmerkings. Hierdie is in elk geval absoluut Rooms.
  Groete in Christus
  Boeta

 75. Ben net een opmerking, Jesus het self die opdrag gegee “doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. As dit dan is soos jy se volg ek eerder Jesus se opdrag as die apostels, maar ek se nog soos wat ek hier bo verduidelik het dit gaan oor die Outoriteit. God kan tog nie in homself verdeeld wees nie.

  Groete
  Boeta

 76. Boeta, ons vorder, jy moet nou net aanleer om enige te sê,( soos dit in die Skrif voorkom) in plaas
  van drie- enige (wat nie in die Skrif voorkom nie.
  Jy sê-vra; God kan tog nie in homself verdeeld wees nie? Jy is reg, God is nie verdeeld nie, want
  die Skrif leer vir ons ʼn koninkryk wat verdeeld is kan nie bestaan nie.
  Voorbeeld;
  Exodus 3,4,6 Toe die Here sien dat hy (Moses) nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die
  doringbos en sê: Moses, Moses! En hy antwoord: Hier is ek.
  1Samuel 3,10 Toe het die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere: Samuel,
  Samuel! En Samuel het geantwoord: Spreek, want u kneg hoor.
  Handelinge 9,3-5 En toe hy (Saul) op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik ʼn lig
  van die hemel af; en hy val op die grond en hoor ʼn stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom
  vervolg jy My?
  Nou wil ek jou graag vra, stem jy saam dit is dieselfde stem wat hier praat, of is dit verskillende
  Stemme? Onthou die Skrif sê; by die begin en by die einde is Ek diesefde.
  Indien jy saamstem dat dit dieselfde stem is, dan is dit mos baie duidelik dat die Naam van God
  Jesus is volgens Saul se ervaring, en dit is dan die bevestiging dat die apostels die mense
  reg gedoop het in die Naam van Jesus. Geen verdeeldheid nie.
  En hy (Saul) sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard
  vir jou om teen die prikkels te skop.

  Ons lees in 1Johannes5,20 die getuienis van Johannes ;En ons weet dat die Seun van God gekom
  het en ons verstand gegee het om die ware God te ken, en ons is in die ware God, in sy Seun
  Jesus Christus.Hy (Jesus) is die ware God en die ewige lewe.
  Ons lees inJohannes17,6&26 Jesus se getuienis; Ek het u Naam(Jesus) geopenbaar aan die mense
  Wat U My uit die wêreld gegee het.Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee,en
  hulle het het u woord bewaar.
  (26)En Ek het u Naam(Jesus) aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak,sodat die liefde
  Waarmee u My liefgehad het, in hulle kan wees,en Ek in hulle.
  Ons lees in Handelinge9,5 Paulus se getuie; En hy (Saul) sê;wie is u Here? En die Here
  antwoord.( uit die hemel) Ek is Jesus wat jy vervolg.Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.
  Ons lees in Openbaring22,6&16 God se getuienis; En hy het vir my gesê; Hierdie woorde is
  betroubaar en waaragtig;en die Here,die God van die heilige profete,het sy engel gestuur om sy
  diensknegte te toon wat gou moet gebeur.
  (16)Ek,Jesus,(die Here,die God van Openbaring22,6) het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die
  Gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid,die blink môrester.
  Ons lees in Handelinge2, 4 die getuienis van die Heilige Gees; En hulle (die apostels) is almal
  vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale,soos die Gees aan hulle gegee het om uit
  te spreek.
  Nou; indien ons die gegewens soos hierbo aangeteken glo, is dit net redelik dat ons met sekerheid
  kan sê,die dissipels het die opdrag van Jesus reg verstaan en uit gevoer.En baie belangrik vir ons ʼn
  voorbeeld gelaat in wie se Naam ons gedoop moet word.
  Groete in Christus. Ben.

 77. Ben jy sê dat in enige saak waarin ons God se wil soek, is dit belangrik dat ons Sy woord as enigste waarheid erken. Maar nou vra ek vir jou wat van Jesus se eie woorde in Mat_28:19 “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Vir wie moet ek nou luister, vir Jesus of vir Petrus? Jy ontduik hierdie uitspraak van Jesus in al jou antwoorde aan my. Is hierdie nie ook maar n bevel nie. Jy lê ook woorde in my mond waar jy sê dat ek erken nie dat die apostels die mense reg gedoop het nie, Ek sê dit nie. Ek het jou verduidelik hoe die apostels dit gesien en verstaan het, maar my antwoord was dat as dit sou wees soos jy sê ek Jesus se eie bevel sou gehoorsaam het en nie die apostels nie.

  Oor die Drie-eenheid (Trinity) verstaan ek nie jou verstaan nie, sien jy dit as een persoon met drie name?

  Groete in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees
  Boeta

 78. Boeta net ʼn regstelling, die gedeelte (in enige saak waarin ons God se wil soek–) is Ettienne se blog
  inleiding, met betrekking tot wat sê die bybel oor die doop.Ek stem volkome daarmee saam, maar kan nie die
  pragtige samestelling daarvan vir my toeein nie.
  Ek stuur weer vir jou oor die Eenheid van God en met blou uitgelig sodat jy my verstane nie sal mis nie.

  Die Eenheid van God

  Ons lees in 1Johannes5,7; Want daar is drie wat getuig in die hemel.Die Vader, die
  Woord, en die Heilige Gees, en hierdie drie is een.
  Markus12,32 En die skrifgeleerde sê vir Hom: (Jesus) Goed, Meester, U het met waarheid gesê
  dat God een is en daar geen ander is as Hy nie.
  Jacobus2,19 Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook,en hulle sidder.
  Johannes1,1@14 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.
  En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon –en ons het sy heerlikheid aanskou,
  ʼn heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom –vol van genade en waarheid.
  Het u geweet?
  Die Naam van die enige God van die Bybel; Vader, Seun en Heilige Gees; is Jesus.
  Johannes17,6@26 Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het.
  Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar.
  En Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U
  My liefgehad het, in hulle kan wees, en Ek in hulle.
  Handelinge 9,5 En hy (Saul) sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg.
  Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.
  ————
  Die dissipels van Jesus wie se verstand geopen is om die skrifte te verstaan Lukas24,45; wie
  verstand gegee is om die ware God te ken 1Johannes5,20; wie met die Heilige Gees gedoop is,
  wat die Gees van die waarheid is Handelinge2,1-4) verklaar en openbaar die verborgenheid van die
  Eenheid van God: Vader, Seun, en Heilige Gees, wanneer hulle die opdrag van Jesus soos
  aangeteken in Matthéüs28,19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die
  Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek
  julle beveel het. Uitvoer.

  Handelinge2,38;-En Petrus sê vir hulle. Bekeer julle,(kom tot geloof in Christus) en laat elkeen van
  julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus (waarom in die Naam van Jesus) tot vergewing
  van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Handelinge10,43; Aangaande Hom (Jesus) getuig al die profete dat elkeen wat in Hom (Jesus )
  glo, vergifnis van sonde deur sy Naam (Jesus) ontvang.
  Die Naam van Jesus Christus verteenwoordig (let wel nie vervang nie) sy bloed gestort aan die
  kruis vir jou en my sonde.
  Handelinge 4,12 En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam
  (Jesus) onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
  Let mooi op: Die Naam Jesus is die mens se redding.
  Handelinge19,5;- En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.
  Matthéüs13,11;- Toe antwoord Hy(Jesus) en sê vir hulle; Omdat dit aan julle (dissipels) gegee is
  om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.
  Groete in Christus.Ben.

  ————

 79. Ben nog steeds het jy my nie op my vraag geantwoord (sien jy God as een persoon met drie name) Ek lei af dat dit so is. Maar volgens die Woord kan dit tog nie so wees nie en wel om ʼn magdom redes.
  A divine Trinity is required by the use of plural personal pronouns. Oral praat die Woor van ONS.
  Gen_1:26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
  Gen_3:22 Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!
  Gen 11:7 Kom, laat Ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie.
  Psa 2:2 Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê:
  Psa 2:3 Laat Ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!
  Psa 2:4 Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.
  Isa 6:8 Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir Ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my.
  Joh 14:23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.
  Joh 17:11 En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; en Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees net soos Ons.
  Joh 17:21 dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.
  Joh 17:22 En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is.

  Matt.27:50
  Seven sayings on the cross:

  1. My God, My God, why hast thou forsaken Me? (Mt. 27:46; Mk. 15:34; Ps. 22:1)

  2. Father, forgive them; for they know not what they do (Lk. 23:34).

  3. Verily I say unto thee, To day shalt thou be with Me in paradise (Lk. 23:43).

  4. Father, into Thy hands I commend My spirit (Lk. 23:46).

  Al hierdie uitsprake van Jesus aan die kruis dui tog daarop dat Hy nie God die Vader is nie, hy is God se Eniggebore Seun.

  My grootste probleem met jou siening is dat die Woord ons leer dat as jy teen God die Vader of Jesus sondig sal dit jou vegewe word, maar as jy teen die Gees sondig sal dit jou nie vergewe word nie. As God dan een persoon met drie name is en jy sondig teen God of Jesus dan sondig jy mos ook teen die Heilige Gees, maw jy sal altyd teen die Gees sondig. Dit beteken dit is onmoontlik om gered te word.

  Ben kom ons kyk na 1Joh 5:7 Ek is baie jammer vir die Engels.
  1Jn 5:7 Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een;

  [three are one] The only sense three can be one is in unity, as is clear in Jn. 17:11,21-23. See other scriptural uses of the word one (Gen. 2:24; 11:6; 1Cor. 3:6-8; 12:13; Eph. 2:14; Heb. 2:11). Three persons cannot be one person in number in any sense, but the three can be one in unity.

  Joh 17:11 En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; en Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle EEN kan wees net soos Ons.
  Joh 17:21 dat almal EEN mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons EEN mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.
  Joh 17:22 En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is.
  Joh 17:23 Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het.
  Gen 2:24 Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.
  Ben jy kan maar die ander Skrifgedeeltes lees dit sê dieselfde.
  Joh1: 1
  John 1:1 (KJV)
  In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

  [Word] Greek: logos (GSN-) (see Acts 1:1). The Word refers to Christ (Jn. 1:14; Rev. 19:13) and proves His pre-existence (Mic. 5:1-2; Rev. 1:8,11; 2:8; 22:13-16). He is an eternal Being as are also the Father and the Holy Spirit (Ps. 90:1-2; Heb. 9:14). They make the Divine Trinity (1Jn. 5:7).

  [was God] Not only was the Word with God, but He was God and always will be as much divine as the other two members of the Trinity (Ps. 45:6-7; Isa. 9:6-7; Jn. 1:1; Heb. 1:8-12; Rev. 1:8,11; 22:13-16).

  Ben om elke verwysing in die Bybel wat die Drie Eenheid (Trinity) as drie persone beskryf hier te bespreek sal ek 200 bladsye vol skryf, ek gaan weer vir jou skrifgedeeltes aanhaal wat ek reeds aangehaal het, maar as jy dit nie lees nie sal ek jou nooit oortuig dat jy verkeerd is nie. Onthou Skrif verklaar Skrif.
  We submit the following facts in Scripture to prove a Divine Trinity of separate persons in the Godhead:

  1. The word “one” means one in unity as well as one in number. It means unity in 1Jn. 5:7, as it does in Jn. 17:11,21-23, and yet these three Persons, the Father, the Word, and the Holy Spirit, are spoken of as one each in number and individuality in Scripture. There is one God the Father, one Lord Jesus Christ, and one Holy Spirit (1Cor. 8:6; Eph. 4:3-6). Thus, there are three separate Persons in divine individuality and divine pluralty. The Father is called God (1Cor. 8:6), the Son is called God (Isa. 9:6,7; Heb. 1:8; Jn. 1:1-2; 20:28), and the Holy Spirit is called God (Acts 5:3-4). As individual persons each can be called God and collectively they can be spoken of as one God because of their perfect unity. The word “God” is used either as a singular or a plural word, like sheep. Everything that could be spoken of God collectively applies equally to each member of the Godhead as an individual, but there are some things that are said of each person of the Deity as to position, office, and work that could not be spoken as of the other members of the Godhead. The Father is the head of Christ (1Cor. 11:3); the Son is the only begotten of the Father (2Jn. 1:3), and the Holy Spirit proceeds from both the Father and the Son (Jn. 14:16,26; 15:26; 16:7-15; Acts 2:34).

  2. Names of God prove plurality of persons. The Hebrew: ‘Elohiym (HSN-) is the word for God in Gen. 1:1 and in over 2,700 other places in the Old Testament It is a uni-plural noun meaning Gods and is so translated 239 times (Gen. 3:5; Ex. 22:28; 1Sam. 4:8; Dan. 2:11; 4:6-9; 5:11,14; etc.). Sometimes ‘Elohiym is used with plural verbs and pronouns, “the Gods they caused me to wander” (Gen. 20:13), and “there the Gods they appeared unto him” (Gen. 35:7).

  3. Plural pronouns are used of God, proving plurality of persons (Gen. 1:26; 3:22; 11:7; Isa. 6:8; Jn. 14:23; 17:11,22-23).

  4. First, second, and third personal pronouns are used hundreds of times in Scripture, referring to one, two, and three persons of the Godhead in the same sense they are used of men. Sometimes the different members of the Deity use them to and of one another in the same sense man uses them. In Jn. 17 alone Jesus uses them 162 Times in speaking to and of His Father (cp. Jn. 14:16-17,26; 15:26; 16:7-15). Sometimes singular pronouns are used of the whole Godhead of three members as a unity (Ex. 20:3; Isa. 44:6,8; 45:5,21; 46:9; Hos. 13:4), just like the whole church as a unit is spoken of as a man and “he” (Eph. 2:14-15; 4:13; 5:25-27; 2Th. 2:7-8).

  5. “Man is become as one of us” proves plurality of persons (Gen. 3:22).

  6. Two and three Persons called God have been seen by the same men at the same time and places as being separate persons (Dan. 7:9-14; Mt. 3:16-17; Jn. 1:31-34; Acts 7:54-60; Rev. 6:16; 7:9-17; 21:22; 22:3).

  7. Two Lords are mentioned in Gen. 19:24; one on earth and one in heaven.

  8. Two Persons are referred to in the Old Testament See Ps. 8:5-6 with Heb. 2:5-18; Ps. 16:8-10 with Acts 2:25-36; Ps. 22:1-22 with Mt. 27:35,39-43,45-46; Heb. 9:14; 10:5-12; Ps. 40:6-10 with Heb. 10:5-7; and Ps. 45:6-7 with Heb. 1:8-9.

  9. Two Lords are mentioned sitting side by side (Ps. 110:1,5; Mt. 22:44; 26:64; Acts 2:33-34; 7:54-56; Rom. 8:34; Eph. 1:20; Col. 3:1; Heb. 1:3,13; 8:1; 10:12; 12:2; 1Pet. 3:22; Rev. 22:3).

  10. Two Persons are mentioned and required in order to understand the plain language of Ps. 2; 9:19; 132:17; Prov. 30:4; Isa. 4:2; 10:16-17; 28:16; 49:1-10; 50:4-11; 52:13 – Isa. 53:12; 62:11; Mic. 5:1-5; Jer. 23:4-8; 33:14-26; Zech. 3:8-10; 6:12-13. In these passages one is anointed, becomes the son of, is sent by, is taught by, and becomes the servant of the other; and both are called Lord.

  11. Three self-acting Persons — the Lord God, the Messiah, and the Holy Spirit — are referred to as blessing, anointing, sending, and doing things for one another in Isa. 11:2; 42:1-7; 48:16; 59:21; 61:1-2; 63:1-14; Zech. 12:10 — Zech. 13:2.

  12. In Zech. 1:7-21 the Lord of Hosts and the angel of the Lord (also called Lord, Zech. 1:19-20; 2:1-13) are talking together. One Lord says of the other Lord that He has sent Him to Israel (Zech. 2:8-13). One Lord refers to Himself as “Me” and to the Lord of Hosts as “His” and “He” (Zech. 2:8-11). The conference continues throughout Zechariah until Zech. 13:6-7 where both Lords are called fellows or associate.

  13. Jesus Christ is called the son of Abraham, David, Mary, and of God (Mt. 1:1; Mk. 1:1; 6:3). He is just as much a separate person from God as He is of these other persons.

  14. Two Persons are referred to many times in the New Testament (Mt. 11:27; Lk. 23:46; Jn. 1:1-2,18; 5:19-20; 14:1-9; 16:15; 17:3,10; Acts 2:38-39; 3:13-26; Php. 2:5-11; Eph. 3:5; Col. 1:5; 2Th. 2:16-17; Tit. 2:13; Heb. 1:1-3; Rev. 20:6; 22:3).

  15. Two and three Persons are mentioned in the introductions to New Testament books (Rom. 1:1-4,7; 1Cor. 1:3; Jas. 1:1; 1Pet. 1:1-3; 2Jn. 1:3; Rev. 1:1-6; etc.).

  16. God is the head of Christ and thus greater than He in position (1Cor. 3:23; 11:3; 1Chr. 29:11; Jn. 14:28).

  17. Christ is the mediator between God and man, not between Himself and man (1Tim. 2:5).

  18. Two and three Persons are referred to in every New Testament book (Mt. 3:16-17; 12:31-32; 17:5; 22:43-45; 28:19; Mk. 1:1-2,10; 13:32; Lk. 1:32-35; 2:40,52; 3:22; 4:1; 4:18; 9:35; 23:46; 24:39 with Jn. 4:24; Jn. 1:1-3,14,18; 5:17-25,31-38; 6:37,44-46,57; 7:16-18,28,37-39; 8:13-19,26-38,42,54; 10:15-18,24,29,36; 12:26-31,44,49-50; 14:1-26,28-30; 15:1-26; 16:1-33; 17:1-26; 18:11; 20:17,21; 18:11; 20:17,21; Acts 1:7-8; 2:24-36; 3:13-26; 4:10,26-31; 5:29-33; 7:37,55-56; 8:12-17; 9:17; 10:38-48; 17:31; Rom. 1:3,7,9; 5:1-11; 8:1-13,26-39; 1Cor. 1:3-9; 2:10; 3:23; 8:6; 11:3; 12:3; 15:57; 2Cor. 1:2-3; 5:17-21; 13:14; Gal. 1:1-3; Eph. 1:2-3; 3:14; 4:3-6; 6:23; Php. 1:2; 2:5-11; Col. 1:2-3,13-19; 3:1; 1Th. 1:1-10; 3:13; 2Th. 1:1-2; 2:16; 1Tim. 1:2; 2:5; 5:21; 6:14-16; 2Tim. 1:2; 4:1; Tit. 1:4; 2:13; Phm. 1:3; see note, Rev. 5:13 for 30 last New Testament references). In no conceivable way can we force a meaning of three persons in one person; three beings in one being; or three manifestations of only one person in any of these or any other scripture.

  19. There are three distinct and separate witnesses that bear witness of Christ (1Jn. 5:5-11,13,20). Both God and man require this many personal and separate witnesses to confirm any point (Mt. 18:16; 2Cor. 13:1). The water and blood of 1Jn. 5:8 could not be accepted as accredited personal witnesses to confirm any point (Mt. 18:16; 2Cor. 13:1). The water and blood of 1Jn. 5:8 could not be accepted as accredited personal witness in themselves. The Father, the Son, and the Holy Spirit are the only persnal witnesses of this passage. If we consider these to be only one person, then there are not the required number of witnesses to establish the truth of the Sonship of Jesus Christ. We are forced by facts to admit all of 1Jn. 5:7-8 as inspired Scripture and therefore, the fact that the Father, the Son, and the Holy Ghost are three separate and personal witnesses instead of being only one person or witness. Indeed, many scriptures confirm these three witnesses:

  (1) The Father (Jer. 29:23; Mal. 3:5; Jn. 5:31-37, Rom. 1:9; Heb. 1:1-2; 2:3-4)

  (2) The Son (Isa. 55:4; Jn. 18:37; 1Tim. 6:13; Rev. 1:5)

  (3) The Holy Spirit (Rom. 8:16; Jn. 15:26; Heb. 10:15; 1Jn. 3:6) If all three are witnesses, then they must be separate Persons. The water and the blood simply confirm the intelligent testimonies of the three Persons of the Godhead and give additional weight to the Sonship of Jesus.

  20. The words through and by, used of Jesus Christ and the Holy Spirit, but not once of the Father, prove that God to be a separate Person and the Head and Director of all things done by and through them (1Cor. 3:23; 11:3; Jn. 10:29; 14:28; 14:16-17,26; 15:26; 16:7-15; Acts 2:33-34):

  (1) Through Jesus Christ (Acts 4:2; Rom. 1:8; 5:1,9,11; 6:23; 7:25; 15:17; 16:27; 1Cor. 15:57; 2Cor. 3:4; Gal. 3:14; 4:7; 5:10; Eph. 2:7,18; Php. 4:7,13; Tit. 3:6; Heb. 13:21; 1Pet. 1:22; 4:11; 1Jn. 4:9)

  (2) By Jesus Christ (Jn. 1:3,10,17; 10:9; Acts 4:10; 10:36; Rom. 2:16; 3:22; 5:17,21; Gal. 1:1; Eph. 1:5; 3:9; Col. 1:15-20; 3:17; Heb. 1:1-3; 1Pet. 2:5; 5:10)

  (3) Through the Holy Spirit (Acts 1:2; 21:4; Rom. 8:13; 15:13,19; Gal. 5:5; Eph. 2:22; Heb. 9:14)

  (4) By the Holy Spirit (Ezek. 11:24; Mic. 3:8; Zech. 4:6; Mt. 12:28; Lk. 2:27; 4:1; Acts 11:28; Rom. 5:5; 15:19; 1Cor. 2:10; 6:11; 12:3,13)

  Proofs that Jesus Is Not the Father:

  21. The Father was in heaven all the time that Jesus was on earth (Mt. 5:16,48).

  22. Christ now sits at the right hand of the Father (see note 9, above).

  23. Jesus said He would confess men “before My Father,” proving He is not the Father (Mt. 10:32; Rev. 3:5).

  24. Jesus always prayed to the Father as a separate Person (Mt. 11:25; Jn. 17).

  25. The Father existed outside the body of Jesus, so He could not be Jesus (Mt. 2:12; 3:17; 17:5; Jn. 12:27-30).

  26. Both Jesus and Satan refer to a God separate from Jesus (Mt. 4:6-10).

  27. God was the Father of Jesus, not Jesus Himself (Eph. 1:3,17; 3:14).

  28. In parables Jesus illustrates His relationship to the Father as that of separate persons (Mt. 21:33-46; Jn. 15:1-8).

  29. People are taught to go directly to the Father and not to pray to Jesus (Jn. 14:12-15; 15:16; 16:23-26).

  30. The Father knew things that Jesus did not know (Mk. 13:32; Acts 1:7).

  31. Others saw Jesus as a separate Person from the Father (Dan. 7:9-14; Acts 7:56).

  32. Jesus committed His own spirit to the Father, not to Himself (Lk. 23:46).

  33. Jesus claimed that He came from God and was going back to God (Jn. 8:42; 16:5; 10:36; 17:8).

  34. God is a Spirit, not flesh and blood like Jesus was (Jn. 4:24; 19:34; Mt. 16:17; Lk. 24:39).

  35. People on earth with Jesus heard God speak as a separate person from heaven (Mt. 3:17; 17:5; 2Pet. 1:16-18).

  36. Jesus claimed to be the Son of God, not the Father Himself (Jn. 5:17-35).

  37. Jesus called the Father “My God,” even after the resurrection (Jn. 20:17; Rev. 3:12).

  38. Jesus called God “My Father” 57 times (Jn. 15:1; Rev. 2:27). How could He be His own God and Father and beget Himself?

  39. When Jesus was born on earth angels and people still recognized God in heaven (Lk. 2:7-16). Were they mistaken about God? Was the child all of God on earth and in heaven also?

  40. Mary and Joseph acted with utmost ignorance if the baby Jesus was all of God, for they presented Him to the Lord Who was someone other than Jesus (Lk. 2:22).

  41. Simeon had a revelation and guidance from the Holy Spirit that Jesus was not the only member of the Godhead (Lk. 2:26-33).

  42. John the Baptist knew the Father, but he did not know the Son (Jn. 1:31-34).

  43. The Son died, not the Father (1Cor. 15:3; 1Pet. 2:24).

  44. Jesus was the only begotten Son of the Father, so could not be the Father or the begetter of Himself (Jn. 1:14).

  45. Jesus claimed that He could not and did not do anything of Himself, but that the Father worked through Him (Jn. 5:19,30; 6:38; 8:28; 12:49-50).

  46. He did not come to do His own will, but that of the Father who sent Him (Jn. 5:30; 6:38).

  47. His doctrine was not His, but the Father’s (Jn. 7:16-17; 8:26).

  48. He did not speak of Himself, but of the Father who had sent Him (Jn. 7:16-18; 8:26-40).

  49. He did not please Himself, but the Father (Jn. 8:29).

  50. He was a Son, not a Father over the house of God (Jn. 8:35-36; Heb. 3:6).

  51. He had the same relation to His Father that men have with Satan (Jn. 8:16,35-44; 9:4).

  52. He honored the Father as all people should (Jn. 8:49).

  53. He did not seek His own glory, but that of the Father (Jn. 8:50-54; 17:4).

  54. He knew the Father, but was not the Father (Jn. 8:55; 10:15).

  55. He was loved by the Father as a separate person (Jn. 10:17-18).

  56. He kept the Father’s commandments and they were not His own (Jn. 12:49-50; 15:10).

  57. His disciples were given to Him by the Father (Jn. 10:29; 17:1-25).

  58. He was equal with the Father in some things, but not in others (Mk. 13:32; Jn. 5:17-39; 8:13-19,29-42; 19:18-29; Acts 1:7; 1Cor. 11:3; Rev. 1:1).

  59. He and the Father were in unity and in each other in the same sense believers are to be in unity and in God (Jn. 10:38; 14:10-11,23; 17:11,21-23).

  60. He was the only way to the Father (Jn. 6:37; 14:6).

  61. He said, I am not alone or the only witness of My sonship. The Father is another witness (Jn. 5:36-38; 8:13-19,54; 12:49-50; 14:10-11).

  62. Over 80 times Jesus affirmed that He was not the Father and not the only person in the Godhead. Christ was the speaker, but not the one spoken of or to (Mt. 7:21; 11:27; 18:10,35; Lk. 2:49; Jn. 5:17-43; 8:19-49; 10:17-37; 14:7-28; 15:1-26; Rev. 1:1; etc.). Is it any wonder that the Godhead, the Trinity, and the unity of God are so mysterious when we force separate persons to become only one person, all because we do not want to recognize the true meaning of the word one as referring to unity rather than individuality in some scriptures? People would be just as great a mystery if we forced the meaning of all men to refer to one person.

  63. He was not as great as His Father (Jn. 10:29; 14:28; cp. 1Cor. 11:3).

  64. The Father (Mt. 3:17), Jesus (Jn. 10:36), angels (Lk. 1:32-35), demons (Mk. 3:11; 5:7), and apostles (Mt. 16:16; Jn. 1:14; Rom. 8:32; 2Jn. 1:3), all declare the sonship of Jesus, but not once do they declare a Christ-fatherhood.

  65. The Father and the Son spoke to each other in audible voices at the same time and place, being heard by many witnesses (Mt. 3:16-17; 7:5; Jn. 12:27-30; 2Pet. 1:17). In no single instance could such speaking be explained as the voice of one individual or be used to prove one Person in the Deity.

  66. The word “both” is used of the Father and the Son, proving two Persons (Jn. 15:24; 2Jn. 1:9).

  67. The word “also” is used of the Father and the Son, proving two Persons (Jn. 5:19,27; 8:19; 13:32; 14:1).

  68. The statement, “They have not known the Father nor Me,” proves two Persons (Jn. 16:3,5).

  69. Christ received all power in heaven and in earth (Mt. 28:18). The Father had to be greater than Jesus to give Him that power (Jn. 14:28).

  70. Jesus was resurrected and exalted by the Father, so He could not be the Father (Eph. 1:20-23; Php. 2:9-11; Heb. 12:2; 1Pet. 3:22)

  71. God made Jesus both Lord and Christ (Acts 2:33-36).

  72. Six times in Jn. 14:1-9 Jesus made it clear that He was not the Father.

  Holy Spirit Is Not Jesus Or the Father:

  73. The Holy Spirit is another Person, distinct from both the Father and the Son (Jn. 5:32; 14:16-17,26; 15:26; 16:7-15).

  74. It was necessary that Jesus go away so that the Holy Spirit could come (Jn. 16:5-15).

  75. He has been seen with the natural eyes as a separate Person from the Father and the Son (Mt. 3:16-17; Jn. 1:31-34; Rev. 4:5; 5:6).

  76. He is symbolized as a separate Person with Christ, both of them before God who sits on a throne (Rev. 1:4-5; 3:1; 4:5; 5:6).

  77. He could not be sent from God until Christ was glorified, but would then be sent from both the Father and the Son (Jn. 7:37-39; Acts 2:33-34).

  78. He was sent from the Father to endow Jesus with power. This required three Persons: the One who sent Him, the One being sent, and the One who received Him (Acts 10:38; Isa. 11:2; 42:1-7; 61:1-2).

  79. A clear distinction is made of the names of all three Persons (Mt. 28:19; 2Cor. 13:14; 1Jn. 5:7).

  80. A clear distinction is made between the Son who prays, the Father to whom He prays, and the Holy Spirit for whom He prays (Jn. 14:16).

  81. A clear distinction is made between the Son on the right hand of the Father, the Father on the left hand of the Son, and the Holy Spirit who is sent from the Father and the Son (Acts 2:33-36; 7:56; Jn. 14:16-17,26; 15:26; 16:7-15).

  82. The Son was already given (Jn. 3:16), when the Spirit was not yet given (Jn. 7:39).

  83. The Son can be blasphemed with forgiveness possible; but if the Spirit is blasphemed, no forgiveness is possible. This proves two distinct Persons (Mt. 12:31-32; Mk. 3:29-30; Lk. 12:10).

  84. The Samaritans received Jesus, but had not yet received the Holy Spirit (Acts 8:5-25).

  85. Jesus could do no miracle by Himself (Jn. 5:19), but by the Holy Spirit He did many miracles (Jn. 2:11; Acts 10:38)

  86. The Holy Spirit came not to speak of or glorify Himself, but to speak of and glorify Jesus (Jn. 16:7-15).

  87. The descent of the Holy Spirit proved the arrival of Jesus in heaven to sit at the right hand of God, thus proving three Persons (Acts 2:33-34; Jn. 7:39).

  88. Jesus claimed even after the resurrection that He was not a spirit being, so He could not be the Father or the Holy Spirit who are spirit beings (Lk. 24:39; Jn. 4:24; 14:16-17,26; 15:26; 16:7-15).

  89. In the last book of the Bible the Trinity is seen as working together in all things (Rev. 1:4-6; 3:1; 4:5; 5:6; 21:10; 22:17).

  Ben ek sluit hiermee hierdie besreking af.
  Groete in Christus
  Boeta

 80. Boeta du Plooy, nou moet jy aandagtig luister, ek gaan myself nie weer herhaal nie.
  Nee ek glo nie God is een persoon met drie name nie, waarvan jy in hierdie stadium
  van jou lewe al behoort te weet dat Vader, Seun en Heilige Gees nie name is nie bloot titels.
  Ek glo in God soos Hy my geskape het, na sy Beeld en gelykenis.
  Ek het ʼn liggaam, en ʼn gees, en ʼn woord, die liggaan is nie die gees nie en die gees is nie
  woord nie, nou maak ek ʼn sommetjie en ek kry die getal drie. En ek kyk na myself in ʼn
  spiël en ek sien ek is net een, met ʼn uitkennings naam Ben.

  Nou kyk ons na die Eenheid van God; ons lees in die Skrif want daar is drie wat getuig in
  die hemel die Vader die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. Die Skrif maak ʼn
  sommetjie, kry die getal drie, en verklaar dan, en hierdie drie is een. Nou sê ek dankie Here
  ek glo dit en daar is vir my geen rede om iets anders te wil bewys nie. Maar nou vra ek
  Here wat is U Naam? Sodat ek antwoord kan gee sou iemand my vra,wat is die Naam
  van die God wat jy aanbid? En soos altyd antwoord U en sê; kyk dit is opgeteken in die
  Skrif volgens Hand9,3-5 En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skierlik
  ʼn lig van die hemel af; en hy val op die grond en hoor ʼn stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom
  vervolg jy My, en hy sê: Wie is u Here? En die Here antwoord; Ek is Jesus wat jy vervolg.
  Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.
  Ek sê dankie Here dit is vir my genoeg.
  Nou vra ek jou Boeta; wat is die Naam van die God wat jy aanbid?
  Groete in Ghristus, Ben.

 81. Middag
  Ek het tans getrek na ander dorp. Ek is my hele lewe lank nog by die NG Kerk, en ken alles so as klein dood. By die nuwe dorp kan ek een voudig net nie by die NG Kerk gelukkig wees wat, ek gaan en kom terug met geen boodskap.

  Ek het wel na Replika toe gegaan (AP Kerk) en geniet dit baie. Dis Ds gee wonderlike boodskappe, maar ek hou nie van die idee dat jy nvorm moet in vul en die idee van die groot doop en dat daar nie vir kinder kategse is nie.

  Kan iemand my asb se of daar nou `n verskil is, wat ek en my vrou wil begin met `n gesin en moet oor al die belangrike punte duidelikheid kry.

  Kan ek die nuwe kerk toe gaan, maar omdat ek nie groot geword het met die idee van groot doop, wil ook graag met kind eendag laat klein doop.

  • Christo, dankie vir jou boodskappie. Ek neem aan jy het my stuk oor die doop gelees? As jy nie het nie, doen my ‘n guns en lees dit. In beginsel is daar net een doop en dit is die doop nadat jy tot bekering gekom het. Babas word besprinkel en nie gedoop nie, al noem hulle dit so. Dit is eitlik baie eenvoudig, gaan jy kerk toe uit gewoonte of om ‘n inspirerende boodskap by die predikant te hoor of gaan jy omdat jy wil groei in gemeenskap met mede gelowiges en met God? As jou diepste wens is om God te ken en Hom te behaag, dan maak tradisie en al die gewoontes en goeie bedoelinge van al jou voorgeslagte en jy nie saak nie. Net een ding tel en dit is om te doen wat Die Here God van jou vra.

   Vergeet dus van wat jy jou hele lewe gedoen het en wat die kerk se gewoontes en/of vereistes is. Dien God met jou hele hart, leer jou kinders om dit ook te doen. Wanneer Die Here van jou iets vra, doen dit onmiddelik, sonder aarseling. Moet jou nie laat doop omdat iemand dit vir jou sê nie, maar ek belowe jou as jy in opregtheid voor God wandel en Sy woord lees en dit oordink sal dit nie lank wees voor jy ook soos ek en menigte ander sal besef dat die doop na bekering ‘n onlosmaaklike deel is van die Evangelie van Jesus Christus is.

   Dit is vreemd dat die gemeente waarby julle ingeskakel het nie sondagskool het nie. Die meeste pinkster kerke het sondagskool vir die laerskool kinders. Dit klink my dat julle nog nie kinders het nie? Dan beteken dit in elk geval dat jy en jou vrou nog ‘n paar jaar het om saam te groei in die Here voordat julle ernstig hoef te besin oor julle kinders se geestelike opvoeding. Al wat ek vra is, moet asb nie jou kinders laat besprinkel net uit gewoonte uit nie. Alles wat ons doen het implikasies in die geesteswêreld en God is nie beïndruk met godsdienstige gewoontes nie.

   Voel vry om enige vrae wat jy het hier te vra of as jy wil kan jy my direk kontak. Mag God jou ontmoet in jou soeke na waarheid, mag jy Sy wil meer en meer leer ken en mag jy die volheid van Sy krag ervaar.

 82. Ettienne, ek kan maar net se AMEN EN AMEN op jou antwoord aan Christo. Ons het maar almal hierdie paatjie geloop. Christo, sterkte vir jou en jou vrou.

  Groete in Christus

  Boeta

 83. Jammer vir die spelfout, dit moet paadjie wees.

 84. Boeta, sien jy hoe frustrerend dit is as groot dele van die Skrif doodeenvoudig geignoreer word asof dit nie bestaan nie en net gedeeltes benadruk word wat lyk of dit `n sekere siening onderskryf, veral terwyl dit glad nie die siening ondersteun nie.
  Ben , wanneer God in Genesis 3:22 sê “nou het die mens soos EEN VAN ONS geword” kan dit nie anders verstaan word as dat daar meer as een persoon in die Godelike Wese is nie. “ENIGE” beteken uniek, sonder weerga, soos wat die skrifgeleerde dit verduidelik “ Die Here is die enigste God en daar is geen ander God as Hy nie” ( Markus 12:32). Wanneer Jesus tot die Vader bid of sê “Vader in u hande gee ek my gees “ praat Hy tog met `n ander persoon, en wanneer Jesus praat van die Trooster wat Hy in sy plek sal stuur, praat Hy tog van `n ander persoon. Wanneer Saulus vra “wie is U Here” vra hy die persoon wat met hom praat om Hom te identifiseer, Saulus sê “Here” (meer as een persoon), nie “God” (unieke wese) nie. Op Saulus se vraag identifiseer die Here homself as Jesus, die Een wat Saulus vervolg, en dit was dan ook so, Saulus het die Seun vervolg, nie die Vader of die Heilige Gees nie. Dit is die manier waarop daar op God se persoonlike verskeining gereageer word in die Ou Testament (Gen. 16: 7- 13,) want sodra die persoon wat deur God aangespreek word besef het hy praat met God het hy of sy ook dadelik besef dat dit EEN van die Here (persone) van God is wat aan hom verskein want geen mens kan God se magtige verskeining (die glorie van Sy volle Wese) sien en bly leef nie. (Eksodus 33: 18 – 23, Rigters 6: 22 + 23 en 13: 22 ) In die opsig verskil ons opstandingsliggame ook van ons aardse liggame, want ons opstandings liggame kan bestaan in die teenwoordigheid van God in die Glorie van Sy volle Wese, omdat Jesus ons nederigge liggame verander om soos soos sy verheerlikte liggaam te wees (Fil. 3:21), en in Hom is die volle wese van God beliggaam (Kol. 2:9). Selfs nou al kan die wat die besnydenis in Christus (die doop met dieHeilige Gees) ontvang het, met vrymoedigheid tot die troon van God nader, volkome gereinig, ons liggame besprinkel met water en ons harte besprinkel met diebloed van Christus, hiervan getuig God die Vader, die Seun en die Heilige Gees self met die WATER van sy doop (Kol. 2: 6-15, Efesiërs 5: 25 – 27, Johannes 13: 10 + 11, Titus 2: 13 +14, Heb. 9+10 let op 9:12-15 en 10: 14-22, 1Joh. 5: 6-13)
  God openbaar homself as drie persone in een wese en gee self vir ons Sy Naam as die Vader die Seun en die Heilige Gees.
  Drie-eenheid staan nie in die Bybel nie, ook nie Bybel, sakrament, preek, domenee, dopeling en nog `n rits ander woorde ( bv. al die teologiese terme) wat ons as name gebruik vir konsepte wat ons in die Skrif kry. Die feit dat hierdie woorde nie in die Bybel staan nie het hogenaamd geen effek op die legitimiteit van die konsepte wat dit beskryf nie.
  Sommige woorde wat ons in die Bybel kry is unieke skeppings omdat daar nie `n goeie vertaling vir die bronwoord is nie bv Elohiem word vertaal met Here in Afrikaans omdat dit die meervoudige eienskap van die woord weergee, sommige engelse vertalings vertaal dit ook as “Gods” vir dieselfde rede. Jehova is nog so `n skepping as vertaling vir JHVH.
  ———————————————————————————————-
  Ettienne “baptism” is ook so `n geskepte woord want “dip” is doodeenvoudig nie `n goeie engelse vertaling vir “baptizo” soos wat dit in die Nuwe Testament gebruik word nie. Omdat woordeboeke nie vertalings doen in die konteks van die Nuwetestamentiese gebruik van woorde nie maar in die konteks van algemene spreektaal en beide Engels en Grieks uit Latyn kom, is `n Engelse woord geskep wat ook na die Latynse stam van “baptizo”en “baptismos” herkei kan word; “baptismum”, “baptismus” en “baptismi”, wat hoofsaaklik in die religieuse konteks gebruik word met die betekenis van was, besprinkel en reinig en dus die betekenis van “baptizo” soos wat dit in die Nuwe Testament gebruik word baie goed weergee, selfs beter as die Latyn waaruit dit kom, omdat “baptism” primer gebruik word as vertaling vir “baptizo” in die Nuwe Testament. Die Engelse vertaling vir “baptizo” in die algemene griekse spreektaal is “dip”, wanneer jy dus die woord “baptism” sien weet jy dat dit primêr die Engelse woord is vir die doop waarvan ons in die Nuwe Testament lees.
  Ettienne, op `n stadium het jy die opmerking gemaak dat as Jesus bedoel het die mense moes besprinkel word sou Hy die griekse woord “rhantizo” gebruik het en nie “baptizo” nie. Maar Jesus het Aramees gepraat en sou dus meer waarskeinlik die woord “mEamd” gebruik het wat “staan en was” beteken en dit kon in vlak of diep water gebeur, in vlak water deur water oor jou te spat of sprinkel en in diep water deur in die water af te sak. Die evangelie skrywers het egter Jesus se woorde in Grieks opgeskryf daaroor kry ons verskillende woorde wat dieselfde gebruik beskryf, bv. die hande was voor etes word deur Lukas “baptizo” genoem (Luk. 11: 38) maar deur Markus “baptismos” genoem (Markus 7: 3 + 4), dis soos om “meal” (engels) na Afrikaans te vertaal as “ete” of “maaltyd” albei is reg.
  Wanneer ons kyk na wat Jesus self gesê het oor die water doop is die eerste waarskeinlik by sy eie doop toe Hy volgens Matteus vir Johannes gesê het dat dit die wil van God is.
  Die tweede is toe Jesus die Farisieërs en Skrifgeleerdes vra waar dink hulle kom die doop vandaan, van God of van mense; Matt. 21: 24 – 26, Mark. 11: 29 – 32, Lukas 20: 3 – 6.
  Die derde is miskien waar Jesus met Nikodemus praat van “uit water en Gees gebore” maar Hy volg hierdie stelling met “Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, gees” dus duidelik praat Jesus hier van vroed water by normale menslike geboorte; Joh. 3:5-7. Maar baie kommentators en ek self ook voel dat Jesus hier ook van die water doop praat, want dit is tog die sigbare bevestiging van die onsigbare werking van die Gees. Baie van Jesus se uitsprake het meer as een betekenis, Hy het alledaagse beelde gebruik om geestelike waarhede te verduidelik. Ek dink Paulus het dit ook so verstaan vandaar “bad van die wedergeboorte”.
  Die vierde keer is miskien nie ooglopend nie maar waar Jesus met die Samaritaanse vrou praat (Joh. 4), gebruik Hy `n metafoor vir die water doop “lewende water” want die doop (as reiniging) moes met lewende water gedoen word dit is rivier, stroom, fontein of reën water, Jesus sê inderwaarheid vir die vrou “glo in My en laat jou doop en Ek gee jou die ewige lewe”.
  Die vyfde keer is ook bietjie weggesteek, want Jesus verwys na die doop as “was of bad” en “reinig” , Toe Petrus meer as net sy voete gewas wou hê antwoord Jesus hom: “Hy wat gewas is (Gebad het – 83 vertaling), het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein; en julle is rein, maar nie almal nie. Want Hy het geweet wie Hom sou verraai. Daarom het Hy gesê: Julle is nie almal rein nie; Joh. 13: 10+11. Was, bad en rein sinspeel hier op die doop, Judas was net soos die ander dissipels deur Johannes gedoop maar het nie geglo soos die ander nie.
  Die laaste wat Jesus volgens die evangelies van die waterdoop praat is waar Hy die Dissipels opdrag gee om die evangelie uit te dra; Matt. 28:19 & Mark. 16:18, en om voort te gaan om die mense te doop. Let op, hierdie is nie die oorspronklike opdrag om te doop nie want die dissipels doop al van die begin van Jesus se bediening af (Joh.4: 1+2). Markus word soms gebruik om te beweer dat beleidenis van geloof `n voorvereiste vir doop is maar dit is nie wat hier staan nie, daar staan dat `n ongelowigge gaan verlore maar wie tot geloof kom en gedoop is, word gered, dus maak dit nie saak wanneer die gelowigge gedoop is nie, dit kan lank voor hy tot geloof gekom het wees of selfs lank daarna, solank hy of sy gedoop is.
  So Jesus sê van die doop met water self dat dit:
  1) van God kom, en
  2) volgens Sy wil geskied,
  3) dat dit dui op die wedergeboorte wat deur die Heilige Gees bewerkstellig word,
  4) dat dit dui op die belofte van die ewige lewe vir die wat in Hom glo,
  5) dat dit `n seremonieële reiniging is wat dui op die reiniging van sondes vir die wat glo, en
  6) dit is Jesus se opdrag dus Jesus se getuienis.
  1 Johannes 5: 6 Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed.
  Ek wil die reinigings aspek uitlig, want ten minste vyf keer word die doop met water `n reiniging genoem (Joh. 3:25, Joh. 13:10, Efe. 5: 26, 1 Pet. 3:21, Heb. 10: 22) en ten minste nog vyf keer word dit met die reiniging van sonde ge-assosieër (Mat.3:6, Mark.1:4, Luk.3:3, Hand, 22:16 en Titus 3: 5). Die griekse woorde wat gebruik word vir die doop “baptizo” en “baptismos” word beide ook gebruik om `n ander reinigings ritueel, die was van hande voor ete te beskryf. “Baptizo” beteken primer om iets in `n vloestof in te steek en uit tehaal, te doop, en word redelik wyd en algemeen gebruik terwyl “baptismos” primer was beteken maar meestal in `n godsdienstige konteks. Beide woorde het egter die selfde latynse oorsprong (“baptismum”, “baptismus” en “baptismi” ), wat hoofsaaklik in `n godsdiens konteks gebruik word met die betekenis van was, reinig en besprinkel. Hierdie betekenisse het beslis dus behoue gebly vir “baptizo” en “baptismus” waar dit in `n godsdienstige konteks gebruik word omdat albei gebruik word om twee verskillende reinigings seremonies te beskryf en dus “reiniging” beteken in dié konteks. Wanneer daar gepraat word van doop (baptizo) met die Heilige Gees kom die betekenis van “besprinkel” (uitstort oor) uit. Kyk ons na Jesus se uitsprake omtrent die twee seremonies dan kom selfs die betekenis van “was” ook uit.
  In die konteks van die Nuwe Testament beteken die griekse woord vir doop, “baptizo” dus ook “reinig”, “was” en selfs “besprinkel”.
  In die Bybel word daar daar vir ons geen onderdompelings reinigings seremonie gegee wat van God af kom nie, selfs die handewas seremonie word deur Jesus as `n oorgelewerde gebruik wat nie van God kom nie afgemaak. Daarinteen word die besprinkeling van mense met reinigings water om hulle uiterlik te reinig, direk gekoppel aan besprinkeling met die bloed van Jesus om ons van sonde te reinig (Hebreërs 9: 11 – 15), en beide kom van God.
  Wat betref die doop (reiniging deur besprinkeling) van babas, Joël sluit die suigelinge beslis in by die gemeente wat gereinig (gedoop) moet word en ook by die wat die Gees op kom, want hy sê “al die mense” (alle vlees).
  Net soos met die instelling van die besnydenis word by die instelling van die doop, volwassenes eers gedoop nadat hulle tot geloof gekom het, maar omdat onder die nuwe verbond die doop die uiterlike , sigbare teken is van ons eenwording met die liggaam van Christus is die doop met water ook nou die uiterlike sigbare teken wat getuig dat gelowiges en hulle kinders nou deel is van die volk van God, nakomelinge van Abraham en erfgename van die beloftes van God (Galasiërs 3:6 – 9, 16 + 17 en 26 – 29). Onder die Ou verbond was die uiterlike teken die besnydenis, maar die besnydenis in Christus word onsigbaar deur die Gees aan ons gegee, daaroor word die Jode wat Christene word gesê om nie meer hulle kinders te besny nie, en sê die Bybel dat selfs al is net een ouer gelowig behoort die kinders aan God (is hulle heilig). Die Nuwe verbond is `n herbevestiging van die verbond met Abraham en die kinders word uit die staanspoor by hierdie verbond ingesluit
  : Galasiërs3:6 – 9, 16 + 17 en 26 – 29 So was dit ook met Abraham:”Hy het in God geglo, en God het hom vrygespreek”. Julle sien dus dat die wat glo, kinders van Abraham is. Die Skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die Skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring: “In jou sal al die nasies geseën word.” Dit is dus dié wat glo wat saam met die gelowige Abraham geseën word. ……God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie “aan nakomelinge”, meer as een nie, maar: “en aan jou nakomeling”, net een, en hierdie nakomeling is Christus. Hiermee wil ek dit sê: God het `n verbond met Abraham gesluit en dit toe al geldig gemaak. Die wet,(die Ou Verbond) wat eers vierhonderd en dertig jaar later gekom het, kan nie hierdie verbond ongeldig maak , sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie. …….Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God.
  God gee in sy Woord vir ons net een manier waarop mense met water gereinig kan word om die afwas van sondes voor te stel (te doop) en dit is besprinkeling.
  Wat mens egter nie uit geloofsoortuiging doen nie is sonde.
  Groete in Christus
  Chris Pienaar

  • Chris

   Jy gebruik dieselfde argumente oor en oor maar maak steeds die eenvoudige fout om besprinkel en onderdompel met mekaar te verwar. As jy jou hande wil skoon was van modder en stof, spat jy ‘n paar druppels water daarop? Of as jou voete vuil is van heel dag met sandale in stof strate loop, sprinkel jy ‘n paar duppels water daaroor? Nee, self waar die evangelie skrywers van hande of voet was praat, is die intensie tog duidelik dat die hele ledemaat, die hand of die voet totaal met water bedek word om die vuilheid af te was? Daarom die woordgebruik.

   My finale word aan jou is dit, dat as jy regtig met ‘n opregte hart glo dat jou besprinkeling die ware post-opstandings doop verteenwoordig en jy die gawes van die Heilige Gees verkry het soos met elke geleentheid in Handelinge gebeur het, hou dan vas aan jou geloof en dien God daarin. Maar soos Josua vir die volk gesê het, Ek en my huis sal die Here dien en ek is oortuig daarvan met my hele hart, dat Hy van my verwag het om nadat ek tot geloof in Jesus Christus gekom het, ek my moes laat doop (deur myself totaal in die water te onderdompel want my water was diep genoeg). Ek het daarna die volheid van die gawes van die Heilige Gees ervaar, gawes van profesie, van genesing, van bo-batuurlike geloof, van tale, ‘n word van kennis ens. Ek kry deel aan die beloftes van God aan Abraham deur my geloof in Jesus, nie deur my doop nie.

 85. Chris, jy sê enige beteken uniek, sonder weerga, nou vra ek jou waarom wil jy dit verander
  na drie- enige wat jy erken nie in die Skrif voorkom nie, dit maak mos eenvoudig net nie sin nie,
  behalwe as jy dit wil gebruik om jou leerstelling te verdedig.
  Verder sê jy God openbaar homself as drie persone in een wese, en gee self vir ons sy naam as
  die Vader die Seun en die Heilige Gees.
  Chris jy sal moet saamstem hier word geen naam genoem nie.
  Maar kom ons kyk hoe verstaan die apostels van Jesus, wie se verstand geopen is om die Skrifte
  te verstaan, wie verstand gegee is om die ware God te ken, wie met die Heilige Gees gedoop is
  wat die Gees van die waarheid is, die Naam van die Vader, Seun, en Heilige Gees.
  Jesus gee hierdie opdrag aan sy apostels.
  Matthéüs28,19 Gaan dan heen,maak disippels van al die nasies,en doop hulle
  in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om
  alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
  Nou moet ons erken die apostels was volkome toegerus om die opdrag uit te voer.
  Handeling2,38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle
  gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes,
  en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Handelinge8,12-16 Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie
  aangaande die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus verkondig het,
  is hulle gedoop, manne sowel as vroue.(16) want Hy het toe
  nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die Naam
  van die Here Jesus.
  Handelinge 10,48 En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die Naam
  van Jesus Christus
  Handelinge19,5 En toe hulle dit hoor,is hulle gedoop in die Naam van die
  Here Jesus.
  Jakobus2,7 Is dit nie hulle wat die edele Naam belaster wat oor julle
  aangeroep is nie?
  Chris dit is die enigste doop in die Naam van die Vader, Seun , en Heilge Gees.
  Groete in Christus.Ben.

 86. Chris jy sê “Boeta, sien jy hoe frustrerend dit is as groot dele van die Skrif doodeenvoudig geignoreer word asof dit nie bestaan nie en net gedeeltes benadruk word wat lyk of dit `n sekere siening onderskryf, veral terwyl dit glad nie die siening ondersteun nie.” Ek stem met jou saam, soos jy sê dit moet die siening onderskryf. Maar waar dit by die doop kom doen jy presies dieselfde soos wat Ben doen. Chris dan maak jy verder ʼn onvergeefbare fout om Kol. 2:9 wat die doping in die liggaam van Christus is, m.a.w. die wedergeboorte en NIE die doping in die Heilige Gees NIE. Ek het dit baie duidelik uit die Woord uit verduidelik dat die doping in die Heilige Gees ʼn tweede ondervinding is en dit gaan gepaard met tale. Jou redenasie is ʼn absolute mistasting en maak die Woord kragteloos.
  Chris dan kom jy met ʼn verdere mistasting en jy sê “Markus word soms gebruik om te beweer dat beleidenis van geloof `n voorvereiste vir doop is maar dit is nie wat hier staan nie, daar staan dat `n ongelowigge gaan verlore maar wie tot geloof kom en gedoop is, word gered, dus maak dit nie saak wanneer die gelowige gedoop is nie, dit kan lank voor hy tot geloof gekom het wees of selfs lank daarna, solank hy of sy gedoop is.” Shoe wat ʼn verdraaiing van die Woord. Miskien kan ʼn mens jou nie kwalik neem vir hierdie stelling nie, want jy gebruik die valsheid van die Nuwe Afr vertaling.
  Die ou vertaling en alle vertalings in ander tale sê die volgende: “Mar 16:16 Hy wat glo en hom laat
  doop, sal gered word; maar hy
  wat nie glo nie, sal veroordeel word.”
  Ek het self met van die vertalers gepraat en vir hulle daarop gewys dat dit ʼn vals verklaring skep,
  maar hulle antwoord was dat dit spesifiek so vertaal is om die babadoop in te sluit. Dit is ʼn absolute verdraaiing
  van die Woord wat daarop neerkom dat daar byvoegings en weglatings is waarteen die Woord uiters
  streng waarsku:
  Deu_4:2 Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die HERE julle God mag onderhou, wat ek julle beveel.
  Deu_12:32 Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie.

  Openb._22:18 Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is.

  Chris dan sê jy die volgende wat lynreg teenoor jou doop siening staan!!!
  “So Jesus sê van die doop met water self dat dit:”
  1) van God kom, en (Dit is korrek)
  2) volgens Sy wil geskied, (Dit is korrek)
  3) dat dit dui op die wedergeboorte wat deur die Heilige Gees bewerkstellig word, (Korrek. Maar as dit dui op die wedergeboorte is jou redenasie mos totaal verkeerd, want die babadoop kan tog nie dui op die wedergeboorte van die baba nie. Die baba kon tog nie ʼn besluit geneem het nie.)
  4) dat dit dui op die belofte van die ewige lewe vir die wat in Hom glo, (Korrek, maar die baba kon tog nie geglo het voordat hy/sy gedoop is nie.)
  5) dat dit `n seremonieële reiniging is wat dui op die reiniging van sondes vir die wat glo, en(Korrek, maar weereens die baba kan tog nie glo nie.)
  6) dit is Jesus se opdrag dus Jesus se getuienis.
  Chris jy weerspreek jou totaal en dan skiet jy jou nog self in die voet. ʼn Halwe waarheid is so goed soos ʼn leun.
  Groete in Christus
  Boeta

 87. Hierdie is waarskeinlik my laaste skrywe vir `n tyd;
  Ettienne, sterkte met jou blog en woord verkondiging, die verkondiging van die Evangelie van Jesus Christus is en bly ons grootste opdrag en die enigste wet wat ons van God ontvang het is om te glo in die Seun van God en om mekaar lief te hê. Maar ek wil jou tog vra om nie die besprinkelings doop of die doop van babas as onskriftuurlik af te maak nie want dit is nie, in teendeel , besprinkeling is die enigste vorm van doop wat vir ons wel in die Bybel gegee word, en die doop van babas is `n opdrag.
  Ben , ek kan doodeenvoudig nie met jou saamstem dat die apostels iets anders geleer het as Jesus self nie. Jesus sê vir die Apostels om te doop in die NAAM van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees.
  Boeta, ek hou van jou passie, maar check net jou feite. Geloof red maar dit is nie `n voorvereiste vir die teken van God se belofte nie, as dit was sou God nie beveel het dat die teken aan baba seunjies bedien moes word nie, geloof is egter wel `n voorvereiste vir volwassenes, Abraham is eers besny nadat hy tot geloof gekom het. Wedergeboorte is nie `n menslike besluit nie dit is `n proses bewerkstellig deur God die Heilige Gees, en die Gees is op alle mense uitgestort, babas ook.
  God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die groot Herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag dié God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.
  Groete in die Naam van die Here wat genoem word ;
  Wonderbare Raadsman,
  Magtige God,
  Ewige Vader,
  Vredevors.
  Chris Pienaar.
  Email adres: chrspienaar@gmail.com

 88. Net die bloed van Jesus Christus noodsaaklik vir redding ( nie Christus plus nog iets nie want dit doen afbreek aan Sy liggam wat vir ons grbreek is)
  Die doop wat saak maak is die Geestelike doop in Christus Jesus, die doop in sy dood wat deur sy Gees in ons gewerk is.
  Water en Gees , die water verwys na jou geboorte uit joi moeder 2de die Gees uit God gebore.

  • Naas, dit klink my jy sê die doop is nie belangrik nie? Niemand het, so ver ek kon sien, hier gesê dat doop nodig is vir wedergeboorte of redding nie. Dit is egter die armste van Christen wat by die wedergeboorte bly staan en nie groei in die volheid van God se beloftes in Jesus vir ons nie. Ek stem saam met dit wat Boeta sê in antwoord op jou bydrae.

   In kort, gehoorsaamheid is beter as offers en om gedoop te word is ‘n direkte opdrag van Jesus.

 89. Naas ja ek stem met jou saam dit is nie Christus plus nog iets vir redding nie. Nêrens, en ek wil nie namens Ettienne praat nie, sê ek of Ettienne dat dit Jesus plus die doop is nie. In teendeel Ettienne het dit baie duidelik in sy verduidelikings oor die doop uitgespel dat dit net Jesus is. Maar daar is ʼn opdrag wat ons nie mag ignoreer nie nl. bekeer jou en laat jou doop. Om jou nie te laat doop nadat jy die wedergeboorte deelagtig geword het nie is sonde van versuim (ongehoorsaamheid).

  Naas jy sê die Water en Gees , dan beweer jy die water verwys na jou geboorte uit jou moeder ens, ek veronderstel jy verwys na 1Joh 5:6. Jy moet egter verse 6,7 en 8 lees. Dit kan tog nie na jou geboorte uit jou moeder verwys nie.
  1Jn 5:6 Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid.
  1Jn 5:7 Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een;
  1Jn 5:8 en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.

  Jammer vir die Engels

  1 John 5:8 (KJV)
  8 And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.

  a [three] Three witnesses of humanity and sonship:

  1. The Holy Spirit descending upon Jesus at His water baptism (Mt. 3:13-17).
  2. The water — threefold witness:

  (1) Water baptism symbolizing His own death, burial, and resurrection (Mt. 3:13-17)

  (2) Water of the Word bearing witness to the incarnation (Isa. 7:14; 9:6-7; Mt. 1:23; Lk. 1:34-35; Jn. 3:5)

  (3) Water and blood at the crucifixion testifying of His humanity (Jn. 19:34)

  3. The blood, testifying not only the humanity and sonship of Jesus Christ, but guaranteeing redemption from sin (Mt. 26:28; Acts 20:28; Eph. 1:14; Col. 1:20-22; Heb. 9:14-26; 10:1-23; 1Jn. 1:7).

  b [agree in one] Agree to the one point of the humanity and sonship of Jesus (1Jn. 4:1-6; 5:5-9).

  Groete In Christus
  Boeta

 90. Hierdie stukkie het ek van ʼn vriend ontvang en dit gee ʼn mooi beeld wat ʼn antwoord is op Naas se brief.
  Alles is Nuut – Bekering is hierdie ruil-transaksie wat plaasvind
  Lees: Rom. 6
  Daardie dag toe ons Jesus Christus in geloof aangeneem en aanvaar het as ons persoonlike Verlosser, het daar hierdie “ruiltransaksie” tussen ons en God plaasgevind.
  Kom ek begin voor.
  ’n Mens kan die Evangelieboodskap se inhoud op baie maniere voorstel. Een van die wonderlike voorstellings vir my is om te sien hoe God, die Vader, elke keer wanneer die Evangelieboodskap aan mense verkondig word, as’t ware self daar staan. In Sy hande is hierdie genade-geskenk: Sy genade aan ons in Christus Jesus. Wat soveel dinge behels: Sy totale, onvoorwaardelike vergifnis, Sy geregtigheid, ’n nuwe lewe in Christus Jesus, Sy Gees wat in ons kom woon, Christus Jesus se heilige lewe, vrede, ens.
  Aan die ander kant staan ons, die mensdom, besig om te sterf. Ons is in werklikheid reeds dood. Die siekte waaraan ons ly, is in sy laaste fase. Dit het soos ’n dodelike kanker wat elke sel of deeltjie van ons menswees, na gees, siel en liggaam reeds besmet en aangetas het. Daar is vir ons, menslik gesproke, geen hoop meer nie.
  Dan hoor ons hierdie wonderlike nuus uit God se mond. Daar is hoop vir ons. Daar is ’n seker kuur vir ons dodelike siekte. Ons hoor hoe God sê: Dé, hierso, hier is die antiserum wat Ek self vir julle vir die siekte waaraan julle ly, voorberei het. Dit is die antwoord. Dit kan verseker alles verander, alles nuut máák en genees. Dit kan lewe bewerk in julle wat besig is om dood te gaan.
  Kom ons maak ’n ruil! Gee vir My jou siekte en dan gee Ek vir jou hierdie genade-geskenk, Jesus Christus, Sy lewe, Sy geregtigheid, al My genade in Hom, Sy Gees, Sy heilige lewe, die vrede wat daar tussen My en Hom is, ja, alles, alles, alles wat en wie Hy in my oë verteenwoordig. Vat dit vir jou. Dit is ook vir jou. Vat dit net. Aanvaar dit net. Glo dit net. Vertrou dit net.
  En as ons dit dan vat in geloof, met die leë hande van geloof, want ons het niks om daarvoor te betaal of van waarde om inruil daarvoor terug te gee aan God nie. Ons kan dit net vat in geloof. Glo dat dit ook vir ons is. Glo dat dit vir ons genoeg is om alles wat dood is aan ons kant, weer lewend en gesond te maak. Glo dat dit genoeg is om alles wat verkeerd en sondig aan ons kant was, reg en nuut te maak.
  Hierdie ruil beskryf die Bybel met baie terme, afhangende van watter kant af daarna gekyk word.
  As die Bybel dit van God se kant af bekyk, dan noem die Bybel dit wedergeboorte, ’n skepping wat gebeur het, iemand wat uit genade geregverdig is, wat vrygespreek is sonder dat hy of sy dit verdien het, iemand wat geheilig is en afgesonder is om voortaan net in diens van God hier op aarde te wees, wat aangestel is om Sy ambassadeur hier te wees.
  As die Bybel dit van die mens se kant af beskryf, beskryf die Bybel dit as bekering, glo, vertroue, aanneem, die deur oopmaak.
  En dan kom Rom. 6 wat dit soos volg beskryf daar in die Direkte Vertaling: “Ons weet dit, dat ons ou mens saam met Hom (dit is Christus), gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde vernietig sou word, sodat ons nie langer aan die sonde verslaaf sou wees nie, want hy wat gesterf het, is vrygestel van die sonde. En as ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal leef, omdat ons weet dat Christus nie meer sterf nadat Hy uit die dood opgewek is nie; die dood heers nie meer oor Hom nie.”
  Dit is waarom, in die Nuwe Testamentiese gemeentes, wanneer iemand tot bekering gekom het, daardie selfde dag indien moontlik, daardie persoon geneem is en gedoop is in water.
  Rom. 6 sê: die doop in water is dus hierdie kinderpreek of praktiese ervaarbare belewenis van wat daar gebeur het waar ons nie kan sien nie. Voor ons bekering en in geloof-aanvaarding van hierdie genade-geskenk in Jesus, was ons dood. Daarom moet daardie ou mens van voor ons bekering, eers begrawe word, anders loop hier heeltyd hierdie stinkende lyk tussen ons rond.
  Daarom vat die ander gelowiges hierdie nuwe bekeerling water toe, laat hom of haar onder die water insak, om so as’t ware voor te stel hoe daardie ou mens van voor ons bekering, begrawe word.
  Maar omdat daar met ons bekering en in geloof-aanvaarding van Jesus hierdie ruil plaasgevind het waarin ons ’n nuwe lewe van God ontvang het, lig die gelowiges ons weer van onder die water af uit en laat ons uitstap om nou hierdie nuwe lewe in Jesus daarbuite te gaan lewe van nou af.
  Wie dit verstaan, sal nooit weer wonder hoekom ons nie babatjies volgens die Bybel kan doop nie. Want in ’n babatjie se lewe maak dit geen sin nie. Dit is immers duidelik dat volgens die Bybel en die Nuwe Testament, kan net gelowiges gedoop word. Net iemand, ongeag of dit nou ’n klein kindjie van 3 of 4 jaar oud is en of dit iemand is van 70 jaar oud, wat die Evangelieboodskap gehoor het en wat gekies het om in geloof met God hierdie ruil aan te gaan, kan gedoop word in water. Anders is daardie seremonie wat plaasvind, sonder Bybelse gronde en van nul en gener waarde.
  Groete in Christus
  Boeta

  • Vandag is ek gedwing om te google oor klein doop en groot doop en aanneming soos in die Ng Gemeente. My kind moet aangeneem word en sy is betrokke by n jeug groep wat te doen het met alle kerke se kinders. Hul volg net die bybel en bring die kinders na Jesus toe. My dogter het haar laat groot dood en ek kan met trots se sy lewe volgens die wil van God. Sy is 16. Nou kom daar n stryd in ons huis oor ay ni aanneming wil doen want sy glo nie daaraan. Sy het klaar Jesus aanvaar as haar saligmaker en redder. Hulle is gedoop toe hul babas was ons as ouers het daarmee belowe dat ons ons kinders sal groot maak in die huis van die Here. Pappa voel hy het misluk oor haar keuse wat sy nou maak. Dit veroorsaak ontwrigting in ons huis nou. Hoe maak mens nou? Ek verstaan nou ook beter met al die comments en ek dink sy het n goeie keuse gemaak en is trots op haar.

   • Carin
    As ons kinders klein is, dan bid ons net dat hulle Die Here sal leer ken en tog gered sal wees. Iewers langs die pad, moet hulle daardie besluit neem. As julle as ouers dus eerlik voor God sou staan, is dit beter dat julle dogter Sy woord heeelhartig navolg sonder om die leëringe van mense aan te hang of dat sy iets doen wat sy nie glo nie en God nie van ons vereis nie net om iemand te vrede te stel.

    Verder sê die woord dat ons nie ‘n eed moet aflê nie en dat God ons sal oordeel oor elke ydele woord wat uit ons mond kom. Nou belowe iemand, voor God en Sy gemeente dat hulle ‘n klomp goed sal doen, insluitend hulle onderwerp aan die kerk, spesifiek die NG Kerk se leer. As iemand dus ooit uit die NG Kerk sou weg gaan, dan breek hulle dus daardie belofte / eed? As Satan dan eendag besluit om daardie aanklag voor God se troon te bring, dan gee dit net verdere gronde vir geestelike demoniese aanvalle.
    Nee, jou dogter is op die regte pad en julle kan opreg trots wees op haar en dit is juis weens daardie belofte wat julle gemaak het om haar in die Vrese van Die Here groot te maak dat sy op hierdie punt gekom het.

 91. Carin
  Ek stem 100% met Ettienne saam. Ek dink nie jou kind het n goeie keuse gemaak nie, sy het die regte keuse gemaak. en ek weet sy het dit onder leiding van die Heilige Gees gemaak. Wat n voorreg is dit nie om op daardie ouderdom reeds so volwasse in haar geloof te wees.

  Seen in Christus
  Boeta

 92. Naas, waar presies in al hierdie gesprekke noem ek of iemand anders dat die waterdoop jou red?

 93. Daar is nie werklik veel van `n verskil tussen die voorstel van `n nuwe volwasse lidmaat in die NG kerk en die Chrismatiese en Baptiste kerke nie, in alle gevalle word verwag dat die nuwe lidmaat `n beleidenis van geloof aflê. In die NG kerk word `n persoon wat nie reeds gedoop is nie, dan gedoop, terwyl die Baptiste en Charismatiese kerke die persoon sal onderdompel, `n vorm van doop wat nie in die Bybel voorkom nie, alhoewel ons uit buite Bybelse geskrifte kan aflei dat dit soos ander heidense gebruike wel in die tyd van Jesus deur die Jode as een van die reinigings metodes gebruik was, die ander was uitgooi oor en besprinkel. In wat hulle leer oor die doop verskil die twee groepe egter drasties. Die baptiste en charismatiese kerke leer hoofsaaklik omtrent die doop uit oorlewering en interpriteer selfs die Skrif in die lig van hierdie oorlewering en nie in die lig van die Skrif self nie. Die leer oor die doop in die gereformeerde kerke is Skrif gebonde. Alhowel die doop nie `n keuse is nie maar `n opdrag aan gelowiges, is dit wel `n keuse vir elke gelowige in watter gemeente van die kerk van Christus hy of sy voorgestel en aangeneem wil word.
  Besprinkeling is in werklikheid die enigste Skrif gefundeerde vorm van doop en die doop van kinders van gelowiges (selfs babas) is ook `n Bybelse opdrag. Ek wil net kortliks die belangrikste skrif gedeeltes waarop ek bostaande stellings grond aanhaal. Die doop met water wat deur Johannes die doper begin is word deur Jesus se dissipels voortgesit vandat Jesus se bediening begin (Joh. 4: 1+2) terwyl Johannes nog self gedoop het (Joh. 3: 25+26).
  Die hoof element van die waterdoop se simboliek is reiniging, spesifiek die simboliese reiniging van sondes. In Mat.3:6, Mark.1:4 en Luk.3:3 verbind Johannes die doper dit direk met die vergifnis van sonde, en ook in Handelinge 22:16 (laat jou doop en jou sondes afwas), en Titus 3: 5 [… wedergeboorte wat die sonde afwas ( 54 vert. – bad van die wedergeboorte)] Verder kom die reinigings element by die doop met water ook nog voor in Johannes 3:25 (Daar het toe tussen Johannes se volgelinge en `n Jood `n woordewisseling ontstaan oor die REINIGING. Hulle het na Johannes toe gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, Hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, Hy DOOP ook,…”) + Johannes 13:10 (Hy wat gewas is …. is heeltemal REIN; en julle is REIN, maar nie almal nie. Jesus verwys hier na die dissipels se doop deur Johannes die doper), Efesiërs 5: 26 (met die water en die woord GEREINIG), 1 Petrus 3:21 (…. Die doop is nie ‘n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar ‘n bede tot God om ‘n skoon gewete…) en Hebreërs 10: 22 (54 vert.) (die harte deur besprenkeling GEREINIG van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met REIN water.). Altesaam tien keer, vyf keer word sonde genoem en vyf keer net reiniging, en vyf keer in die Evangelies en vyf keer in die sendbriewe. Geen ander aspek van die doop met water word so baie genoem nie.
  In die Ou Testament Voorspel ten minste vyf profete `n reiniging van die volk of gemeente wat saam sou val met die koms van die Mesias, die uitstorting van die Heilige Gees en die nuwe verbond. Jeremia en Esegiël noem die terugkeer, die nuwe verbond en die volksreiniging (Jer. 32: 36 – 41; 33: 7 + 8, Eseg. 37: 21 – 28). Esegiël en Joël praat albei van ‘n volksreiniging voor die uitstorting van die Heilige Gees (Eseg. 36: 24 – 28, Joël 2: 16 + 28). Jesaja praat van die oorblyfsel in Sion wat gereinig sal word en noem die Heilige Gees en Sagaria praat van `n fontein wat reinig met die koms van die Mesias (Sag.13: 1, Jesaja 4: 3 + 4). Hierdie profesieë van die doop sê ook hoe dit sou plaasvind, uitgooi oor (ryklik besprinkel) Eseg. 36:24-28, en Joël 2: 16 sluit kinders en babas in by die reiniging en vers 28 sê die Gees kom op alle mense (kyk ook Hand. 2:17) dus die kinders en babas ook.
  Heb. 9:13 +14 vergelyk die sprinkel van bloed en as oor mense as simboliese reiniging met besprinkeling met die bloed van Jesus tot reiniging van sonde, hierdie bloed en as is in vars water gegooi voor dit gesprinkel is, (Num. 19: 17+18, Lev. 14:5-7, Hebreërs 9: 18 – 22) Numeri 19 se rooi koei het ook nog ander ooreenkomste met Jesus gehad, Soos die paaslam was dit sonder gebrek (Num.19:2), is buite die kamp geslag (Num.19:3; Heb. 13:11+12) en was `n sondoffer (Num. 19:9+17).
  Die doop is egter ook `n teken van die Nuwe verbond, let op die klem op water en bloed;
  1 Johannes 5:6 Die Een wat deur die WATER van sy DOOP en die BLOED van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur DIE WATER ÉN DIE BLOED.
  Hebreërs 9: 18 – 22 Daarom is die EERSTE VERBOND ook nie sonder bloed ingestel nie. Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het hy BLOED van kalwers en bokke saam met WATER geneem en met rooi wol en hisop die wetboek self sowel as die hele volk BESPRINKEL en gesê: “Dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het.”
  Hebreërs 12: 24 – by Jesus die Middelaar van die nuwe verbond, en by die BESPRINKELINGSBLOED wat van iets beter getuig as die bloed van Abel.
  1 Petrus 1: 2 Soos God die Vader dit voor af bestem het, het Hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en BESPRINKEL te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees!

  In die Bybel is daar egter geen verwysing na `n godsdienstige reinigings seremonie waar mense onder water gedompel is nie, die twee griekse woorde wat met “doop” vertaal word “baptitso” en “baptismos” se primere betekenis is in beide gevalle insteek of onderdompel maar hulle het altwee ook die sekondere betekenis van was of seremonieël reinig. In die Nuwe Testament word hulle egter nooit so gebruik dat mens slegs onderdompel kan aflei nie, maar egter wel reinig en in die geval van “baptitso” ook `n beproewing (Mat.20:22+23; Mark.10:38+39; Luk.12:50). ) Dit is dan ook waaroor die engelse vertalers `n nuwe woord BAPTISE geskep het want DIP (die korekte engelse vertaling vir “baptitso”) kan nie UITSTORT OOR beteken nie, ook het dit geen assosiasie met REINIG nie, doop kan egter wel uitstort oor of besprinkel beteken, asook insteek, en met besprinkel is daar die assosiasie van REINIGING.
  Die heel belangrikste aspek van die doop bly egter dat dit God se openbare getuienis is dat wie ookal glo in die Seun van God het die ewige lewe, (1Joh. 5: 6-13) dit is beslis nie die dopeling se getuienis nie, maar `n opdrag aan gelowigwes ter versterking van hulle geloof, net soos wat God die besnydenis vir Abraham gegee het, toe Hy die nuwe verbond oorspronklik ingestel het.
  Romeine 4: 9 – 12
  …… “Omdat Abraham geglo het , het God hom vrygespreek. 10Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. 11Hy het die besnydenis as `n teken ontvang. Dit is `n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het omdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek omdat hulle glo. 12Ons voorvader Abraham sou ook die voorvader wees van die besnedenes wat nie net besny is nie maar ook glo soos hy geglo het toe hy nog onbesnede was.
  Galasiërs3:6 – 9, 16 + 17 en 26 – 29 So was dit ook met Abraham:”Hy het in God geglo, en God het hom vrygespreek”. Julle sien dus dat die wat glo, kinders van Abraham is. Die Skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat nie Jode is nie, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die Skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring: “In jou sal al die nasies geseën word.” Dit is dus dié wat glo wat saam met die gelowige Abraham geseën word. ……God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie “aan nakomelinge”, meer as een nie, maar: “en aan jou nakomeling”, net een, en hierdie nakomeling is Christus. Hiermee wil ek dit sê: God het `n VERBOND MET ABRAHAM gesluit en dit TOE AL GELDIG gemaak. Die wet, wat eers vierhonderd en dertig jaar later gekom het, kan nie hierdie verbond ongeldig maak , sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld nie. …….Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die DOOP met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. En as julle aan Christus behoort, is julle ook NAKOMELINGE VAN ABRAHAM EN ERFGENAME kragtens die belofte van God.
  Chris Pienaar

 94. Chris jy sê die onderdompeling is`n vorm van doop wat nie in die Bybel voorkom nie, en dan doen jy ʼn uiters gevaarlike aanname deur dit te vergelyk met heidense gebruike. Dit lyk vir my verder dat God ons mislei deur ons te confuse met die woord besprenkel, maar dan bedoel Hy eintlik doop. Nee my vriend jy slaan die bal mis. Doop is onderdompeling. As daar in ʼn resep vir jou gesê word jy moet die koesister in die stroop doop gaan jy dit besprenkel nee. As jy die koesister in die stroop doop dan verstaan jy die woord in die resep reg, maar hoekom verstaan jy dit anders in die Bybel. Die Woord is baie duidelik en waarsku baie sterk teen die verdraaiing of byvoeging of weglating in die Woord. Ek dink die Grieke sou die woord Baptizo en Bapto baie goed verstaan het. Gaan kyk wat sê Strongs 907 wat baptize beteken. ʼn Griekse dokter het in die jaar 200 voor Christus die volgende te sê gehad en hy het altwee woorde nl. Baptizo en bapto gebruik.
  Rom_6:4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.
  Hier wys die doop op ʼn begrafnis waar jy onder die water begrawe word en opstaan in ʼn nuwe lewe. Dit is tog nie besprenkeling nie.

  BAPTIZE
  1. to dip repeatedly, to immerse, to submerge (of vessels sunk)
  2. to overwhelm
  Not to be confused with 911, bapto. The clearest example that shows the meaning of baptizo is a text from the Greek poet and physician Nicander, who lived about 200 B.C. It is a recipe for making pickles and is helpful because it uses both words. Nicander says that in order to make a pickle, the vegetable should first be ‘dipped’ (bapto) into boiling water and then ‘baptised’ (baptizo) in the vinegar solution. Both verbs concern the immersing of vegetables in a solution. But the first is temporary. The second, the act of baptising the vegetable, produces a permanent change. When used in the New Testament, this word more often refers to our union and identification with Christ than to our water baptism. e.g. Mark 16:16. ‘He that believes and is baptised shall be saved’. Christ is saying that mere intellectual assent is not enough. There must be a union with him, a real change, like the vegetable to the pickle!
  Goeiste Chris as die Grieke dit so duidelik beskryf hoe kan jy nog sê dit beteken besprenkel. Die doop in die Gereformeerde kerke is nie Skrif getrou nie, maar ʼn dwaling om hulle doktrine te probeer regverdig. Die doop is ʼn Bybelse opdrag vir die persoon wat wedergebore is en nie vir ʼn babatjie nie. My vraag is wat gebeur met ʼn babatjie wat te sterwe kom voordat hy/sy gedoop is, is hy/sy verlore? Ek weet wat is die Gereformeerdes se antwoord. Jy sê self die kinders van gelowige ouers m.a.w. julle sê die kind is op grond van die ouers se geloof gered. Tog spreek die Woord hom baie sterk uit teen hierdie misleiding.
  Jer_31:29 In dié dae sal hulle nie meer sê nie: Die vaders het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders het stomp geword.
  Jer_31:30 Maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe; elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word.
  Eze_18:2 Wat is dit met julle dat julle hierdie spreekwoord gebruik aangaande die land van Israel, naamlik: Die vaders het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders het stomp geword?

  Niemand kan op grond van iemand anders se geloof gered of verdoem word nie.

  Chris jy sê die doop word verbind met die vergifnis van sonde m.a.w. die doop dit wys dat die baba se sondes af gewas is?

  Jy verwys na Heb. 10:22 om te probeer te bewys dat besprinkel doop is, maar die betekenis is egter die volgende.
  [hearts sprinkled] Not the body sprinkled by the water of separation, as under the law (Num. 19:2-10), but our hearts — the inner man — sprinkled by the blood of Jesus (Heb. 10:22; 12:24; 1Pet. 1:2). This is accomplished by faith in the blood (Rom. 3:24-25).

  [bodies washed with pure water] Our bodies bathed, referring to actual cleanliness of body rather than to baptism (Lev. 15:8-27; 17:15-16).

  Kyk na Joh. 3:5
  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die
  koninkryk van God nie ingaan nie. Hier word glad nie na die doop verwys nie.

  Water is used in a figurative sense of salvation (Jn. 4:14; Isa. 12:3), of the Spirit baptism (Jn. 7:37-39), and of cleansing by the Word of God (Jn. 15:3; Eph. 5:26). Since men are cleansed and born again by the Word (Jas. 1:18; 1Pet. 1:23), it is clear that being born of water means being born again by the Word of God.

  Nou wil ek oorgaan na jou Ou Testamentiese verwysings.

  Chris jy sê: “In die Ou Testament Voorspel ten minste vyf profete `n reiniging van die volk of gemeente” Hier lê jy, met respek gesê,weer woorde in God se mond deur volk met gemeente te vervang. Dit is ʼn totale mistasting en verdraaiing van die Woord.
  Jy gebruik Joël 2 ook om jou saak te versterk, maar hier gaan dit weer oor Israel, want God het nog ʼn plan met Israel.
  Joël vers 18
  [Then will the LORD be jealous for his land, and pity his people] Then (when Israel has fully repented as in Joel 2:12-17) the Lord will restore them (Joel 2:18-19), Joel 2:20.

  1Pet. 1:2
  1 Peter 1:2 (KJV)
  Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied.

  a [Elect]

  b [foreknowledge of God the Father]

  God’s Foreknowledge
  Greek: prognosis (GSN-), a perceiving beforehand. Only here and Acts 2:23. In both places it refers to God seeing ahead that He would have to send a Savior to redeem man from the fall (see Rom. 8:29-30). No single individual is chosen, elected, foreknown, or predestined to be saved or lost without his personal choice and responsibility in the matter (Jn. 3:16; 1Tim. 2:4; 2Pet. 3:9; Rev. 22:17). It would be cruel impartiality — an unjust regard for one and an unjust disregard for another — and not divine justice for one to be chosen by God to be saved and another to be damned. God offers grace to all alike. His invitations, promises, provision, and warnings of punishment are general. All people are invited to choose life and are warned of eternal punishment if they do not do so. It is inconsistent with man’s probation for God to elect some to be saved and some to be lost.

  c [sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ] Three ways to become God’s elect:

  1. Through sanctification of the Spirit

  2. Through obedience to the gospel

  3. Through sprinkling of the blood of Jesus Christ

  All three things take place at once — when we get salvation. This is plainly taught here and in 2Th. 2:13.
  Hierdie besprinkeling met bloed verwys na Christus se bloed wat vir ons gestort is en het tog niks met doop te doen nie.

  Chris nêrens en ek bedoel nêrens in die Bybel word gesê dat die doop het die besnydenis vervang nie, nêrens.

  Die Gereformeerdes sê die doop is ʼn teken van die verbond en as jy kyk na die Heidelbergse kategismus dan sê dit daar pertinent die doop red.(Julle ontken dit), maar dit staan daar. Die Metodiste doop babatjies omdat hulle sê God het die gesin daar gestel en daarom word babatjies gedoop en die Roomse kerk sê reguit die doop red. So elkeen van hierdie drie groepe het hulle eie onbybelse redes hoekom hulle babas doop. Dit is hoe dit gaan as jy nie die Bybel wil glo wat dit sê nie, maar jou eie denominale siening daaraan koppel.
  Ek gaan ʼn aparte stuk wat ek gesryf het op die blog sit wat gaan oor die vebond.

  Groete in Christus

  Boeta

  • Ek stem saam met alles wat jy sê. Chris se argumente draai om ‘n menelmoes van foutiewe afleidings wat hierop neerkom:
   Doop = reiniging
   Besprinkel = reiniging
   Daarom is Doop dieselfde as besprinkel.
   Dit faal die mees basiese toets van logika.

 95. Ek vra met n oop gemoed en hart dat almal wat dit goed vind om so te doen, die Eenheid van die geloof gemeente besoek vir n Heilige Gees gevulde, God Geseende diens. Ek het grootgeword in die susters kerk is besprinkel, aangeneem en voorgestel. Ek het deurmekaar geraak met verkeerde viende in my lewe omdat ek nog nie God gevind het en God my fondasie gemaak het nie. My lewe het heeltemal uitmekaar geval, rook drink en alles wat sleg is. Ek het begin soek na hulp en waar anders sal ware hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here onse God. God het my verlos van ALLE slegte dinge wat ek gedoen het, en my weer die Priester van my huis gemaak. Die Eenheid van die geloof verkondig net wat skrif is en niks anders nie. Ons diens tye is Sondae 10:00 oggend en 18:30 aand, Woensdae 7:00 is daar n biduur en dan hou ons die sabbat volgens die skrif en die bybelse kalender. Ons kan dit nog nie heeltemal heilig nie, maar ons hou dit al volgens die woord van God op die bepaalde tye. Ons bid die God van hemel en aarde om vir ons die weg te baan om dit te kan Heilig ook. Skakel gerus vir Pastoor Lourens Taljaard by 082 950 6065 of vir Pastoor Johan van Orania gemeente by 072 040 6220, of kom na die Eenheid van die geloof te Wes straat 332 Pretoria Noord. Die Heilige Gees sal met julle almal wees tot ons Skepper kom op die wolke, of in ons eie sterfdag om ons te leer, rig en ly in alle waarheid. HOOR ISRAEL DIE HERE ONSE GOD IS N ENIGE HERE. AMEN

 96. Afrikaanse verklarende woordeboeke sê dat die betekenis van die woord “doop” is drie voudig,
  1) Insteek en uithaal, gewoonlik gedeeltelik soos beskuit in koffie doop.
  2) Uitgooi oor, bv. Met `n hele emmer water gedoop.
  3) Besprinkel, bv. Met `n paar druppels doop.
  Wanneer die voorsetsels “in” of “met” voor die medium waarmee gedoop word gebruik word, word die vorm van doop daarmee aangedui;
  “IN” iets doop beteken insteek en uithaal, “MET” iets doop beteken uitgooi oor of besprinkel.
  Jammer Ettienne, jou vergelykings is nie onlogies nie, dis hoe algabra werk, maar dis ook nie wat ek sê nie, want ek begin waar jy eindig.
  Die Skrif sê op vele plekke “doop MET”. Doop MET beteken uitstort oor of besprinkel volgens alle gesaghebbende verklarende Afrikaanse woordeboeke.
  Die Skrif bevestig hierdie afleiding deur die doop MET die Heilige Gees as UITSTORT OOR te beskryf, (Hand. 10: 46 + 11: 15&16)
  Die Skrif sê ook dat die doop met water en die doop met die Heilige Gees is `n reiniging, die water simbolies maar die Gees werklik.
  Die Skrif gee net een manier waarop hierdie simboliese reiniging kan geskied en dit is besprinkeling.
  Met die simboliese besprinkeling met die water van Jesus se doop en die bloed van Sy dood getuig God met Bybelse simboliek dat die Gees gelowiges en hulle kinders as eiendom van God verseel, deel maak van die liggaam van Christus en erfgename van die belofte dat God die wat glo se sondes vergewe en die ewige lewe skenk.
  Ettiene, in die begin van jou blog “Wat sê die Bybel oor die doop” maak jy die stelling : Dit simboliseer ons begrafnis en opstanding saam met Christus (Rom 6:4, Kol 2:12).
  Ek het `n groot probleem met hierdie soort van Skrif uitleg; eerstens word hier duidelik nie van die doop met water gepraat nie maar van die doop met die Heilige Gees en tweedens is die tema van hierdie skrifgedeeltes die eenwording met die liggaam van Christus waardeur ons deel kry aan sy STERWE en OPSTANDING. Die gebruik van “begrawe” in hierdie skrifgedeeltes het eintlik niks te doen met die doop nie, om te wil beweer dat die doop met water `n begrafnis moet simboliseer is dus absolute Skrif verdraaing om regverdiging te soek vir die onbybelse onderdompelings doop. Mensgemaakte simboliek vir `n mensgemaakte oorgelewerde gebruik.
  Jesus het self ook `n probleem met die soort van verdraaing van die mosaietiese wette gehad, in Markus 7 en Lukas 11 vanaf vers 37 vat hy die Skrifgeleerdes en Fariseërs aan oor hulle beheptheid met die oorgelewerde gebruike wat hulle as wette van Moses probeer voorhou. Behalwe die was van hande voor etes word ook nog die was van koppies, bekers, bakke en stoele op `n vasgestelde manier voorgeskryf om dit rein te maak. Die mikvah of reinigings bad was nog so `n oorgelewerde gebruik. Nie een van hierdie gebruike kom van Moses af nie, hulle is almal heidense reinigings ritueële wat deur die Fariseërs en Skrifgeleerdes ingebring is om die Joodse ritueële in lyn te bring met die heidense ritueële en dus meer aanvaarbaar te maak vir heidene om hulle tot die jodedom te bekeer. Maar hierdie heidense gebruike het nie die simboliek wat die gebruike wat Moses van die Here ontvang het nie, wat Moses van die Here ontvang het wys vooruit na Christus ( Heb. 9: 9 + 10). Soos Jesus in Markus 7 vir hulle sê, 7:13 “So ontneem julle die woord van God sy gesag deur julle oorgelewerde gebruike.” , of soos in die profeet Jesaja op wie Jesus hulle wys se eie woorde; (Jes. 29: 13) Die Here het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af, HULLE DIEN MY SOOS MENSE DIT WIL Hê EN NIE SOOS EK WIL NIE.
  Hierdie oorgelewerde heidense reingings gebruike word deur Lukas “baptizo” genoem (Luk. 11: 38) maar deur Markus “baptismos” genoem (Markus 7: 3 + 4), dieselfde griekse woorde wat gebruik word vir die doop met water, (vir doop met die Heilige Gees word slegs “baptizo” gebruik). Die Grieke se reinigings gebruike was byna sonder uitsondering met onderdompeling gedoen, slegs as die voorwerp nie beweeg kon word nie sou die reinigings vloeistof daaroor gegooi word, die Grieke het nie besprinkeling as `n reinigings vorm geken nie, die Egiptenare, Babeloniërs en Romeine wel, daarom impliseer alle griekse woorde wat vir serimonieële reiniging gebruik kan word ook onderdompeling. “Baptismos” word in Heb. 9: 10 gebruik om die mosaietiese reinigings gebruike te beskryf, wat beslis altyd deur besprinkeling gedoen is. In die Septuagint (die griekse Ou Testament) kom die woorde “baptitzo” and “baptismos “ ook voor maar nooit om `n Mosaietiese reinigings gebruik te beskryf nie.
  Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, maar veral die evangelies is in werklikheid vertalings uit Aramees, die taal waarin Jesus gepraat en geleer het, al die skrywers was egter Jode en ons moet dus hulle skrywe interpreteer in die lig van hulle Joodse agtergrond en ook die Ou Testament, soos wat die Nuwe Testament self aandui, ( kyk maar na die vele aanhalings vanuit die Ou Testament). Interpreteer ons die Nuwe Testament vanuit `n Griekse agtergrond (kultureel en taalkundig) word die Goddelike liefde blote “charity” en die reiniging van God se volk wat deur Johannes die doper begin is en deur Jesus se dissipels voortgesit is `n oorgelewerde niksseggende heidense seremonie wat die woord van God sy gesag ontneem.
  Eintlik is “doop” en “baptise” beter vertalings vir hierdie volksreiniging as “baptizo” en “baptismos”

  • Matthew 3:16 En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom.
   Dit beteken Jesus was onder die water.

 97. Chris dit lyk vir my jy lees nie wat ek skryf nie, dan kom jy met redenasies soos wat die Afrikaanse woordeboek oor die doop sê. Verseker sal die Afrikaanse woordeboek die woord doop ook met besprenkeling vergelyk omdat die samestellers van die Afrikaanse woordeboek geindoktroneer is en onder druk was van die Gereformeerdes om dit so te doen en verder was hulle self ook gereformeerde mense. Maar wanneer jy in die Griekse woordeboek kyk sal die woord besprenkel glad nie na doop verwys nie.
  Wanneer jy na die Bybel in Grieks kyk word die woord “in”, in water, in die Heilige Gees konstant gebruik, die probleem is met die Afrikaanse en Engelse vertalings. Ook die Engelse vertalings was onder dieselfde druk as die Afrikaanse vertalings weens die Roomse invloed. Ek sit vir jou ʼn afskrif in van Matt 3:11 waar die doop in water en in die Heilige Gees voorkom. Dit is uit “The RSV Interlinear GREEK – ENGLISH New Testament” Die woordjie wat in Grieks gebruik word vir in is (ϵ’v) Hierdie woord word nooit in hierdie Griekse dele met “met” vervang nie. Dit is onaanvaarbaar en absoluut misleidend.
  ʼn Direkte Engelse vertaling (interlinear) lyk so.(ongelukkig kon ek nie die Grieks Copy nie)
  MATT3:11,12
  11.I indeed baptize you in water for repentance, but he who comes after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to carry. He will baptize you in the Holy Spirit. 12 His winnowing fork is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing floor. He will gather his wheat into the barn, but the chaff he will burn up with unquenchable fire.”
  Hier kan jy sien dat die woord IN konstant gebruik word soos in die oorspronklike Grieks.
  Daar is nie verskillende voorvoegsels wat die vorm van doop aandui nie Chris, dit is mensgamaakte foefies om hulle eie dwalinge te probeer bewys. Hand 11 vers 16 gebruik presies dieselfde woord (ϵ’v) nl. IN water en in die Heilige Gees.

  Chris jy sê die volgende “Met die simboliese besprinkeling met die water van Jesus se doop en die bloed van Sy dood getuig God met Bybelse simboliek dat die Gees gelowiges en hulle kinders as eiendom van God verseel, deel maak van die liggaam van Christus en erfgename van die belofte dat God die wat glo se sondes vergewe en die ewige lewe skenk.” Shoe Chris weer sê ek jy lees nie wat ek sê nie. In hierdie stelling van jou erken jy dat die baba besprenkeling red. Wat ʼn dwaling. Ek het ook reeds uit die Woord vir jou bewys dat niemand op grond van iemand anders se geloof gered of ongeloof verdoem word nie.
  Chris jy sê “Ettiene, in die begin van jou blog “Wat sê die Bybel oor die doop” maak jy die stelling” :” Dit simboliseer ons begrafnis en opstanding saam met Christus (Rom 6:4, Kol 2:12). Chris weer het jy nie gelees nie,” Dit is ek wat dit sê)
  Rom. 6:4 [buried with him by baptism] Baptism is by burial, regardless of what kind of baptism it is ( Acts 8:38).

  [that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life] As Christ died completely, so those who profess Christianity must be completely separated and saved from sin having no more connection with it than a dead body has with the departed spirit (Rom. 6:3-5; Jas. 2:26).

  LUK 11:38
  [marvelled that he had not first washed before dinner] What little things religious people marvel at! Straining out gnats!

  [washed] Greek: baptizo, to dip. Only twice is this word translated “wash” (Mk. 7:4; Lk. 11:38). It has to do with ceremonial and religious dipping and washing of hands, not to ordinary cleaning of the hands, for we cannot conceive of Christ going about with filthy hands. It was the ceremony connected with eating that caused the Pharisee to marvel — Christ had not performed His ablution before eating.

  Chris jy beweeg op gevaarlike terrein om te beweer dat die onderdompelingsdoop onbybels is. Hoekom het Jesus met sy doop uit die water gekom, hoekom praat die Bybel van hulle het gegaan waar daar baie water was om te doop. Hoekom het hulle nie net gese bring vir my n houer met water dan word hulle sommer bespenkel. Chris jy dwaal.

  Ek wil net afsluit met wat n Hervormde professor in sy doktoraal gese het, Hy se prontuit daarin dat hy nerens enige bewyse uit die Woord kon kry dat babas gedoop is nie. nog minder besprenkel.

  Groete in Christus

 98. Boeta jy sê van Romeine 6: 4 “Hier wys die doop op ʼn begrafnis waar jy onder die water begrawe word en opstaan in ʼn nuwe lewe.” (Ettiene sê dit beslis in die begin van sy blog lank voordat jy in jou kommentaar op sy blog daarmee saamstem)

  Daar staan niks van water hier nie, wel in sy DOOD gedoop en in sy DOOD begrawe, en soos wat vers 5 dit uitwys gaan dit oor die eenwording met Christus, iets wat deur die Heilige Gees bewerk word. Die doop waarvan hier gepraat word is die doop met die Heilige Gees, wat uitdruklik as `n uitstort oor beskryf word (Hand. 10: 45-47 + 11: 15 -17)

  Romeine 6: 3 – 5 3Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy DOOD gedoop is nie? 4Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die heerlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so `n nuwe lewe kan lei. 5Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood, sal ons ook sekerlik met Hom een wees in sy opstanding.

  Ook in Kol. 2: 12 waar die doop as `n begrafnis beskryf word is dit duidelik dat daar van die doop met die Heilige Gees gepraat word wat as die “besnydenis deur Christus” in die plek van die besnydenis met mense hande gekom het, en so ons verbondenheid met Christus bewerkstellig het.

  Kollesense 2: 11- 13, 11Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. 12Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het. 13Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy al ons sondes vergewe het.

  Galasiërs 3: 26 – 29 sê ook dat dat die doop met die Heilige Gees ons met Christus verenig, en soos die besnydenis met mense hande ons nakomelinge van Abraham maak en erfgename van God se belofte dat Hy die sondes vergewe van die wat glo soos Abraham geglo het.

  Galasiërs 3: 26 – 29 Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, 27want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. 28Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. 29En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God.

  Die simboliek van vereniging met die volk van God en ook die “dood”, by die doop met water kom van die prosseliete doop, die Jode het die heidene as “onrein” beskou soos iemand wat aan `n lyk geraak het, en hulle moes dus volgens Moses se wette besprinkel word met “reinigingswater”. Kyk maar in Numeri 19 hoe dit gedoen moes word; 13 Elkeen wat aan die lyk van `n mens raak en homself nie reinig nie, verontreinig die tabernakel van die Here. So `n persoon moet van Israel afgesny word. Omdat die reinigings water nie op hom gesprinkel is nie, is hy onrein, ….. 17 “Wanneer `n persoon op hierdie manier onrein geword het, moet iemand van die as vat van die sondoffer wat verbrand is, dit in `n pot sit en varswater daaroor gooi. 18 Dan moet iemand wat rein is, `n hisoptakkie in die water steek en die water sprinkel oor die tent, oor al die gebruiks voorwerpe en oor die mense wat by was. ….19 ‘n Rein persoon moet op die derde dag en op die sewende dag die water oor die onreine sprinkel.
  In Jesus se tyd was regte reinigingswater waarskeinlik net by die tempel beskikbaar want dit was volgens Heb. 9: 13 nog gebruik, vir die prosseliete se reiniging was enige water wat as “rein” water beskou is gebruik. Dit is vars water uit `n rivier, stroom of fontein asook reënwater, dit moes beweeg en is ook lewende water genoem. Daaroor doop Johannes in die Jordaan.
  Die Jode het verstaan dat Johannes se doop `n prosseliete reiniging was daaroor verwag hulle dat die nuwe Christene uit die heidendom ook besny moet word (Hand, 15) maar hulle het dit ook gesien as die beloofde volksreiniging daaroor noem hulle dit so (Joh. 3:25) en vra hulle hom hoekom hy doop as hy dan nie die profeet (soos Moses) of Elia of die Christus is nie(Joh. 1:25) want volgens die profete sou dit die persone wees wat betrokke is by die volksreiniging. Jesus verklaar egter later dat Johannes die doper wel die laaste groot profeet soos Moses sowel as die beloofde Elia was (Mat. 11: 7- 14; Luk. 9: 24-28).
  Johannes en Jesus het self ook die doop met water as reiniging met die reinigings water beskou, volgens Matteus wou Johannes eers nie vir Jesus doop nie deur te sê “Ek moet eintlik deur U gedoop word, en U kom na my toe?” Hierdie is `n verwysing na Numeri 19: 18 + 19 waar die reinigings prosedure met water beskryf word as “ `n rein persoon moet die water oor die onreine sprinkel”. Jesus bevestig Johannes se siening van die korekte prosedure maar vra hom om `n uitsondering te maak omdat dit God se wil is. Johannes die groot profeet van die Nuwe verbond moes die Hoëpriester van die Nuwe verbond, Jesus, (Heb. 7: 28, 8: 1 + 6, 9: 11 + 15 )wy, soos Moses die groot profeet van die Ou verbond die Hoëpriester van dle Ou verbond gewy het. Kyk na die ooreenkoms tussen Jesus se doop en die wydings seremonie van Aäron as Hoëpriester in Eksodus 29. Eers gewas met water ( vers 4) dan gesalf ( vers 7 ) en dan `n lang seremonie om vir sy sondes boete te doen sodat hy aanvaarbaar kan wees vir die Here (vers 10 – 37) ( sien ook Levitikus 8 ). Jesus word met water gereinig, met die Heilige Gees gesalf en deur die Vader aanvaarbaar verklaar (Mat. 3: 13 – 17, Hand. 10: 36 – 38). Maar nou het Jesus `n voortrefliker priesterdiens gekry deurdat Hy Middelaar is van `n beter verbond wat op uitnemender beloftes gegrond is. Gaan lees gerus rustig deur die Hebreërs brief , gee mooi aandag aan hoofstukke 6 tot 10, dan sal u sien dat die besprinkeling met reinigings water in die doop / reinig met water voortbestaan as teken van die Nuwe Verbond net soos wat die pasga in die nagmaal voortbestaan.
  Wat betref die “baie water” en “op kom uit”; Daar staan beslis nie DIEP water nie, eintlik staan daar baie waters (meervoud) (much waters / plenty waters). Ons weet nie vandag verseker waar Ænon is nie, daar word ten minste drie plekke as moontlik aangedui vir die plek waar Jesus gedoop is, twee plekke is in die Jordaan self waar dit breed en vlak vloei en mens moet by alby plekke teen `n wal afklim om by die water te kom, en daarna natuurlik weer opkom teen die wal uit. Die derde plek word deur die meeste kenners as die mees waarskeinlike plek aangedui en dit is `n rotspoel wat deur een van `n aantal fonteine (baie waters) gevoed word voor dit in die Jordaan inloop. Ook hier moet mens afklim en opklim na die water, in moderne tye is daar `n stel trappe gebou omdat dit `n baie gewilde doop plek is. By nie een van die plekke is die water diep nie, nie veel dieper as knie diepte nie, onderdompeling is dus nie baie prakties nie.
  Opkom uit die water dui dus op weg beweeg van die water af, en nie dat Jesus onder die water was nie, by die doop van die Etiopiese hof amptenaar (Hand. 8: 38 + 39) lees ons dat albei in die water ingaan en saam uit die water uitkom, was altwee dus onder die water?
  Nerens in die skrif lees ons van `n Mosaietiese reiniging met water deur onderdompeling nie, en die Hebrieërs brief maak dit duidelik dat dit die Mosaietiese wette is wat op die soenverdienste van Jesus wys.

 99. Chris, hierdie is die laaste keer wat ek jou gaan antwoord. Jy lees nie wat ek sê nie dan antwoord jy iets wat ek nooit gesê het nie. Ek weet daar staan niks in Rom 6:4 van doop in water nie. Ek sê dit ook nie. Hierdie is die doping in die Liggaam van Christus, dit is by wedergeboorte. (Dit is egter nie die doping in die Heilige Gees soos jy beweer nie) Die doping in die Heilige Gees is ʼn tweede ondervinding en het absoluut niks met die doping in die Liggaam van Christus te doen nie. Hierdie is nog ʼn dwaling van die Gereformeerdes. Die Doping in die Heilige Gees gaan gepaard met die spreek in tale. Al hierdie dinge het ek reeds voorheen bespreek. Weer sê ek jy lees nie wat ek sê nie!!!!!
  Chris ek het die drie dope voorheen baie duidelik met Skrif verwysings hier uiteengesit.
  Jy is reg hierdie is die doping in Christus: die doper is die Heilige Gees en die doping is in die Liggaam en die kandidaat is elke mens op aarde.
  Ek gee weer vir jou die drie dope:

  Daar is drie dope vir Christene Vandag.
  1) Doping in die liggaam van Christus.
  Dit is nie in water doop nie, dit is in Sy Liggaam by wedergeboorte en dit is die werk van die Heilige Gees, dit red die siel en bring jou in die liggaam van Christus in. (Rom 6:3-7; 1Kor. 12:13; Gal. 3:27; Kol. 2:11,12) Hier sien ons tog dat Kol. 2:11,12 die besnydenis van die hart is, nl. by die wedergeboorte en het niks te doen met ʼn verbond nie en die doop is tog in Sy Liggaam (nie in water) en dit word nie deur ʼn Ds. gedoen nie, maar deur die Heilige Gees.

  2) Die Christelike doop in water.
  Dit beteken die doop in water nadat jy gered is. (Mat. 28:19; Mark. 16:16; Had. 2:38-41; 8:12-16, 36-38; 9:18; 10:47-48;16:15,33; 18:8; 19:5; 55:16; 1Kor 1:13-17; 1Pet. 3:21) Hierdie doop kan uitgevoer word deur enige wedergebore kind van die Here.

  3)Die doping in die Heilige Gees.
  (Mat 3:11, 14; 20:22-23; Mark. 1:8; 10:38-39; Luk. 3:16; Joh. 1:33; 7:37-39; Hand.1:5; 11:16; 19:2-3) Hier is dit Jesus wat jou in die Heilige Gees doop.

  Daar is ʼn monopolie op die doop, dit is God se monopolie wat ons moet gehoorsaam, eenvoudig bekeer jou en laat jou doop ʼn opdrag direk uit die Bybel!

  Hier onder gee ek weer die verklaring van Rom 6 vanaf vers 3, lees dit mooi.
  Jy sal sien ek sê “Baptism into Christ, not water”, maar ek sê dat alle dope verwys na ʼn begrafnis.
  Vers 3
  a [baptized into Jesus Christ were baptized into his death] Baptism into Christ, not water (Rom. 6:3-5; 1Cor. 12:13; Gal. 3:28-29; Eph. 4:5; Col. 2:11-13).

  Vers 4
  a [buried with him by baptism] Baptism is by burial, regardless of what kind of baptism it is ( Acts 8:38).

  b [that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life] As Christ died completely, so those who profess Christianity must be completely separated and saved from sin having no more connection with it than a dead body has with the departed spirit (Rom. 6:3-5; Jas. 2:26).

  c [glory of the Father] Glorious power. Just as it took the mighty power of God to raise Christ, it will take this to bring alive the dead soul of sinners and make them new creatures in a moment (2Cor. 5:17-18; Eph. 4:22-24).

  d [newness] Greek: kainotes (GSN-); here and in Rom. 7:6.

  Vers 5
  a [planted together in] Greek: sumphutos (GSN-), planted together with; plainly proving a burial of His literal body and a burial in baptism. No planting or burial is possible by a sprinkling or pouring (cp. Jn. 12:24; 1Cor. 15:36).

  Vers 6
  a [old man] This is none other than Satan himself, “the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience” (Eph. 2:2; 4:22-24; Col. 3:9; Jn. 8:44; 1Jn. 3:8; 5:18). To call this the old Adamic nature is erroneous, for nothing happened to Adam other than his submission to Satan and a moral fall. Adam had the same body, soul, and spirit after the fall as before. The only difference was a change of masters. There is no such thing as an old nature other than man’s own body, soul, and spirit dominated by satanic powers, as in the above passages.

  b [crucified with him] Being “dead to sin” (Rom. 6:2), “crucified with him” (Rom. 6:6), “dead with Christ” (Rom. 6:8), “dead to the law” (Rom. 7:4), and like expressions are common among Hebrews, Greeks, Latins, and other people. To die to a thing or person, is to have nothing to do with and to be totally separated from it or him. To live to a person or a thing is to be wholly given up to and to have intimate connection with that person or thing. Having the old man crucified means that one has no further dealings with him. In fact, 1Jn. 5:18 says the wicked one does not touch the one who is born again.

  Chris jy slaan die bal so vêr mis deur Kol. 2:11,12 te gebruik en te sê dit is die doping in die Heilige Gees. Jy draai jou so vas in jou eie doktrine dat jy nie daar gaan uitkom nie. Kol. 2:11,12 het presies dieselfde betekenis as Rom. 6. Dit wys op die doping in die liggaam van Christus. Die besnydenis waarvan hier gepraat word is tog die besnydenis van die hart (Wedergeboorte) dit sê self nie van die vlees nie, hoe kan jy sê dit het die besnydenis van die vlees vervang. Absoluut bog. Dit kan tog nie die doping in die Heilige Gees wees nie, want die een wat doop is die Heilige Gees en Hy kan mos, met respek gesê, nie in Homself doop nie.

  Chris lees die stuk wat Ettienne oor die “Verbond met God” geplaas het dan sien jy wat waarlik die verbond is.

  Gal. 3: 26-29 het presies dieselfde betekenis as Rom. 6 en Kol 2: 11-12. Dit gaan oor die doping in die Liggaam en nie die doping in die Heilige Gees nie

  Dan gee jy ʼn hele relaas oor reinigingswater, wat absoluut niks met geen doop te doen het nie. Hiedie was Ou Testamentiese rituele wat totaal en al verval het. Moet ons ons self nou reinig wanneer ons aan ʼn lyk geraak het.

  Weer wil ek vra, het die Vader die doop so moeilik gemaak om te verstaan. Chris ek vra jou as iemand Jesus aanneem as sy persoonlike velosser en hy het die n Bybel sê bv. by n Gideon ontvang en hy gaan nou na ʼn afgeleë plek en hy lees van die water doop gaan hy hom nou laat besprenkel, nee my vriend.
  Ja Chris ek het al so veel keer hierdie redenasie van die vlak water by die Gereformeerdes gehoor. Dit is ʼn mite wat opgemaak is om hulle doktrine te pas. Chris ek nooi jou uit om die Woord te lees soos dit daar staan dan sal jy ook verstaan en dit sal jou vry maak van enige vals doktrines. ʼn Jong damestudent het eendag vir my gesê, “Lees die Bybel soos dit geskrywe staan: Glo soos dit geskrywe staan, Doen soos dit geskrywe staan, dan sal jy ontvang soos dit geskrywe staan.” So eenvoudig is dit.

  Chris dit was my laaste keer wat ek jou gaan antwoord.
  Groete in Christus
  Boeta

 100. ek is net verward oor die doop van johannes en die Doop in Christus. ek glo Jesus het vir my gesterf, ek glo Hy is my verlosser en ek glo dat Hy die enigste lewende God is en dat Hy vir my sondes ook gesterf het. Hy het my al baie gered uit dinge en ek wil die pad met Hom loop. Ek wil my asb laat groot doop, ek glo dat dit ook ‘n Bybelse opdrag is. kan ek dit dan laat doen, dit is nou die doop in Jesus Christus?

  • Verseker kan jy jou laat doop op grond van jou getuienis. Dit is die sakrament van die doop soos Jesus ons beveel het en soos dit in Handelinge toegepas is.

   Die doop van Johannes was voor die dood en opstanding van Jesus en dus nie ‘n teken van ons dood en begrafnis saam met Jesus nie. Dit is net vir ‘n kort tyd toegepas toe Johannes se bedienning begin het en was ‘n doop van bekering van hul sondes (Hand 13:24). Dit is dus ‘n ou-Testamentiese doop. Dit was ook ‘n profetiese doop. Onthou die Woord sê Johannes was die laaste Ou-Testamentiese profeet en ook die grootste een. In Hand 19:1-5 verduidelik baie mooi dat die ‘n bekeringsdoop was wat saam met Johannes se boodskap heen moes wys na die Christus wat sou kom.

   Ek hoop dit maak dit duidelik. Ek weet dat jou doop vir jou wonderlike seën sal inhou.

 101. wat is die debat hiervan

 102. Ben ek sal ook moeg word daarvan om so baie stellings wat in stryd is met die Bybel te verdedig.
  Waar lees jy in die Bybel dat die Heilige Gees doop ? Slegs die Seun doop, die doop kom wel van God drie-enig ( Mat. 21: 24 – 26, Mark. 11: 29 – 32, Luk. 20: 3 – 6.)en al is dit Jesus se dissipels wat gedoop het (Joh. 4: 2 ) is selfs die doop met water Jesus s`n (1 Johannes 5: 6 Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed). Die Bybel is ook duidelik dat dit die Seun van God is wat met die Heilige Gees doop. (Joh. 1: 33+34 “Ek het self ook nie geweet wie Hy is nie, maar God wat my gestuur het om met wa¬ter te doop, het vir my gese: ‘Die Een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.’ (34)Ek het dit self gesien en daarom getuig ek: Hy is die Seun van God.”)
  Jou stellings: [ “Hierdie is die doping in die Liggaam van Christus, dit is by wedergeboorte. (Dit is egter nie die doping in die Heilige Gees soos jy beweer nie) Die doping in die Heilige Gees is ʼn tweede ondervinding en het absoluut niks met die doping in die Liggaam van Christus te doen nie. Hierdie is nog ʼn dwaling van die Gereformeerdes. Die Doping in die Heilige Gees gaan gepaard met die spreek in tale.”]
  Jy verdraai nie net wat ek sê nie maar ook die Skrif!
  Eerstens sê ek nie “doping IN” nie maar “DOOP MET” Volgens Strong`s Concordace kan (ϵ’v) vertaal word in engels na “in, on, at, by, with”, die twee interliniere Bybels wat ek het sê albei “with”. Aangesien die doop met die Heilige Gees duidelik in die Skrif as “UITSTORT OOR /OP” beskryf word is die korrekte voorsetsel “MET” en nie “IN “ nie.
  Handelinge 10:44 -48 & 11:15 – 18 maak dit baie duidelik dat die doop MET die Heilige Gees soos deur Johannes die doper en Jesus self voorspel (11:16) is “uitstort op ” (10: 46) “ontvang van die Heilige Gees” (10:47) “die gawe van die Heilige Gees” (10:46 & 11:17)en die manier waarop God mense tot inkeer bring, (11:18) dus die wedergeboorte en ook deelmaak van die volk van God (10:47) want dit is hoekom Jode heidene met water gedoop het(10:47). Heidene wat hulle tot die Jodedom bekeer het is met water gereinig, die Prosseliete doop. Titus 3: 5 – 7 maak dit ook duidelik dat dit die Heilige Gees wat op ons UITGESTORT is, (dus, waarmee ons gedoop is), wat nuwe lewe gee . Dit wil sê die doop met die Heilige Gees is dus die wedergeboorte wat die sonde afwas, die wedergeboorte deur die Gees.
  Die doop met die Heilige Gees is dus nie net een ding nie maar as die GAWE van die Heilige Gees BEHELS DIT ALLES WAT DIE HEILIGE GEES DOEN.
  Die doop in die liggaam van Christus is nie die doop met die Heilige Gees nie dit is slegs deel daarvan en dit is ook nie die wedergeboorte nie, want die wedergeboorte is `n ander deel van die doop met die Heilige Gees. Die doop in die liggaam van Christus is die eenwording met die liggaam van Christus en die volk van God soos wat die betrokke gedeeltes in Romeine en Kollesense sê maar veral Galasiërs 3: 26 – 29; Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, (27)want julle almal wat DEUR DIE DOOP MET CHRISTUS VERENIG IS, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. (28)Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. (29)En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God.
  Die een word met die liggaam van Christus word in Efesiërs 2: 11 – 22 verduidelik; (14) Christus is ons vrede, Hy wat die twee, Jode en nie-Jode,EEN gemaak het. (15) Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy opgehef, en deur vrede te maak, het Hy in Homself die twee, Jode en nie-Jode, tot EEN NUWE MENSHEID VERENIG. 16Deur sy dood aan die kruis het Hy `n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en TOT EEN LIGGAAM VERENIG. (18) Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, DEUR DIE EEN GEES vrye toegang tot die Vader.
  Esegiël 37: 21 – 28 voorspel hierdie eenwording, in vers 23b staan daar: “. Ek sal hulle bevry uit al hulle woonplekke waar hulle gesondig het en hulle REINIG.” Esegiël 36: 24 – 28 voorspel die “reiniging” in meer detail : Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaar maak en julle na julle land toe bring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgodery. Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe GEES gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart van vleis gee. Ek sal MY GEES in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom.
  Die Spreek in tale is ook deel van die doop met die Heilige Gees. Dit is die heel eerste gawe wat die Gees aan die wat die Evangelie moet uitdra gee (Hand. 2), Die vermoë om met iemand in sy eie moedertaal te kan komunikeer al het jy nog nooit met daardie taal te doen gehad nie, was vir die vroeë kerk van groot waarde. Paulus sê dat hy meer ondervinding van hierdie spesiale gawe gehad het as ander (1 Kor. 14:18), en dis logies want hy het as apostel na die Heiden nasies met meer, vir hom vreemde tale, te doen gekry as ander (Hand. 9:15, 26:17). Die Skrif is baie duidelik dat hierdie verstaanbare menslike tale was, met die doel om die Evangelie aan die Heiden nasies te bring(Hand.2: 4-11, 1 Kor.14:22), net soos Jesus dit voorspel het (Mark. 16:17). Daarom sê Paulus in 1 Kor. 14 dat as iemand ongewone klanke of geluide maak wat nog hyself nog enige toehoorder kan verstaan is hy nie besig met die opbou van die gemeente soos wat die Heilige Gees wil hê dat die gawes wat Hy gee gebruik moet word nie.(1 Kor. 12: 7) Die spreek van tale is ook nie vir almal nie (1 Kor. 12:7 – 11 en 28+29), in `n gemeente waar almal die selfde taal praat het dit geen doel nie, maar vir die Evangelis wat die Evangelie moet uitdra, is dit van onskatbare waarde. In die vertaal van die Bybel het ons vandag die voortsetting van hierdie gawe, dit is `n gawe van die Heilige Gees om die Bybel te vertaal in die verskeie moedertale van mense juis omdat die spreektale gedurigdeur verander. Die onverstaanbare gebrabbel waaraan sommigge Charismata hulle self skuldig maak, is net soos die Korintiërs se “speak in tongues”wat `n buitestaander sal laat sê: “hulle is mal” (1Kor. 14: 23), dit kom van die vlees, nie die Gees nie, enige een kan dit aanleer.
  Ben jou stelling: “a [buried with him by baptism] Baptism is by burial, regardless of what kind of baptism it is ( Acts 8:38).” Is net so onverdedigbaar, veral jou Skrif verwysing is amusant, die Skrif sê dat Filippus en die Etiopiër het saam in die water ingegaan en saam uit die water opgekom, so volgens jou interpretasie was hulle altwee onder die water!
  Soos wat jy die Skrif aanhaal lyk dit of of mens kan sê doop is `n begrafnis, maar jy haal net `n halwe sin aan, die res van die sin verander die betekenis heeltemal, en omdat dit `n verduideliking van die voorafgaande sin is behoort jy hulle eintlik saam aan te haal. “Rom. 6:3 Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Gedoop in Jesus,gedoop in sy dood, begrawe met hom in Sy dood deur (as gevolg van) die doop, een met Hom in sy dood een met Hom in sy opstanding. Dit sê nie die doop is `n begrafnis nie , dit sê die doop maak ons een met Christus. Soos wat Kollesense 2: 9 tot 12 sê; in ons verbondenheid met Christus, deel ons in sy volheid, is ons saam met Hom begrawe. Beide gedeeltes sê dat omdat die doop met die Heilige Gees ons een gemaak het met Christus is ons saam met Hom begrawe in sy dood en het ons ook deel aan sy opstanding.
  [buried with him by baptism] means buried with him by the fact that we are unified with Him, it is not the unification/baptism that is the buriel. As die doop op `n begrafnis wys dan het ons geen deel aan die opstanding nie, maar omdat die doop met die Heilige Gees die EENWORD MET CHRISTUS bewerkstellig, het ons as gevolg van GELOOF, wat deur dieselfde Gees bewerkstellig word, deel aan beide die dood en die opstanding van Christus.
  Die Skrif sê nerens dat die doop`n begrafnis is nie, dit sê wel op vele plekke en verskillende maniere dat beide die doop met water en die doop met die Heilige Gees is `n reiniging. (Joh. 3:25, Joh. 13:10, Efe. 5: 26, 1 Pet. 3:21, Heb. 10: 22) en ten minste nog vyf keer word dit met die reiniging van sonde geassosieër (Mat.3:6, Mark.1:4, Luk.3:3, Hand, 22:16 en Titus 3: 5).
  Boeta die griekse woorde wat met doop vertaal word in Afrikaans is “baptizo” en “baptismos” en jy is honderd persent reg as jy sê dat nie een van die twee woorde as besprinkel vertaal kan word nie, alby kan egter was of reinig beteken en word onder andere ook gebruik om die griekse renigings seremonies te beskryf, wat byna sonder uitsondering met onderdompeling geskied het, die Grieke het nie besprinkeling as `n reinigings vorm geken nie, die Egiptenare, Babeloniërs en Romeine wel, daarom impliseer alle griekse woorde wat vir serimonieële reiniging gebruik kan word ook onderdompeling. In die tyd van Jesus het die Fariseërs en Skrifgeleerdes heelwat van hierdie griekse reinigings gebruike ingebring ( Markus 7 en Lukas 11 vanaf vers 37), en “baptizo” en “baptismos”is die korekte woorde vir die griekse gebruike. Maar vir die Mosaietiese reinigings gebruike is daar nie `n goeie griekse woord nie daaroor word “baptismos” daarvoor gebruik (Heb. 9: 10) al dui “baptimos” op onderdompel terwyl Moses se reinigings gebruike deurgangs besprinkeling was.
  Wanneer jy egter beweer dat “doop” nie besprinkel kan beteken nie is jy 100% verkeerd, kyk maar in enige gesaghebbende verklarende Afrikaanse woordeboek.
  As die resep sê: “Doop die slaai MET slaaisous” dan gaan jy die sous oor die slaai sprinkel.
  Die meervoudige betekenis van die woord “doop” kom al van die proto- Germaans af wat voor die ontstaan van die Christendom al gepraat is in Europa, dit het via Nederlands net so na Afrikaans oorgekom, die Bybel vertalers het nie die betekenis verander nie, dit was die betekenis van die woord nog voor Afrikaans bestaan het, selfs voor die Nuwe Testament geskryf is. Dit maak “doop” egter `n uitstekende Afrikaanse of Nederlandse beskrywing van die “reiniging” wat deur Johannes die Doper begin is en deur Jesus se dissipels voortgesit is. Al het die woord “doop” nie die betekenis “reinig” nie beskryf dit drie maniere waarop hierdie reiniging van die tyd van Johannes tot vandag plaasvind, en dit is onderdompel, oorgiet oor en besprinkel.
  Die engelse woord “baptise” is geskep en die voorsetsel “with” is gekies om die betekenis van die woord “baptitso” weertegee soos wat die griekssprekende Jode wat die Nuwe Testament geskryf het dit verstaan het.
  By die verstaan en interpreteer van die Nuwe Testament is daar twee aspekte wat dikwils totaal mis gekyk word;
  1) Alhoewel die Nuwe Testament in Grieks geskryf is, is dit deur Jode geskryf vanuit `n Joodse agtergrond en nie deur Grieke vanuit `n Griekse agtergrond nie.
  2) Veral die Evangelies is in werklikheid vertalings uit Aramees na Grieks want Jesus het in Aramees gepraat en geleer.
  `n Groot deel van die Jode was wel grieks sprekend en as gevolg daarvan is die Ou Testament al in 300 voor Christus in grieks vertaal, die Septuagint. Dit was dan ook die Bybel van die vroeë christene en die meeste outestamentiese aanhalings in die Nuwe Testament kom uit die Septuagint en nie uit die oorspronklike Hebreeus nie. Dit verduidelik die verskille wat daar soms is tussen moderne vertalings van die Bybel se nuwetestamentiese aanhalings en die outestamentiese teks in dieselfde Bybel, want moderne vertalings van die Ou Testament is gewoonlik uit Hebreeus.
  Vir sommige Joodse gebruike is daar egter net nie goeie griekse woorde nie, een hiervan is die reinigings gebruike wat van Moses af kom . Heb. 9: 10 noem dit “baptismos” in Grieks en “baptismos” is die griekse seremonieële reinigings ritueel wat deur onderdompeling in water of bloed geskied, terwyl die Mosaietiese reinigings ritueel wat hier beskryf word beslis besprinkeling was (Heb. 9: 13).
  Die reiniging (Johannes 3: 25 + 26) waarmee Johannes die Doper die Evangelie van Jesus Christus begin (Markus 1: 1 – 4) word ook deur die skrywer van die Hebrieërs brief “baptismos” genoem (Heb. 6:2). Hebreërs 8:9 +10 verduidelik hoe hierdie “was met rein water”{ Heb. 10: 22 (54 vert.)} die voortsetting is van die besprinkeling met reinigings water soos beskryf in Num. 19. _____________________________________________________________________________________
  Ben jy sê: [bodies washed with pure water] Our bodies bathed, referring to actual cleanliness of body rather than to baptism (Lev. 15:8-27; 17:15-16).
  Levitikus 15:8-27 en 17:15-16 praat van was of bad vir higieëniese redes, dit was nog nooit as `n rede gegee om met vrymoedigheid tot God te nader soos wat Heb. 10:22 sê nie. Heb. 10: 22 praat van “rein” water, dus duidelik die reinigings water (water of separation) van Num. 19: 17+18, Lev. 14:5-7 en Hebreërs 9: 13 + 14 en 18 – 22. Liggame gewas in REIN water dui dus beslis nie op die afwas van die vuilheid van die liggaam nie, maar is `n simboliese reiniging. Net soos wat 1Pet. 3: 21 die doop beskryf: Die doop is nie afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar `n bede tot God om `n skoon gewete.
  Heb. 9:13 +14 vergelyk die sprinkel van bloed en as oor mense as simboliese reiniging met besprinkeling met die bloed van Jesus tot reiniging van sonde, hierdie bloed en as is in vars water (ook genoem rein of lewende water) gegooi voor dit gesprinkel is, (Num. 19: 17+18, Lev. 14:5-7, Hebreërs 9: 18 – 22) Numeri 19 se rooi koei het ook nog ander ooreenkomste met Jesus gehad, Soos die paaslam was dit sonder gebrek (Num.19:2), is buite die kamp geslag, as vooruitwysing na Jesus se krusiging, (Num.19:3; Heb. 13:11+12) en was `n sondoffer (Num. 19:9+17).
  Dit is hierdie reiniging met rein water (lewende water) wat deur die doop met water voortgesit word soos die nagmaal `n voortsetting van die pasga is. Die hele brief aan die Hebrieërs verduidelik hoe die verskeie godsdienstige reels wat Moses van die Here ontvang het op Jesus dui, die priesterskap, die wet, die offers en rituele. Ons is nie meer onderhewig aan die wet nie want Jesus het dit aan die kruis gespyker, en ons `n nuwe wet gegee, julle moet glo in die Seun van God en mekaar liefhê. Ons slag nie meer `n paaslam en eet ongesuurde brood nie maar ons vier die nagmaal want Jesus is die finale paaslam en sy liggaam is vir ons die brood gebreek. Ons het nie meer`n aardse hoëpriester wat oor en oor moet offer nie, maar `n hemelse Hoëpriester wat eenmalig die volmaakte offer gebring het en vir ons volkome reiniging van sonde bewerkstellig het, daaroor reinig ons nie meer volgens Moses se opdragte nie maar eenmalig volgens ons Meester se opdrag wanneer daar iemand tot die volk van God gevoeg word.
  Wat betref die persoon wat erens in die veld tot bekering kom nadat hy die Bybel bestudeer het, wel as hy die Bybel in enige ander taal as Grieks lees sal hy hom beslis nie laat onderdompel nie, want daar word doodeenvoudig geen onderdompelings doop in die Bybel beskryf nie. Maar die Skrif self gee ons `n voorbeeld van iemand wat in die veld tot bekering gekom het en toe gedoop is, die geval van Filuppus en die Etiopiër. Die Skrifgedeelte wat die Etiopiër gelees het was duidelik uit Jesaja 53 maar hy sou beslis ook die voorafgaande gedeeltes ook gelees het en in Hebreeus want slegs in Jerusalem kon jy die boekrolle in Hebreeus koop. Die Hebreeuse woordjie Nazah in Jes 52:15 beteken besprinkel met vinger of Hissop takkie maar dit kan ook skrikmaak beteken soos die Afrikaanse vertalings dit het, maar `n hele paar Engelse vertalings gebruik “sprinkle”. Met net “Nazah” wat na die doop verwys in hierdie gedeelte, dink ek nie daar kan veel twyfel wees oor hoe die Etiopiër gedoop is nie.
  Daar is ook nog Jesaja 4: 3 + 4 Wie in Sion oorgebly het, wie in Jerusalem bewaar gebly het, elkeen in Jerusalem wat vir die lewe opgeskryf is, sal heilig genoem word. 4Die Here sal die inwoners van Sion REINIG van hulle wandade en hy sal die bloed wat aan die hande van Jerusalem kleef verwyder deur die GEES wat oordeel en verteer. Reinig sowel as besprinkel!!!
  Lees net wat daar staan in die Bybel dan sal jy minder dwaal.

 103. Chris ek het my self belowe dat ek jou nie weer gaan antwoord nie, maar hierdie stuk van jou skree ten hemele en ek mag in die naam van die Here nie stil bly nie. Ek gaan jou baie kort antwoord en dit is die laaste, dan kan jy maar maak wat jy wil ek gaan nie myself verwerdig om jou te antwoord nie.
  Jou eerste vraag is “Waar lees jy in die Bybel dat die Heilige Gees doop ? Slegs die Seun doop,” Chris ek gaan nou die Skrifgedeeltes aanhaal, want dit lyk vir my as ek net die Skrif verwysing gee lees jy dit nie. Die Gees doop jou in die Liggaam van Christus by die wedergeboorte, want dit is die Gees wat jou oortuig van SONDE, GEREGTIGHEID en OORDEEL. Dit is nie Jesus nie. Rom 6:3-7; 1Kor. 12:13; Gal. 3:27; Kol. 2:11,12)
  Rom 6:3-7:
  Rom 6:3 Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?
  (ons sien hier en in elkeen van die volgende Skrifgedeeltes dat die doop is in Christus en dit is tog net die Heilige Gees wat dit kan doen en nie Jesus nie) Kom by broer!!
  Rom 6:4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.
  Rom 6:5 Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding;
  Rom 6:6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.
  Rom 6:7 Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.

  Hierdie Skrifte gaan tog alles oor die doping in die Liggaam van Christus en die doper is die Heilige Gees, want dit is
  die Gees wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel.

  Die volgende is die doping in die Heilige Gees.

  Mat 3:11, 14; 20:22-23; Mark. 1:8; 10:38-39; Luk. 3:16; Joh. 1:33; 7:37-39; Hand.1:5; 11:16; 19:2-6) Hier is dit Jesus wat jou in die Heilige Gees doop.
  Act 11:17 As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het soos aan ons wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan, dat ek God kon verhinder?
  Chris jy is besig om God te verhinder!!!!
  Chris jy gee ook weer ʼn hele relaas oor die persoon wat in die veld tot bekering kom dan vergelyk jy dit met die Etiopiër, dan gebruik jy Hebreeuse woorde, alles om by besprenkeling uit te kom. Nee Chris wanneer daardie persoon die woord doop lees dink hy nie eers aan besrenkeling nie nee hy dink aan iets onder die water dompel. Dit is al waaraan ek ook sou gedink het. Jy lees van hoeveel mense se getuienis wat nooit in die kerk gekom het nie wat tot bekering kom en die eerste wat hulle vra is om gedoop te word (sonder uitsondering onderdompelingsdoop.)

  Dan spring jy weer na Esegiël 37 om jou vals doping te probeer regverdig. Esegiël 37: 21-28 gaan oor die Jode en het absoluut niks met ons van vandag te doen nie.
  Vers 22
  a [one nation in the land] All the tribes of Israel will become one nation again. This means that all the Jews of the world, all from the tribes of Israel everywhere, will be gathered back to their own land to live forever under their Messiah (Ezek. 37:22-28).

  b [upon the mountains of Israel] This again states plainly that all the tribes of Israel will live eternally upon the mountains of Israel — in their own land, Palestine. This is clearly emphasized in Ezek. 37:25.

  c [one king shall be king to them all] The “one king” predicted here will be David, who will be over all the tribes of Israel in their national restoration under the Messiah. This is clear from Ezek. 37:24-25; 34:23-24; Jer. 30:9; Hos. 3:5. Christ will be King of kings and Lord of lords over David and all other earthly kings in eternity, and even over all the resurrected kings and priests (Rev. 19:16).

  Vers 23
  a [shall they be my people, and I will be their God] This truth is expressed twice in this chapter (Ezek. 37:23,27).

  Vers 25
  a [even they, and their children, and their children’s children for ever] This statement, “even they, and their children, and their children’s children forever” is another way of stating eternal generations of natural people on earth ( Isa. 59:21).

  Vers 26
  a [I will make a covenant of peace with them] This will be done by Christ at His second coming (Ezek. 16:60-62; 20:37; 34:25; Isa. 42:6; 49:8; 55:3; 57:8; 59:21; 61:8; Jer. 31:31-33; Heb. 10:16).

  b [an everlasting covenant] There are several everlasting covenants in Scripture.

  c [set my sanctuary in the midst of them for evermore] This refers to the millennial and eternal temple, which is described in detail in Ezek. 40:5 — Ezek. 47:12, and which is stated to be the eternal capital building of the Messiah in Ezek. 43:7. It will be built by Christ at His second coming (Zech. 6:12-13).

  Vers 27
  a [My tabernacle also shall be with them] This is different from the temple, and refers to the canopy over all dwellings in the Millennium when the light of the sun will be increased sevenfold and the light of the moon will be as the present light of the sun. It no doubt also refers to the eternal city of God in the New Earth, the New Jerusalem, the capital city of God, when He personally will move with the city from the heaven to the earth after the Millennium, to dwell among men eternally (Rev. 21:3-5).

  Vers 28
  a [sanctify Israel] Israel will then be set apart for holy uses and will be considered sanctified under the Messiah as He reigns over them and uses them as His missionaries to evangelize the world (Isa. 2:2-4; 11:9; 52:7; 66:19-21; Zech. 8:23; 14:16-21).

  Chris ek weet julle Gereformeerdes glo nie dat God nog ʼn plan met die Jode het nie, maar Esegiël is baie duidelik daaroor. En dan sien ons Johannes bevestig dit in Openbaring 7:4 “En ek het die getal van die verseëldes gehoor: honderd vier en veertig duisend verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel.” Die Gereformeerdes sê mos jy kan nie Openbaring letterlik opneem nie julle vergeestelik mos alles.

  Chris jy praat van klanke of geluide wat ʼn totale verdraaing van die Woord is (dit moet tale wees). Dit is soos die NAV dit vertaal wat ʼn skande is, want dit is hoe die Gereformeerdes dit vertaal het om skandalig ʼn verkeerde idée te skep van tale soos wat die Woord dit oorspronklik bedoel het. Chris nou moet jy mooi luister, goei weg jou nuwe vertaling dit is vals. Dit verdraai, voeg by en vat weg waarteen die Woord in uiterste terme waarsku. Dit mag nie gedoen word nie die konsikwensies is skrikwekkend en dit is nie wat ek sê nie God se Woord sê dit. Net ter inligting, jy stem seker saam dat die Jehova Getuies n sekte is? Nou die skrikwekkende nuus is dat die Jehovas het hulle eie vetaling van die Bybel wat so vertaal is om hulle te pas. So het ons in Afrikaans ook so ʼn vertaling nl. Die Nuwe Afrikaanse Vertaling.
  Navorsing het getoon dat die Nuwe Afrikaanse Vertaling 90% ooreenstem met die Jehovas se vertaling NWT.

  Dan kom jy nog en vergelyk die Gawe van Tale met die vertaling van die Bybel in Afrikaans as ʼn Tale Gawe, Hoe absurd. Chris weet jy wat jy besig is om te doen, jy verlaag die bonatuurlike Gawe wat God gee na menslike talente en menslike idees en menslike kwaliteite en menslike gedagtes. Jy haal God se bonatuurlike wonder uit die Gawe van tale, jy stel met ander woorde die mens gelyk aan God.
  Die Woord sê in 1Kor 14 dat die Gawe van Tale gelyk is aan Profesie solank dit net uitgelê word. Chris julle sê ook seker dat om te profeteer is dieselfde as om te preek. Wel ek weet julle sê dit.
  Wat jy ook sê is dat as ek iets uit Engels in Afrikaans vertaal dan is dit die gawe van tale.

  Dan kom jy ook weer met ʼn lagwekkende stelling deur te sê: “As die resep sê: “Doop die slaai MET slaaisous” dan gaan jy die sous oor die slaai sprinkel. Ek het nog nooit hierdie gesegde of stelling gehoor nie. Daar word gewoonlik net gesê gooi die slaaisous oor na smaak, nooit word die woord doop gebruik nie. Dit is so ironies dat julle selfs sulke absurde vergelykings tref om julle standpunt te probeer bewys.

  Terloops ek is nie Ben nie.

 104. Sorry vir die mixup Boeta, Ben het soortgelyke stellings gemaak wat ek vroër op gereageer het, met die copy en paste het sy naam ook ingeglip.
  Ek vermoed jy het na 1960 opgegroei, want die Kook en Geniet uitgawes van die vytiger jare het heelwat resepte wat “doop met” gebruik met die betekenis van besprinkel, na 1960 word die koppies en ponde milliliters en gramme en “doop met” word gevolg met (besprinkel) of (sprinkel) of (bedruip)en binne `n paar jaar verdwyn “doop met” uit die respte en bly slegs sprinkel, besprinkel, bedruip en oorgooi. Net omdat “doop met” nie vandag meer baie in die algemene spreektaal gebruik word nie, beteken nie dat toe die Holandse Statebybel, of die eerste Afrikaanse vertalings van die Bybel verskyn het , “doop met” nie besprinkel of oorgiet oor beteken het nie.Soos reeds gesê is dit die betekenis al van ongeveer 300 voor Christus in die Oud Germaans. `n Moderne Afrikaanse vertaling vir “baptitso” en “baptismos” is waarskeinlik “reinig” natuurlik waar dit die betekenis van reinig het, soos die doop met water.
  Jou vergelyking van die 1983 Afrikaanse vertaling van die Bybel met die van die Jehova Getuies as synde 90% ooreen te stem sê eintlik presies die teenoorgestelde van wat jy probeer sê want die Jehova Getuies se Bybel (New World Translation) stem 99% ooreen met vertalings voor 1980 gemaak. In essensie is die NWT die King James vertaling met ongeveer 1% verandering en die Afrikaanse weergawe (ek besit beide) is weer die 1953 Afrikaanse vertaling met so ongeveer 1% se veranderinge. Hierdie veranderinge is ook net in die Nuwe Testament, die Ou Testamente is identies. So die Ou Afrikaanse vertaling stem 99% ooreen met die bybel van die Jehova Getuies en die Nuwe Afrikaanse vertaling net 90% dus is die nuwe Afrikaanse vertaling `n hele 9% beter as die ou Afrikaanse vertaling, volgens jou beoordeling. Die Jehovas het nie hulle eie vertaal werk gedoen nie, hulle het slegs ander mense se werk verander, hulle het tot vandag toe nog nooit regtige kundiges gehad om self vertalings te doen nie, want wie ookal die oorspronklike tale (Hebreeus en Nuwe Testamentiese Griek) goed verstaan val doodeenvoudig nie vir hulle verdraaings nie.
  Die Gawe van die spreek in tale is nie sommer enige vertaalwerk nie, dit is om die WOORD VAN GOD vir die toehoorder in sy MOEDERTAAL te bring. Hand.2: 5-11; Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. – En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy EIE TAAL gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe: “Die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. HOE HOOR ONS DAN ELKEEN ONS EIE MOEDERTAAL? 11- ONS HOOR HULLE IN ONS EIE TALE PRAAT OOR DIE GROOT DINGE WAT GOD GEDOEN HET. Die ongewone tale of klanke en prys van God van Hand. 10: 46 is dieselfde volgens Hand.11: 15: Skaars het ek begin praat of die Heilige Gees kom op hulle NET SOOS OP ONS IN DIE BEGIN. Daaroor sê Paulus in 1Kor. 14 vanaf vers 26 dat die spreek in tale moet kan verstaan word, selfs die van Hand. 10:46 was verstaanbaar, want hoe anders het die toehoorders geweet dat die mense God prys, en die in Hand. 19: 6, want hoe anders sou toehoorders geweet het dit is God se boodskap wat verkondig word. Van die profete sê Paulus self dat dit verkondiging van God se boodskap is, en dat almal dit kan doen, en dat dit beoordeel moet word (of dit volgens die Skrif is)en dat `n profeet in beheer van sy gees is, dus weet wat hy sê, verstaan wat hy sê, en wag vir sy beurt om te praat.(1Kor. 14: 29-33)
  Boeta, oppas vir die Sioniste en die Milianiste want albei verwerp die Evangelie van Jesus Christus, hoe hard jy ookal probeer (en ek sien jy probeer hard) hulle sieninge kan doodeenvoudig nie met die Bybel vereenselwig word nie.
  In kort wat die Bybel sê oor die duisend jarige ryk, die wederkoms en daarna is soos volg:
  Die dusendjarige ryk is in die hemel want Johannes sê self so (Openb. 20:1)en’ dit is waar Jesus regeer sedert Sy hemelvaart ( Mark. 16: 19, Luk. 23: 42 + 43, Openb 7: 55, Efe. 1: 20 – 22, kol. 3: 1, Heb. 1: 1 – 14; 8: 1, 1 Pet. 3: 21 + 22). Die siele van die wat in Christus gesterf het (Openb. 20: 4 sien ook 6: 9 – 11) en wat deel is van die eerste opstanding (Openb. 20: 4 – 6), regeer vir ‘n beperkte tyd met Jesus (Openb. 20: 4 – 6). Wanneer die duisend jaar ( die volle tyd soos deur die Vader bepaal, Openb.1: 7, Mat. 24: 36, Mark.13: 32 ) verby is (Openb. 20: 7 ) Sal die Here sigbaar na die aarde terugkeer (Mat. 24: 30; 26: 64, Mark. 13: 26; 14: 62, Luk 21:27, Openb.1: 7) op die wolke van die hemel met groot krag en majesteit. (Dan. 7:13, Mat.16: 27; 24: 30 + 31; 26: 64, Mark. 13: 26; 14: 62, Luk 21:27, 1 Tess. 4: 15 + 16, 2 Tess. 1: 7 & 8, Openb.1: 7 + 9 – 11; 14: 14,) terwyl Hy op Sy troon sit (Openb.6: 16; 20: 11, Dan.7:9, Mat. 25: 31) die dooies sal opstaan (Openb. 20: 13, 1 Tess. 4: 16, 1 Kor. 15: 52, Joh. 11: 23) en die wegraping vind plaas wanneer hy sy engele stuur om die uitverkorenes bymekaar te maak (1 Tess. 4: 17, 1 Kor. 15: 51 – 53, Mat. 24: 31 + 39 – 41, Mark. 13: 27, Luk.17: 34 – 36 )DAAR IS NET EEN WEDERKOMS, wanneer Jesus kom om ons finaal te verlos (Heb. 9:28) DIT IS DIE LAASTE DAG ( Joh. 6: 39, 40, 44, 54 ; 11: 24, 1 Kor.15: 52) een dag (Luk.17: 24, 30, 31, 34, Hand. 17:31)die einde van die wêreld (Openb.6: 12 -16; 20: 11; 21: 1, 2 Pet. 3: 10; Mat. 24: 29 + 35; Mark. 13: 24 + 31; Luk. 21: 25 + 26, Jes. 24: 19 + 20) oordeelsdag (Hand 17: 31, Openb.6: 17) wanneer almal geoordeel sal word deur die Seun van God (Openb. 20: 12 – 15, Mat.16: 27; 25: 31 – 46, Hand 17: 31, Dan. 7: 10). Die wat verlore gaan tot ewige marteling vir altyd weg van God (Mat.25:41-46, 2 Tess. 1: 5-10, Openb. 20: 9,10, 12 – 15 ; 21: 7 + 8) Dan kom die nuwe aarde (2 Pet. 3: 13, Openb. 21:1, Jes. 66: 22) waar almal wat gered is regeer as konings en dien as priesters vir altyd (Jes. 66: 21 & 22, Jer. 33: 17 – 22, Openb.1: 6; 5: 9 + 10; 22: 3 – 5), in God se ewigdurende koninkryk. (Dan. 2: 44; 7: 13 + 14, Heb. 1: 8, 2 Pet. 1: 11, Tit. 3: 4 – 7, Joh 6: 40 +54).
  Die millinium idee tuimel soos `n kaartehuis inmekaar omdat die Skrif duidelik sê die opstanding vind plaas met die wederkoms, (Openb. 20: 13, 1 Tess. 4: 16,) en die opstanding is op die laaste dag (Joh. 6: 39, 40, 44, 54 ; 11: 24, 1 Kor. 15: 52) en daar is net een wederkoms.(Heb. 9:28) Die Skrif sê ook dat die wegraping vind plaas met die wederkoms (1 Tess. 4: 17, Mat. 24: 31 + 39 – 41, Mark. 13: 27, Luk.17: 30 – 36 )en die wegraping is met die laaste trompet (1 Kor. 15: 51 – 53), en die wederkoms en wegraping is met die einde van die wereld(Mat. 24: 29 – 31, Mark. 13: 24 – 27, Luk.21: 25 – 28).
  1Tess. 4: 15 + 16: Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het: Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenes hogenaamd nie voor wees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aardsengel en die trompet van God weerlink (1 Kor. 15: 52 sê dit is die laaste trompet), sal die Here self uit die Hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan, daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees.
  Johannes 11: 23+24 Jesus sê toe vir haar: “Jou Broer sal uit die dood opstaan.” Maar Martha sê vir Hom: “Ek weet hy sal met die OPSTANDING OP DIE LAASTE DAG uit die dood opstaan.”
  Heb. 9:28 So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As Hy die tweede keer verskyn, kom Hy nie in verband met die sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat Hom verwag.
  Die Sioniste erken nie Jesus as die Messias nie (Die Messiaanse Jode wel) hulle glo dat die profete `n aardse koningkryk onder die afstammeling van Dawid gaan vestig. Maar die profete is duidelik dat dit `n ewige koningkryk gaan wees :
  Jer 33: 17 – 22
  So sê Here: IEMAND UIT DIE HUIS VAN DAWID SAL ALTYD OP DIE TROON VAN ISRAEL SIT, (18)en daar sal ALTYD Levitiese priesters wees om offers te bring: brandoffers en graanoffers.(19)Die woord van die Here het tot Jeremia gekom: (20)So sê die Here: As jy die verbond wat Ek met die dag en nag gesluit het, kan verbreek sodat dag en nag nie meer op die regte tyd kom nie,(21)sal die verbond verbreek word wat Ek met my dienaar Dawid gesluit het dat daar ALTYD VIR HOM `n NAGESLAG SAL WEES OM AS KONING OP DAWID SE TROON TE HEERS. Dit geld ook die verbond wat Ek gesluit het met die Levitiese priesters wat in my diens is. (22)Ek sal die nageslag van my dienaar Dawid en die van dié Leviete wat in my diens is, so baie maak soos die sterre wat nie getel kan word nie, en soos die sand van die see waarvan die hoeveelheid nie bereken kan word nie.
  Esegiël 37: 21 – 28
  So sê die Here my God : Ek sal die Israeliete tussen die nasies uit vat waarheen hulle moes gaan, en hulle van alle kante af bymekaar maak en na hulle land toe bring. (22)Ek sal van hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel, en hulle sal een koning hê. Hulle sal nooit weer twee volke wees nie, nooit weer in twee ryke verdeel word nie. 23Hulle sal hulle nooit weer verontreinig met afgode en afskuwelike dade en sondes nie. Ek sal hulle bevry uit al hulle woonplekke waar hulle gesondig het en hulle REINIG. Hulle sal my volk wees, en Ek sal hulle God wees. 24My dienaar Dawid sal koning oor hulle wees ; hulle almal sal net een herder hê, en hulle sal volgens my bepalings leef en my voorskrifte gehoorsaam en nakom. 25Hulle sal in die land woon wat ek aan my dienaar Jakob gegee het, waar hulle voorvaders gewoon het. HULLE SAL ALTEID DAAR WOON, hulle en hulle kinders en hulle kinders se kinders, en my dienaar DAWID SAL HULLE REGEERDER WEES VIR ALTYD. 26Ek sal met hulle ‘n verbond sluit wat vir hulle vrede sal bring, ‘n verbond wat ALTYD sal bestaan. Ek sal hulle baie laat word en my heiligdom tussen hulle oprig om ALTYD DAAR TE WEES. 27My woonplek sal by hulle wees; Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 28WANNEER MY HEILIGDOM VIR ALTYD TUSSEN HULLE IS, sal die ander nasies besef dat Ek, die Here, Israel vir my afgesonder het.
  Hoe kan jy `n ewige koningkryk vestig op `n aarde wat vernietig gaan word?
  Tot met die koms van Jesus was daar altyd iemand uit die huis van Dawid op die troon soos voorspel deur Jakob , in Gen. 49:10 sê hy van Juda: Jy sal altyd heers, jy sal aanhou regeer totdat Silo kom, die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Jesus is die afstammeling van Dawid wat vir ewig heers, oor die nuwe Israel wat Hy vanuit al die volke van die wêreld byeen gebring het. : Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. En Hy sou nie net vir die nasie sterwe nie , maar ook OM DIE KINDERS VAN GOD WAT OOR DIE HELE AARDE VERSPREI IS TOT EEN VOLK BYMEKAAR TE BRING.
  Die Sioniste sien die Ou Testament soos wat Paulus sê in 2 Korintiërs 3:14 Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees, maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in Hom glo.
  Dit is soos wat hy in die Romeine brief sê; 11:25 + 31 Ons staan hier voor `n geheimenis , broers, en ek wil hê julle moet weet wat dit is, sodat julle nie te selfversekerd sal wees nie. Die verharding het oor `n deel van Israel gekom en duur totdat die volle getal uit die heidennasies in die koningkryk ingegaan het; en op hierdie manier sal die hele Israel gered word. ….. (31) Net so gaan dit ook met die Jode;omdat God Hom oor julle ontferm het , het hulle nou ongehoorsaam geword. Maar dit gebeur sodat hulle self ook nou ontferming kan vind. God het almal aan die ongehoorsaamheid oorgegee, sodat Hy hom oor almal kan ontferm.
  Boeta, met respek gesê, ek verstaan nie hoekom jy dink dat ek volk met gemeente vervang nie, Joël sê self: Roep die volk op, REINIG die GEMEENTE” (2:16), ek kon nog baie ander benamings vir die wat gereinig sal word byvoeg Jeremia noem hulle “Juda en Israel”, Esegiël : Israel, Jesaja: die inwoners van Sion, Sagaria: inwoners van Jerusalem, jy is egter heeltemal korrek dat Joël praat van die Israel waarmee God `n plan het, die nuwe Israel. Petrus bevestig in Handelinge 2 vanaf vers 14,dat dit die uitstort van die Heilige Gees is wat Joël voorspel het, maar Petrus haal egter slegs die deel aan wat handel oor die Heilige Gees.
  Joël voorspel ook wat voor af sou gebeur, hy roep die volk op om hulle te bekeer (2: 12 + 13) en beveel hulle om hulle erns met hulle voorneme te wys deur te vas vir `n dag, deur ALMAL tereinig (te doop), die leiers, die kinders, selfs die pap babatjies, selfs die wat geregtig is op afsondering soos pasgetroudes, en die geestelike leiers moet voortgaan om by die Here te pleit (2:15 – 17). Is dit nie presies wat Johannes die doper gedoen het nie. Hy roep die volk op en doop (reinig) hulle. Volgens `n Rabynse geskied skrywer uit die tyd van Johannes die doper was dit juis oordat Johannes die doper die Jode se kinders en babas ook gedoop het asof hulle proseliete se kinders was dat die Skrifgeleerdes hom gekonfronteer het met die vraag of hy die profeet, of Elia of die Mesias ,is,(Joh. 1:25) want volgens Joël sou die aankondiger (die Profeet of Elia – en dit was Johannes wel)die volk se se babas en kinders ook doop.
  Dan volg die verlossing (2: 18 – 27) in die belofte dat niemand ooit weer sal neersien op die volk van God nie; soos Petrus dit stel in 1 Petrus 2: 9 Julle daarinteen is die uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendoms volk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat hulle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.
  En dan bevestig God dat hierdie verlossing permanent is deur sy Gees te laat kom op AL DIE MENSE, selfs die wat nie in aansien is nie, dit is die armes, vrouens, kinders en babas (2: 28 + 29). Dan verwys Joël na die oordeels dag (29 – 31) en eindig die hoofstuk deur te wys op God se belofte dat redding is vir die wat glo, die wat deur die Here geroep is. Joël sê dus ook BEKEER JULLE, laat julle DOOP, en julle sal die Heilige gees ontvang as bewys dat God die red wat in hom GLO, almal wat Hy na hom toe roep. Joël sluit egter almal by die proses in, volwassenes en kinders, selfs pap babatjies. Wat vir die mens onmoontlik lyk, is by God moontlik, ons mag nie sy Woord in twyfel trek nie.
  Omdat die doop `n teken is van God se BELOFTE net soos die besnydenis ook `n teken was van sy belofte dat hy die sondes vergewe van die wat glo, kan en moet dit volgens Joël se opdrag aan die kinders van gelowige ouers bedien word.
  Romeine 4: 9 – 12
  …… “Omdat Abraham geglo het , het God hom vrygespreek. (10)Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. (11)Hy het die besnydenis as `n TEKEN ontvang. Dit is `n SEËL wat bewys dat God hom vrygespreek het omdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek omdat hulle glo. (12)Ons voorvader Abraham sou ook die voorvader wees van die besnedenes wat nie net besny is nie maar ook glo soos hy geglo het toe hy nog onbesnede was.
  Gelowige ouers ontvang hulle kinders van Jesus, en die Heilige Gees bewerk al reeds geloof in hulle, want gelowiges se kinders behoort aan God, hulle is deel van God se volk. Dit beteken egter NIE DAT HULLE GERED IS en NIE VERLORE KAN GAAN NIE. Slegs die wat volhard in die geloof sal gered word (Soos die besnedenes wat nie net besny is nie maar ook GLO soos Abraham geglo het toe hy nog onbesnede was.)
  Mat 18 : 5, 6 + 10 En wie so `n kindjie in my Naam ontvang ontvang My. Elkeen wat een van hierdie kleintjies WAT IN MY GLO, van My afvallig maak, vir hom is dit beter dat hy met `n groot meulsteen aan sy nek in die diep see verdrink. (10) Julle moet nooit een van hierdie kleintjies minag nie, want Ek verseker julle dat hulle engele in die hemel gedurig deur by my hemelse Vader is.
  1 Korintiërs 7: 14 Die ongelowige man is by God aanneemlik deur die band met die gelowige vrou, en die ongelowige vrou is by God aanneemlik deur die band met die gelowige man. Anders sou julle kinders heidene wees, MAAR NOU BEHOORT HULLE AAN GOD. (54 v. want anders sou julle kinders onrein wees maar nou is hulle heilig.) Wie ookal aan God behoort is deel van die verbondsvolk, hulle is dus verbonds kinders en kan daarom saam met die psalm digter sê;
  Ps 71 : 5 want U, Here, U is my hoop,op U, Here, het ek van jongs af vertrou. (6) U IS MY HULP VAN GEBOORTE AF, REEDS VOOR EK IN DIE WERELD GEKOM HET, HET U MY BESKERM. U loof ek gedurig deur. Slegs omdat die psalm digter se ouers gelowiges was, en deel van die volk van God, kan hy sê: “U is my hulp van geboorte af, reeds voor ek in die wêreld gekom het, het u my beskerm.” Gelowiges se kinders word gebore as deel van die volk van God, hulle is nie heidene wat eers deel word wanneer hulle tot geloof kom nie. Daaroor kon Dawid ook sê van sy seun wat kort na geboorte gesterf het: “Ek gaan na hom toe, hy kan nie na my toe terug kom nie”.
  Esegiël voorspel die volksreiniging op twee plekke:
  36: 24 – 28 Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaar maak en julle na
  julle land toe bring. Ek sal REINIGINGSWATER oor julle uitgooi sodat julle REIN kan word. Ek sal julleREING van al julle onreinheid en van al julle afgodery. Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom.
  Efesiërs 5: 25 – 27 dui aan hoe dit bewaarheid is; Mans julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord GEREINIG het, sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik.
  Kyk mens na. Hand.2: 5 (Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon.) sien mens dat die beloofde terugkeer reeds gebeur het.
  In Esegiël 37: 21 – 28 (reeds aangehaal) word die terugkeer ook voorspel en die eenwording en die reiniging genoem (vers 23)
  Kyk net hoe mooi verduidelik Efesiërs 2: 11 – 22 hoe hierdie profesie van eenwording vervul is:
  11Hou dan in gedagte wat julle vroër was. Van geboorte was julle heidene, en julle is “onbesnedenes” genoem deur die wat hulle self “besnedenes” noem, al is die besnydenis net mense werk aan die liggaam. 12In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. 13Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. 14Christus is ons vrede, Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos `n muur skeiding gemaak het. 15Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy opgehef, en deur vrede te maak, het Hy in Homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. (Joh. 11: 51+52) 16Deur sy dood aan die kruis het Hy `n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. 17Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van vrede gebring: vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. 18Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. 19Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. 20Julle is `n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, `n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. 21In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot `n heilige tempel vir die Here, 22in wie julle ook saam opgebou word as `n geestelike huis waarin God woon.

  Ai Boeta, so volgens jou praat Opebaring 7 van rasegte Israeliete en slegs 144 000 van hulle. 12 is God se getal en 1000 dui op volmaak of volledig, is dit so moeilik om te sien dat hier gepraat word van die nuwe Israel. Maar kom ons kyk wat sê die res van Openbaring oor die dienaars van God wat op hulle voorkoppe verseël is. Openb.1:5+6 sê Jesus maak die wat Hy van sondes verlos het sy koningkryk, priesters (dit is dienaars) vir God sy Vader. Openb. 5: 9+10 sê ook dat Jesus priesters maak van die mense wat Hy uit elke volk en taal en nasie vir God losgekoop het. Openb. 7:3-8 sê hierdie dienaars van God word op hulle voorhoofde verseël en beskryf hulle as die volledige volk van God. Openb. 7:9-15 sê hierdie dienaars (vers 15) is `n ontelbare menigte uit elke elke nasie stam volk en taal (vers 9). Dan kom Openb.14:1-5 en krap alles deurmekaar en sê hierdie volk van God (144000 met God se naam op die voorkoppe) is die losgekooptes (14: 3b + 4c) soos die in 5:9 wat uit elke stam en taal en volk en nasie is, maar hulle is almal mans!!!, (14:4) en het boonop nooit gelieg nie!!! (14:5). Maar as ons net lees wat daar staan, hierdie is die losgkooptes, hulle klere wit gemaak in die bloed van die Lam (7:14), dan sien ons hulle staan nie meer in hulle eie geregtigheid nie maar in die van Jesus, die enigste volmaak sondelose mens. Hulle is dus waarlik onberispelik want Jesus het hulle gereinig en gewy (as dienaars /priesters) met die water en die woord (Efesiërs 5: 25 – 27), `n ontelbare menigte mense [dus mans en vrouens, maar daar is nie meer werklik onderskeid nie(Mat 22:30, Mark. 12:25,Luk.20: 34-36)],die nuwe Israel vir ewig by God (Openb.7:16+17). Maar selfs in hierdie lewe het ons alreeds `n voorsmaak, soos Petrus sê;
  1 Petrus 2: 5 + 9 :Laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike huis, om ‘n heilige (gereinigde) priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. ….. 9Julle daarinteen is die uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendoms volk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat hulle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.
  Jeremia voorspel hierdie ewige priesterskap en koppel dit aan die ewige koningskap van Dawid en noem ook dat hulle ontelbaar gaan wees. Jer 33: 17 – 22 (reeds aangehaal)
  Wat het dit alles met die doop te doen? Kyk hoe is Livietiese priesters gewy: Num. 8: 5 – 7 + 11 Die Here het vir Moses gesê: “Sonder die Leviete van die res van Israel af en reinig hulle. Jy moet hulle soos volg reinig: SPRINKEL REINIGINGSWATER oor hulle – 11 Aäron moet dan die Liviete as `n beweegoffer aan My wy sodat hulle die werk in my diens kan verrig. Kyk ook na Aäron se wyding; Eksodus 29: 21 Vat van die bloed op die altaar en van die salfolie en SPRINKEL dit op die Aäron en sy klere en op sy seuns en hulle klere. Dan sal hy en sy klere en sy seuns en hulle klere GEWY wees.
  Daaroor sê Efesiërs 5: 25 – 27 Jesus het ons met die WATER en die woord GEREINIG en aan God GEWY, (beide word met besprinkeling gedoen) en Petrus sê ook (1 Petrus 1:2 & 2: 5 + 9) ons is heilig, dit is gereinig, uitverkies en afgesonder, dit is gesalf en word met besprinkeling gedoen en spesifiek bestem om besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus.
  Maar kom ons kyk bietjie waar sê die Bybel pertinent dat die doop met water as simboliese reiniging met die bloed van Jesus Christus, met besprinkeling gedoen moet word.
  Heb. 9:13 +14 vergelyk die sprinkel van bloed en as oor mense as simboliese reiniging met besprinkeling met die bloed van Jesus tot reiniging van sonde, hierdie bloed en as is in vars water (ook genoem rein of lewende water) gegooi voor dit gesprinkel is, (Num. 19: 17+18, Lev. 14:5-7, Hebreërs 9: 18 – 22) Numeri 19 se rooi koei was `n duidelike vooruitwysing na Jesus se soen verdienste( dat Hy vir ons sondes gesterf het) dit het vele ooreenkomste met Jesus gehad; Soos die paaslam was dit sonder gebrek (Num.19:2), is buite die kamp geslag, as vooruitwysing na Jesus se krusiging, (Num.19:3; Heb. 13:11+12) en was `n sondoffer (Num. 19:9+17).
  Heb. 10: 22 praat van “rein” water, dus duidelik die reinigings water (water of separation) van Num. 19: 17+18, Lev. 14:5-7 en Hebreërs 9: 13 + 14 en 18 – 22. Liggame gewas in REIN water dui dus beslis nie op die afwas van die vuilheid van die liggaam nie, maar is `n simboliese reiniging. Net soos wat 1Pet. 3: 21 die doop beskryf: Die doop is nie afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar `n bede tot God om `n skoon gewete.

  Ons kan nou met volle geloofssekerheid tot die troon van God nader :
  gedoop met die Heilige Gees;
  wat ons een maak met die liggaam van Christus, dus kinders van God, nakomelinge van Abraham en erfgename van die belofte van God dat hy die sondes vergewe van die wat volhard in die geloof;
  wat geloof en volharding in ons bewerkstellig;
  wat ons harte besprinkel met die bloed van Jesus Christus tot reiniging van sondes;
  wat ons salf tot Priesters en Konings;
  wat ons uitverkies en verseël as die eiendom van God;
  Ons is ook met water gedoop;
  wat dui op ons eenwording met die volk van God;
  wat as getuienis van God ons geloof versterk dat God sy belofte sal nakom om die wat volhard in die geloof se sondes te vergewe en die ewige lewe te skenk;
  wat met gesprinkelde water dui op die besprinkeling met die bloed van Jesus Christus tot reiniging van sonde;
  wat met gesprinkelde water dui op die besprinkelings bloed van die nuwe verbond;
  wat met gesprinkelde water dui op die op ons wyding en salwing as priesters en konings;
  wat met gesprinkelde water op die voorhoof dui op ons verseëling as eiendom van God.
  WATTER BYBELSE SIMBOLIEK IS DAAR IN DIE ONDERDOMPELINGS DOOP???

 105. Chris die Ou Testament het ook baie veranderinge in die Nuwe vertaling teenoor die Ou vertaling en die veranderinge is drasties en onverantwoordelik.
  Hier volg die verdraaiings.
  Verdraaiings in die Nuwe Vertaling
  Opsomming: Die Nuwe Afrikaanse Vertaling van die Bybel bevat veranderings en weglatings wat sowel uit die eksegetiese vertaalmetode as uit die onvolledige grondteks spruit.
  In die jare sedert die Nuwe Afrikaanse Bybel (NAB) in 1983 deur die Bybelgenootskap vrygestel is, het ‘n skokkende lang lys vertaalfoute, verdraaiings, afgewaterde stellings en weglatings aan die lig gekom. Hierdie foute kan gedeeltelik herlei word na die onvolledige grondteks wat gebruik is, en andersyds na die willekeurig eksegetiese vertalingsmetode, nl. die dinamies-ekwivalente metode, wat gevolg is.
  Die vertalers het hulleself die vryheid veroorloof om in terme van hul eie teologiese raamwerk verklarend te vertaal en in die proses die betekenisse van baie tekste te verander. ‘n Doelbewuste poging is ook aangewend om Ou Testamentiese messiaanse profesieë só te verdraai dat die leser nie moet agterkom dat dit op die Here Jesus dui nie.
  Indien hierdie vertaling as ‘n parafrase bemark is, sou dit minder misleidend gewees het. Om dit egter ten spyte van die vrysinnige vertaling, weglatings en subjektiewe veranderings nog steeds DIE BYBEL te noem, is om die minste te sê aanmatigend.
  Die Here sê duidelik:
  “Julle mag by die woord wat Ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat Ek julle beveel” (Deut. 4:2).
  ‘n Aantal van die belangrikste verskille tussen die ou vertaling (1933 soos in 1953 hersien) en die nuwe vertaling word hieronder aangetoon. Slegs enkele tekste word uit die Ou Testament aangehaal:
  Gen. 43:34
  Ou Vert.: “Hierop het hy aan hulle porsies uitgedeel van die ete wat voor hom staan… En hulle het gedrink en saam met hom vrolik geword.”
  Nuwe Vert.: “Elkeen se kos is van Josef se tafel af aangegee… Hulle het wyn gedrink en saam met Josef dronk geword.”
  Ps. 22:17
  Ou Vert.: “…’n bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en my voete deurgrawe.”
  Nuwe Vert.: “Die bende misdadigers sak op my toe, hulle bind my hande en voete vas.”
  Kommentaar: Hierdie is ‘n Messiaanse profesie wat op die kruisiging dui. Jesus se hande en voete is nie vasgebind nie, maar deurgrawe.
  Jes. 7:14
  Ou Vert.: “Daarom sal die Here self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem.”
  Nuwe Vert.: “Die Here sal daarom self vir julle ‘n teken gee: ‘n Jong vrou sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem.”
  Kommentaar: Dit is ‘n teken (‘n wonderwerk) as ‘n maagd swanger raak, maar nie as ‘n jong vrou swanger raak nie. Die Nuwe Vert. skram doelbewustelik van die maagdelike geboorte van Jesus en ‘n konnotasie met Matt. 1:23 weg.
  Dan. 7:13
  Ou Vert.: “Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens” [die mens – Son of man, soos in die King James Version].
  Nuwe Vert. “My nagtelike visioen het voortgeduur: daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos ‘n menslike wese.”
  Kommentaar: Die titel die Seun van die mens kom hier die eerste keer in die Bybel voor, en dui onmiskenbaar op Jesus. Die Nuwe Vert. verdraai dié titel só dat niemand dit kan erken nie.
  Sag. 12:10
  Ou Vert.: “Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het.”
  Nuwe Vert.: “Maar oor die koningshuis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem bring Ek ‘n gees van welwillendheid en van berou: hulle sal na hom kyk vir wie hulle doodgesteek het.”
  Kommentaar: In Sagaria sê die Here dat Hy die Heilige Gees, die “Gees van genade en smekinge”, net voor die eindtydse koms van die Messias oor Israel sal uitstort sodat hulle Hom aan sy deurboorde hande en voete sal kan uitken en na Hom kan opsien vir redding. Die Nuwe Vert. maak hiervan net ‘n humanistiese “gees van welwillendheid” wat onder mense vaardig sal word. Weer eens skryf hulle die Messias uit die Ou Testament en verwys nie na “My vir wie hulle deurboor het” nie, maar na “hom vir wie hulle doodgesteek het.” Jesus is nie doodgesteek aan die kruis nie, maar het self sy lewe afgelê (Joh. 10:17-18).
  Miga 5:1
  Ou Vert. “En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.”
  Nuwe Vert. “Maar jy, Betlehem-Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan My behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug, in die gryse verlede.”
  Kommentaar: Volgens die nuwe weergawe van die teks bestaan die Messias nie van alle ewigheid af nie, en is sy begin iewers in die gryse verlede. Weer eens wil die vertalers nie hê dat Jesus hierin gesien moet word nie. Volgens Matt. 2:6 en Joh. 7:42 is Miga 5:1 egter onteenseglik ‘n messiaanse profesie.
  Verdere Ou Testamentiese veranderings
  Bogenoemde is slegs enkele voorbeelde uit die Ou Testament. Oral is pogings aangewend om die Messiaanse profesieë te versluier. ‘n Baie algemene metode is bv. om die persoonlike naamwoorde en voornaamwoorde wat op die Here Jesus dui, in die Nuwe Vert. met ‘n kleinletter te skryf. Vgl. bv. Jes. 49:1-7, Jes. 53:1-12 en Jes. 61:1.
  ‘n Paar ander ‘regstellings’ is ook gemaak, bv. in Prediker 10:2. Die Ou Vert. sê: “Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van die dwaas is na links.” Die Nuwe Vert. sê: “Die verstand van een wat wysheid het, gee hom krag, maar dié van ‘n dwaas maak hom swak.” Dit is nóg ‘n verdraaiing!
  Die Nuwe Testament
  Die aanslag van die vertalers het ernstige skade aan die Nuwe Testament berokken. Ek beskik oor ‘n lys van 256 veranderings, verdraaiings en weglatings. Dit is nie eers naastenby almal nie. In Handelinge is die woord dissipels etlike kere met gelowiges vertaal. Vergelyk bv. Hand. 6:1 en 7. In Paulus se briewe is die woord heiliges met gelowiges of met gemeente vertaal. Telkens kom dit op ‘n verlaging in standaarde neer, wat die gevolg is van die feit dat dit semanties foutiewe weergawes van die oorspronklike terme is.
  Wat die weglatings van tekste betref, is dit opvallend dat die betrokke teksnommers in die Nuwe Vertaling verskyn, maar niks daarna nie. Indien mens die tekste met ‘n hoog aangeskrewe Engelse vertaling soos die King James Version vergelyk, dan word die tekste as outentiek en deel van die Heilige Skrif beskou. in die Nuwe Vertaling is hulle egter uitgelaat. Die volgende is van die belangrikste veranderings en weglatings in die Nuwe Testament van die NAB:
  MATTHEUS
  1:25 “Eersgeborene” is uitgelaat.
  5:44 “seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat” is uitgelaat.
  6:13 “want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, Amen” is uitgelaat.
  6:27 “een el by sy lengte voeg” is verander na “een enkele uur by sy lewe voeg”.
  8:29, 14:14, 14:25, 15:30, 17:11, 17:20, 18:2, en 24:2 “Jesus” is uit al dié tekste uitgelaat.
  9:13 “tot bekering” is uitgelaat.
  13:51 “Jesus – Here” is uitgelaat.
  15:8 “nader My met hulle mond” is uitgelaat.
  16:3 “geveinsdes” is uitgelaat.
  17:21 VERS UITGELAAT: “Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie”.
  18:11 VERS UITGELAAT: “Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is”.
  19:9 “en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk” is uitgelaat; en “hoerery” is verander na “owerspel”.
  20:16 “want baie is geroep maar min uitverkies” is uitgelaat.
  20:22 “en gedoop word met die doop waarmee Ek gedoop word” is uitgelaat.
  21:12 “van God” is uitgelaat.
  23:8 “Christus” is uitgelaat.
  23:14 VERS UITGELAAT: “Wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal julle ‘n swaarder oordeel ontvang”.
  25:13 “waarop die Seun van die mens kom nie” is uitgelaat.
  27:35 “sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp” is uitgelaat. In die Ou Vertaling is die kruisverwysing na Psalm 22:19, waarin dit baie duidelik is die lot oor Jesus se gewaad gewerp sou word.
  28:6 “Hy het opgestaan” is verander na “Hy is uit die dood opgewek”. Dit is nog ‘n poging om Jesus se Godheid te ontken. “Here” is ook uitgelaat.
  28:7 “Hy het opgestaan uit die dode” is verander na “Hy is uit die dood opgewek”. Kyk Joh. 10:17-18.
  28:9 “en terwyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel” is uitgelaat.
  MARKUS
  2:17 “tot bekering” is uitgelaat.
  5:13 en 7:27 “Jesus” is uitgelaat.
  6:11 “Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir Sodom of Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad” is uitgelaat.
  6:33 “Hom” is verander na “hulle”. “by Hom vergader” is uitgelaat.
  7:16 VERS UITGELAAT: “As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor”.
  9:24 “Here” is uitgelaat.
  9:44 en 9:46 VERS UITGELAAT: “waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie”.
  9:49 “en elke offerhande sal met sout gesout word” is uitgelaat.
  10:21 “neem die kruis op” is uitgelaat.
  10:24 “vir die wat op hulle goed vertrou” is uitgelaat.
  11:10 “in die Naam van die Here” is uitgelaat.
  11:26 VERS UITGELAAT: “Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie”.
  13:14 “waarvan gespreek is deur die profeet Daniël” is uitgelaat.
  13:33 “waak en bid” is verander na “wees waaksaam”.
  15:28 VERS UITGELAAT: “en die Skrif is vervul wat sê: En Hy is by die misdadigers gereken”.
  16:9-20 In ‘n voetnota word dié hele gedeelte as ‘n latere byvoeging beskou.
  LUKAS
  1:28 “geseënd is jy onder die vroue” is uitgelaat.
  2:33 “Josef” is verander na “Sy vader”. Let op die implikasie.
  2:40 “in die Gees” is uitgelaat.
  2:43 “Josef en sy moeder” is verander na “sy ouers”.
  4:4 “maar van elke woord van God” is uitgelaat.
  4:8 “gaan weg agter my Satan” is uitgelaat.
  4:18 “om die wat verbryseld van hart is te genees” is uitgelaat.
  4:41 “die Christus” is uitgelaat.
  6:48 “sy fondament was op die rots” is verander na “die huis was goed gebou”. Die rots, Jesus Christus (1 Kor. 3:11), word dus nie meer genoem nie.
  7:22 “Jesus” is uitgelaat.
  9:54 “Soos Elia ook gedoen het” is uitgelaat.
  9:55 “en sê: Julle weet nie van hoedanige gees julle is nie” is uitgelaat.
  9:56 “want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red” is uitgelaat.
  9:57 “Here” is uitgelaat.
  11:2 “Onse… wat in die hemele is… laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;” is uitgelaat.
  11:4 “maar verlos ons van die Bose” is uitgelaat.
  11:29 “die profeet” is uitgelaat.
  12:31 “God” is uitgelaat.
  13:25 “Here” is uitgelaat.
  17:36 VERS UITGELAAT: “Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word”.
  21:36 “ontvlug” is verander na “behoue deurkom”. In dié teks is die belofte van die wegraping heeltemal uit die Bybel uitvertaal. Hierdie is ‘n doelbewuste fout wat gemaak is, want die vertalers kan geensins agter onkunde skuil oor die betekenis van die Griekse woord ekfeugo nie. In Hand. 16: 27 vertaal hulle dit as ontsnap, in Hand. 19:16 as gevlug, en in 1 Thess 5:3 as ontkom. In Lukas 21:36 moet die betekenis egter omgekeer word omdat ons geleerde vriende nie glo dat die Here sy kinders voor die verdrukking kom haal nie! Ons moet volgens húlle deur dit gaan!
  22:64 “en Hom in die aangesig geslaan en Hom gevra” is uitgelaat.
  23:17 VERS UITGELAAT: “En hy was verplig om vir hulle op die fees een los te laat”.
  24:6 “Hy het opgestaan” is verander na “Hy is uit die dood opgewek”.
  24:49 “Jerusalem” is uigelaat.
  JOHANNES
  1:14 en 18 “eniggeborene” is verander na “enigste”.
  Jesus kan nie as enigste genoem word nie, want Adam en Abraham word ook deur God sy seuns genoem,maar hulle is nie sy eniggebore seun nie.
  Sien verduideliking
  [made flesh] Made flesh, not spirit; man, not God; and earthly, not heavenly. This made Him God’s Son, for sonship in connection with Jesus Christ always refers to humanity, never to deity

  [(and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father)] First of 12 parentheses in John (Jn. 1:14,38; 2:9; 4:8; 6:23; 7:39,50; 9:7; 11:2; 19:31; 21:7,8).

  [glory] Mt. 17:2; Mk. 9:3; Lk. 9:29; 2Pet. 1:16-17.

  [only begotten of the Father] Jesus is and was and always will be the only begotten Son of God (Jn. 1:14,18; 3:16,18; 1Jn. 4:9). Men never will be begotten or born in the same sense as Jesus was (Mt. 1:18-25; Lk. 1:34-35), for their sonship is on a different basis — that of adoption, not an actual begetting and coming into existence (Rom. 8:15; 9:4; Gal. 4:5; Eph. 1:5).

  1:27 “wat voor my geword het” is uitgelaat.
  3:15 “nie verlore mag gaan nie” is uitgelaat.
  4:42 “die Christus” is uitgelaat.
  5:3 “wat op die roering van die water gewag het” is uitgelaat.
  5:4 VERS UITGELAAT: “want ‘n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan ná die roering van die water, het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het”. Die antwoord van die sieke in vers 7 is ‘n duidelike bewys daarvan dat die weglatings van verse 3 en 4 foutief is.
  16:16 “omdat Ek na die Vader gaan” is uitgelaat. Kon die vertalers nie hier sien dat hulle met ‘n valse en onvolledige manuskrip te doen het nie? Die dissipels doen dan aan die einde van vers 17 navraag oor Jesus se woorde: “Ek gaan na die Vader.”
  HANDELINGE
  2:38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. ANV verander “gawe van Heilige Gees” “na Heilige Gees as gawe” wat ʼn totaal verskillende betekenis het.
  3:26 “Sy Kind Jesus” is verander na “sy Dienaar”.
  4:24 “Here, U is die God” is verander na “Here dit is U”.
  7:30 “van die Here” is uitgelaat. “Engel van die Here” in die Ou Vert. met hoofletters wys duidelik op Jesus Christus.
  7:37 “na Hom moet julle luister” is uitgelaat.
  8:37 VERS UITGELAAT: “Toe sê Fillipus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is”.
  9:5 “dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop” is uitgelaat. Kyk Hand. 26:14.
  9:6 “en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom:” is uitgelaat. Die vervalsing hier is ook baie duidelik in die lig van Hand. 22:10.
  10:6 “Hy sal jou sê wat jy moet doen” is uitgelaat.
  15:11, 16:31 en 19:4 “Christus” is uitgelaat.
  15:18 “Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend” is verander na “Dit is van ouds af bekend”.
  19:10 “Jesus” is uitgelaat.
  20:28 “Wat Hy deur sy eie bloed verkry het” is verander na “wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun”. Let weer op die implikasie.
  22:16 “Here” is uitgelaat.
  23:9 “Laat ons nie teen God stry nie” is uitgelaat.
  24:7 VERS UITGELAAT: “maar Lisias die owerste oor duisend het gekom en hom met groot geweld uit ons hande geneem”.
  24:8 “en bevel gegee dat sy beskuldigers voor u moet kom” is uitgelaat.
  28:29 VERS UITGELAAT: “En toe hy dit gesê het, het die Jode onder groot woordestryd met mekaar weggegaan”.
  ROMEINE
  1:16 “van Christus” is uitgelaat.
  1:19-31 “hoerery” is uitgelaat. Daar word duidelik gepoog om die uitspraak vir die leser te versag.
  6:11 “onse Here” is uitgelaat.
  8:1 “vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees” is uitgelaat. Hierdeur word die eis tot ‘n lewe van heiligmaking verswyg.
  9:28 “in geregtigheid” is uitgelaat.
  10:15 “van die wat die evangelie van vrede verkondig” is uitgelaat.
  11:6 “en as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie; anders is die werk geen werk meer nie” is uitgelaat.
  13:9 “jy mag geen valse getuienis gee nie” is uitgelaat.
  14:6 “en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here” is uitgelaat.
  14:21 “waardeur jou broer aanstoot neem – of waarin hy swak is nie” is uitgelaat.
  15:8 “Jesus” is uitgelaat.
  15:29 “van die evangelie” is uitgelaat.
  16:24 VERS UITGELAAT: “Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen”.
  1 KORINTHIËRS
  5:4, 9:1, 9:18 en 16:23 “Christus” is uitgelaat.
  6:20 “duur… en in julle gees wat aan God behoort” is uitgelaat.
  10:28 “want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan” is uitgelaat.
  15:8 “en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene” is verander na “Heel laaste het Hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn”. Paulus se verwysing na homself as die ontydig geborene kan geensins as ‘n misgeboorte vertaal word nie. Hy verwys hier na die tyd van sy geboorte (as Christen, m.a.w. sy wedergeboorte) en nie na die aard daarvan nie. ‘n Misgeboorte is ‘n miskraam, en dit doen geweld aan die betekenis van hierdie teks.
  15:47 “die Here” is uitgelaat.
  16:22 “Jesus Christus” is uitgelaat.
  2 KORINTHIËRS
  4:10 “Here” is uitgelaat.
  5:18 “Jesus” is uitgelaat.
  10:7 en 11:31 “Christus” is uitgelaat.
  11:31 “onse” is uitgelaat.
  GALÁSIËRS
  3:1 “om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie” is uitgelaat. Dit verander die betekenis van die teks.
  3:17 “in Christus” is uitgelaat. Die teks is nou heeltemal verdraaid.
  4:7 “deur Christus” is uitgelaat.
  6:15 “in Christus Jesus” is uitgelaat.
  6:17 “die Here” is uitgelaat. “in my liggaam” is verander na “aan my liggaam”.
  EFÉSIËRS
  3:9 “deur Jesus Christus” is uitgelaat.
  3:14 “van onse Here Jesus Christus” is uitgelaat.
  5:30 “van sy vlees en van sy bene” is uitgelaat.
  6:1 “in die Here” is uitgelaat.
  6:10 “my broeders” is uitgelaat.
  FILIPPENSE
  2:16 “deurdat julle die woord van die lewe vashou” is verander na “deur die woord van die lewe uit te dra”. Lees vers 14 tot 16 om die verband van die verandering in betekenis te kan sien.
  3:16 “laat ons eensgesind wees” is uitgelaat.
  4:13 “Christus” is uitgelaat.
  KOLOSSENSE
  1:2 “en die Here Jesus Christus” is uitgelaat.
  1:14 “deur sy bloed” is uitgelaat. Hier word die bloed van Jesus uit die verlossingsplan weggelaat. Dit is een van verskeie kernstellings oor verlossing wat in die Nuwe Vertaling in die slag bly.
  1:28 “Jesus” is uitgelaat.
  3:6 “kinders van die ongehoorsaamheid” is verander na “mense wat aan Hom ongehoorsaam is”.
  THESSALONICENSE
  1:1 “van God onse Vader en die Here Jesus Christus” is uitgelaat.
  2:19, 3:11, 3:13 en 2 Thess. 1:12 “Christus” is uitgelaat.
  1 TIMÓTHEÜS
  1:1 en 5:21 “Here” is uitgelaat.
  1:17 “alleenwyse God” is verander na “enigste God”.
  2:7 “in Christus” is uitgelaat.
  3:16 “God is geopenbaar in die vlees” is verander na “As mens het Jesus in die wêreld gekom”. Hierdie teks oor die Here Jesus se Godheid is só verander dat dit sy uiters belangrike grondbetekenis verloor het.
  4:12 “in gees” is uitgelaat.
  5:21 “Here” is uitgelaat.
  6:5 “onttrek jou aan sulke mense” is uitgelaat. Was hierdie opdrag vir die vertalers onaanvaarbaar?
  2 TIMÓTHEÜS
  1:11 “van die heidene” is uitgelaat.
  4:1 “die Here” is uitgelaat.
  4:22 “Jesus Christus” is uitgelaat.
  TITUS EN FILÉMON
  Titus 1:4 “die Here” is uitgelaat.
  Filémon v. 6 “Jesus” is uitgelaat.
  Filémon v. 12 “maar neem jy hom” is uitgelaat.
  HEBREËRS
  1:3 “deur Homself” is uitgelaat.
  2:7 “en hom oor die werke van u hande aangestel” is uitgelaat. “U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak” is verander na “U het hom ‘n kort tydjie minder as die engele gemaak”.
  3:1 “Christus” is uitgelaat.
  7:21 “volgens die orde van Melgisedek” is uitgelaat. “U is” is verander na “Jy is”.
  10:9 “o God” is uitgelaat.
  10:29 “Onrein geag” is verander na “geminag”. Dit verander die betekenis.
  10:30 “spreek die Here” is uitgelaat.
  10:34 “in die hemele” is uitgelaat.
  PETRUS
  1:22 “siele deur die Gees” is uitgelaat.
  4:1 “vir ons” is uitgelaat. Die vers is nou vir ‘n verkeerde vertolking oop.
  4:14 “wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref word Hy verheerlik” is uitgelaat.
  5:11 “die heerlikheid… alle” is uitgelaat. Dit verander die teks en water die trefkrag daarvan af.
  5:14 “Jesus” is uitgelaat.
  2 Pet. 2:17 “vir ewig” is uitgelaat.
  1 JOHANNES
  1:7 “Christus” is uitgelaat.
  2:7 “van die begin af” is uitgelaat.
  4:3 “Christus in die vlees” is uitgelaat.
  4:9 “eniggeborene” is verander na “enigste”.
  4:19 “Hom” is uitgelaat. Dit verander die betekenis.
  5:7 “Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een.” Dié kernteks oor die Godheid van Jesus as die vleesgeworde Woord, asook oor die Drie-eenheidsleer, is drasties verander en kortgeknip na: “Daar is dus drie wat getuig”. Daar het feitlik niks van die teks se oorspronklike betekenis oorgebly nie, en in die Nuwe Vertaling is 1 Joh. 5:7 presies net soos wat dit in die verdraaide Bybel van die Jehovasgetuies voorkom. Uit die aard van die saak is hulle baie bly hieroor omdat hulle die Godheid van Jesus loën.
  5:8 “en daar is drie wat getuig op die aarde” is uitgelaat om die huidige én die voorafgaande teks nog meer kragteloos en betekenisloos te maak.
  5:13 “die Naam van” is twee maal uitgelaat. Hierdie teks oor geloofsekerheid is ook kortgeknip en van baie van sy betekenis beroof.
  OPENBARING
  1:8 “die begin en die einde” is uitgelaat.
  1:9 “Christus” is twee maal uitgelaat.
  1:11 “Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste” is uitgelaat.
  2:13 “Ek ken jou werke” is uitgelaat.
  5:14 “vier en twintig” is uitgelaat. “wat lewe tot in alle ewigheid” is in die laaste gedeelte van die vers uitgelaat.
  8:13 “engel” is verander na “arend”.
  11:17 “en wat kom” is uitgelaat, waarskynlik omdat dit na die wederkoms van Jesus Christus verwys.
  12:17 “Christus” is uitgelaat.
  14:5 “voor die troon van God” is uitgelaat.
  14:20 “tweehonderd myl” is verander na “sestienhonderd kilometer”. In hierdie teks eis die eiesinnige eksegetiese vertaling van vergeestelikingsteoloë ‘n baie groot tol. In die grondteks word na 1600 stadia verwys. ‘n Stadion is 200 meter (220 treë). Die werklike afstand is dus 200 myl of 320 kilometer. Die vertalers het besluit om bloot die stadia na kilometer te verander “aangesien Openbaring in elk geval ‘n simboliese boek is en dit nie letterlik opgeneem moet word nie.” Hoe die bloed vir 1600 kilometer in die vallei van Megiddo kan vloei, sal net hulle weet. Dit is onmoontlik.
  16:5 “Here” is uitgelaat.
  16:17 “van die hemel” is uitgelaat.
  20:9 en 12 “God” is uitgelaat.
  21:16 “duisend-vyfhonderd myl” is verander na “twaalf duisend kilometer”. Dieselfde growwe berekeningsfout as dié in Openbaring 14:20 is hier gemaak. Dit beteken dat die nuwe Jerusalem ‘n omtrek van 48 000 kilometer het, terwyl die aarde se omtrek 40 000 kilometer is. Hierdie stad moet op die nuwe aarde rus, maar dit lyk nou of dit die aarde gaan insluk. Die werklike omtrek van die nuwe Jerusalem is volgens die Bybel egter 1 500 myl (2 400 kilometer) aan elke kant, en dus in totaal 9 600 kilometer rondom. Die vertalers se optelsom is dus byna veertigduisend kilometer uit! Dit is simptomaties van die baie ander mistastinge in hulle vertalingsoefening.
  21:24 “van die wat gered word” is uitgelaat.
  22:21 “Christus” is uitgelaat.
  Houding Ten Opsigte van die Nuwe Vertaling
  Dit is baie duidelik dat fundamentele Christene nie die nuwe vertaling ongekwalifiseerd as die Woord van God kan aanvaar nie. Daar is heeltemal té veel onverskoonbare foute, menslike vertolkings en weglatings in wat met voorbedagte rade deel van die vertalingstrategie gevorm het.
  Ons glo aan die goddelike inspirasie, onfeilbaarheid en onveranderlikheid van die Bybel as die Woord van God. Dit moet in sy letterlike, grammaties-historiese grondbetekenis eerbiedig word. Die Bybel is nie ‘n speelbal vir teoloë wat allerlei nuwe idees het nie. Dit is belangrik om daarop te let hoe die Bybel homself definieer:
   Dit is nie menslik in oorsprong nie, maar die Woord van God:
  “En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek” (2 Pet. 1:19-21).
   Jesus is die vleesgeworde Woord deur wie God aan ons geopenbaar is (Joh. 1:1-14). Sy woorde, wat in die Bybel opgeteken is, is gees en lewe (Joh. 6:63).
   God is die outeur van die Bybel:
  “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim. 3:16).
   Die Here sal diegene straf wat sy Woord minag deur moedswillig daaraan te verander:
  “As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is” (Op. 22:18-19).
  “Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat ek julle beveel” (Deut. 4:2).

  Groete
  Boeta

 106. Ek groet u, my naam is Ben Biggs en ek deel graag met u en die hele wêreld. Jesus Christus die enigste weg na die Hemel en die Ewige lewe.
  Vraag: “Hemel toe gaan – hoe kan ek my ewige bestemming waarborg?”

  Antwoord: Deur die riglyne soos in die bybel vir ons uiteengesit noukeurig te volg en die Heilige Gees toelaat om ons in die volle waarheid te onderrig. Die dag wanneer elkeen van ons die ewigheid gaan betree mag gouer kom as wat ons dink. Ter voorbereiding vir daardie oomblik, moet ons hierdie waarheid besef—nie almal gaan hemel toe nie. Die Skrif is baie duidelik oor hierdie saak. Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ʼn uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. John5,28-29 Hoe kan ons verseker weet dat ons een van die gaan wees wat die ewigheid in die hemel gaan deurbring?
  1Petrus1,13 Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus.
  Ongeveer 2,000 jaar gelede het die apostels gevul met die Heilige Gees en die moed van hul oortuiging, geloof en kennis, die Evangelie van Jesus Christus aan ‘n groot skare in Jerusalem verkondig en die verborgenheid van die Eenheid van God; Vader, Seun en Heilige Gees aan die mense openbaar deur die opdrag van Jesus aan hulle: Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te ondehou wat Ek julle beveel het, tot uitvoering bring Matthéüs28,19
  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, (kom tot geloof in Jesus Christus) en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hand2,38
  En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam (Jesus) onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie” (Handelinge 4:12).
  Aangaande Hom(Jesus) getuig al die profete dat elkeen wat in Hom (Jesus) glo, vergifnis van sonde deur sy Naam(Jesus) ontvang. Hand10,43
  Die Naam van Jesus Christus verteenwoordig (let wel nie vervang nie) sy bloed gestort aan die kruis vir jou en my sonde.
  En ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het om die ware God te ken, en ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus, Hy (Jesus) is die ware God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgode.Amen. 1John5,20
  Daar is baie wat dink dat hulle hemel toe sal gaan sonder om Jesus as hul persoonlike verlosser en Saligmaker te aanvaar. Kom ons ondersoek wat dit behels om in Jesus te glo.
  VERKONDIG-1Korinthiers1,21,Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, (1John5,20)het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red.

  Markus16,15&16 En Hy (Jesus) het vir hulle gesê; Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.
  WEG-Jesus sê,Johannes14,6 Ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
  Johannes10,9 Ek is die deur, as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind
  GLO-Johannes3,16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom (Jesus) glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
  Johannes6,47 Voorwaar, voorwaar Ek (Jesus) sê vir julle, wie in My glo het die ewige lewe.
  Galásiérs3,26-27 Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;
  AANNEEM –Johannes1,11&12 Hy (Jesus) het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat Hom (Jesus) aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam (Jesus) glo.
  Handelinge4,12 En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander
  Naam (Jesus) onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
  BEKERING EN DOOP- Handelinge2,38 En Petrus sê vir hulle; Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Handelinge19,5 En toe hulle dit hoor is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.
  Beklee- Galásiërs3,26-27 Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.
  Matthéüs22,11-14En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ʼn bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ʼn bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van tande. Want baie is geroep maar min uitverkies. WEDERGEBOORTE- Johannes3,3,5Jesus antwoord en sê vir hom,Voorwaar voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.
  Titus3,5 nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees.
  Liefde-Galasiërs5,14Want die hele wet word vevul in een woord, naamlik;Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
  Heiligmaking-1Petrus1,15-Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet jul ook in julle hele lewenswandel heilig word.

  Dit in kort is wat van ons verwag word om ʼn ware Christen te word.

  . Baie wil nie vir Jesus as die enigste weg aanvaar nie en is vasbeslote om ‘n ander pad te vind. Maar Jesus Self waarsku ons dat daar geen ander pad bestaan nie, en dat die weiering om hierdie waarheid te aanvaar na die veroordeling lei. Hy sê duidelik vir ons “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom” (Johannes 3:36).

  Sommige sal argumenteer dat dit uiters bekrompe van God is om slegs een pad na die hemel te voorsien. Maar in werklikheid, in die lig van die mens se rebelse verwerping van God, is dit uiters ruimhartig van Hom om aan ons enige pad hemel toe te gee. Ons verdien veroordeling, maar pleks daarvan bied Hy aan ons uitkomkans deur Sy eniggebore Seun te gee om vir ons sonde te sterf. Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom (Jesus) glo, nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan hê.John3,16 Hetsy mens dit sien as bekrompe of ruimhartig, dit is die waarheid, en Christene moet die duidelike, onbesoedelde boodskap dat die enigste weg na die hemel deur Jesus Christus is, handhaaf. Efésiêrs4,5 leer vir ons, ons is geroep tot een hoop van ons roeping; een Here(die Here Jesus Christus) een geloof( die geloof in die Here Jesus Christus om die ewige lewe deelagtig te word) een doop( die doop in die Naam van die Here Jesus Christus tot vergewing van ons sonde.

  Baie mense vandag glo aan ‘n afgewaterde evangelie wat wegdoen met die boodskap dat jy berou moet hê oor jou sonde. Hulle wil glo in ‘n liefdevolle, nie-veroordelende God wat geen berou of verandering in hulle lewensstyl verwag nie. Hulle mag dinge sê soos, “Ek glo in Jesus Christus, maar my God is nie veroordelend nie. My God sal niemand hel toe laat gaan nie.” As ons bely dat ons Christene is, moet ons Christus erken vir wat Hy sê Hy is—die een en enigste weg na die hemel. Om dit te ontken, is om Jesus Self te verloën, want dit is Hy wat verklaar het;
  Johannes8,23-24 En Hy(Jesus) sê vir hulle: Julle is van benede, Ek is van bo: julle is uit hierdie wêreld, Ek is nie uit hierdie wêreld nie. Ek het dan vir julle gesê dat julle in jul sondes sal sterwe: want as julle nie glo dat dit Ek is nie, sal julle in jul sondes sterwe.
  Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Johannes 14:6).
  Die vraag is steeds: wie sal werklik God se koninkryk binnegaan? Hoe kan ek my ewige bestemming waarborg? Die antwoorde op hierdie vrae sien ons in die duidelik afgebakende onderskeid tussen die wat die ewige lewe het en die wat dit nie het nie. “Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie” (1 Johannes 5:12). Die wat in Christus glo, wat Sy offer as betaling vir hulle sonde aanvaar het, en wat Hom in gehoorsaamheid volg, soos in die Skrif vir ons uiteengesit, sal die ewigheid in die hemel deurbring. Die wat Hom verwerp sal nie. “Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam (Jesus) van die eniggebore Seun van God nie” (Johannes 3:18).

  So ontsagwekkend soos die hemel sal wees vir die wat Jesus Christus as Verlosser gekies het, des te meer skrikwekkend sal die hel wees vir die wat Hom verwerp het. Ons boodskap aan die verlorenes sal met groter dringenheid verkondig word as ons kan begryp wat die heiligheid en geregtigheid van God kan doen aan die wat die volledige gawe van vergifnis wat in Sy Seun Jesus Christus is, verwerp het. ’n Mens kan nie die Bybel met erns lees sonder om dit weer en weer te sien nie—die streep is getrek. Die Bybel is baie duidelik hieroor dat daar een en net een weg alleen is na die hemel—deur Jesus Christus. Galásiërs3,29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.
  Hy gee aan ons hierdie waarskuwing: “Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur gaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind” (Mattheus 7:13-14).
  Daar is net een pad na die hemel en die wat dit volg is gewaarborg om daar uit te kom. Maar nie almal volg die pad nie.
  11Thessalonicense3,2 en dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, want die geloof is nie die deel van almal nie.

  Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. 11Korinthiërs2,14 Amen.
  Groete, en hoor graag van u. Ben.

 107. Hello Boeta
  As jy bietjie moeite doen is dit baie maklik om jou besware teen die 83 Afrikaanse vertaling self te besweer, want wat jy as verdraaiings beskou is regstellings – meer skrif getrou, en die weglatings is byvoegings wat nie daar moes gewees het nie. Doen net die moeite om self navorsing te doen. Dit is egter die Jehova Getuies se bybel waarvan die ou testament identies is met die 53 Afrikaanse vertaling.
  Jy noem die King James version, skaf vir jou die een met konkordansie aan, die Suid Afrikaanse uitgawe (ek het die 2002 druk). Dit bevat agterin `n afdeling “Alternative Readings and Renderings” waarin elkeen van die veranderings en weglatings verduidelik word as of `n beter weergawe volgens die huidige kennis van die oorspronklike tale, of dat dit nie in die oudste betroubare manuskripte voorkom nie.
  Ek sal probeer om kortliks die ware feite agter die veranderings te gee:
  Erens tussen 285 en 246 VC (voor Christus) het die griekse Farao Ptolomie II van Egipte `n griekse vertaling van die Torah (eerste vyf boeke van die Bybel) laat maak vanuit die Hebreeus vir die biblioteek in Alexandria. Teen 132 VC was die hele Ou Testament beskikbaar in Grieks, die Septuagint (dit het die naam eers erens tussen 354 en 430 AD gekry). Dit was die Bybel van die eerste Christene en ook die skrywers van die Nuwe Testament, daarom is aanhalings uit die Ou Testament in die Nuwe Testament byna sonder uitsondering uit die Septoagint en nie uit die Hebreeus nie. Moderne Bybel vertalers (sedert die reformasie) vertaal gewoonlik die Ou Testament uit Hebreeus en wanneer hulle dan kom by `n aanhaling in die Nuwe Testament (uit die Griekse Septuagint)wat nie presies ooreenstem nie is baie geneig om die vertaling uit Hebreeus aantepas sodat dit wel ooreenstem met die Nuwetestamentiese weergawe uit die Grieks.(wel aanvaarbaar as die Hebreeus dit toelaat, maar dit ontneem die moderne leser van hoe die Jode dit sou verstaan het) `n Goeie voorbeeld hiervan is Jes. 7:14 en Mat. 1:23, die Septuagint (Grieks) gee Jes. 7:14 weer as `n maagd (parthenos)daaroor sê Mat.1:23 “maagd” want Mat.1:23 haal die Septuagint aan. Die Hebreeus praat van `n jong vrou (almah),en om dit nou in lyn te bring met die Septuagint wat beslis slegs as “maagd” vertaal kan word, word die Hebreeuse “almah” ook as “maagd” vertaal. Hier is egter nou die dellemma, vat jy “maagd” terug na Hebreeus kry jy nie “almah” nie, en vat jy “jong vrou” terug na Hebreeus kry jy ook nie “almah” nie, want om “almah” te kry moet jy `n hele beskrywing gee “`n jong vrou wat vir die eerste keer verloof is, nog nie getroud is nie en dus nog nooit seks gehad het nie”, sal in Hebreeus “almah” wees.
  Jes. 7:14 is egter `n uitsondering in die sin dat die Hebreeuse weergawe duidelikker na Jesus wys (in nabetragting) as die Septuagint se weergawe, dis meestal anders om, die Septuagint se weergawe wys gewoonlik duidelikker op Jesus as die Hebreeuse weergawe. Dit is hoogs waarskeinlik dat die “Skrif” waaruit Apollos die Jode Oortuig het dat Jesus die Christus is, die Septuagint was.(Hand. 18: 24 – 28) Dit verduidelik ook hoekom die Fariseërs en Skrifgeleerdes Jesus nie as die Messias herken het nie, en hom wou doodmaak toe Hy die Here se eienaam “Ek Is” gebruik het, want hulle het die Hebreeus as meer gesaghebbend beskou. (Alhoewel Jesus Aramees gepraat het het die Jode deeglik verstaan dat Hy die Here se eie naam gebruik het. Joh.8: 58+59 en 10: 30 – 39)
  Sag. 12: 10 is `n goeie voorbeeld van beter verstaan van die Hebreeus deur die 83 vertalers (koningshuis is `n meer akurate weergawe as net huis, en so ook “bring Ek ‘n gees van welwillendheid en van berou” as “sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge” . Vir ons met die insig wat die Nuwe Testament bring is dit duidelik dat hier van die Heilige Gees gepraat word, maar in die Hebreeus is dit glad nie so duidelik nie, daar is ook nie hoofletters en kleinletters in Hebreeus of Grieks nie.( in die Koine skrifvorm van Grieks waarin die Nuwe Testament oorspronklik geskryf is is alles hoofletters sonder enige breke tussen woorde)
  Die tweede deel van die vers is weer `n voorbeeld van die meer Messiaanse vertolking van die Septuagint soos wat aangehaal word in Joh. 19:37 en Openb.1:7 asook die aanpassing gemaak deur die 53 vertalers, want die Hebreeus laat wel die interpretasie van “deurboor”toe, maar daar staan eintlik “doodsteek”in die Hebreeus.
  Ek is oortuig daarvan dat die Septuagint die werk van die Heilige Gees was, waaroor anders sal Outestamentiese aanhalings in die Nuwe Testament uit die Septuagint wees en nie uit die Hebreeus nie? Ek voel egter dat om vertalings uit Hebreeus aantepas om met die Septuagint se siening ooreen te stem is ook nie reg nie, want dit ontneem die moderne leser van die duidelikke redes waaroor die ortodokse Jode vandag nog op die Messias wag, in die Hebreeus is dit als behalwe duidelik. Daar is omtrent net een aanhaling in die Ou testament waarmee jy `n Jood kan oortuig dat Jesus die Christus is en dit is Gen. 49:10 waar Jakob van Juda sê: Jy sal altyd heers, jy sal aanhou regeer totdat Silo kom, die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp.
  Ek stem egter saam dat `n direkte vertaling soms beter is as `n verklarende vertaling soos bv. Deut. 10: 16 en Jeremia 4:4 waar die 53 vertaling direk vertaal as “besny”en “onbesnedenheid” terwyl die 83 vertaling verklarend vertaal met “wy”en “ontrou”. Besnydenis is nie `n vreemde begrip vir Christene nie, en omdat hier `n voorspelling is van die besnydenis in Christus ( deel van die doop met die Heilige Gees, waarvan die doop met water `n sigbare teken is) is die behoud van die Hebreeus na my mening hier beter.
  In Gen. 43:34 is “Hierop het hy aan hulle porsies uitgedeel van die ete wat voor hom staan” (53 direkte vertaling) as midde-oosterse spreekvorm , vreemd op die oor, terwyl die 83 verklarende “Elkeen se kos is van Josef se tafel af aangegee” priesies weergee wat bedoel word. Wat betref “En hulle het gedrink en saam met hom vrolik geword.”(53 vert direk) en “Hulle het wyn gedrink en saam met Josef dronk geword.”(83 verklarend) sou net invoeg van “wyn” by die 53 vertaling goed gewerk het want die Hebreeus impliseer direk dat dit wyn is wat die vrolikheid veroorsaak het. Vrolik word van wyn is ook `n middeoosterse spreuk wat saam met die Christendom versprei het.
  Die veranderinge aan die Nuwe Testament is weer iets anders, kyk nou hierdie logika: Jy het tien handgeskrewe afskrite van `n brief wat in 1802 geskryf was, een afskrif kom uit 1822, dus 20 jaar na die oorspronklike, die ander nege dateer uit 1902, dus `n 100 jaar later, en een van hulle is identies aan die 1822 afskrif, die ander agt het almal `n bietjie ekstra woorde in, een het selfs `n hele twintig ekstra woorde. Nou is jou afleiding dat die 1822 afskrif is onvolledig en die een met twintig ekstra woorde is die meer akurate weergawe!! Dit is presies hoe Erasmus en Beza geredeneer het, Erasmus (1516)het hoofsaaklik 12de en 13de eeuse manuskripte gebruik vir die saamstel van sy Griekse teks van die Nuwe testament, en hy het die een tiede eeuse en oudste manuskrip wat hy gehad het as onvolledig beskou en nie gebruik nie. Beza wat die Erasmus teks geredigeer het , (1589) het ook nog twee baie waardevolle manuskripte gehad, een vyfde eeuse en een sesde eeuse manuskrip maar hy het beide ook as onvolledig beskou en nie gebruik nie. Die feit is dat nie een enkele van die “weglatings” uit die 83 vertaling voorkom in enige GRIEKSE manuskrip wat voor die tiede eeu onstaan het nie. Die byvoegings het dus onstaan toe die griekse skryfvorm verander het van die “Koine” na die huidige griekse alphabet. Mens kan nie help om onwillekeurig te wonder of of dit nie eerder die feit is dat die ouer manuskripte in Koine geskryf was wat Erasmus en Beza afgesit het nie, want dit is `n skryfstyl en dialek wat 500 jaar voor hulle tyd laas gebruik was, en hulle het ook nie veel materiaal gehad om mee te vergelyk nie. Die skryfstyl en dialek van die grieks sprekende Christene gedurende die eerste twee tot drie eeue het dramaties verskil van wat van om en by die vyfde eeu begin ontwikkel het, dit was in `n algemene omgangs taal en skryfstyl gewees wat verskil het van selfs die offisieële geskrifte van die tyd. ( omtrent soos Kaaps en Pretoria afrikaans wat dialek aanbetref)
  Die 45 belangrikste manuskripte wat gebruik is om die griekse grondteks vir die 83 afrikaanse vertaling (sowel as al die moderne vertalings in ander tale) te skep, dateer almal van voor die vyfde eeu en die verskille tussen hulle is minnimaal. Daar is van elke nuwe testamentiese boek ten minste drie volledige weergawes vanuit verskillende bronne. Nie een van hierdie manuskripte was beskikbaar gewees voor die 19de eeu nie, sommigge het eers na 1936 beskikbaar geword. Dit is amper of die Heilige Gees hierdie kleinode bewaar het tot ons die tegnologie ontwikkel het om dit kan herwin en bewaar voor hulle ontdek is. Veral papirus is geweldig broos, en die oudste van hierdie manuskripte is van papirus.
  Nog `n hulpmiddel wat die huidigge vertalers het wat nie voorheen beskikbaar was nie is `n paar honderd papirus manuskripte wat niks met die Bybel tedoen het nie, maar in dieselfde skrif en dialek geskryf is en uit die eerste tot derde eeu dateer. Hierdie manuskripte is briewe en ander dokumente wat die algemene leefwyse maar veral die algemene taalgebruik en idioom van die tyd bewaar het, en wat die moderne vertalers `n insig in die dialek en idiome van die Nuwe testament gee, wat nooit voorheen bestaan het nie.
  So dit is nie die grondteks wat sedert 1980 vir vertalings van die Nuwe Testament gebruik word wat onvolledig is soos wat jy en Erasmus en Beza gedink het nie, dit is die Erasmus teks wat sedert die reformasie gebruik is wat vol byvoegings is. Maar selfs daarin dink ek was die Heilige Gees ook werksaam, want geen duidelikke mistasting of verdraaing van die Evangelie het ingeglip nie, die meerderheid is duplisering van ander Skrif gedeeltes, of afleidings wat mens wel uit die Skrif kan maak. Die feit bly egter dat hulle nie in die oorspronklikke voorkom nie, en die huidige grondteks (wat gebruik is vir die 83 vertaling)is waarskeinlik so na as wat ons aan die oorspronklikke gaan kom.
  Net `n laaste opmerking oor die Hebreeuse gronteks vir die Ou Testament, die akkuraatheid van elke Ou testamentiese boek behalwe Ester kan met manuskripte bevestig word tot sover terug as 130 VC, die unieke geskiedenis van die Falasha (Swart Jode van Etihopieë) vat dit vir ten minste die Torah, Rigters, Job en die Boek van Henog (nie Bybels maar wel aangehaal; Judas:14+15) terug tot 800 VC. Die Akuraatheid waarmee die Sofrein en later Masorete die Hebreeus gekopieër het is ongelooflik, moderne handgeskrewe kopieë sonder die Masorete se leestekens lyk soos fotokopieë van die 2000 jaar oue dooiesee rolle.
  Groete in Christus
  Chris Pienaar

 108. Chris jy sê dat ek nie moeite gedoen het nie. Dit help nie dat ek na die Gereformeerdes se antwoorde kyk nie, want hulle gee net antwoorde wat hulle pas, jy moet na onafhanklike navorsing kyk dan kry jy die ware prentjie.
  Chris, ja soos gewoonlik kom jy hier met argumente van hoe dit in Hebreeus gesê is bv. jou jong vrou en in Grieks maagd, maar daar sou verwarring wees, ens. ens. maar nooit kom jy by die punt wat ek maak oor vedraaiings weglatings en byvoegings nie. Hoekom kom Jesus se naam plus minus 26 keer minder voor in die NAV as die OAV. Wat maak Sy naam so onaanvaarbaar in die NAV. Die NAV is ʼn parafrase. Deur ʼn parafrase te gebruik kan jy enige betekenis aan ʼn woord gee of dit so omskryf dat dit n heel anderse betekenis gee. Ek lig net weer ʼn paar verskille uit dan sal ek jou wys waar kom die NAV vandaan, dit is skokkend.
  Luk: 21:36 “ontvlug” is verander na “behoue deurkom”. In dié teks is die belofte van die wegraping heeltemal uit die Bybel uitvertaal. Hierdie is ‘n doelbewuste fout wat gemaak is, want die vertalers kan geensins agter onkunde skuil oor die betekenis van die Griekse woord ekfeugo nie. In Hand. 16: 27 vertaal hulle dit as ontsnap, in Hand. 19:16 as gevlug, en in 1 Thess 5:3 as ontkom. In Lukas 21:36 moet die betekenis egter omgekeer word omdat ons geleerde vriende nie glo dat die Here sy kinders voor die verdrukking kom haal nie! Ons moet volgens húlle deur dit gaan!
  JOHANNES
  1:14 en 18 “eniggeborene” is verander na “enigste”.
  Jesus kan nie as “enigste” seun genoem word nie, want Adam en Abraham word ook deur God sy seuns genoem,maar hulle is nie sy eniggebore seun nie. Deur “enigste” te gebruik neem jy die Godheid weg. Dit is ʼn skande.
  Sien verduideliking
  [made flesh] Made flesh, not spirit; man, not God; and earthly, not heavenly. This made Him God’s Son, for sonship in connection with Jesus Christ always refers to humanity, never to deity

  [(and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father)] First of 12 parentheses in John (Jn. 1:14,38; 2:9; 4:8; 6:23; 7:39,50; 9:7; 11:2; 19:31; 21:7,8).

  [glory] Mt. 17:2; Mk. 9:3; Lk. 9:29; 2Pet. 1:16-17.

  [only begotten of the Father] Jesus is and was and always will be the only begotten Son of God (Jn. 1:14,18; 3:16,18; 1Jn. 4:9). Men never will be begotten or born in the same sense as Jesus was (Mt. 1:18-25; Lk. 1:34-35), for their sonship is on a different basis — that of adoption, not an actual begetting and coming into existence (Rom. 8:15; 9:4; Gal. 4:5; Eph. 1:5).
  HANDELINGE
  2:38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. ANV verander “gawe van Heilige Gees” “na Heilige Gees as gawe” wat ʼn totaal verskillende betekenis het.

  1Kor 15:8 “en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene” is verander na “Heel laaste het Hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn”. Paulus se verwysing na homself as die ontydig geborene kan geensins as ‘n misgeboorte vertaal word nie. Hy verwys hier na die tyd van sy geboorte (as Christen, m.a.w. sy wedergeboorte) en nie na die aard daarvan nie. ‘n Misgeboorte is ‘n miskraam, en dit doen geweld aan die betekenis van hierdie teks.

  1 Joh: 5:7 “Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een.” Dié kernteks oor die Godheid van Jesus as die vleesgeworde Woord, asook oor die Drie-eenheidsleer, is drasties verander en kortgeknip na: “Daar is dus drie wat getuig”. Daar het feitlik niks van die teks se oorspronklike betekenis oorgebly nie, en in die Nuwe Vertaling is 1 Joh. 5:7 presies net soos wat dit in die verdraaide Bybel van die Jehovasgetuies voorkom. Uit die aard van die saak is hulle baie bly hieroor omdat hulle die Godheid van Jesus loën.
  Hier herhaal ek maar net n druppel in die emmer van al die verskille. Chris haal jou Gereformeerde bril af en lees liewer met n oop gemoed en jy sal besef die ontsettende dwaling.
  Hier volg nou n stuk navorsing wat gedoen is wat ek hier bo belowe het, skrikwekkende feite.

  Oorsprong van die Nuwe Afrikaanse Vertaling:
  Dit is van kardinale belang dat Afrikaanssprekende Christene besef dat die grondteks van die Nuwe Afrikaanse Vertaling ,(Afrikaanse vertaling van die Rooms-Arminiaanse UBS-teks), deur die Rooms-Katolieke Kerk geformuleer is met die doel om alle Christen Kerke – Afrikaanssprekendes ingesluit, onder beheer van die Rooms-Katolieke Kerk te bring.
  Die oorsprong van die grondteks lê in die Tweede Vatikaanse Konsilie in 1962, wat byeengeroep is deur die “Rosekruiser” (“New Ager”) Angelo Guiseppe Roncali, oftewel Pous Johannes XXIII. Tydens die Konsilie is die organisatoriese strukturele eenheid van alle Christene onder beheer van die Rooms Katolieke Kerk as doelstelling geformuleer.
  Riglyne is hierna deur die Vatikaan opgestel vir ‘n vertaling van ‘n “Bybel” wat aanvaarbaar sou wees vir beide Protestante en Katolieke. Dit is gekanaliseer deur die “United Bible Society”. As vertrekpunt is die “Oxford Movement se teks gebruik wat reeds sedert 1833 deur samewerking van die Vatikaan en die Arminiaanse “Church of England” (Anglikane) se geleerdes aan die Universiteit van Oxford tot stand gebring is.
  Hierdie Rooms-Arminiaanse UBS-teks is in 1965 aanvaar as die “algemene teks” vir Bybelvertalings vir die toekoms. Vir werk aan die tweede uitgawe van hierdie teks, is die biskop van Milaan, Carlo M. Martini, in 1968 deur die Vatikaan op die komitee aangestel.
  Op 10 Januarie 1968 is ‘n Vatikaanse studiestuk uitgereik as finale riglyn vir nuwe Bybelvertalings, bekend as die “Guiding Principles For Inter-Confessional Co-operation In Translating The Bible”.
  Dit is aanvaar deur die Uitvoerende Raad van die UBS, asook die Uitvoerende raad van die Vatikaan vir die bevordering van “Christelike Eenheid”.
  Die derde uitgawe van hierdie Rooms-Arminiaanse UBS-teks is gebruik as teks vir die Afrikaanse “Die Bybel, Nuwe Vertaling”, soos uitgegee deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1975.
  Die aanvoorwerk vir die aanvaarding van die vertaling in Suid-Afrika, is gedoen deur dr. Eugene Nida, “Sekretaris vir Vertalings aan die Amerikaanse Bybelgenootskap” en “wêreld bekende oor die metodes en tegnieke van vertaling”. Dit is gedoen tydens ‘n seminaar vir Bybelvertaling wat gehou is vanaf 1 tot 6 Julie 1968 aan die Universiteit van Pretoria.

  In “Die Kerkbode” van 20 November 1968 is berig dat die seminaar op 5 Julie besluit het dat: “…die vergadering van oordeel is, aangesien die bestaande Afrikaanse Bybelvertaling in 1933 deur die Afrikaanse kerke in Suid-Afrika aanvaar is slegs nege jaar nadat Afrikaans amptelike taal geword het, die tyd nou aangebreek het dat gewerk word aan ‘n hernieude vertaling, wat rekening hou met die ontwikkeling van
  Afrikaans in die afgelope tydvak, en die resultate van wetenskaplike ondersoeke so getrou as moontlik aan die grondteks ‘n waardige vertaling wat ons volk aanspreek binne en buite die kerk, in die erediens en huislike gebruik in ons teenwoordige situasie en tyd.”
  Vertalers:
  Die eind redaksie van die Afrikaanse vertaling van die Rooms-Arminiaanse UBS-teks het bestaan uit prof. E.P Groenewald (voorsitter), prof. J.P Oberholzer, prof. T.J. van der Walt, prof. W. Kempen en prof. A.H. van Zyl (sekretaris). Ander vertalers was prof. E.S. Mulder, wat na sy sterfte opgevolg is deur prof. J.P. Oberholzer. Prof. S. Du Toit het in 1974 uitgetree en is vervang deur prof. J.L. Helberg. Medewerkers was prof. F.J. Botha, prof. G.M.M. Pelser, dr. J. Postma en prof. W.C. van Wyk. Vier taal adviseurs was prof. W. Kempen, prof. W.E.G. Louw, prof. G.S. Nienaber en prof. Hertzog Venter.
  Die aanvanklike aanvoorwerk vir die nuwe vertaling is gereël deur ds. T.J.M. de Jongh van Arkel, destydse sekretaris van die Bybelgenootskap.
  Het hulle geweet van die Rooms-Katolieke Kerk se motiewe met hierdie teks? Kan dit wees dat Vrymesselaars in hul geledere gesorg het vir die aanvaarding van hierdie teks? En hoe regverdig die vertalers die afwykings in die Nuwe Afrikaanse Vertaling wat op sommige plekke selfs hul eie vertaling in die Bybel weerspreek?
  Boeke:
  In teenstelling met die aanvanklike gebrek aan inligting oor die Nuwe Afrikaanse Vertaling, verskyn daar etlike publikasies wat die Ou Vertaling verwerp en die Afrikaanse van die Rooms-Arminiaanse UBS-teks in Suid-Afrika bevorder. Voorbeelde hiervan is:
  “In Die Begin was Die Woord: Die aangrypende Verhaal Van Die Bybel” deur Günther S. Wegener, en uitgegee deur Human en Rousseau. Hierin word onder andere aangevoer dat die Afrikaanse vertaling van 1933, nie van die jongste vertalings metodes gebruik gemaak het nie en dat die Bybel, asook die Statevertaling, dus van minderwaardige betekenis is en deur die Nuwe Vertaling vervang moet word.

  “Feite En Foute: Oor Bybeltekste en Bybelvertalings”, deur prof. P.F.D. Weiss. Hierin word die bestaande weerstand teen die “Nuwe Afrikaanse Vertaling” as ‘n natuurlike reaksie afgemaak wat mettertyd sal verdwyn. In die publikasie wys prof. Weiss ook op die foute van die Ou Vertaling, ten einde die gebreke van die Afrikaanse vertaling van die Rooms-Arminiaanse UBS-teks te verdedig. Hy verwerp ook die begrip: “Elke woord in die Bybel kom direk van God”.
  Prof. Weiss beweer ook dat die Afrikaanse Vertaling van die Rooms-Arminiaanse UBS-teks nie van “Roomse” afkoms is nie. Dat daar foute in enige vertaling sal wees, is sekerlik menslik. Daarenteen is die vertalers se motiewe en keuse van grondteks belangrik.
  As vertalers die verkondiging van die ware woord van God ten doel het, sal ‘n mens die foute in ‘n ander lig beoordeel as in die geval van ‘n grondteks wat gemik is op die manipulering van Christene.
  ‘n Sekere Bybel navorser en professor het die volgende inligting beskikbaar gestel. Hierdie bewyse word gestaaf op sy videos wat hy vrygestel het en dit is ongelooflik om te sien hoeveel vervalsings daar is. Sekere hoofstukke is net eenvoudig uitgehaal.

  N.A.B VERGELYK MET N.W.T (JEHOVA GETUIES BYBEL)
  Die volgende is ‘n aanhaling uit die boek van M. Günther met die titel “Van die Nuwe Testament tot ons Bybel”, van bl. 53 tot 61.
  Dit is maklik om die “T.R. MSS” te kritiseer en as “swak” en “verouderd” te beskou. Die leser behoort egter kennis te dra van die feit dat die N.A.B. en die N.W.T. (Jehova getuies se Bybel) feitlik identies ooreenkom. Indien die N.A.B. en N.W.T. vergelyk word, word gevind dat presies dieselfde verse in beide vertalings vermis word.
  Die vraag wat egter gevra moet word, is: Waarom sou die Russelliete dieselfde MSS gebruik as al die Rooms georiënteerde teoloë deur die eeue? Die antwoord is duidelik: Hul teologie is gemik teen die Godheid van Christus.
  Dit is ’n bekende feit dat die Jehova getuies nie glo dat Jesus God is nie. Vroeër het alle evangeliese Kerke die Russelliete as ‘’n dwaling en sektaries beskou, maar tog aanvaar die meeste Afrikaanse teoloë (veral Gereformeerd), die N.A.B. wat eintlik ‘n Afrikaans vertaalde Jehova getuie bybel is. Is dit nie snaaks hoe tye en waardes verander nie?
  Uit die 216 vergelykings tussen die O.A.B, N.W.T en die N.A.B, verskil die N.W.T en N.A.B feitlik glad nie , terwyl beide van die Bybels in al hierdie verse van die O.A.B. verskil. Selfs by die noem van bogenoemde feite is die meeste mense absoluut geskok.
  Ek nooi egter elke persoon om die feite self te ondersoek om sodoende sy eie gevolgtrekking te maak. Die Christelike boekwinkels in Suid-Afrika dra daartoe by om die N.A.B. te versprei en kan ook meehelp tot die ondersteuning van die Jehova getuies se argument dat Jesus nie God is nie.
  Die nag het vêr gevorder. Dit is amper dag en ons volk slaap vas terwyl hulle ten gronde gaan weens gebrek aan kennis.
  Die Russellitiese Bybel het die Naam van Christus een keer meer as die N.A.B. in Openbaring 22:17! Die “drie-in-een Bybel” wat die N.I.V. en die N.A.B. teenoor die O.A.B. afspeel, tas Jesus se Godheid net so skreiend aan.
  Onder “Ander Name” kan daar nog heelwat weglatings voorkom onder die N.W.T. en die N.A.B, maar uit die 216 vergelykings tussen die twee Bybels verskil hulle feitlik glad nie!
  Is daar nog iemand wat die feit wil betwis dat die N.A.B en N.W.T. op dieselfde MSS gebaseer is? Die volgende ander belangrike leerstellings word ook deur die twee Bybels aangetas: God se oordele; die hel; eersgeborene; bekering; heiligmaking; aanslag op die bevestiging van O.T. profeet in die N.T; die hemel; belangrike verse word uitgelaat; en Jesus se Koningskap.
  Die Arminiaanse invloed in beide bogenoemde boeke is volgens die skrywer ‘’n ernstige aanklag, want dit is hoe die gees van die Antichris werk – Jesus se Godheid moet geloën word sodat hy (die Antichris) as die ware “Christus” na vore kan tree om talle mense te mislei.
  Die Godheid van Christus word natuurlik nie heeltemal uit die N.A.B. weggelaat nie, maar die belangrikste verse sowel as die Name van die Drie-Enige God word weggelaat.
  Terwyl u die lys sorgvuldig deurgaan , sal u terugdink aan Origen en sy volgelinge wat Jesus se Godheid verwerp het en die vader van die Sianticus en Vaticanus geskrifte.
  Die moontlikheid is baie groter dat die verkorte kritiese teks vals is, want die weglatings spreek eerder van korrupsie as byvoegings. Maar soos reeds bewys, het die teks wat vir die N.A.B. gebruik is, reeds in die vroegste eeue n.C. bestaan.

  Die vertalers was selfs inkonsekwent met betrekking tot hul grondteks, want volgens hulle is die Alef en BMSS wat van die belangrike MSS, Markus 16:9 – 20 uitlaat. Indien hulle konsekwent opgetree het, moes hulle eintlik die gedeelte ook in die N.A.B. uitgelaat het en ook ‘’n paar Apokriewe boeke ingevoeg het, want dit kom in die N.A.B. se MSS voor!”
  Elke kerk wat dus die N.A.B. aanvaar, identifiseer hulleself volgens 1 Johannes 4:3 as “nie uit God nie” en is beset deur die gees van die Antichris.
  Om die Godheid van Jahshua (Jesus) te ontken en uit te vertaal, is die gemeenste en vuilste verraad teen die mensdom, want Hy het ons verlossing bewerk met die wreedste dood denkbaar.
  Onthou Jahshua (Jesus) het die uitstorting van die Heilige Gees bewerk. Deur Jahshua (Jesus) te verwerp sal beteken dat die Heilige gees ook nie hulle deel sal wees nie. Dan volg dit noodwendig dat die gees van die Antichris hulle deel sal wees. Dit is juis hierdie gees wat maak dat sommige, selfs ernstige predikers nie die sataniese misleiding kan raaksien nie, nieteenstaande dat sommige ’n hoë intellek het.
  Groete in Christus
  Boeta

 109. Boeta ek is bly dat jy raaksien dat daar `n bedrieër agter al die kontroversie sit, en glo my menslike intelek het niks daarmee tedoen of jy sy leuens raaksien of nie, dit is die Gees van Waarheid wat gelowiges se oë oopmaak vir sy leuens. Daaroor bid ek dat die Here wat die Gees is, my, elkeen wat hier lees, en ook jou oë sal oopmaak vir Satan se leuens maar ons oë veral sal oopmaak vir die waarheid van God se Woord.
  `n Leun is eintlik maar net `n halwe waarheid, en jou stelling dat die Jehova getuies en die 83 vertalers die selfde grondteks gebruik het is so `n halwe waarheid. Die Jehova Getuies het nie `n grondteks gebruik vir die “New world Translation” nie, die Jehova getuies het nie hulle eie vertaalwerk gedoen nie maar net die Engelse weergawe van die Roomskatolieke se “ Novum Testamentum Graece (18de uitgawe, 1948)” en die1901 uitgawe vandie American Standard Version gevat en aangepas deur die gedeeltes wat nie in die Roomskatolieke se Bybel, en RSV staan nie uit te haal. Verder het hulle ook die tekste wat hulle nie aangaan nie verander, bv Joh, 1:1 wat verander van “die Woord was God “ na “die woord was `n god”; `n vertaling wat doodeenvoudig nie vanuit enige manuskrip van die Johannes evangelie gemaak kan word nie. Nie een van die Jehova`s se verdraaings kom in die 53 of die 83 vertaling of enige van die ander erkende vertalings voor nie, daarom weier hulle om enigge van hulle “vertalers” by die naam te identifiseer of om met enige erkende griekse taalkundige oor hulle verdraaiings in die openbaar te praat. Die Jehovagetuies beweer dat hulle vertalers nie enigge eer vir hul werk wil hê nie want die eer kom God toe; (hulle god miskien – die vader van die leuen) Die manier waarop jy (Boeta) die Jehovas se Bybel met die 53 en 83 Afrikaanse vertalings vergelyk is absurd want die 53 vertaling sal altyd meer ooreenstem met die Jehovas se Afrikaanse weergawe as die 83 vertaling want dit is die 53 vertaling met veranderings soos dit hulle pas, die bewoording is presies die selfde as die van die 53 vertaling behalwe waar hulle dit verander het – bv. hel word altyd weergegee as sheol ,hades, gehenna of tartarus, en kruis as skandpaal en dat ook nog al hul ander verdraaings, maar die res van die woorde bly identies aan die 53 vertaling. Die dwalinge van die Jehovas is nie gesetel in die ongeveer tweehonderd “weglatings” wat dit in gemeen het met die UBS teks nie maar in die verdraaings wat nie in die Novum Testamentum Graece, Erasmus(Received text) of UBS of enige vertalings voorkom nie. (Die NWT is nie `n vertaling nie, dis plagiaat, of erger verdraaide plagiaat)
  Die gronteks wat dieRoomskatolieke gebruik het is saamgestel uit `n klompie pre-tiende eeuse manuskripte, Beza het twee van hulle tot sy beskikking gehad toe hy die Erasmus teks geredigeer het, maar het hulle as onvolledig beskou. Hierdie grondteks word al van lank voor die reformasie deur die Roomskatolieke gebruik vir die Latynse weergawe van die Nuwe Testament, en dit is een van die redes waaroor die Reformiste dit met agterdog bejeen het.
  Die grondteks wat gebruik is vir die 83 vertaling stem ooreen met die Vatikaan se grondteks vir die vulgaat, maar dit is saamgestel uit ander manuskripte wat eers in die laat 19de en vroeë tot mid 20ste eeu gepubliseer is, (as foto`s of fotostate) en almal dateer vroeër as die vyfde eeu. Nie een van hierdie manuskripte was beskikbaar vir die saamstel van die grondteks vir die vulgaat nie en ook nie vir die Erasmus teks nie (die grondteks vir die 33 en 53 vertalings)en 11 van hulle ook nie vir die RSV nie- onder hulle is die oudste manuskripte van Lukas, Johannes en die Judas- en Petrus briewe circa 175 – 225. Die Roomskatolieke het wel insae gehad in die codex Vaticanus en Siniaticus sowel as die Chester Beatty versameling maar geen verandering aangebring nie, want al is daar baie verskille (ook tussen die twee kodekse) is die inhoud dieselfde.Van die bykans 6000 griekse manuskripte van die Nuwe Testament is nie twee identies nie, daar is meer as 400 000 variasies reeds gevind, ( Daarteenoor lyk vele van die Hebreeuse Ou testamentiese manuskripte soos fotostate van mekaar) tog stem die Griekse manuskripte wat inhoud betref 99.5% ooreen, en die klompie wat gebruik is vir die nuwe grondteks stem 99.9% ooreen wat inhoud aanbetref. Die Verenigde Bybelgenoodskappe (UBS) bestaan uit akademici vanuit al die christen denominasies, geen enkele denominasie kan die nuwe standaardteks as hulle alleen eiendom voorhou nie. Onder toesig van verskeie akedemiese instellings en met behulp van beproefde wetenskaplik gefundeerde forensiese metodes het hulle probeer om `n grondteks daar te stel wat so na as moontlik aan die oorspronklike kom. Die feit dat die nuwe grondteks ooreenkom met die van die vulgaat en nie al die byvoegings van die Erasmus teks in het nie en die feit dat geen van hierdie byvoegings in enige manuskrip wat ouer as die vyfde eeu dateer, voorkom nie, dui op korupsie van die Erasmus teks. Dit is suiwer forensiese wetenskap en het absuluut niks tedoen met `n spesifike denominale siening nie. Erasmus het self erken dat hy uit haastigeid om die eerste te wees wat `n gedrukte griekse grondteks publiseer sommer dele waarvoor hy nie griekse manuskripte gehad het nie uit die latynse Vulgaat terug vertaal het na grieks. Die Roomskatolieke het geen probleem met `n betroubare grondteks vir die Nuwe Testament nie, want hulle dwalinge is nie gegrond op verdraaings van die skrif nie, (soos bv die Jehovagetuies s`n) maar in die apokriewe boeke wat deel is van die Vulgaat en ook hulle opgemaakte nie Bybelse leerstellings. Daar bestaan geen twyfel dat die Roomskatolieke graag alle christen denominasies onder hulle wil verenig nie, die enigste manier wat `n gesuiwerde grondteks daartoe kan bydra is as dit hulle kan oortuig om die Roomskatolieke kerk van al sy dwalinge te suiwer, dus om soos die Reformiste die Skrif alleen te aanvaar – maar hulle god sal dit nooit toelaat nie.
  Die byvoegings van die Erasmus teks kom ook nie voor in die vertalings van die Bybel wat uit die vroeë christen era dateer nie, soos Kopties(300AD), Goties (360AD), Latyn (405AD), Siries (430AD), Armenies (436AD) en Arabies (867 AD) ook kom dit nie voor in die vroë kerkvaders se skrywes nie (190 – 450 AD) en meer as 90% van die Bybel kom as aanhalings daarin voor. Ook die invoegsel by 1Joh.5:7-8 kom nie voor soos sommige beweer nie. Daar word beweer dat Tertolianus in sy apologie teen Praxis oor die drie-eenheid (circa 200 AD) hierdie skrif gedeelte aanhaal, ek plaas `n engelse vertaling van die gedeelte. (vertaal uit die oorspronklike latyn – daar is vele vertalings beskikbaar van al sy werke wat behoue gebly het)
  {After dealing with Philip and the whole compass of this enquiry which continues till the end of the Gospel, in the same tenor of conversation, in which Father and Son are each distinguished in His special quality, He promises that “He will ask a Paraclete also from the Father,” after He has ascended ” to the Father,” and that He will send Him, and indeed “another .” But we have already explained how it is, He is “another.” Further He says: ” He will take from mine,” even as He Himself ” took from” the Father. Thus the link with the Father in the Son and of the Son in the Paraclete makes three cleaving together, each to his neighbour, ” These three are one thing,” not one person, as it is put : ” I and the Father are one thing,” in respect to unity of nature, not as regards the singular number.}
  Let op al Tertolianus se aanhalings hier kom uit die Johannes evangelie (10:30,14:16,15:26,16:13– 15), “These three are one thing” is `n afleiding, `n gevolgtrekking en die skrifgedeelte wat hy aanhaal om sy gevolgtrekking te bevestig is nie 1Joh.5:7-8 nie maar Joh.10:30 waar Jesus sê “Ek en die Vader is een”. Dit maak glad nie sin dat hy nie `n teks sal aanhaal wat presies dit sê nie, (en hierdie drie is een) en hy was beslis bekend met 1Joh. 5 soos wat die volgende aanhaling wat net `n entjie verder in sy betoog voorkom duidelik wys;
  { We believe ” God’s testimony ” in which He gave evidence concerning His Son : ” He who hath not the Son, hath not life either.”} (1Joh. 5 :9-12)
  Let ook op dat Tertolianus noem die Heilige Gees hier “Paraclete” [dit is latyn vanwaar die griekse “paraklētos”kom, wat helper of advokaat beteken, soos wat die Johannes evangelie Hom noem in Joh.14:16 & 15:26 – Afrikaans: Voorspraak (Trooster – 53 vert)] en Tertolianus verwys ook nie hier na die Seun as die Woord nie (wel elders in sy vertoog) wat dit nog meer onwaarskeinlik maak dat die invoegsel -“ in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een, en daar is drie wat getuig op die aarde:”- so bestaan het in Tertolianus se tyd (200 AD).
  Daar word ook beweer dat Cyprianos (210 – 258 AD) die “invoegsel” aanhaal, baie van sy skrywes – ook in Latyn – het behoue gebly, hier is die betrokke gedeelte vertaal na Engels;
  “The Lord says, ‘I and the Father are one’; and again it is written of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ‘And these three are one.’”
  Tertolianus het Cyprianos sterk beinvloed, Cyprianos haal Tertolianos dikwils aan en gebruik dieselfde redenasies en skrifgedeeltes soos wat hulle in die “Vetus Latina” geskryf was, dit is die Latynse vertaling van die Bybel boeke soos wat hulle in tweede eeu ontstaan het, en in geen van die “Vetus Latina” manuskripte van 1 Joh. kom die invoegsel voor nie. Tot met die vergadering van Carthage in 415 AD is alle aanhalings deur die Ou Kerkvaders net “en die drie is een”soos wat Tertolianus dit gestel het en almal van hulle haal Tertolianus ook op ander plekke aan.
  Van die 8 manuskripte wat hierdieinvoegsel het is dit net by drie deel van die teks, by die ander vyf is dit `n kant skrif en dit is ook die geval met al die ander “weglatings”, hulle verskein almal as kantskrifte in sommige manuskrpte en as deel van die teks in ander en merendeels eerder as kanskrifte as deel van die teks. Dit is `n vreemde manier om iets uit te haal, want as jy iets in die kant skryf is dit mos nie weg nie? Veral Jesus se Naam kom as kantskrif redelik baie voor maar gewoonlik slegs eenkeer per perkament en baie keer duidelik in `n ander handskrif as die res van die perkament. Waar dit as deel van die teks verskein is dit soms meer as een keer per perkament en nie noodwendig op dieselfde plekke nie. Hierdie feit; dat al die “weglatings” uit die nuwe grondteks ook as kantskrifte voorkom, word nie deur die kritici van die nuwe grondteks genoem nie, hulle hou hulle op met verdagmakery en halwe waarhede, want net soos hulle “vader” hou hulle nie van die waarheid nie. Dat apokriewe boeke saam met manuskripte van kanonieke boeke is niks vreemd voor die samestelling van die nuwetestamentiese kanon nie, en die einde van die Markus evangelie is`n baie interesante verhaal, gaan soek dit gerus self op, en u sal sien dat die samestellers juis uiters konsekwent was.
  Van 1516 toe die Erasmus teks gepubliseer is tot 1881 toe Westcott en Hart se teks gepubliseer is, het die gewone man op straat wat die Bybel in sy moedertaal gelees het met `n leun saamgeleef sonder dat hulle dit geweet het, en die wat geweet het – die kundiges wat bekend was met die feite rondom die Erasmus teks – het hulle self getroos daaraan dat die byvoegings geen leerstelling beinvloed nie, selfs die invoeging by 1Joh. 5: 7+8 is nie nodig vir die drie-eenheidsleer nie, soos wat Tertolianus deeglik bewys het. Dit is waarskeinlik Tertolianus se afleiding “hierdie drie is een wese” wat tot hierdie invoegsel gelei het, 250 jaar later. Ten laaste net nog dit; die Erasmusteks is die eerste plek waar al hierdie byvoegings saam verskein.
  Sien u hoe werk die Satan al van die vroegste tye al daaraan om die werk van die Heilige Gees te ondermein, die Gees wat sedert Hy uitgestort is die Woord van God aan elkeen bring in sy eie Moedertaal. Satan oortuig die Roomskatolieke dat net die Latynse Bybel is korrek, en vandag beinvloed hy weer mense om te dink dat net die Old King James, of die ou Afrikaanse vertaling , of die Erasmus teks is korrek, want so hou hulle aan om `n leuen te glo. Want om te sê dat iets in die Bybel staan terwyl dit nie daar staan nie is `n leun, en omdat die Duiwel die vertalers nog ander leuens in die oor gefluister het, hou hy daarvan as mense aan hierdie korrupte vertalings vasklou. Kyk maar bv na die Old King James se “Unicorns” (Num. 23:24,24:8; Deut.33:17;Job 39:9,10; Ps 22:21;29:6; 92:10; Jes 34:7) en “bottles of wine” (Josua 9:13; 1Sam. 1:24; 10:3; 16:20; 2Sam. 16:1;Job32:9) daar is nie eers Hebreeuse woorde daarvoor nie maar die 1633 “bybelskrywers” sê dit staan daar. “Only begotten” en “Eniggeborene” is nog so `n leuen;
  Eniggeborene is net soos “only begotten” geskepte terme wat geensins die Griekse woord “monogenēs” weergee nie, monogenēs beteken “unieke/enig in sy soort”. Eniggeborene en “only begotten” versterk eerder die wat die Godheid van die Seun van God loon, se saak, deur te insinueer dat die Seun nie van voor die begin van tyd en die skepping van die heelal was nie, maar erens in tyd gebore is, of uit die Vader ontstaan het, soos jou verduideliking Boeta ; “an actual begetting and coming into existence”. Hoe maklik kan dit nie deur die Jehova getuies verdraai word na “eerste skeppings daad van God”, dus word die Seun van God nou net nog `n skepsel, `n seun van God soos Adam en Moses en al die ander gelowiges. Die Jehova getuies behou dan ook hierdie terme in vers 14 as”an only-begotten son” en “eniggebore seun” en in vers 18 “only-begotten god” en “enig gebore god” – let op die kleinletters. Nee, daar is net EEN Seun (met `n hoofletter S) van God, Jesus Christus is die enigste Seun van God, soos wat die 83 vertaling dit duidelik in Joh. 1:18 stel “Sy enigste Seun, self God” (monogenēs theos – die unieke God). Probeer bietjie om hierdie enigste Seun van God, wat self God is, `n skepsel te maak! Jesus sê self in Joh. 10: 36 “Ek is die Seun van God” en in Openbaringe “Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde.” (Openb. 22: 12+13, sien ook 21:6 en 1:8). Die Seun van God is nie gebore as God nie, maar as `n mens, daaroor is Hy ook die Seun van die mens. Die Seun van God het ook nie ontstaan nie, voor tyd,ruimte en materie is Hy “EK IS”!
  Nog `n leuen wat Satan verkondig is die millinium idee, dis `n kombinasie van die ortodokse jode se verwagting van `n aardse mesiaanse koningkryk en `n totale mistasting omtrent die duisend jaar waarvan Openbaring 20 praat. Hierdie idee vereis twee wederkomste, die eerste vir die wegraping en om `n duisend jarige vredesryk op aarde te stig, en die tweede vir die eindoordeel, en einde van die wêreld. Dit ignoreer geheel en al Jesus sy eie woorde “My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie”(Joh. 18:36) en die feit dat Hy `n Hemelse koningkryk verkondig.(volgens Matteus)
  Luk. 21:36 praat beslis nie van die wegraping nie, dit gaan oor die vernietiging van Jerusalem en die daaropvolgende vervolging van die gelowiges (Luk.21: 12 – 24). Die Skrif is baie duidelik dat die wegraping vind plaas by die wederkoms saam met die opstanding van die dooies en dat dit op die laaste dag gebeur, as die gelowiges nie deur die verdrukking moes gaan nie, waarvan praat Openbaringe dan, veral openbaringe 20 maak dit duidelik dat die wat getrou gebly het deur die groot verdrukking nou reeds deel het aan die opstanding en saam met Jesus regeer in die hemel. En die verdrukking was ongeewenaard in menslike geheuenis, nie vanwee die wreedheid daarvan nie maar vanwee die Christene se standvastige geloof. Daar is geen rekord van Christene wat gedurende hierdie verdrukking (circa 80 tot 220AD) toegegee het en die keiser as god erken het nie (die dier aanbid het), selfs nie as hulle geliefdes voor hulle dood gemartel is nie, of hulle as lewende kerse doodgbrand is nie. Deur dit alles het hulle volgehou dat Jesus Christus is God en Koning; en nou het hulle deel aan die eerste opstanding en staan hulle voor die Seun van die mens, net soos Jesus belowe het.(Luk 21:35) Waarvan daar wel rekord is, is van die ontvlugting van al die Christene uit Jerusalem net voor die vernietiging van Jerusalem, daar is verskillende weergawes van presies hoe hulle aan Jesus se woorde (Mat. 24:15+16, Mark. 13:14, Luk. 21:20) herrinner is, Eusebius, uit die 4de eeu is die eerste duidelikke verwysing na die vlug self, maar almal wat daarna verwys stem saam dat die Christene uit Jerusalem gevlug het kort voor die Romeine dit vernietig het en hulle self by Pella gaan vestig het. Daar is dan ook argeologiese bewyse vir `n eerste eeuse Joodse Christen sinagoge in die suide van Jerusalem en ook bewyse vir Christen teenwoordigheid in en rondom Pella vanaf die begin van die tweede eeu en moontlik selfs laat eerste eeu. Van christene wat toegegee het is daar wel rekord gedurende die tweede vervolging , 250 tot 300 AD, die tyd van Cyprianus – hulle was die “lapsi” genoem.
  Die millinium idee tuimel soos `n kaartehuis inmekaar omdat die Skrif duidelik sê die opstanding vind plaas met die wederkoms, (Openb. 20: 13, 1 Tess. 4: 16,) en die opstanding is op die laaste dag (Joh. 6: 39, 40, 44, 54 ; 11: 24, 1 Kor. 15: 52) en daar is net een wederkoms.(Heb. 9:28) Die Skrif sê ook dat die wegraping vind plaas met die wederkoms (1 Tess. 4: 17, Mat. 24: 31 + 39 – 41, Mark. 13: 27, Luk.17: 30 – 36 )en die wegraping is met die laaste trompet (1 Kor. 15: 51 – 53), en die wederkoms en wegraping is met die einde van die wereld(Mat. 24: 29 – 31, Mark. 13: 24 – 27,Luk.21: 25 – 28).
  1Tess. 4: 15 + 16: Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het: Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenes hogenaamd nie voor wees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aardsengel en die trompet van God weerlink (1 Kor. 15: 52 sê dit is die laaste trompet), sal die Here self uit die Hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan, daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees.
  Johannes 11: 23+24 Jesus sê toe vir haar: “Jou Broer sal uit die dood opstaan.” Maar Martha sê vir Hom: “Ek weet hy sal met die OPSTANDING OP DIE LAASTE DAG uit die dood opstaan.”
  Heb. 9:28 So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As Hy die tweede keer verskyn, kom Hy nie in verband met die sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat Hom verwag.
  Alhowel hierdie byvoegings (wat deur jou – Boeta – as weglatings beskou word) nie nodig is vir enige Bybelse lering nie, stem ek nie saam dat dit nie in stryd is met Bybelse leerstellings nie. Die byvoegings is pogings deur Satan om die Bybel verdag te maak,om onbybelse leerstellings in te bring en ook om die Ou Testament uit die Nuwe Testament te verwyder: Die invoegsel in 1Joh. 5:7 is `n goeie voorbeeld van aldrie. Met die invoegsel is daar nou ses wat getuig – drie op aarde en drie in die Hemel – wie se getal is ses? Sonder die invoegsel lyk dit of `n kern vers wat oor die drie-eenheid gaan nou weg is want dit is die enigste vers wat pertinent sê, “die Vader, die Woord en die Heilige Gees en hierdie drie is een”. Met die insetsel verander die hele strekking, klem en betekenis van verse 6 tot 9. Die hemelse getuies is God en maak dan nou die aardse getuies ook God – dus word die Roomse dwaling van heilige water wat jou magies van sonde reinig en nagmaalwyn wat magies in die bloed van Jesus verander `n Bybelse grondslag gegee al staan die vers nie so in die Vulgaat nie. Sonder die insetsel lê die klem waar die skrywer dit plaas met “nie net die water nie maar die water én die bloed” en “Daar is dus drie wat getuig: die Gees en die water en die bloed en die drie se getuienis stem ooreen”; Die water en die bloed maak van “die water van sy doop en die bloed van sy dood” nou seremonieële reinigings water soos in Numeri 19, Heb.9:12-15, 10:22 en 13:11+12. Dit is die besprinkelings doop wat getuig van reiniging van sondes deur die bloed van Christus vir die wat glo in die Seun van God, en dit is die Heilige Gees wat ons oortuig, en verseel vir die Ewige lewe: Die getuienis van die water en die bloed en die Gees stem dus ooreen. Die insetsel vat die klem egter weg van die Outestamentiese koneksie.
  Jesus maak dit duidelik dat die reinigings metode wat die Fariseërs voorgeskryf het, insteek en uithaal of onderdompel, nie van God of Moses kom nie, (Mat. 15:1-20,Markus 7:1 – 13) dit is leerstellings van mense wat hulle as gebooie van God voorhou, oorgelewer vanaf hulle voorvaders wat vir baie geslagte in verskeie Grieks sprekende lande versprei was en daar gewoond geraak het aan die griekse manier van reinig – insteek en uithaal of onderdompel. Die reiniging wat deur Johannes die doper mee begin is word egter duidelik deur Jesus as van God af beskou,(Mat. 21:24-26, Mark. 11:29-32, Luk. 20:3-6) en dat die metode volgens die mosaietiese wette was word duidelik by Jesus se eie reiniging; Volgens Matteus wou Johannes eers nie vir Jesus doop nie deur te sê “Ek moet eintlik deur U gedoop word, en U kom na my toe?” Hierdie is `n verwysing na Numeri 19: 18 + 19 waar die reinigings prosedure met water beskryf word as “ `n rein persoon moet die water oor die onreine sprinkel”. Jesus bevestig Johannes se siening van die korekte prosedure maar vra hom om `n uitsondering te maak omdat dit God se wil is.
  Jesus se dissipels wat sedert die begin van Jesus se bediening ook mense gereinig het (Joh. 4:1+2) sou dit op dieselfde manier gedoen het, soos bevestig deur die brief aan die Hebreërs. Heb.9:9+10 verduidelik dat die Outestamentiese reinigings voorskrifte (baptismois dikaiōmata) heenwysings was na Jesus, en Heb. 9:12-14 en 13:11+12 sonder die reinigings water van Numuri 19 uit as die spesifieke paralel vir die reiniging met Jesus se bloed. Heb. 10: 22 verbind beide die doop met die Heilige gees en die doop met water aan die reinigings water van Num. 19 met besprinkelingsreiniging (rherantismenoi) en rein (katharō) water. “Katharō” wat ook skoon of suiwer beteken word dikwils in die sin gebruik van gereinig of gesuiwer deur die gode. Dit is soos Efesiërs 5: 25 – 27 bevestig – gewy en gereinig deur die water en die Woord (die Heilige Gees).
  Besprinkeling speel `n baie belangrikke rol in verskeie van die Mosaietiese wette en rites, behalwe as enigste vorm van seremonieële reiniging was dit ook gebruik in wyding en salwings seremonies en was ook deel van die seremonie waarvolgens buitestaanders deel van die volk van Israel kon word, die proseliete doop.
  Met besprinkeling word die water van Jesus se doop dus voorwaar soos1 Johannes 5: 6 – 13 sê God drie-enig se getuienis want dit verkondig die Evangelie met Bybelse simboliek, van die onskuldige bloed gestort deur Abel, verby die seremonies deur Moses gegee soos die Pasga, die ou verbond, die rooi koei en reinigings water van Num.19 en verby die profete wat die Reiniging van Johannes 3: 25 en Efesiërs 5: 25 – 27 voorspel het, wat saam met die koms van die Messias en die uitstort van die Heilige Gees sou gebeur soos (Jer. 31: 31 – 34; 32: 36 – 41; 33: 7 + 8, Eseg. 36: 24 – 28; 37: 21 – 28, Joël 2: 16 + 28, Sag.13: 1, Jesaja 4: 3 + 4). Verby Jesus se wyding as ons ewige Hoëpriester (Mat. 3: 13 – 17, Numeri 19: 18 + 19, Eksodus 29, Levitikus 8,Heb. 9:11, 10:21 ) verby Jesus se kruisiging en soenverdienste (Hebreërs 13: 11+12, Num 19: 1-5) tot by die besprinkelings bloed van die Nuwe verbond.(Heb. 9:18-22, 12:24)
  Sonder besprinkeling is dit nie meer die water van Jesus se doop en God se getuienis nie maar `n blote mensgemaakte seremonie, `n oorgelewerde gebruik en nie volgens God se wil nie, presies soos wat die groot verleier dit wil hê. Net soos wat Satan ook wil hê dat gelowiges nie sal besef dat as jy deel is van die verbonds volk kan jy soos die psalmdigter sê “want U, Here, U is my hoop,op U, Here, het ek van jongs af vertrou. U is my hulp VAN GEBOORTE AF, REEDS VOOR EK IN DIE WERELD GEKOM HET, het u my beskerm. U loof ek gedurig deur.” (Ps 71 : 5+6)
  Passop vir Satan se leuens, hou vas aan die Woord van God!
  Groete in Christus.

 110. Boeta, die stelling van jou: “Die doop is ʼn Bybelse opdrag vir die persoon wat wedergebore is”, het geen Bybelse grondslag as jy daarmee wil sê dat `n persoon moet wedergebore wees voordat hy of sy met water gedoop kan word nie. (21 Feb. 2016 @ 17:57)
  Die doop met water is `n opdrag aan gelowiges om te bedien aan nuwe toevoegings tot die volk van God, (Mat. 28: 18 +19, Mar. 16:15+16), dit dui op die eenword met die liggaam van Christus, die wedergeboorte en afwas van sondes wat deur die Gees bewerk word in almal wat GLO in die Seun van God. (Gal. 3: 26 – 29, Joh. 3: 5 –18, Hand. 22: 16 En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas nadat jy sy Naam aangeroep het.) Let op , die sondes word afgewas NADAT jy God aangeroep het, dus NADAT jy jou geloof betuig het, en nie nadat jy met water gedoop is nie.

  Die geloofsbeleidenis van die Etihopiër (Hand, 8: 37) is nog een van Satan se invoegsels soos in 1Joh. 5: 7, gedoen om die vals afleiding dat die doop menslike getuienis is te versterk en so die ware betekenis en boodskap van die simboliese reiniging met water te ondermein en gelowiges te verwar en die wonderlike getuienis van God wat hulle geloof moet versterk van hulle te weerhou deur dit weg te steek.
  Die doop met water is slegs `n teken van God se belofte. As ek jou `n kontrak aanbied met `n belofte om jou te betaal as jy `n diens vir my lewer, is die kontrak nie jou betaling nie, dit is slegs `n bewys van my belofte om jou tebetaal as jy die diens lewer, met ander woorde die kontrak DUI OP die betaling en die diens maar is nie een van die twee nie. Die doop met water dui op (vertel , getuig van) God se belofte van die gawe van die Heilige Gees en die vergifnis van sondes vir die wat GLO in die seun van God. Die doop met water is NIE die doop met die Hielige Gees nie en bewerk ook NIE die vergifnis van Sondes nie maar dit dui daarop, getuig daarvan. (1Joh. 5:6-13) Deur te sê dat die doop van `n baba met water dui op die afwas van sonde word daar BESLIS NIE gesê die baba se sondes is afgewas of vergewe nie.
  Die doop met water is die kontrak maar dit het net God se handtekening daarop, (Heb. 6: 13+14, Gal. 3: 17 + 20) want die diens wat gelewer moet word, GELOOF, word deur God die Heilige Gees bewerkstellig, en so ook die betaling; vergifnis van sondes en die ewige lewe. Die doop met water is wel God se getuienis (1Joh. 5: 6-13) MAAR DIT RED NIE, dit dui egter wel op die doop met die Heilige Gees wat wel geloof die vergifnis van sondes en redding bewerkstellig. Titus 3: 5 – 7 Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en die Heilige Gees wat nuwe lewe gee.(6) God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. (7) So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag.
  Hoe wonderlik is die God wat ons dien, Hy openbaar homself aan ons deur Sy Woord, Hy maak aan ons `n belofte dat Hy die sondes vergewe en die ewige lewe skenk aan die wat glo in die Seun van God, Hy gee sy Gees in ons om die geloof te bewerk, en Hy gee aan ons sigbare tekens om die geloof te versterk.
  Maar nou kom ons en verander MET water doop na IN water doop sodat ons die Fariseërs kan volg met `n onderdompelings reiniging, (Markus 7 en Lukas 11 vanaf vers 37). Ons ignoreer die Woord van God wat uitdruklik sê die water van Jesus Christus se doop, en die bloed van sy dood is God se getuienis (1Joh. 5:6-13), en dan spesifiek; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed. (Num. 19: 17+18, Lev. 14:5-7, Hebreërs 9: 7 – 10:22, 12: 24, 13: 11+ 12) Nee ons verander die doop seremonie nou na die openbare geloofsbeleidenis van die dopeling. Omdat die eerste bekeerlinge vir Petrus vra “wat moet ons doen?” dink ons dat Petrus vir hulle sê watter bydrae hulle tot hulle redding kan maak met sy antwoord, “bekeer julle en laat julle doop”. Nee, Petrus sê vir hulle “Ontvang” , Ontvang die Heilige Gees wat bekering en geloof in julle sal bewerk, (want geen mens kan homself bekeer nie), ontvang God se sigbare getuienis in die water van simboliese reiniging wat daardie geloof sal versterk, dat Hy die wat glo in die Seun van God se sondes sal vergewe en die ewige lewe skenk. Ons is so behep met wat ons self miskien kan bydra tot ons verlossing dat ons totaal God se Woord ignoreer wat duidelik sê; Daar is niks wat ons kan bydra nie. (Titus 3: 5 – 7, Efesiërs 2: 8 + 9, Romeine 3: 21 – 4: 3)
  Wat die kinders van gelowige ouers aanbetref; die Skrif sê uitdruklik dat die kinders van gelowiges behoort aan God (1 Kor. 7: 14), maar dit sê NIE hulle is gered nie. Wie ookal aan God behoort is deel van die verbondsvolk, hulle is dus verbonds kinders en kan daarom saam met die psalm digter sê; Ps 71 : 5 want U, Here, U is my hoop,op U, Here, het ek van jongs af vertrou. (6) U is my hulp van geboorte af, reeds voor ek in die wêreld gekom het, het u my beskerm. U loof ek gedurig deur. Slegs omdat die psalm digter se ouers gelowiges was, en deel van die volk van God, kan hy sê: “U is my hulp van geboorte af, reeds voor ek in die wêreld gekom het, het u my beskerm.”
  Maar ons beskou ons kinders as heidene wat eers volwasse genoeg moet wees om geloofsbeleidenis te doen voordat hulle die teken van God se belofte kan ontvang, al gee God aan Abraham die opdrag om die teken van Sy belofte aan die kinders van gelowiges te bedien op agt dae ouderdom, al sê Jesus in Mat.18:5,6 + 10 : “En wie so `n kindjie in my Naam ontvang ontvang My. Elkeen wat een van hierdie kleintjies WAT IN MY GLO, van My afvallig maak, vir hom is dit beter dat hy met `n groot meulsteen aan sy nek in die diep see verdrink”.(10)“Julle moet nooit een van hierdie kleintjies minag nie, want Ek verseker julle dat hulle engele in die hemel gedurig deur by my hemelse Vader is.” Al beveel God deur die profeet Joël dat die nuwe teken van Sy belofte aan die hele gemeente bedien moet word, selfs die suigelinge (Joël 2:12 – 36) en al bevestig die Apostel Petrus dat die Heilige Gees op alle mense (alle vlees) uitgestort is dus ook die kinders (selfs suigelinge, want dit is Joël se profesie wat Petrus bevestig Hand. 2: 16+17) en al bevestig Petrus ook God se belofte is ook vir die kinders van gelowiges, nie nageslag nie maar KINDERS (Hand. 2:39)en al sê die Bybel dat die apostels groepe wat per definiese mans, vrouens, kinders en babas ingesluit het , gedoop het, hou ons steeds vol die teken is net vir volwasse gelowiges.
  Al bevestig die Apostel Paulus dat die doop nou die manier is waarop ons deel kry aan die beloftes van God, kinders van Abraham en deel van die verbondsvolk en die liggaam van Christus word; – Die water as sigbare teken en die Gees as die stille bewerker daarvan – (Romeine 6: 3 – 5, 1 Korintiërs 12: 13, Galasiërs 3: 26 – 29, Efesiërs 1: 13+14, Efesiërs 2: 11 – 22) en al sê God se Woord dat die besprinkelings doop dui op die Nuwe verbond ( Heb. 9: 7 – 26, 10: 22, 12: 24) – hou ons vol daar is geen verband tussen die doop en die verbond is nie.
  En al sê Paulus vir die Kolosense dat hulle by hulle doop ook besny is ( die water as sigbare teken soos die fisiese besnydenis en die Gees as stille bewerker van die ware besnydenis) ; – Kolossense 2: 11 + 12, Rom 2: 28 + 29, Filip. 3: 3 ; hou ons steeds vol dat daar geen verband tussen die besnydenis en die doop is nie.
  En al sê die Woord van God duidelik in Handelinge 10:44 -48 & 11:15 – 18 dat die doop MET die Heilige Gees soos deur Johannes die doper en Jesus self voorspel (11:16) is “uitstort op ” (10: 46) “ontvang van die Heilige Gees” (10:47) “die gawe van die Heilige Gees” (10:46 & 11:17)en die manier waarop God mense tot inkeer bring, (11:18) dus die wedergeboorte en ook deelmaak van die volk van God is (11: 15 – 18), verkondig ons dat die doop in Christus, dus deel maak van die liggaam van Christus, `n totaal ander, derde doop is en nie deel van die doop met die Helige Gees soos wat die Skrif sê nie.( 1 Korintiërs 12: 13, Galasiërs 3: 26-28, Efesiërs 1: 13+14; 2: 18)
  Al sê die Skrif uitdruklik dat die doop van Johannes en die wat Jesus se dissipels mee gedoop het presies dieselfde was,(Joh. 3:26 + 4:2) `n simboliese reiniging (Joh. 3:25 + 26, Efesiërs 5: 25 – 27) wat dui op die vergifnis van sonde (Markus 1:4, Lukas 3:3, Handelinge 2: 38 – 40, Kolossense 2: 11 – 13, Titus 3: 5) hou ons vol dat dit niks tedoen het met die reiniging wat die profete voorspel het nie. (Jesaja 4: 3 + 4, Jeremia 33:7 + 8, Esegiël 36: 24 – 28, 37: 21 – 28, Joël 2: 16, Sagaria 13: 1) al sê die profete ook dat dit saam sou val met die terug keer van die Israeliete,die koms van die Messias, die uitstort van die Heilige Gees en die Nuwe verbond (Jesaja 4: 3 + 4; 49:6, Jeremia 31: 31 – 34; 32: 36 – 41; 33:7 + 8, Esegiël 36:24 – 28; 37: 21 – 28, Joël 2: 16 + 28, Sagaria 13). Nee ons verkondig dat as die Profete praat van die Israeliete uit verspreiding bymekaar bring, dan voorspel hulle `n herstel van Israel hier op aarde al staan daar in Joh.11: 52 En Hy sou nie net vir die nasie sterwe nie maar ook om die kinders van God, wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk bymekaar te bring, en al sê Efesiërs 1: 13 Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God … En al sê Jesus uitdruklik dat die koninkryk wat Hy verkondig is nie van hierdie wereld nie (Joh. 18:36), verkondig ons `n ander evangelie.
  2 Joh. :9 Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie.
  Markus 1: 1 – 4 Die evangelie van Jesus Christus, die seun van God begin so’: In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: “Kyk ,Ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit. So het Johannes die doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig dat die mense hulle moet bekeer sodat God hulle sondes kan vergewe, en dat hulle hulle moet laat doop.
  Joh. 4:1+2 Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer dissipels maak en doop as Johannes. – Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy dissipels. –
  Matteus 28: 18 + 19 Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
  1 Johannes 5: 6 – 13 Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig: Die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.
  Die doop met water is dus God se getuienis en nie mense getuienis nie en daarom moet die SIMBOLIEK by die doop met water ook VAN GOD af kom. Die Skrif is duidelik dat dit die reinigings gebruike wat Moses gegee het wat van God af kom en op Christus dui: Num. 19: 17+18, Lev. 14:5-7, Hebreërs 9: 7 – 10:22, 12: 24, 13: 11+ 12.
  Hebreërs 10: 22 Laat ons nou nader met ‘n opregte hart in volle geloofsekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n skuldige gewete en die liggaam gewas (gereinig) met REIN WATER.
  WATTER BYBELSE SIMBOLIEK IS DAAR IN DIE ONDERDOMPELINGS DOOP???
  Waar in die Bybel word `n onderdompelings reiniging of was as komende van God af beskryf, selfs die priesters se reinigins was voor hulle kon diens doen in die tabernakel , het vanuit `n kom geskied.
  Kol. 2:12 en Rom. 6:4 sê beslis NIE dat die doop `n begrafnis is nie, want dan sou ons nie deel hê aan die opstanding nie. Nee die doop met die Heilige Gees is `n eenmaak met die liggaam van Jesus en die volk van God soos bevestig deur die res van Kol. 2:12 en ook Rom. 6:3-5, 1 Kor. 12: 13, Gal. 3: 26-29, Efe.1:13+14; 2: 11-22.
  Galasiërs 3: 26 – 29; Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, (27)want julle almal wat DEUR DIE DOOP MET CHRISTUS VERENIG is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. 28Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. 29En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God.
  Efesiërs 1: 13+14:Deur Christus het julle ook DEEL GEWORD VAN DIE VOLK VAN GOD toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die HEILIGE GEES wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël.
  Daarinteen sê die Skrif dat indien jy nie met die reingings water BESPRINKEL is nie, is jy nie deel van die volk van God nie; Num. 19: 13+20, Heb. 10: 19-22.
  Ons kan nou met volle geloofssekerheid tot die troon van God nader :
  gereinig/gedoop met die Heilige Gees; (Efesiërs 5: 25 – 27, Titus 3: 5 +6)
  wat ons een maak met die liggaam van Christus, dus kinders van God, nakomelinge van Abraham en erfgename van die belofte van God dat hy die sondes vergewe van die wat volhard in die geloof; (Romeine 6: 3 – 5, 1 Korintiërs 12: 13, Galasiërs 3: 26 – 29, Efesiërs 1: 13+14, Efesiërs 2: 11 – 22)
  wat geloof en volharding in ons bewerkstellig; (Efe. 3: 16 + 13 – 18, Rom. 8: 26 + 27, 2Kor. 3: 18)
  wat ons harte besprinkel met die bloed van Jesus Christus tot reiniging van sondes; (Heb. 9: 2 – 14, Heb.10:22, 1Pet 1:2)
  wat ons salf en afsonder tot diens as Priesters en Konings; (1 Joh. 2: 20 + 27, 1 Pet. 1: 2; 2: 5 + 90)
  wat ons uitverkies en verseël as die eiendom van God en erfgename van die ewige lewe; (2 Kor. 1: 21 + 22, Efe. 1: 13+14; 4: 30, Titus 3: 5 – 7)
  Ons is ook met water gereinig/gedoop;
  wat as getuienis van God ons geloof versterk dat God sy belofte sal nakom om die wat volhard in die geloof se sondes te vergewe en die ewige lewe te skenk; (1Joh. 5: 6-13) wat met gesprinkelde water dui op ons eenwording met die volk van God; Num. 19: 20, Efe. 5: 25 – 27
  wat met gesprinkelde water dui op die besprinkeling met die bloed van Jesus Christus tot reiniging van sonde; Heb.9: 12 – 14
  wat met gesprinkelde water dui op die besprinkelings bloed van die nuwe verbond; Heb 9:18-20; 12:24
  wat met gesprinkelde water dui op ons wyding en salwing as priesters en konings; Lev.8:11, Eks.29:7+21
  wat met gesprinkelde water dui op ons uitverkiesing; 1Pet. 1:2 wat met gesprinkelde water op die voorhoof dui op ons verseëling as eiendom van God; Eseg. 9:4, Openb. 7:3; 14:1, 2 Kor. 1: 21 + 22, Efe. 1: 13 + 14

  Dit is die leer van die doop (Heb. 6:2) maar as ons dit nie verstaan nie, is dit moeilik om voort te gaan na die volle boodskap van die Evangelie, want dit is wat die besprinkelings doop verkondig – die Evangelie van Jesus Christus – want dit is Sy getuienis; NIE NET DIE WATER NIE, MAAR DIE WATER ÉN DIE BLOED (1Joh. 5: 6)
  Groete in Christus
  Chris Pienaar

 111. Chris ek het gesê ek wil jou nie antwoord nie en ek het ook nie op jou vorige gedeelte van 30 Junie nie, maar eintlik dwing jy my om jou nou te antwoord, want dit wat jy hier sê skreeu ten hemele en is so misleidend en onbybels dat ek nie anders kan as om jou te antwoord nie. Die Vader het die Bybel so eenvoudig gemaak dat Hy sê dat dit aan die eenvoudiges geopenbaar is, maar julle Gereformeerdes het die verstaan van die Bybel so moeilik gemaak en allerhande tekste so verdraai net om julle eie doktrine te pas.
  Act_4:13 En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken.
  Mat_11:25 Daardie tyd het Jesus gesê: “Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het.
  Luk_10:21 By daardie selfde geleentheid het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel: “Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling.

  Chris jy praat so deurmekaar en jy weerspreek jou self so en jy maak aannames en afleidings wat total onbybels is.
  Jy sê bv. ek sê Die doop is ʼn Bybelse opdrag vir die persoon wat wedergebore is”, dan sê jy dit het geen Bybelse grondslag nie, maar dan sê jy in dieselfde asem, “Die doop met water is `n opdrag aan gelowiges om te bedien aan nuwe toevoegings tot die volk van God, (Mat. 28: 18 +19, Mar. 16:15+16), dit dui op die eenword met die liggaam van Christus, die wedergeboorte en afwas van sondes wat deur die Gees bewerk word in almal wat GLO in die Seun van God. (Gal. 3: 26 – 29, Joh. 3: 5 –18, Hand. 22: 16 En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas nadat jy sy Naam aangeroep het.) Let op , die sondes word afgewas NADAT jy God aangeroep het, dus NADAT jy jou geloof betuig het, en nie nadat jy met water gedoop is nie.” Wat is dit anders as eers wedergeboorte dan doop. Dan maak jy, ek wil amper sê ʼn Godslasterlike stelling nl. “Die geloofsbeleidenis van die Etihopiër (Hand, 8: 37) is nog een van Satan se invoegsels soos in 1Joh. 5: 7, gedoen om die vals afleiding dat die doop menslike getuienis is te versterk en so die ware betekenis en boodskap van die simboliese reiniging met water te ondermein en gelowiges te verwar en die wonderlike getuienis van God wat hulle geloof moet versterk van hulle te weerhou deur dit weg te steek.”

  Verder skep jy die indruk dat ek beweer die doop red. NOG NOOIT het ek gesê die doop red, ek sê jy moet eers Jesus Christus aanneem as jou persoonlike verlosser (m.a.w wedergeboorte deelagtig word en dan kan jy jou laat doop) dit is die opdrag in die Bybel. Bekeer jou (wedergeboorte) en laat jou doop. Wanneer jy eers doop soos die baba verdraai jy die Woord dan oortree jy en val jy onder die groep waarteen die Woord waarsku (moet nie byvoeg of weglaat nie dan sal die volgende gebeur) Deu_4:2 Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die HERE julle God mag onderhou, wat ek julle beveel.
  Deu_12:32 Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie.
  Julle wat die baba doop toepas is die mense wat sê die doop red: kyk maar na die ARTIKEL 34 (Heidelbergse Kategismis)
  Chris ek kan seker nog tien bladsye skryf wat jou Bybels verkeerd bewys, maar dit is tydmors. Jy is so vasgevang in jou denominale bril dat dit tydmors is. Haal daardie bril af en laat die Gees jou lei dan sal jy vry word want die waarheid maak jou vry.
  Ek gaan jou nie weer antwoord nie hierdie was die laaste.
  Groete in Christus.
  Boeta

 112. Doop is belanrik vir ‘n kind van God omdat dit ‘n heenwysing is na die kruisiging van Jesus , ons verlosser. Die water waarmee jy gedoop word kan nie red nie slegs deur die bloed van Jesus word ons gered ,want nie deur werke wat ons gedoen het nie maar onverdienstelik uit genade deur die geloof alleen Efe2:8
  Die doop in sy dood is voorskriftelik, wanneer Jesus vir Nikodemus sê voorwaar as jy nie weer gebore is nie kan jy die Koninkryk van God nie sien nie verwysende hier na die Wedergeboorte wat die werking van die Heilige Gees is Joh 3 :3-5. Hierdie is nie ‘n water doop nie. Die water wat hier na verwys word is die geboorte uit ‘n moeder,eerste geboorte, Gees is die tweede geboorte deur die werking van die Gees van God ‘n Goddelike geboorte.
  Mark 16:16 Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word ; maar hy wat nie glo nie , sal veroordeel word. ( God sê ons moet glo of, staan daar hy wat hom nie laat doop nie ? )
  Die doop met water kan niemand red nie. Nerens staan geskrywe … dat die Bloed + doop is nodig vir redding nie, SLEGS DIE BLOED VAN CHRISTUS ALLEEN IS DIE REDDENDE KRAG VIR DIE REDDING VAN HELVERDIENDE SONDAAR.
  Besnydenis van ‘n baba moes 8 dae na geboorte plaas gevind het. Besprinkeling is nie soos sommige beweer, onbybels nie want Jesus het juis die kindertjies voorgehou wie die hemele sal beerwe en ons moet word soos hulle. Hierdie doop is die doop gedoop in die naam van die Vader die Seun en die Heilige Gees Die Drieeenheid van God.
  Besprenkeling is bybels anders verstaan jy nie die boodskap van God nie. Maak ‘n studie van die Tabernakel van God en sy opdragte aan Moses in al sy presiesheid en die besprenkeling tot Heiliging van altaar priestelike kleed , die aller Heiligste , die verbondsark ens. Dit is ook ‘n heenwysing na die doop wat Jesus aan die Kruis vir ons moes doen.
  Ek sien so baie beplan , na dat hul klein gedoop was, om hulle weer groot te laat doop.Jesus sê geen werke wat jy doen kan jou red nie slegs deur sy genade met die afwassing van jou sondes deur sy bloed.

 113. Naas ek wil jou nie juis antwoord nie, want uit jou brief lei ek af dat jy nie die antwoorde oor die doop gelees het nie. jy lê klem daarop dat die doop nie red nie asof daar hier gesê word die doop red. Nêrens en ek bedoel nêrens sê ek of enige iemand anders wat die Bybelse bekeringsdoop verkondig dat die doop jou red. Die bekeringsdoop is slegs gehoorsaamheid aan die opdrag uit die Woord. Hierdie opdrag is deur Jesus self gegee. (Mar16 :16) Toe Jesus water in wyn verander het, het Jesus se moeder gesê doen presies wat Hy sê en kyk wat het gebeur, dieselfde moet ons doen by die doop nl. Bekeer jou en laat jou doop. Doen presies wat Hy sê. Om in water gedoop te word verkondig een enkele waarheid: Die persoon wat gedoop word, is reeds klaar weergebore!!!!!!!!
  Die Gereformeerdes (alhoewel hulle dit ontken) sê dat die doop red m.a.w. hulle bedien ʼn salgheidsdoop. Ek sê dit op grond van wat die Heidelbergse Kategismus en die Dortse leerreëls sê.
  Groete in Christus

 114. Ettienne ek is bly jy beskou my geloofsoortuiging as gereformeerd want dit is;
  Skrif (God se Woord) alleenlik
  Geloof (in die Seun van God) alleenlik
  Jesus Christus alleenlik
  Ettienne jy begin selfs jou skrywe oor die doop met: “In enige saak waarin ons God se wil soek, is dit belangrik dat ons Sy woord as enigste waarheid erken.”
  Ek vind dit dus vreemd dat jy alle skrif gedeeltes wat ek wat ek vir jou gestuur het as “verkeerd deur my ge-interpreteer” afmaak sonder om `n alternatiewe interpretasie te gee. Ek vra jou opinie oor net een saak nou : Is die “reiniging” waarmee Johannes die doper begin het en wat deur Jesus se dissipels voortgesit is die reiniging wat deur die profete voorspel is, indien nie waarvan praat die profete?
  Johannes 3: 25 + 26; Daar het toe tussen Johannes se volgelinge en `n Jood `n woordewisseling ontstaan oor DIE REINIGING. Hulle het na Johannes toe gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, Hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, Hy DOOP ook, en almal gaan na Hom toe.
  Johannes 4: 1+2 ; Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer dissipels maak en DOOP as Johannes. – Eintlik was dit nie Jesus wat GEDOOP het nie maar sy DISSIPELS.-
  Jeremia en Esegiël noem die terugkeer, die nuwe verbond en die volksreiniging (Jer. 31: 31 – 34, 32: 36 – 41; 33: 7 + 8, Eseg. 37: 21 – 28). Esegiël en Joël praat albei van ‘n volksreiniging voor die uitstorting van die Heilige Gees (Eseg. 36: 24 – 28, Joël 2: 16 + 28). Jesaja praat van die oorblyfsel in Sion wat gereinig sal word en noem die Heilige Gees en Sagaria praat van `n fontein wat reinig met die koms van die Mesias (Sag.13: 1, Jesaja 4: 3 + 4).
  Chris Pienaar

 115. Wat is die naam waarin ons moet doop??

  • Carina, in my dokument oor die doop word dit bespreek. In Matt 28:19 sê Jesus self dat ons hulle moet doop in die Naam van die Vader, Die Seun en die Heilige Gees. In Hand 2:38 word egter ook geskryf “laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes”. Die Naam van Jesus is dus die minimum want slegs deur Jesus kan ons gered word maar omdat Jesus se eie opdrag al drie Name van God insluit, word dit meeestal so gedoen.

 116. VERSKONING
  Ek skuld die wat my kommentare gelees het `n verskoning, ek het ook afgelei dat die farisieërs se reinigings gebruike met onderdompeling gedoen is, veral die hande was seremonie wat in Mark 7: 4 “baptisōntai” en “baptismous” genoem word en in Lukas 11: 38 “baptistshē”. Dit was vir my ook logies dat mens hande was deur dit in water te druk, maar kyk bietjie wat sê Markus 7:4 wat die farisieërs alles ge-“baptismous” het; drinkbekers en maatbekers en koperware en BEDDENS !! “klinōn” verwys eintlik na die eetstoele of sofas waarop hulle gelê en eet het, om hierdie eetsofas voor elke ete te onderdompel, sou selfs vir die Fariseërs `n bietjie oordadig wees.(In die Talmud is wel onderdompelings reinigings rituele beskryf vir beddens en stoele wat gebruik is deur iemand wat melaats was of `n ander aansteeklikke siekte gehad het)
  Die Joodse Talmud bevat leringe, kommentare reels en regulasies van Judaisme sedert die Babeloniese tydperk tot 500AD. In die Mishnah gedeelte word die verskillende reinigings gebruike wat in die tyd van Jesus dus die eerste eeu, in gebruik was beskryf en onder hulle ook die wat Markus en Lukas noem. Volgens die Jode se eie reels en regulasies was al daardie reinigings gedoen met BESPRINKELING. Die hande was seremonie word beskryf as `n beurtelingse uitgiet oor of besprinkeling van die hande, en soms net die regterhand. Jesus vat dus die Farisieërs aan oor hulle met BESPRINKELING aan hulle oorgelewerde gebruike `n vals Mosaietiese skyn gee asof dit van God sou kom (Markus 7, Mat. 15). Die Encyclopedia Judaica noem welliswaar verskeie “sekte” groepe wat op onderdompeling aangedring het maar sê uitdruklik dat uitgooi oor of besprinkeling voldoende was en ook dat daar vooraanstaande Rabbi`s was wat veral die handewas onnodig beskou het. Sien ook Johannes 2:6 oor die hande was.
  Daar is dan ook bevestiging vir besprinkeling in Markus 7:4; `n paar antieke manuskripte insluitende die kodekse Sianiticus en Vaticanus lees “rhantisōntai” (hulleself besprinkel) in plaas van “baptisōntai” (hulleself was). Dis nogal insigewend dat hierdie variante lesing van “besprinkel” juis in Markus voorkom, die evangelie gemik op die latynsprekende Romeine. Die griekse woord “baptismous” kom juis van die latynse “baptismus” en kry sy betekenis van “was” en ook seremonieël reinig van die latynse “baptismus”, maar waar “baptismus” (latyn) seremonieël gebruik word beteken dit “besprinkel” daarom is “baptismous”(grieks) ook `n goeie vertaling vir die Mosaietiese reinigings gebruike wat meestal besprinkeling was (Heb. 9:10). “Baptismous” (grieks) word op nog een plek in die Nuwe Testament gebruik en dit is Heb. 6: 2 waar dit na die christen doop verwys, en van die begin van die Christen era tot vandag word daar in Latyn na die Christen doop verwys as “baptismus”.
  Markus 7: 4 En wanneer hulle van die dorp af kom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas (baptisōntai/ rhantisōntai) het nie. Daar is ook nog baie ander oorgelewewerde gebruike waaraan hulle hulle hou soos hoe om koppies, bekers, bakke en stoele (beddens – 53 vert) te was (baptismous).
  Die skrywers van die Nuwe Testament gebruik dus onbetwisbaar “baptismous” om `n reiniging met besprinkeling te beskryf in Markus 7:4 en Hebreërs 9:10 en waarskeinlik ook Heb. 6:2 en dan ook `n onbetwisbare gebruik van “baptistshē” vir `n reiniging met besprinkeling (Luk. 11:38). Daar kan dus nou nie meer twyfel daaroor wees dat die Grieks sprekende Jode `n wyer betekenis aan die “bapto” groep woorde gegee het as wat daar in die sekulere Grieks van vandag is nie. Nog `n woord wat hulle ooglopend ook anders verstaan het as wat dit in die sekulere Grieks beteken het (en nog steeds beteken) is “agapē” wat slegs medemenslikheid (charity) beteken, maar in die nuwe testament word dit gebruik vir die alles oorkomende liefde van God. Let wel “agapē”, nie eens “agapaō” wat praat van vriendelikheid en gasvryheid en die liefde vir `n kind nie, maar “agapē” – charity.
  Die Septuagint vertaal die Hebreeuse woord “ahâba” met “agapē”, en “ahâba” dus “agapē”, is alle vorme van onselfsugtige liefde, van liefde vir God (Deut. 6:4), die liefde van God (Deut. 7:8) tot die liefde in Hooglied. Daarteen oor verskyn “erōs” slegs twee keer in die Kanonieke boeke van die Septuagint, Spreuke 7:18 en 30:16, beide verwys na selfbevrediginde seks. Die Jode se verstaan van “agapē” kom dus uit die Septuagint.
  Die Grieks van die Septuagint kom uit `n tydperk wat ongeveer 400 VC in die sekulere Grieks ten einde loop, dit is dus eers omtrent `n eeu later (300VC) in die Septuagint gebruik en die Septuagint bevat ook ongeveer 99% van wat van hierdie antieke Grieks behoue gebly het. Die enigste ander werke vanuit hierdie tydperk waarvan redelikke gedeeltes behoue gebly het is die van Homer (1160VC), Eupolis (416VC) en Socrates (407VC) soos deur Plato aangehaal. In die antieke sekulere werke kom “agapē” en “erōs” ook as sulke teenpole voor.
  In my skrywe van 8 Maart 2016 maak ek die volgende opmerking ;
  “In die Septuagint (die griekse Ou Testament) kom die woorde “baptitzo” and “baptismous “ ook voor maar nooit om `n Mosaietiese reinigings gebruik te beskryf nie.”
  Hiervoor moet ek ook verskoning vra, ek het my deur `n ander se kommentaar laat lei sonder om ook self navorsing te doen, in Wayne Jacson se artikel “The Bapto Word-Family in the Septuagint” noem hy 20 plekke waar `n vorm van “bapto” gebruik word en dit is duidelik dat dit elke keer ooglopend dip, of doop of insteek beteken en nie uitgooi oor of besprinkel nie en dan wys Jacson ook daarop dat sprinkle (rhantizo) of uitgooi (cheo) dikwils appart in die sin saam met “bapto” voorkom. Die Skrif gedeeltes wat Jackson noem is as volg; Eks. 12:22, Lev. 4:6 + 7, 9:9, 11: 32, 14:6,16+51, Num. 9:18, Deut. 33:24, Jos. 3:15, Rut 2:14, 1Sam. 14:27, 2Konings 5:14 + 8:15, Job 9:41, Jes 21:4, Eseg. 23:15, Dan. 4:30 + 5:21. Dit blyk hy het net een gemis, Ps 68:23. Die “bapto” woord groep word dus 21 keer gebruik in die Septuagint, 16 keer word `n “bapto” woord gebruik om die Hebreeuse woord “tabal” te vertaal, en “tabal” kom net 17 keer voor in die Hebreeuse Ou Testament. Die enigste plek waar “tabal” nie met `n “bapto” woord vertaal word nie is Gen. 37:31, die Septuagint het hier “emolunan” wat hier waarskeinlik “vlek” (bevlek eng- tainted) beteken maar meer algemeen besoedel of vuilsmeer beteken (defile/soiled).
  Die Hebreeuse woord wat dus die meeste met `n “bapto” woord vertaal word in die Septuagint is “tabal” en “tabal” beteken dood eenvoudig , insteek of doop (dip), maar altyd van `n implement waarmee daar dan iets anders gedoen word met wat aan die impliment kleef, verf , sprinkel of uitgooi. In die Torah (eerste vyf boeke) word “tabal” 9 uit die 10 keer wat dit voorkom gebruik in rituele wat na “reiniging” wys en spesifiek na die insteek van die impliment, in die reinigings vloeistof, waarmee die reiniging (meestal besprinkeling), gedoen gaan word. Al nege keer word “tabal” met `n Mosaietiese ritueel ge-assosieër, en die Septuagint vertaal dit ook al nege keer met `n “bapto” woord. In die sewe keer wat “tabal” buite die Torah voorkom word dit net een keer gebruik in assosiasie met rituele reiniging (2Konings 5: 14) waar Naäman sewe keer “tabal” in die Jordaan. Dit wil voorkom asof “tabal” hier beteken dat Naaman sy lyf sewe keer onderdompel het, maar Hebreeus taalkundig kan dit nie. “tabal” word net gebruik vir die insteek van `n implement sodat wat daaraan kleef vir iets anders gebruik kan word bv. Water – sprinkel, bloed – sprinkel of verf, asyn – eet, heuning – eet,olie – was/reinig, selfs Job was figguurlik soos `n implement in God se hand wat hom in `n slympoel dompel sodat sy klere van hom `n afsku kry. Die Septuagint sê dan ook Naaman het homself sewe maal in die Jordaan ge- “ebaptisato” en hierby sê die Baptiste gewoonlik amen. Maar dit is slegs konklusief as die “bapto” woordgroep in die Joodse Grieks altyd onderdompel beteken het, en “tabal” altyd insteek.
  Twee keer word “tabal” gebruik waar dit nie die insteek van `n impliment beteken nie maar die klaar afgehandelde of hele proses. In Esegiël 23: 15 beteken “tebulim” (tabal), gekleur of geverf, die Septuagint het hier “baptos” en veral in die antieke Grieks word “baptizein”(baptidzo) dikwils gebruik met die betekenis van geverf of gekleur. In 416 VC skryf Eupolis sy komedie Baptai wat gaan oor `n groep vroue wat materiaal kleur.
  Die ander plek is natuurlik 2 Konings 5:14; Elisa stuur Naäman om homself sewe maal in die Jordaan te was, volgens Levitikus 14 moes `n melaatse sewe maal besprinkel word, na die besprinkeling moes hy sy hare afskeer en sy klere en homself net EEN keer was. “Tabal” en dus ook “ebaptisato” wys dus hier op besprinkeling, (sewe maal was of reinig) `n siening wat ook deur vroeë Christen skrywers soos Justin Martyr, Irenaeus, Tertullianus en Cyril gehuldig is. Die feit dat Johannes en ook Jesus se dissipels in die Jordaan begin doop/reinig het (Joh. 4:2) is dus waarskeinlik die rede hoekom die Christen doop “baptitzo” genoem is en die feit dat dit ook “baptimous” genoem is sugureer dat dit wel met besprinkeling gedoen was deur Johannes en Jesus se dissipels
  Die idee van reinig met besprinkeling was bekend aan die antieke Grieke, Homer (1160VC) beskryf hoe Telemachus sy hande reinig in die sproei van die see se golwe, hoe Penelope haarself besprinkel terwyl sy bid en Nestor uit `n bak water die hande was seremonie en besprinkeling van die ete doen. (Oorgelewerde gebruike ?)
  Teen die begin van die Christen era was die idee van REINIG met besprinkeling nog net onder die Griekssprekende Jode teenwoordig, alhoewel die gebruik van “baptitzo” vir besprinkel nog voorgekom het onder die sekulere Griekssprekendes, maar nie as reiniging nie. In 19AD skryf die Griekse skrywer Vergil hoe die stuurman Palinurus aan die slaap ge- “baptitzo” is deur dou op sy voorhoof te sprinkel (rhantitso). Selfs so laat as 400AD kry ons nog die beskrywing van `n skip ge- “baptitzo” deur die golwe.
  Die vroeë Christene het nie net met besprinkeling gedoop nie, hulle het ook die verband tussen die rooi koei van Numeri 19 en die Christen doop/reiniging gesien, in die brief van Barnabas (100AD) spreek hy dopelinge aan en sê “Van wie dink julle is die rooi koei `n tipe? ……… die (Ou Testament bedienaars) sprinkel oor en oor…… die (Nuwe Testament bedienaars) wat sprinkel, is die wat die ‘Goeie Nuus’ bring ……. Ons gaan af na die water vol sonde en onreinheid en kom weg, met harte wat vrug dra.
  Natuurlik was daar groepe onder die Jode wat op reiniging met onderdompeling aangedring het maar dit was vir die herhaalde “mikvah” wat deur sommiges selfs meer as een keer per dag gedoen het en nie die eenmalige wydings ritueel vir bekeerlinge tot die Jodedom, die Proseliete doop of “tebiylah” (afgelei van “tabal”) nie. Encyclopaedia Judaica sê dat alhoewel onderdompeling ook deel geword het van die ritueel dit glad nie nodig is nie, en dat die oorgooi van nege “qav”(klein volume water uit `n lopende bron) voldoende is, en die bespringkeling met reinigings water (Num. 19, Heb. 9:13) is tot vandag nog deel van dié eenmalige seremonie. Daar was beslis ook Christene wat op onderdompelings doop aangedring het, maar ons lees niks daarvan in die Bybel nie.
  Johannes 3: 25+26 en 4: 1+2 maak dit duidelik dat die “baptidzō” van Johannes die doper én Jesus se dissipels `n reiniging was en Jesus maak dit duidelik dat dit van God af kom (Matteus 21: 24 – 26, Mark 11: 29 – 32, Lukas 20: 3 – 6), dus volgens God se voorskrifte wat Hy deur Moses gegee het, moet dit met besprinkeling gedoen word. (Heb.8:5b,+Heb.9 – let op verse 13,19 + 21)
  Let mooi op wat sê God vir Moses : “SORG dat jy ALLES maak volgens DIE VOORBEELD WAT EK JOU op die berg GEWYS HET. God het `n doel gehad met al hierdie voorskrifte, daaroor laat Hy dit noukeurig opskryf en bewaar Hy dit deur al die millinia tot vandag, 2000 jaar nadat dit waarheen dit wys (Heb. 9:9) reeds vervul is (Heb. 9:10). In al hierdie seremonies gee God aan een spesifieke aksie – besprinkeling – `n baie wye toepassing.
  1) Dit is vir seremoniële reiniging na herstel van `n toestand wat God as onrein verklaar het; Siektes (Levitikus 14: 2 – 7), swam besmetting, swelsels, uitslag en sere (Levitikus 14: 48 – 56), kontak met `n lyk (Numeri 19: 11 – 19). HET JESUS NIE SIEKES KOM GENEES NIE?
  2) Dit is vir die seremoniële reinging van sonde (Numeri 19: 3 – 5 + 9, Hebreërs 9: 12 – 14,21+22 , 13:11+ 12). REINIG DIE BLOED VAN JESUS CHRISTUS ONS DAN NIE VAN SONDE NIE?
  3) Dit is vir wyding tot diens aan God (Eksodus 29: 21, Levitikus 8:30, Numeri 8:5+11, Hebreërs 9: 13 +14). WY JESUS DAN NIE DIE KERK TOT DIENS NIE? (Efesiërs 5: 25 – 27, 1Petrus 1:2)
  4) Dit is vir salwing, afsonder vir `n taak (Levitikus 8: 11, 1Petrus 1:2). WORD ONS DAN NIE DEUR JESUS GESALF MET DIE HEILIGE GEES OM DIENSBAAR TE WEES AS PRIESTERS NIE? (1 Petrus 1:2 + 2: 5, 1 Johannes 2: 20 + 27, Openbaringe 1: 5 + 6 & 5:9 + 10)
  5) Dit is vir insluiting by die volk van God (Numeri 19: 13 +20) MAAK JESUS ONS DAN NIE DEEL VAN SY LIGGAAM – DIE VOLK VAN GOD NIE? (Johannes 11:52, Galasiërs 3: 26 – 29, Efesiërs 1: 13+14 Efesiërs 2: 11 – 22, 1 Korintiërs 12: 13, 1 Petrus 2: 9,
  6) Dit is vir die instel en van `n verbond. (Eksodus 24 : 8, Hebreërs 9: 18 – 22) IS JESUS DAN NIE DIE MIDDELAAR VAN DIE NUWE VERBOND EN KRY GELOWIGES DAN NIE DEEL DAARAAN NIE? (Hebreërs 9:15+12: 24, Galasiërs 3: 16 – 29, Efesiërs 2: 11 – 22)
  7) God gebruik dit as sy merk, sy seël. (Numeri 19: 13 +20, 1Petrus 1:2, Hebreërs 10: 22 – 54 vert ) WORD GELOWIGES DAN NIE DEUR DIE HEILIGE GEES BESEËL AS GOD SE EIENDOM NIE? (2 Korintiërs 1: 22) IS GOD SE SEËL DAN NIE OP DIE VOORHOOF NIE? (Esegiël 9: 4, Openbaringe 7: 3; 14: 1)
  As al hierdie feite u nie daarvan oortuig dat besprinkeling die enigste metode is wat die Skrif ons gee waarmee die reinigings seremonie bekend as die “Christen doop” gedoen behoort te word nie, beteken dit nie dit is nie so nie maar slegs dat geen hoeveelheid feite u daarvan sal oortuig nie.
  Ettiene sê in sy oorspronklike artikel oor die doop dat daar nie in die Skrif `n waarskuwing is oor die verkeerde gebruik van die doop soos wat daar is vir die nagmaal nie (1 Korintiërs 11:27 – 34). Ek stem saam dat daar geen onregmatige gebruik kan wees vir vir `n onderdompelings doop nie. Wat die bespringkelings doop aan betref is daar egter `n duidelike waarskuwing dat ons nie God se getuienis (1Johannes 5:6 – 13) die bloed van die verbond (Hebreërs 12:34) waardeur ons geheilig (gereinig) word, moet minag nie.
  Hebreërs 10: 26 – 31 Wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. (27)Daar bly alleen `n verskriklike verwagting oor van oordeel en `n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. (28)As iemand die wet van Moses oortree, en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie , hy word doodgemaak (29)Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die Seun van God verag het, die BLOED van die VERBOND waardeur hy geheilig is, GEMINAG het en die Gees van genade beledig het? (30)Ons weet tog wie hy is wat gesê het: “dit is my reg om te straf ;Ek sal vergeld;” en verder: “Die Here sal oor sy volk oordeel.” (31)Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val.
  Van Chris Pienaar

 117. Chris jy erken self dat jy verkeerde interpretasies gemaak het met hande was wat jy met doop inverband gebring het. Dan gee jy ʼn ellelange verduideliking van hoe besprinkeling eintlik doop is, maar jy misluk klaaglik. Sou die Vader regtig die Woord so moeilik gemaak het dat waar Hy van doop praat ons eers (sonder om dit te noem) ver terug in die Ou Testament vat om besprenkeling te kry en dit dan op n manier rediseer na doop. Dit is absurd om dit so te verklaar. As ʼn Ongelowige ʼn Bybel optel en hy neem Jesus aan en hy lees van die doop hoe gaan hy dit verstaan, deur eers terug te delf in die Woord om by besprinkeling uit te kom, nee Chris hy sal dit verstaan as onderdompel.
  Nee Chris jy slaan die bal totaal mis. Onthou God wil niemand mislei nie daarom neem die Bybel letterlik op en lees soos dit daar staan en vergeet van interpreteer. Hoekom verwys die Woord na baie water toe daar gedoop is. As hulle besprenkel het kon hulle ʼn bakkie met water gevat het, want dit is mos genoeg. Daar word in elk geval nêrens in die Woord verwys na babas wat gedoop is nie.
  Ek het dit reeds genoem van prof. Jannie Louw en Prof. Hennie Stander van die Griekse departement aan die Universiteit van Pretoria. Prof. Louw word wêreldwyd beskou as die voorste kenner van die Griekse taal. Hulle het oor 21 jaar 17,000 geskrifte na gegaan en kon nêrens bewyse van die babadoop (besprenkeling) kry nie, behalwe meestal van die Roomse kerk wat die saligheidsdoop met babas gedoen het.
  Hy beskryf dat die mense naak gedoop is (mans en vrouens apart) en dan is hulle klere verbrand, want hulle het as teken van nuwe mense uit die water gekom. Presies wat die Bybel sê dit is soos ʼn begrafnis. Om te besprenkel kan tog nie lyk soos ʼn begrafnis nie.
  Chris sê vir my as jy nou sendingwerk gaan doen moet jy tog eers al die babas doop en dan die evangelie aan die volwassenis verkondig.
  My uitgangspunt is soos ek reeds gesê het, lees die Bybel soos dit daar geskrywe staan.
  Just where in the Bible did He forbid men to reject what the Biblesays and substitute in its place what it does not say? Just where did He tell men to take the Bible any other way than to take it literally as it reads? Just why would He do this since He Himself was a strict literalist? Why would He turn His disciples from Himself to fallacies that are not true? Over 35 times He taught men to take what is written and not once did He advise anyone to take interpretations of men in preference to what was plainly written. On the contrary, He accused men of nullifying the Word of God by their own traditions and interpretations (Mt. 15:1-8). He rebuked His disciples for not taking the Word of God literally (Lk. 24:25-27, 44-45).
  1) One can only become holy in Christ by full obedience to the Gospel.
  2) One must experience salvation the Bible way or be lost.
  3) When we study God’s Word, we hold a map stretching from eternity past to eternity future.
  4) One must either believe what the Bible teaches, or believe the many and varied interpretations of men. (Sola Scriptura, Skrif alleen)
  5) I vowed to my Lord never to teach one thing in private or in public that I could not prove by the Bible, giving two or three plain Scriptures as required in 2 Corinthians 13:1, (Skrif verklaar Skrif) realizing also that “no prophecy of the Scriptures is of any private interpretation” (2 Peter 1:20). I further resolved not to change or attempt to change what the Scripture plainly says. I resoned that if the Bible is God’s Word in human language, then it means exactly what it says and no teacher, minister or layman has a right to change one word of it. I concluded that any interpretation which is the least bit out of harmony with what is plainly written must be rejected as the theory of man and not the truth of God. (As iemand ʼn opinie of teorie het, verwerp ek dit, want ʼn opinie is ʼn idee wat nie bewys kan word nie) Kyk maar na evolusie)
  Chris dan sluit jy af met gevaarlike aantuigings. Kyk mooi of hierdie nie dalk betrekking op jou self het nie. Ek kan ook nie glo dat jy 1 Joh 5:6-13 inverband bring met die doop van babas nie.
  Die baba besprenkeling het in elk geval by die Roomse kerk begin (Eintlik nog vroeër, want die heidene het ook babas gedoop met amper dieselfde doel as die Roomse kerk en vandag die Gereformeerdes) Toe die Roomse kerk begin twyfel het of babas gered is, het hulle die saligheidsdoop begin. Martin Luther het self gesê toe die Anabaptiste hom genader het tot versoening en Luther hulle self weer begin vervolg het. Hy het gesê moet net nie die babadoop weg vat nie,want dan gaan hulle nie getalle trek nie. Vir hom het dit oor getalle gegaan. Lees gerus “The Reformers and Their Step Children.”
  Ek wil hiermee hierdie gesprek met jou afsluit, glo soos jy wil. Ek gaan jou nie weer antwoord nie.
  Chris ek vewerp jou teorie en opinie van die doop in totaliteit.
  Groete in Christus.

  Boeta

 118. Baie baie dankie aan die Heilige Gees wat jou geleer het in die waarheid. Mag jy oorvloedig geseend wees. Dankie vir jou lig wat skitter in ‘n donker wereld. Boeta, jy het nie skille op jou oe nie en spreek die waarheid soos die skrifte dit vir ons gee. Goeie uiteensetting met bewyse en verduideliking uit die skrif. Ek is sommer weer opgewonde want die waarheid is gespreek. Volhard in jou bediening en mag elkeen wat jou onderwerp gelees het dit aangryp.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: