Wat sê die Bybel oor die doop?

In enige saak waarin ons God se wil soek, is dit belangrik dat ons Sy woord as enigste waarheid erken. Jesus is tog God se Woord n.a.v. Joh 1. Jesus Christus is dus die enigste fondament waarop ons kan bou en Hy is die volle openbaring van die waarheid in die Woord.

Die doop as sakrament:

‘n Sakrament is ‘n fisiese teken wat deur Jesus self aan ons gegee is om ons aan ‘n geestelike waarheid te herhinner. Jesus het net twee sulke sakramente ingestel. Die eerste is die nagmaal (Matt 26:26-28) en die tweede is die Doop:

Mat 26:26-28 Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

God het niks ingestel of laat gebeur sonder rede nie en dus is die sakramente nie net toevallig in die Skrif opgeteken nie. Ons sien dit as ons kyk na die voorskrifte wat God aan Moses en Aaron gegee het vir die tempeldiens en hoe hulle dit presies moes uitvoer. Waar daar ligtelik daarmee omgegaan is, was die straf onmiddelik (Lev 10:1-3). So word ons ook gewaarsku teen die nagmaal wanneer ons dit met bitterheid en onvergifnis in ons hart gebruik (1 Kor 11;27). Daar is geen waarskuwing teen ontoepaslike gebruik van die doop nie, maar daar word gewaarsku teen versuim

Hand 22:16 En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas nadat jy sy Naam aangeroep het

Die doop in Christus Jesus is ‘n uitsluitlike Nuwe Testamentiese instelling en vervang dus enige ander of vorige vorme van doop (Hand 19:3-5)
Dit is ook ‘n profetiese aksie wat spreek van ‘n verwagting van ‘n verwesenliking van God se beloftes. Dit is ook’n wapen in ons stryd teen satan en het dus groot geestelike krag.

Die leer van die doop:

Heb 6:1-2 Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.

Dit blyk dus dat daar in die vroeë kerk ‘n duidelike leer oor die doop was n.a.v. Jesus se opdrag in Matt 28:19. Dit blyk ook dat hierdie leer as deel van die evangelie verkondig is. In Handelinge 8 lees ons; En Filippus het sy mond geopen en van hierdie Skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water; en die hofdienaar sê vir hom: Daar is water; wat verhinder my om gedoop te word? (Hand 8:35-36) Die hofdienaar het dus geweet van die doop nadat die evangelie met hom gedeel is.
In Matt 28:19 beveel Jesus ons om die evangelie te deel, dissipels van mense te maak, hulle te doop in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en hulle dan al die dinge te leer wat Hy gesê het. Die doop is dus nie ‘n goeie voorstel of sterk aanbeveling nie, maar ‘n opdrag. Wat is ons geloof in God dan werd as ons dit nie nodig ag om aan Sy bevele gehoorsaam te wees nie? Samuel stel dit baie duidelik in 1 Sam15

1Sam 15:22-23 Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens.

Om te weet wat reg is en dit nie te doen nie is dus willekeurige sonde (Jak 4:17)

Die Simboliek van die Doop:

1. Vlg. Hand 22:16 simboliseer dit die afwas van ons sondes;

Hand 22:16 En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.

Christus se bloed het ons skoon gewas van ons sondes. Alle mense is sondig en ontbreek aan God se heerlikheid (Rom3:23)

2. Dit simboliseer ons begrafnis en opstanding saam met Christus (Rom 6:4, Kol 2:12)

Rom 6:4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.
Kol 2:12 omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.

– Wanneer ons wedergebore word, sterf ons ou sondige mens/natuur saam met Christus. (Rom 6:6-8, 2Tim 2:11) Ons kan nie God met ons liggame behaag nie en dit moet sterf (Rom 8:8-10) saam met Jesus.

3. Dit simboliseer on redding (1 Pet 3:21) –

1Pet 3:21 waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete—deur die opstanding van Jesus Christus

Net soos Noag is ons ook uit genade gered. Met die sondeval en die kennis van goed en kwaad het ons ook ’n gewete ontwikkel wat ons konstant aankla en getuig van ons verwydering van God. Die doop bevestig dat God dit herstel het sodat ons kan weet dat ons verhouding met Hom herstel is. Die satan probeer ons egter aanhoudend herhinner aan ons ou, sondige lewe maar deur die doop kry ons saligheidssekerheid.

Die waarde van die doop:

Eerstens is dit ‘n daad van gehoorsaamheid waarin ons uiting gee aan Jesus se opdrag in Matt 28:19. Jakobus sê dan ook: Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. (Jak 2:26)

Ten tweede gee dit aan ons sekerheid van redding en die ewige lewe deur dat ons nou ‘n skoon gewete het voor God (1Pet 3:21).  1Joh 5 sê ook dat daar drie getuies op aarde is wat oor ons redding en ewige lewe getuig nl. Die Gees, die water en die bloed.

1Joh 5:7-13 Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een; (8) en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. (9) As ons die getuienis van die mense aanneem—die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat Hy aangaande sy Seun getuig het. (10) Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. (11) En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. (12) Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. (13) Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.

Derdens noem 1Pet 3 juis dat die doop die teëbeeld van die sondvloed ons ook nou red soos Noag en sy gesin.  Soos voorheen genoem, gebeur niks in God se heilsplan toevallig nie en was die sondvloed ook ‘n heenwyse na ‘n geestelike waarheid.  In Genesis 6 word geskryf van die engele wat die hemel verlaat het en vroue op aarde geneem het en hoe die hele aarde korrup geword het.  Die groot vloed het dus die aarde gereinig van die invloed van die gevalle engele.

2 Pet 2:4-5 maak ook verder kommentaar oor wat tydens die sondvloed gebeur het.  As die doop ons dan red soos Noag, dan word ons ook beskerm van die invloed van Satan en sy gevalle engele in ons lewe.

1Pet 3: 19-22 in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, (20) wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is; (21) waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete—deur die opstanding van Jesus Christus (22) wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is.

In 1Kor 10 skryf Paulus van Israel se doop in die see.

1Kor 10:1-4 Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, (2) en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, (3) en almal dieselfde geestelike spys geëet het, (4) en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus.

Waarom sou Paulus dan heenwys na die deurgang deur die Rooi See as ‘n doop?  Weereens het God ‘n spesifieke plan gehad met Sy volk en ons vind die rede hiervoor in Eksodus 13:

Toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was; want God het gesê: Die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien, en teruggaan na Egipte. Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipteland opgetrek.(Eks 13:17-18)

Dit wil dus voorkom of die doop aan ons standvastigheid in die Here gee sodat ons nie weer maklik verval in ons vroeëre slawerny van die sonde nie.

Laastens praat Jesus met Nikodemus in Johannes 3 oor wedergeboorte.

Joh 3:3-5 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. (4) Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? (5) Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.

In vers 3 word die woord sien gebruik.  Die griekse bronwoord is eido wat beteken om iets met insig te sien of te verstaan.    Daarmee saam sê Jesus dat so iemand uit Gees en water gebore moet word m.a.w gedoop moet word in water en vervul moet wees met Die Heilige Gees.

Hoe moet daar gedoop word?

Baptizo is die woord wat telkens in die Griekse bron gebruik word en as doop vertaal word.  Daar kan geen twyfel bestaan dat dit beteken om iets of iemand in te dompel met die intensie om weer uit te haal.  Daar is geen indikasie uit die woord dat besprinkeling (Grieks: rhantizo) as alternatief daarvoor gebruik is nie.  As daar dan ook gelet word op die simboliek van begrawe met Jesus en opstaan saam met Hom in ‘n nuwe lewe, dan is ‘n onderdompelingsdoop as simboliese watergraf ook toepaslik terwyl besprinkeling geen van hierdie elemente simboliseer nie.

In hierdie verband kan ons ook net een keer in Jesus sterwe en tot wedergeboorte kom.  ‘n Enkele onderdompelingsaksie is daarom toepaslik om hierdie simboliek te vergestalt.  As Jesus beveel dat ons moet doop in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, dan beteken dit slegs dat dit met volle outoriteit van God is.  Dit is dan ook deur die Vader wat ons veroordeel word as sondaar, ons word saam met Jesus begrawe en Sy bloed was ons skoon en dit is die Heilige Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, wat in ons woon (Rom 8:11)

Wie kan gedoop word?

Volgens Jesus se opdrag in Mat 28:19 moet iemand die evangelie hoor, dan ‘n dissipel word en dus Jesus aanneem as Verlosser gevolg deur die doop.

Voor iemand gedoop kan word moet hy/sy dus Jesus bely as Verlosser en onderneem om Hom te volg.  Lering en diep kennis van die Woord volg daarna.  Wanneer ons kyk na voorbeelde waar mense gedoop is in die Nuwe Testament, dan sien ons duidelik in elke instansie dat die persoon eers tot bekering gekom het,  Jesus bely het en dadelik daarna gedoop is.  Lees gerus Hand 2:38, Hand 8:12, Hand 8:35-38, Hand 9:17-18, Hand 10:43-44, Hand 16, Hand 19:4-5, Rom 10:14-17.  Ons kan beswaarlik ‘n beter voorbeeld vind as Filippus se vraag aan die hofdienaar in Hand 8:35 en sy belydenis van sy geloof in Jesus Christus.

Hand 8:37-38 Toe sê Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou; en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop

Oor die vraag of kinders gedoop is, is daar ook ‘n paar aspekte om in gedagte te hou.  Uit die voorafgaande is dit duidelik dat ‘n besluit vir Christus en belydenis van geloof in Jesus en dissipelskap die doop moet voorafgaan en klein kinders en baba’s dit nie kan doen nie.  Daar is egter voorbeelde van gesinne wat gedoop is in Handelinge en op die oog af kan dit blyk dat dit moontlik klein kinders of baba’s kon insluit.  As ons egter na  hierdie voorbeelde kyk is daar ‘n paar dinge om in gedagte te hou.  In Hand 16:13-15 word vertel van Lydia en haar hele gesin wat gedoop is.  In vers 40 word daar egter na hulle verwys as broeders, ‘n term wat uitsluitlik vir ouer persone en nie klein kinders gebruik is nie.

In Handelinge 10 is Cornelius se gesin ook gedoop.  Vers 2 beskryf hulle egter so:
“Hy met sy hele huis was vroom en godvresend en het baie aalmoese aan die volk gegee en was altyddeur in die gebed tot God.”  Verder sê Cornelius in vers 33: “Ons is dan nou almal voor die aangesig van God aanwesig om alles te hoor wat deur God aan u opgedra is.”

‘n Baba kan tog nie aalmoese gee, bid of reg wees om te luister nie.  Laastens het hulle in vers 46, na doping met die Heilige Gees almal in tale begin praat, iets wat ook nie by klein kinders en baba’s gesien word nie.

Dit wil dus voorkom asof die voorbeelde van gesinne wat gedoop was in alle gevalle uit ouer kinders en volwassenes bestaan het.

Die vraag mag dan gevra word hoe oud iemand moet wees voordat hy/sy gedoop kan word en die Woord gee glad nie ‘n duidelike antwoord hierop nie, maar die persoon moet oud genoeg wees om die evangelie van Jesus te verstaan en ‘n keuse te maak.

Wie mag doop?

Die doop as sakrament is in die Nuwe Testament deur verskeie mense bedien.  Die apostels het verseker aanvanklik mense gedoop, maar kon later nie meer by alles uitkom nie en toe is ander broeders verkies om te help met die verkondiging van die Evangelie.

Hand 6:2-3 En die twaalf het die menigte van die dissipels byeengeroep en gesê: Dit is nie reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. (3) Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel;
Hand 21:8 … en ons het ons intrek geneem in die huis van Filippus, die evangelis, wat een van die sewe diakens was…

Filippus word in Hand 21:8 ‘n evangelis en diaken genoem.  In Hand 10:48 blyk dit dat Petrus nie self die heidense bekeerlinge gedoop het nie maar daar word gesê: “ toe het hy beveel dat hulle in die Naam van Jesus Christus gedoop moet word”

Dit behoort dus iemand te wees wat wysheid het en vervul is met die Heilige Gees.

Kan iemand weer gedoop word?

Volgens Heb 6 kan ons net een keer tot wedergeboorte kom waarvan die doop ‘n teken is, en as sulks kan iemand net een keer gedoop word.

Heb 6:4-6 Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, (5) en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, (6) en afvallig geword het—om dié weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak.

In Handelinge 19:2-6 word vertel van dissipels wat wel met die bekeringsdoop van Johannes gedoop is, maar nie in die Naam van Jesus nie en ook nie Die Heilige Gees ontvang het nie.

Hand 19:2-6 en hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie. (3) En hy vra hulle: Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord: Met die doop van Johannes. (4) Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus Jesus. (5) En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus. (6) En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer.

Paulus het hulle dadelik gedoop en die hande opgelê.  Hierdie skrif beklemtoon die feit dat dit baie belangrik is dat die doop op die regte manier en vir die regte rede bedien word, so belangrik dat Paulus hulle “weer” moes doop. So is daar vandag ook gelowiges wat vir Jesus ken maar nog nie met die ware nuwe teatamentiese doop bedien is nie.  Voor God, was daar dus eintlik nog geen doop gewees nie.

Indien iemand egter voorheen uit eie wil vir Jesus aangeneem het, ongeag die daaropvolgende verhouding of woordkennis, en met ‘n onderdompelingsdoop bedien is, kan hy/sy nie weer gedoop word nie.

Wat dan van die besnydenis?

Die besnydenis is ingestel as teken van die verbond wat God met Abraham gesluit het.  Dit is een van vele verbonde wat God met mense in die ou testament gesluit het.

Gén 17:4-12 Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van ‘n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ‘n vader van ‘n menigte van nasies. En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag ná jou. En Ek sal aan jou en jou nageslag ná jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, as ‘n ewige besitting; en Ek sal vir hulle ‘n God wees. Verder het God aan Abraham gesê: Maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag ná jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag ná jou: Al wat manlik onder julle is, moet besny word— julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en julle. ‘n Seuntjie van agt dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte.

Dit is baie duidelik dat die doop en besnydenis parallel toegepas is daar was self ‘n aanbeveling dat heidene wat gelowig geword het (en gedoop sou wees) besny moet word (Hand 15:5).  Daar is ‘n groot vergadering gehou in Jerusalem om die saak te bespreek en daar is toe belsuit dat dit nie nodig is vir onbesnedenes om besny te word nie (Hand 15:23-29).  Verder stel Paulus dit baie duidelik in Gal 6:12 – 16 dat daar self etlike jare later steeds kontroversie was oor die toepassing van die besnydenis by die heidene.  Daar is dus geen ondersteuning vir die gedagte dat die doop die besnydenis sou vervang nie.  Daar is geen skriftuurlike ondersteuning daarvoor dat die doop ‘n teken van God se verbond met Abraham kan wees nie, aangesien daardie verbond en die vleeslike teken daarvan’n ewige verbond is en nie deur die doop vervang is nie.

Jesus sê wel in Matt 26:28, Mar 14:24, Luk 22:20 en 1Kor 11:25 dat die bloed van die Nagmaal die teken is van Sy nuwe testament (verbond).  Hierdie nuwe verbond waarvan gepraat word verwys egter na die diere offers wat die Levitiese priesters moes bring vir die volk Israel se sondes.  Dit vervang nie die besnydenis nie maar die verbond wat God met Sy volk by Sinai gesluit het. Dit is dus duidelik dat die doop nie die teken van Jesus se nuwe verbond is nie.

Heb 9:18-20 Daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel nie. (19) Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het, het hy bloed van kalwers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hisop die wetboek self sowel as die hele volk besprinkel (20) en gesê: “Dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het.”

In opsomming:

Die doop is dus ‘n sakrament deur Jesus ingestel wat ons oproep tot ‘n stap van gehoorsaamheid met die belofte van groot seën en groei in ons verhouding met Christus.  In die laaste dae is daar duidelik ‘n nuwe soeke na die waarhede uit die woord en die volheid van die Koninkryk van God.  Mag Sy Naam verheerlik word!


50 Responses to “Wat sê die Bybel oor die doop?”

 1. Dankie vir ‘n baie waardevolle samevatting oor die doop!

 2. Die doop is deur Jesus ingestel en doop is nie besprinkel nie. Doop en verbond is twee verskillende prosesse.

  Nadat Jesus gekruisig is het alles nuut geword. Hyself is gedoop en het sy apostels ‘n opdrag gegee om al die nasies te gaan doop. Doop bedoel ondergaan en daar is net een doop en een dood.

  • Jy is reg, Magda. Ongelukkig is daar baie mense wat nooit die Woord ondersoek ten opsigte van hierdie saak nie. Die doop het groot geestelike betekenis en implikasies. Ek sien egter onder mense wat groot word in kerke waar die ware doop beoefen word, dat hulle ook maar traag is om dit te ondergaan. Dit beroof hulle van baie geestelike skatte en dieper insig in die Koninkryk van God.

 3. Ons het groot geword in die drie susters kerk. Ons as kinders is gedoop toe ons klein was. My suster is nou oor na ‘n ander kerk toe, Christian Faith Youth Centre, daar is sy en haar man en kinders weer gedoop. Is dit verkeerd ?

  • Elizabeth

   Ek het aanvanklik met dieselfde vraag geworstel toe my vrou die eerste keer gesê het dat sy voel sy gedoop moet word. Dit het my gedwing om regtig die antwoorde uit die Woord te soek. Ek verstaan uit die Woord dat doop ‘n respons is op my bekeringsbesluit en dat ‘n baba nie die besluit kan maak nie. Daarom is ‘n bsprinkelings babadoop nie die Bybelse doop soos deur Jesus ingestel nie. Jou suster Het haar dus nie weer laat doop nie, maar is nou vir die eerste maal gedoop.

   As iemand egter ‘n bekeringsdoop gehad het en na die verloop van jare besluit om hom- / haarself weer te laat doop, dink ek dat dit verkeerd is en geen bybelse fondasie het nie. Omdat die doop ‘n teken is van Jesus se begrafnis en opstanding, en Hy net een keer die dood oorwin het (en beslis nie nodig het om dit weer te doen nie), kan ek myself net een keer laat doop.

   Ek sou dus sê dat jou suster en haar gesin wel voorheen besprinkel is maar nou die eerste keer gedoop is.

   Ek hoop dit beantwoord jou vraag, maar ek deel graag gedagtes met jou.

   • Elizabeth onthou eerstens da is net 1doop, 1geloof en 1Here volgens Efesiers 4v5. Dan wil ek ook u in kennis stel dat d regte doop uit Hand 2v38 kom en as iemand nie volgens dai skrif gedoop isi dan kan hy, ni wee gedoop word ni ma liewer REG gedoop word volgens Hand 19:1-5. Net die doop in Jesus naam is tot vergifnis van sonde AMEN….a baba kan ni gedoop word nie want hy kani glo ni volgens Mark 16v16 en Hand 16:30-33

 4. Om aan Christus te behoort
  Het u geweet- ñ Gelowige persoon is nie noodwendig ñ geredde persoon nie?
  1Korinthiers 1,21-Want aangesien in die wysheid van God die wéreld (mense) deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red.
  Vraag;
  Waarom moet ons gered word,en waarvan?
  Génesis3; Deur die ongehoorsaamheid en begeerlikheid van Adam en Eva in die Paradys het daar skeiding gekom tussen God en die mens. As gevolg hiervan het die mens ñ sondige natuur geérf en is gedoem om verlore te gaan.
  Maar God het die mense wat Hy geskape het lief,(Johan3,16) en gee uit sy groot genade sy eniggebore Seun Jesus Christus, as offer om aan ñ kruis te sterf sodat sy bloed daar gestort, tot vergewing van jou en my sondes kan dien.
  1Timótheüs2,4-5 wat wil hé dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense,die mens Christus Jesus.
  ———–
  Daar is niks wat ons as mense kan bydra tot hierdie verlossingsdaad van God aan die mens nie.
  Al wat van ons verwag word is om dit te glo en te aanvaar. Maar om dit te kan doen is dit noodsaaklik om die riglyne soos in die bybel vir ons uiteengesit noukeurig sou volg, en die Heilige Gees toelaat om ons in die volle waarheid te onderrig.
  Die ewige lewe moet ons fokuspunt en einddoel wees.
  ———–
  Nou ontstaan die vraag; is dit vir ñ gelowige persoon moontlik om verseker te weet, hy of sy staan in die volkome geloof met God?
  Volkome geloof kan in twee dele beskryf word:-Die een deel is om in algehele afhanklikheid en opregtheid in God te glo.
  Die ander deel wat onlosmaaklik van die eerste deel is om ñ volkome geloof te bewerkstellig, is om te ken in wie ons glo.
  ———–
  Kom ons kyk na ñ paar voorbeelde uit die Bybel.
  Die verhaal van Korneliüs is veelseggend, Handelinge10; ons lees van hom dat sy wandel en handel voor God so opreg was dat sy gebede opgestyg het voor God. Sy een deel van die volkome geloof in God was in plek, maar die ander deel om te ken in wie hy glo het ontbreek.
  Ons sien ñ engel verskyn aan hom en sé hy moet vir Simon Petrus laat haal om hom te onderrig.
  Wanneer Petrus vir Kornelius en sy mense die boodskap bring dat God in sy groot genade en liefde dit vir alle mense moontlik maak om gered te word volgens Johannes3,16;-Want so lief het God die wéreld gehad,dat Hy sy eniggebore Seun gegee het,sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hé, en 1Johannes5,20;-En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken, en ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus,Hy is die ware God en die ewige lewe, Galásiérs3,26-29 Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus; want julle almal wat in Christus gedoop is,het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie,daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.
  En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.
  Nou word die ander deel vir ñ volkome geloof in God vir hom geopenbaar, en word hy in die Naam van Jesus Christus gedoop ,en is sy geloof volkome.
  ——————
  Nog ñ treffende voorbeeld is die verhaal van Paulus; Ons lees hy was ñ yweraar vir God, hy was opgevoed in die strengste Joodse geloof, hy was vas oortuig daarvan dat wat hy gedoen het,nl om die Christen geloof uit te delg reg was. Sy geloof in God was opreg, maar die deel om te ken in wie hy moet glo het ook by hom ontbreek. Ons sien op die pad na Damaskus het hy ñ ontmoeting met God. Hy vra wie is U Here?, en die Here antwoord hom, Ek is Jesus wat jy vervolg. Nou kom die ander deel vir ñ volkome geloof nl om te ken in wie hy moet glo in werking en sy geloof word volkome.
  —————-
  1Johannes3,2 Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.
  Johannes14,6;Jesus antwoord hom. Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
  Johannes10,9;Ek is die deur; as iemand deur my ingaan,sal hy gered word,en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.
  Dit is baie belangrik indien ons aan Christus wil behoort om in die volkome geloof te wandel.
  Ons lees in Efésiérs4,4-5;Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop. (God maak die reéls, nie ons nie)
  —————–
  In die eerste plek moet ons die bybel, as die Woord van God onbetwisbaar erken en aanvaar. Ons lees in 11Timóteüs 3,16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En n gedeelte uit die Skrif wat pragtig daarmee aansluit vind ons in Spreuke30,5&6 Elke woord van God is gelouter, Hy is n skild vir die wat by Hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie rekenskap vorder en jy as n leuenaar openbaar word nie. Ons vind ook ñ vermaning in11Timóteüs 2,15 nl. Lé jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ñ werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.
  ————————-
  Een Here;-Markus12,29 En Jesus antwoord hom. Die eerste van al die gebooie is; Hoor Israel, die Here,onse God is n enige Here.
  1Korinthiers12,3 Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus n vervloeking noem nie, en niemand kan sé dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.
  Handelinge 9,5 En hy sé. Wie is U Here? En die Here antwoord. Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.
  Filippense2,10&11 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.
  Johannes14,6 Jesus antwoord hom. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
  Uit bogenoemde tekse is dit baie duidelik dat Jesus Christus die Here is.
  —————–
  Een Geloof;-Johannes 3,16 Want so lief het God die wéreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hé.
  Johannes5,24 Voorwaar, voorwaar Ek sé vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.
  Johannes6,40&47 En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hé; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Voorwaar, voorwaar Ek sé vir julle, wie in My glo, het die ewige lewe.
  Johannes12,44&45 En Jesus het uitgeroep en gesé. Wie in My glo, glo nie in My nie, maar in Hom wat My gestuur het. En wie My aanskou, aanskou Hom wat My gestuur het.
  Johannes10,30 Ek en die Vader is een.
  1Johannes3,23 En dit is sy gebod, dat ons in die Naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar liefhé soos Hy ons ñ gebod gegee het.
  1Johannes5,13 Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.
  Johannes 3,18 Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.
  1Johannes5,20 En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken; en ons is in die waaragtige, in sy Seun,Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen.
  Uit bogenoemde skrifte is dit ook duidelik dat alleenlik deur die geloof in die Seun van God nl Jesus Christus ons die ewige lewe deelagtig kan word, en nie veroordeel hoef te word nie.
  ——————-
  Een Doop;- Mattheus28,19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
  Markus16,15&16 En Hy het vir hulle gesé. Gaan die hele wéreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.
  Die evangelie wat verkondig moet word is saamgevat in Johannes 3,16 Want so lief het God die wéreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hé.
  ———-
  Nou moet ons egter op ñ baie belangrike aspek van Jesus se opdrag let nl, Jesus sé,gaan en verkondig- vertel vir almal die goeie tyding dat hulle gered kan word.Hy sé nie gaan vra die wetenskaplikes-die wyses- die goddeloses-die redetwisters van ons tyd, wat hulle dink en hoe hulle oor hierdie aangeleentheid voel nie.Nee, Hy sé, vertel hulle net en maak seker hulle hoor en verstaan die boodskap,en beklemtoon die alternatief vir die wat nie wil glo nie, hulle sal veroordeel word.
  Veroordeel kan beste verstaan word deur,( Vertoon sy of haar lewe, gedagtes, woorde, en dade.)
  Matthéüs13,11 Toe antwoord Hy en sé vir hulle; Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken,maar aan hulle is dit nie gegee nie. Dit is die groot opdrag wat die Here Jesus Christus vir sy dissipels gegee het om uit te voer, net voor Hy opgevaar het na die hemel. Maar baie belangrik, nie uit hulle eie krag en verstand nie
  ———–.
  Ons lees in Lukas24,45-49 Toe open Hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En Hy sé vir hulle. So is dit geskrywe,en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.
  Handelinge2,1-4 En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel n geluid soos van n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
  ———————
  Indien daar ooit iemand was wat volkome toegerus was om die evangelie van God te verkondig, dan was dit verseker Jesus se dissipels. Ons het gelees, Hy het hulle verstand gegee om die ware God te ken.Hy het hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan, en hulle was met die Heilige Gees gedoop wat die Gees van die waarheid is, en nie kan lieg nie. En nou sien ons begin hulle die opdrag van Jesus uitvoer, nl om die evangelie te verkondig
  Ons lees in Handelinge2,37 van die eerste bekeerdes.Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesé. Wat moet ons doen broeders? En luister net wat sé Petrus gevul met die Heilige Gees vir hulle.
  Handelinge 2,38 En Petrus sé vir hulle. Bekeer julle,(kom tot die geloof in Christus) en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Verder lees ons in Handelinge8,12,16 Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop manne sowel as vroue.(16) want Hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus.
  En nou kom Paulus in Handelinge19 en ons lees hy het in Efese gekom en daar gelowiges gevind en hulle gevra. Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord. Met die doop van Johannes. Daar op sé Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesé dat hulle moes glo in die Een wat na hom kom, dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.
  In die mond van twee of drie getuies sal elke woord vas staan.(Petrus-Filippus-Paulus)
  ————
  Een Here: Die Here Jesus Christus.
  Een geloof: Die geloof in die Here Jesus Christus, om die ewige lewe te beérwe.
  Een Doop: Die doop in die Naam van die Here Jesus Christus, tot vergewing van ons sonde
  —————————— Nou ontstaan die vraag; Het die doop; die besnydenis as teken van die verbond van God met Abraham vervang?
  Antwoord;-Die besnydenis as uiterlike teken ( van God se verbond met Abraham en sy nageslag as erfgename) word vervang en vervolmaak deur die geloof in Christus Jesus.
  Jy word nie ñ kind van God deur jou te laat doop nie.(op welke metode ookal)
  Simon die towenaar is die bewys hiervan. (Handeling8,9-24)
  Jy word alleenlik ñ kind van God deur die geloof in Christus Jesus.(Galásiérs3,26)
  Waar pas die doop dan in?
  Die doop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, is deel van die proses om aan Christus te behoort.
  ————
  (1)Glo;-Johannes3,16-Want so lief het God die Wéreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het,sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie,maar die ewige lewe kan hé.

  (2)Aanneem;-Johannes 1,11-12-Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.
  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo.

  (3)Bekering en doop;-Handelinge2,38-En Petrus sé vir hulle; Bekeer julle, (kom tot die geloof in Jesus Christus) en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

  (4) Beklee;-Galásiérs3,27 want julle almal wat in Christus gedoop is het julle met Christus beklee.
  Matthéüs22,11-12-En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ñ bruilofskleed aan het nie. En hy sé vir hom; Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ñ bruilofskleed aan?En hy kon geen woord sé nie.

  (5)Wedergeboorte;- Johan3,5 Jesus antwoord; Voorwaar,voorwaar Ek sé vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Titus3,5- nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees.
  —————
  1Korinthiérs15,22-23; Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde; as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms
  Handelinge 4,12 En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
  Jeremia15,16 Ek het U woorde verslind toe hulle gekom het, hulle was vir my vreugde; ek was bly daaroor dat U Naam oor my uitgeroep is, Here almagtige God.
  11Korinthiers2,14& Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Romeine16,16 E-pos biggs.ben7@gmail.com

 5. Ek is as baba besprinkel tydens ‘n seremonie in een van die susterskerke. My ouers het hierdie besluit geneem en ek het geen aandeel daarin gehad nie. Jare later en nadat ek aangeneem en voorgestel is (‘n ander onderwerp waaroor ons behoort te gesels) het my vrou waarlik tot bekering gekom en haar lewe het drasties verander. Kort hierna het sy begin praat van doop en ek het met predikante en pastore hieroor begin praat maar hulle het my net verwar. Ek het die Bybel toe begin bestudeer en in my binnekamer vir die Here gevra wat Sy wil is ihv. Binne ‘n baie kort tydsbestek het dit vir my baie duidelik geword dat die woord Baptizo volgens een Engelse woordeboek beteken ” to be enveloped by ” maw om omvou te word met. ‘n Mens kan net omvou word met water as jy daarin gedompel word en nie met ‘n paar druppels water nie. Die Bybel verwys telkens daarna dat die dopelinge uit die water uit opgekom het – ‘n duidelike teken dat hulle onder die water was. Voorts is die doop ‘n daad van gehoorsaamheid deur bekeerlinge nadat hulle die Here aangeneem het. Sien al die skrifte hierbo gekwoteer. ‘n Baba verstaan nie waaroor dit gaan nie en kan nie tot bekering kom en dan versoek om gedoop te word nie. Nadat ek ook tot bekering gekom het, is ek en my vrou toe gedoop saam met ons ouderling en sy vrou wat dieselfde paadjie gestap het. Nodeloos om te sê dat dit die einde van sy ouderlingskap was en agv sensuur en druk was dit ook die einde van ons lidmaatskap van die betrokke kerkgenootskap. Dit was ongeveer dertig jaar gelede. Ek vermoed dat die susterskerke vandag ‘n baie meer verdraagsame houding inneem ihv.

  Baie dankie Ettienne vir ‘n baie duidelike en volledige uiteensetting van hierdie belangrike onderwerp.

  • Francois, baie dankie vir jou getuienis. Jou storie is ‘n refleksie van my eie pad. Ongelukkig is jou hoop op meer verdraagsaamheid vir die wat die wil van God ononderhandelbaar soek nie die realiteit nie. Ons moes ook maar die inkwesisie deurgaan en is nie toegelaat om verder te bedien nie. Solank as wat dit die amptelkke standpunt van die sinode is, sal geen dopeling in ‘n bedienningshoedanigheid kan staan nie, want sodra iemand kla, dan moet die sinode hulle offisiële leering afdwing.

   Ek glo egter dat enigeen wat die Woord van God self ondersoek en werklik bid tot God tot dieselfde oortuiging sal kom as ons.

   • Ek weet van hoeveel leraars wat uit die Ng kerk geskop is oor dat hulle , hulle laat doop het. Gaan google maar dan sal jy sien hoeveel Ng kerk leraars ontslaan is oor die doop. Ek weet van ouderlinge wat gevra is om uit die kerkraad te bedank omdat hulle hulle tot die werklike doop gewend het. Besprinkeling is ‘n vals leerstelling wat verkondig word deur die New Age sinode van die Ng kerk. Dan vra die Ng kerk hoekom hulle lidmate dramaties afneem ja vanwee die vals leerstelling wat hulle voorhou.

 6. Ek het op ‘n snaakse manier by hierdie “site” aafgekom. Dit is “awesome”. Baie dankie. Ja ek was ook in een van die Susterskerke en nadat ek tot bekering gekom het, het die Here vir my skrif gegee en elke keer is dit dat ek gedoop moet word. Vir die ouens wat nog struikel hieroor of nie seker is nie, wil ek graag Lukus 7 gee veral vanaf vers 29-30. “En toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. Maar die Fariseers en die Skrifgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie te laat doop nie.”
  Spreek vanself. Shalom!

  • Ek dink daar is wel diegene wat soos die fariseers besluit om nie aan God se woord gehoorsaam te wees nie, maar dink ook dat die Satan heelhartig daarteen baklei dat iemand gedoop word. Hy sal hulle op allerhande manier probeer weerhou. Party is te trots om teenoor hulle friende familie en gemeente te erken dat hulle dalk ‘n verkeerde leering aangehang het, party is bang vir die verantwoordelikheid wat kennis van die waarheid sal bring en ander is bang vir die gevolge van hulle besluit. Ek glo ook dat daar baie is wat nog nie gawe van die Heilige Gees ontvang het nie en daarom is daar nog ‘n sluier oor hulle verstand.

   2Kor 3:14-17 sê:
   Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word.
   Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ’n bedekking oor hulle hart;
   maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem.
   Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.

 7. ek is ook in die ng kerk as baba gedoop en het my laat grootdoop in die shofar christen kerk. die rede hoekom ek dit gedoen het, ek het baie vrae gevra oor die doop en het besluit om dit te doen. anders gaan dit die res van my lewe by my spook. daar het toe vrede in my hart gekom en ek is rustig daaroor. doop red niemand nie en water kan niks aan mens doen nie. dit beteken nie omdat mens gedoop is gaan hy of sy hemel toe nie. die belangrikste is om Jesus as verlosser aan te neem en nie die doop nie.

  • Jy is heeltemal reg – Net geloof in Jesus Christus as die vleesgeworde Seun van God kan ons red. As redding al was waarna iemand streef, dan is hy/sy die armste van al God se kinders.Jesus beloof aan ons outoriteit, krag, loon, heerskapy en krone. Ons doel hier op aarde is tog nie om vas te steek by die mees fundamentele beginsels van die Koninkryk nie? Die Here wil ons voorberei om saam met Hom te regeer as oorwinnaars. Die fisiese water maak niks aan jou nie, maar die geestelike waarde van ‘n onderdompelingsdoop verander mense. Jou eie getuienis is dat dit jou rustigheid gegee het en ek ervaar dat baie mense geloofssekerheid het nadat hulle gedoop is. Mense se insig in die Woord verander ook. Hulle begin waarhede van die koninkryk insien wat hulle voorheen nie kon snap nie. Ek het geen twyfel dat die Doop mense verander en toelaat om verder en vinniger te groei in heiligmaking nie.

   Mag ons nooit ophou groei in God nie.

 8. ) Die Nuwe Testament Vertaal uit die oorspronklike Grieks in Hedendaagse Afrikaans;- deur Prof Jan van der Watt & Prof Stephan Joubert.
  Die Boodskap.
  Beskrywende tekste met betrekking tot die doop
  Markus 16,16 Hy sé vir hulle; Gaan vertel vir al die mense die goeie nuus oor My. Almal moet dit hoor. Elkeen wat julle boodskap glo en by julle as Christene aansluit deur gedoop te word, sal gered word. Iemand wat dit nie wil glo nie, kan maar vergeet; God sal hom of haar straf.
  Handelinge 2,38 Hou dadelik op met julle sondes. Kom terug na God toe, het Petrus geantwoord. Laat julle ook doop in die Naam van Jesus Christus. Dit is die sigbare bewys dat God julle sondes vergewe het.
  Handelinge8,8-16 Filippus moes omtrent bontstaan om almal te doop wat in Jesus begin glo het. Die apostels in Jerusalem het intussen gehoor dat God besig was om mense oral in Samaria met sy goedheid aan te raak. Hulle het daarom vir Petrus en Johannes soontoe gestuur. Hulle twee moes gaan bid dat hierdie mense ook die krag van die Heilige Gees in hulle lewe ontvang, want op daardie tydstip was hulle nog nie met sy krag vervul nie. Hulle was nog net in die Naam van die Here Jesus gedoop.
  Handelinge10,48 Petrus het daarop gereél dat almal in Kornelius se huis gedoop moet word in die Naam van Jesus Christus.
  Handelinge 19,4&5 Johannes het ook vir elkeen wat hy gedoop het, gesé dat hulle moes glo in die Een wat na hom op die toneel sou verskyn. Daardie Een is natuurlik Jesus. Daarom geld Johannes se doop nou nie meer nie. Jesus het dit met n nuwe doop kom vervang. Toe die gelowiges hoor wat Paulus sé, was hulle vuur en vlam om in die Naam van die Here Jesus gedoop te word. Paulus het dit toe ook gedoen.
  Handelinge 22,16 Noudat jy Hom persoonlik ontmoed het, moet jy vir almal gaan vertel wat met jou gebeur het. Moenie langer tyd verspil nie. Staan gou op sodat jy gedoop kan word. Al jou sondes sal dan afgewas word omdat jy in die Here glo.
  1Petrus 3,21 Hierdie dinge is eintlik vir ons n voorbeeld van wat op geestelike gebied by die doop gebeur. Daar skei die paaie van die mense wat gered word en die wat nie gered word nie. Dit gaan nie oor vuilgoed wat die water van jou liggaam afwas nie. Dit gaan eerder oor dit wat binne in jou gebeur. Dit gaan daaroor dat jy God opreg vra om alles weg te vat wat jou skuldig laat voel.
  Kolossense2,12 Toe julle gedoop is, het daar ñ geestelike begrafnis plaas gevind; geestelik is julle saam met Christus begrawe.Dit het nie vir julle die einde beteken nie,maar dit was eintlik vir julle ñ nuwe begin.God het Christus immers uit die dood en die graf laat opstaan. Gelasiers3, 27 Weet julle daardie dag toe julle gedoop is, het julle ook ten volle van bo tot onder deel gekry in Christus se redding. Julle doop was soos ñ stel splinter nuwe klere. By julle doop het julle Christus aangetrek soos mens n stel nuwe klere aantrek. Nou behoort julle heeltemal aan Hom. Omdat julle aan Christus behoort , is julle nou ook deel van sy nuwe familie.
  Romeine 6,2-4 Julle onthou wat by die doop gebeur het, of hoe? Toe ons in die Naam van Jesus Christus gedoop is, het ons deel geword van alles wat met Hom by die kruis gebeur het, van sy dood af tot by sy opstanding. Toe ons gedoop is, is ons saam met Hom in sy graf begrawe. Daarna het God vir Jesus uit die dood laat opstaan om sy eie mag en heerlikheid te wys. Dieselfde het toe ook met ons gebeur. By die doop het God ons uit die doodsgreep van die sonde laat opstaan. Daarom kan ons nou op n nuwe manier leef.
  As dit waar is dat ons saam met Jesus die dood binne gestap het, is dit net so waar dat ons saam met Hom lewendig anderkant uitgekom het. Daardie sondige mens wat ons eenmaal was, is immers saam met Jesus gekruisig.
  Titus 3,3,4 God het ons heeltemal nuutgemaak. Ons is as t ware n tweede keer gebore toe ons sy kinders geword het. Die doop is die bewys daarvan. Dit sé vir ons dat ons ou, sondige mens dood en begrawe is en dat God ons n tweede keer oorgemaak het.
  Opsomming.
  (1) Verskillende persone wat getuig.
  (2)Verskillende tye @ omstandighede.
  (3)Verskillende plekke waar dit plaasvind.
  (4) Maar altyd dieselfde eenheids boodskap.
  (5) In die Naam van Jesus. Amen. E-pos biggs.ben7@gmail.com

 9. Ek is so bietjie onseker oor die feit dat n babatjie soos hul noem “ingeseen” moet word. My seuntjie is nou 17 maande en dis iets waarmee ek sukkel moet dit of moet dit nie gedoen word nie. Ek is nie teen of vir dit nie, maar toe ek klein was, het my ma hul ons ook laat inseen in die kerk, en ek is op 16 gedoop. Maar as ek nou hier lees dan klink vir my daar is dan geen doel daaraan om n kleintjie te laat inseen of besprinkel nie. Is dit iets wat ook gedoen moet word volgens die Bybel en wat is die doel daaragter? Baie Dankie

  • Daar is geen Bybelse opdrag dat baba’s ingeseen moet word nie. In die Nuwe Testament word daar in Luk 2:22-24 vertel van Maria wat Jesus na die tempel gebring het. Tydens die episode het Simeon en Anna Jesus geseën en oor Hom en Maria geprofeteer.

   Volgens die Wet van Moses was ‘n vrou na die geboorte van ‘n seun vir 40 dae onrein en kon sy nie in die tabernakel / tempel kom nie. Na ‘n dogter se geboorte was dit 80 dae. Na verloop van hierdie tyd, moes sy ‘n offer bring by die priester om vir haar versoening te doen sodat sy weer rein mag wees. ‘n Lam moes geoffer word, maar as sy en haar man baie arm was, kon hulle twee duiwe offer (soos wat Josef en Maria gedoen het).

   In die geval van eersgeborenes moes die hulle losgekoop word van die Here vlg Ex 13:12-15 aangesien alle eersgeborenes aan die Here gegee moes word.

   In die eerste kerk en al die apostoliese briewe, is daar geen melding van die gebruik nie. Vlg. Hand 15:19-21 word ons as heidene vrygestel van hierdie wette van Moses en toe ek dood is saam met Jesus, het Die Wet sy straf oor my volbring en in my wedergeboorte kan ek nie weer deur die wet geoordeel word nie (Rom 7:1 en Rom 5-8)

   My opinie is dus daar daar geen opdrag is vir inseën van baba’s nie. Ek kan egter begryp dat ‘n nuwe ouer graag sy kind aan God sou wou wy en Sy seën oor die kind vra. Elke wedergebore kind van God het egter die outoriteit in Christus om ‘n seën uit te spreek en daar is geen rede dat ‘n predikant dit noodwendig moet doen nie en daar is ook geen spesifieke rede dat dit in die kerk en voor die hele gemeente gedoen moet word nie. Daar is wel ‘n beletsel om ‘n eed voor God af te lê en daarom behoort ons geen beloftes voor God af te lê wat ons tot oordeel kan strek nie.

   Hoop dit help so ‘n bietjie.

 10. “Ken die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak”. Ons het nodig .om die waarheid in God se Woord te ken en daaraan gehoorsaam te wees. Hos 4:6 verwys na ‘n volk wat ten gronde gaan a g v ‘n gebrek aan kennis. Ons moet God se aangesig daagliks in gebed soek en mag nie toelaat dat enige iemand die genade van God mis nie . Seenwense

 11. Ek dink die inseen van die babas is vir my mooi en dit kom eintlik van Jesus wat gese het laat die kindertjies na My kom verhinder hulle nie. Hy het die kindertjies hande opgele en hulle geseen. Magda Kopp 3 November 2013

 12. Die doop beteken onderdompeling in die grieks. ‘n Boer wat sy beeste wil beskerm teen siektes laat hulle dip (doop) en laat hulle van kop tot tone deur die dipgang gaan. Die boer besprinkle die bees nie met druppels water nie want dit is oneffektief.

 13. Sal ek HEL toe gaan as ek nie gedoop is nie? Mail my A.S.B by paulvvuuren@gmail.com

  • Paul, die kort antwoord is nee. In Luk 23:39-43 bely een van Jesus se mede-gekruisigdes dat Hy die Messias is en Jesus verklaar dat hy saam met Hom in die paradys sal wees. Hy was nie gedoop nie. Die doop ontsluit egter ‘n klomp dinge in God se Koninkryd vir die gelowige. Ek wil amper so vêr gaan as om te sê dat ‘n ware lewe van oorwinning in Christus baie moeilik of onmoontlik mag wees daarsonder. Ons doel is mos nie om net op ons nerwe by die Hemel in te skuur nie, maar om die volheid van die lewe wat God vir ons beloof het, hier en in ewigheid na te jaag.

 14. Ek groet u, my naam is Ben Biggs en ek deel graag met u en die hele wêreld oor die vraag wat by gelowiges ontstaan wat Jesus Christus as hul Verlosser en Saligmaker aangeneem het.
  Groete,en hoor graag van u.

  Wat moet ons doen broeders?

  Die groot opdrag van Jesus Christus aan sy dissipels, en aan elkeen wat Hom aangeneem het en in Hom glo vandag nog, vind ons op twee plekke in die bybel aangeteken.
  Ons lees in Mattheüs28,19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
  En dan lees ons in Markus16,15@16 En Hy het vir hulle gesê. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word.
  Die evangelie wat verkondig moet word en die belofte van God aan die mense is saamgevat in Johannes 3,16; Want so lief het God die wêreld (mense) gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom(Jesus) glo (hier volg die belofte) nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
  Galásiërs3,22 Maar die Skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word
  Galásiërs3,29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename..
  —————
  Nou moet ons egter op ʼn baie belangrike aspek van Jesus se opdrag let nl, Jesus sê, gaan en verkondig- vertel vir almal die goeie tyding dat hulle gered kan word. Hy(Jesus) sê nie gaan vra die wetenskaplikes-die wyses- die goddeloses-die redetwisters van ons tyd, wat hulle dink en hoe hulle oor hierdie aangeleentheid voel nie,”Nee”, Hy sê, vertel hulle net en maak seker hulle hoor en verstaan die boodskap, en beklemtoon die alternatief vir die wat nie wil glo nie, hulle sal veroordeel word.
  Veroordeel kan beste verstaan word deur,( Vertoon sy of haar lewe; gedagtes, woorde, en dade.)

  Die opdrag van Jesus aan sy volgelinge is twee-ledig.
  Die een deel van die opdrag is om die blye boodskap van verlossing en redding wat in Jesus Christus is, aan alle mense te verkondig.
  Die ander deel van die opdrag is om vir die mense wat die boodskap glo en aanneem te kan sê wat hulle nou te doen staan.

  Voorbeeld.
  In Handelinge2 lees ons hoe die apostels die Heilige Gees ontvang en die opdrag van Jesus om die evangelie aan alle mense te verkondig uitvoer.In vers37 lees ons die mense word diep in die hart deur Petrus se boodskap getref, hulle glo en verstaan dit maar besef terselfdertyd hulle moet iets doen maar weet nie reg wat nie. Ons lees hulle rig hul nood tot Petrus en die ander apostels en vra. Wat moet ons doen broeders? Hierdie vraag geld ook vir elke persoon 2000 jaar later wat Jesus Christus as sy of haar persoonlike saligmaker aangeneem het.
  Nou het Petrus gevul met die Heilige Gees die moed van sy oortuiging, geloof en kennis om vir hulle, en ook vir ons vandag te antwoord. Handelinge2,38;En Petrus sê vir hulle. Bekeer julle,(kom tot geloof in Christus) en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus (waarom in die Naam van Jesus) tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Handelinge 10,43; Aangaande Hom(Jesus) getuig al die profete dat elkeen wat in Hom(Jesus) glo, vergifnis van sonde deur sy Naam(Jesus) ontvang.
  Handelinge 19,5; En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.

  Die Naam van Jesus Christus verteenwoordig (let wel nie vervang nie) sy bloed gestort aan die kruis vir ons sonde. Amen.

  Wat antwoord U vandag vir mense wat tot geloof in Jesus Christus kom en vra .Wat moet ons doen broeders?
  E-pos biggs.ben7@gmail.com

  .

  • Hi Ben, goed gese en ek stem 100% saam dat ons gedoop (gedompel) moet word in die naam van Jesus omdat Jesus se bloed vir ons gevloei het aan die kruis. Ek verstaan dit so: in die Bybel staan in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Wat is die naam? Jesus! Om gedoop te word is ook ‘n opdrag van God, Jesus self het dit gese en homself laat doop om vir die mense te wys hoe dit gedoen moet word. Hoe kan ons dit dan nie verstaan en gehoorsaam nie. Om dit nie te doen nie is om God te ignoreer en hom nie te gehoorsaam nie. Ek kan net getuig hoe God jou verander wanneer jy Hom gehoorsaam. Vir my het die doop ‘n wonderlike betekenis. Die Heilige Gees laat jou dinge “sien” soos jy dit nooit voorheen “gesien” het nie, dit laat jou dinge verstaan en dis net asof ek nie genoeg van Jesus kan leer nie. Prys die Heer, ek kan nie wag vir Jesus se koms nie!!!

 15. Die Wet en die Genade.

  Ivb met die vraag oor die rower wat nie gedoop was nie maar tog gered is

  Ons het hier ʼn sprekende voorbeeld van twee sondaars ( waaronder ons almal val) wat skuldig bevind is en die dood in die gesig staar, met ʼn verskil.
  Let mooi op; die een kom tot geloof in Jesus en bekeer hom, en alhoewel hy nie geleentheid gehad het om gedoop te kon word nie ontvang hy genade deur Jesus en word gered.
  Die ander rower volhard in sy ongeloof en gaan verlore. John3,16
  Hulle sterf onder die Ou Testament en die Wet.

  Met die bloed van Jesus as offer aan die kruis gestort, en sy dood bevestig, het die genade van die nuwe Testament deur Jesus Christus in werking getree.

  Onder die Nuwe Testament het alle mense van elke volk en taal en nasie die reg tot genade verkry, deur hulle te bekeer (tot geloof in Jesus te kom) en in die Naam van Jesus Christus te laat doop tot vergewing van sonde.Hand2,38
  Hand 10,43 Aangaande Hom (Jesus) getuig al die profete dat elkeen wat in Hom (Jesus) glo, vergifnis van sonde deur sy Naam (Jesus) ontvang.
  Hand19,5 En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.
  John 14,6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

  Wat is die betekenis van die Nuwe Testamentiese doop?

  (1) Die doop simboliseer die afwassing van sondes as gevolg van jou bekering en geloof in Jesus Christus.
  1Korint6,11 En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.
  Hand22,16 En nou, waarom versuim jy? staan op, laat jou doop en jou sonde afwas terwyl jy die Naam van die Here aanroep.

  (2) Die Nuwe Testamentiese doop dui op die opstanding van die bekeerde uit die dood.
  Kolossense2,12 omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.
  Hy(die bekeerde) staan nou op uit die water in ʼn nuwe lewe saam met Jesus in die krag van die Heilige Gees.

  Wat is die belangrikheid van die doop?

  (1)Geloof: (John3,16) Bekering: Hand2,38 en Weergeboorte: (John3,5) Is noodsaaklik om hemel toe te gaan.
  (2) Doop is ʼn stap van gehoorsaamheid, ʼn getuienis en ʼn simboliese aksie wat sterwe en opstaan met Christus in ʼn nuwe lewe voorstel.

  Hand 10,34-35 En Petrus het sy mond geopen en gesê: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is.
  ———— biggs.ben7@gmail.com

 16. Oor die rower aan die kruis wat nie gedoop is nie en saam met Jesus in die paradys is….onthou, die groot opdrag van Matt 28:19 was toe nog nie gegee nie. Hy kon dit nog nie toepas in sy lewe nie…

  Maar vir ons wat nou in die Nuwe Testamentiese bedeling is, is Die doop uiters belangrik. Dit is deel van Die saligheidsplan van God: bekering, geloof in Jesus Christus en die doop.

  Marlene

 17. Ek is twee keer gedoop mattheus 28v en handelinge2 v37

 18. Ek is twee keer gedoop mattheus 28 handelinge 2v37

 19. Daar moet eers verstaan word wie die Vader , die Seun en die Heilige Gees is om die doop te verstaan. Hierdie is n baie bree onderwerp en n diep studie oor Math 28. 19 moet gedoen word om die bevel te verstaan van die Here Jesus. As u meer hieroor wil weet stuur vir my jou epos adress en ek stuur vir jou n volle studie ontleding oor Math 28: 19
  My epos is: johanernst16@gmail.com

 20. Ek het my as jongman bekeer en alhoewel ek baie die pad byster geraak het en weer teruggekom het, ervaar ek God se invloed en teenwoordigheid in my lewe daagliks. As ek nie die behoefte het om grootdoop te doen nie wat se dit van my?

  • Ek dink dat jy inherent ongehoorsaam is aan die Woord van God. Dit sal jou nie jou redding kos nie, maar jou wel daarvan weerhou om die volheid van God se plan vir jou lewe te ervaar. Gehoorsaamheid hang nie eintlik daarvan af of jy ‘n behoefte daaraan het of nie. Dit is die geloof dat wanneer jy gehoorsaam is, dat dit tot God se Heerlikheid en jou eie uiteindelike voordeel sal strek. Heb 11:6. Almal wat ek ken en hulself laat doop het uit gehoorsaamheid getuig van die effek wat dit op hulle eie geestelike lewe gehad het. Ek wonder maar net hie jy op my blog afgekom het as jy nie oor die doop gedink het nie? Ek glo dat elkeen wat die Heilige Gees in hom het, deur God self aangekoedig sal word om hom/haar te laat doop. Op die ou einde is die vraag of ek na God se stem luister, of dit weerstaan en probeer weg redeneer. Iemand kan tog nie sê hy dien Die Here nie en dan nie doen wat Hy sê nie?

 21. Hi da..jy se as jy bitterh en onvergewinsgesindheid het is dit d onwaardige wyse waarop iemand kom om nagmaal te hou..is daar is vers wat dit bevestig dat onwaardige wyse na dit verwys?

  • In 1 Kor 11:17-23 word daar gepraat van verdeeltheid onder die kerk (ligaam van Christus). Ek dink dat daar verskeie maniere is om op onwaardige wyse die nagmaal te gebruik. In vers 29 word gesê dat die liggaam van Christus nie in die maal erken word nie.

   As ons in verdeeltheid saam kom soos wanneer ek met bitterheid en onvergifnis teenoor ander lede van Christus se liggaam koester, dan neem ek die brood bloot uit gewoonte en nie omdat ek werklik erns maak met die eenheid van die liggaam nie. Vers 30 vertel wat met diegene gebeur wat dit doen. Dit sluit ook aan met Mat 18:34 en 35. Hier is eintlik die grootste waarskuwing. Hoeveel mense leef in gevangeneskap en oyniging omdat hulle nie kan vergewe nie.

 22. Hier is ʼn vriendelike maar ernstige vermaning; moet asseblief nie ongered sterf en onder die oordeel kom nie, maar kom tot geloof in Christus en laat jou doop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sonde, en jy sal uit genade deur jou geloof in Christus gered word en die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Want elkeen wat in Christus glo behoort aan Christus, en as ons aan Christus behoort dan is ons die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename van die ewige lewe. Amen.

  Johannes3,16; Handelinge 2,38; Efésiërs2,8-9; Galásiërs3,26-29;

 23. Ek het onlangs Eben Swart se dvd gekyk wat handel oor die groot doop. Dit is net te veel inligting om hier te herhaal, maar ek is van mening dat enige persoon wat die groot doop wil doen, dit kyk. Soveel mense word mislei, en dit deur kerke! Ek is geensins betrokke by Eben nie, so my opinie om die dvd te kyk het niks met geldmaak te doen nie. Eben is betrokke by Trumpet Call. Dankie vir jou navorsing.

 24. Ek was ‘n ouderling in die NGkerk toe ek in Israel in die Jordaanrivier gedoop is. Wat ‘n wondelike ervaring!!! Moenie die geleentheid laat verbygaan om getrou te wees aan Sy opdrag: “Bekeer julle en laat julle doop”

  • PRYS DIE HERE! Wat ‘n kragtige getuienis! My man het self in die NG kerk groot geword en ek kom die laaste ruk agter die Here werk in hom oor hy besprinkel is en dit pla hom oor die werklike simboliek daaragter. Ek weet die Here sal hom, nes vir jou ook lei tot die WERKLIKE doop. Baie dankie vir jou getuienis!

 25. Dankie vir die waardevolle inligting oor ligting

 26. Daars d pinkster koortjie wat Christene sing”ek het my bekeer en in water laat doop.En toe vul Hy my met Sy Heilige gees.En toe praat ek in ander tale,volgens Handelinge 2 vers 38.Ek is gedoop in die naam Jesus Christus.Maar baie kerkleiers se dat ek i Jesus only is.My vraag is hoekom sing os die koortjie maar ons doen nie wat ons sing nie.

 27. Baie dankie vir die omvattende beskrywing Ettienne. My man het groot geword in die NG kerk, waar ek weer uiters bevooreg was om in die AGS kerk te kon leer. Hy vra baie uit sy eie oor die doop hoe meer ek hom vertel van die groot doop hoe meer wil hy hoor. Ek glo die Here werk in hom en hy besef hy as besprinkelde is NIE GEDOOP NIE. Ek is bly die Here het my die kans gegee om vir hom die deure oop te maak en te neem na ‘n pinkster kerk. Ek bid dat die Here hom so dan ook sal lei om homself werklik te laat doop.

 28. Diegene wat die doop as onderdompeling verstaan het beslis nie self ooit `n eerlike studie oor die doop in die Bybel gemaak nie. Die “doop” wat deur Johannes begin is en deur Jesus se disipels voortgesit is word duidelik as `n reiniging beskryf ( Joh. 3 + 4). En duidelik deur besprinkeling (Hebreërs 9: 11 – 26; 1 Johannes 5: 6; Levitikus 14: 5 – 7; Hebreërs 12: 24; 1 Petrus 1: 2) As jy die Bybelse doop nie as reiniging van God se gemeente of volk verstaan nie sal jy ook nie die talle verwysings daarna in die Ou testament kan vind nie (Eseg. 36: 24 -28 ; 37: 21 – 28, Jer. 32: 36 – 41; 33: 7 + 8) en ook vele in die Nuwe testament miskyk.(Efe. 5: 25-27; Tit. 2: 13 + 14) Verder dui die simboliek, wat in die Bybel aan onderdompeling gekoppel aan die doop, gegee word, op die wat verlore gaan (1Pet. 3: 20 + 21; 1Kor. 10: 1 + 2). Bespringkeling daarinteen, versimboliseer al die hoof aspekte van die doop en doop met die Heilige Gees, reiniging (Num. 8: 5 – 7 +19: 18 – 20, Heb. 9: 11-22), weiding (Eksodus 29: 21, Efesiërs 5: 25 – 27), salwing-afsondering tot diens (Levitikus 8: 11,1 Johannes 2: 20 + 27, 1 Petrus 1:2), heiliging (Efesiërs 5: 25 – 27). Verder sal die insluiting van kinders en selfs suigelinge by hierdie volksreiniging ook nie raakgesien word nie. (Hand. 2: 14 – 16 & 38 – 40; Joël 2: 16 + 28)

  Die doop is nie mense getuienis nie dit is God se getuienis :
  1 Johannes 5: 6 – 13
  Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed.(Die reinigings water vir besprinkeling was varswater met bloed gemeng:Levitikus 14: 5 – 7) Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig: Die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.

  • Chris, met jou intrapslag maak jy die opmerking dat mense soos ek nog nooit die Bybel bestudeer het nie. Ek vind dit snaaks dat die bron teks se woord wat ons as doop vertaal juis onderdompeling beteken en dat die woord besprinkeling nooit in konteks met die doop gebruik word nie. Jou heel eerste teksverwysing uit Hebreers gaan oor besprinkeling met Jesus se bloed maar het niks te doen met doop nie.

   Ek betwis beslis nie dat water as reinigings simbool in die Woord gebruik word nie en ook nie dat Christus ons verlossing en reiniging bewerk het met Sy bloed nie en daarvan die veke verwysings na besprinkeling. Maar dit is juis die kwessie. In geen van die tekste wat jy aanhaal word doop en besprekeling in konteks met mekaar gebruik nie.

   Ek is jammer om te sê dat jou argument in die heel basies vlak van dedaktiese analise faal. Water word gebruik vir doop. Water word ook gebruik vir was, drink, besprinkel, reinig ens. Maar dit maak nie doop gelyk aan al hierdie ander rituele nie.

 29. Die doel van die doop

  As een van die sakramente is die doel van die doop om ons geloof te versterk. Omdat `n mens iets wat jy sien beter onthou as iets wat jy net hoor of lees. God vertel ons deur die sakramente van sy verlossings plan en Hy gebruik beelde wat Hy in sy Woord aan ons verduidelik. Maar as ons nie die beelde herken of verstaan nie verloor die sakrament sy betekenis en doel en word dit bloot `n handeling uit gewoonte of bygelowigheid. Ek wil dit beklemtoon – die doop sê nie dat jou sondes vergewe is nie, die doop sê dat as jy glo in die Seun van God soos wat Abraham geglo het (Joh. 8:56, Rom. 4: 9 – 11) dan sal God jou sondes vergewe, Sy Heilige Gees oor jou uitstort, jou tot sy kind aanneem en deel van sy verbondsvolk maak, om in sy beloftes te deel en die ewige lewe te ontvang.( 1Kor, 12: 13, Kol. 2: 11 + 12, Gal. 3: 26 – 29, Ef.1: 13 + 14, Titus 3: 5 – 7)

  Met die besprinkelings doop sê God aan gelowiges ;
  “Soos wat Ek aan julle geloofs vader, Abraham die besnydenis gegee het as teken dat Ek die sondes vergewe van die wat glo soos hy geglo het voor hy besny was,( Rom. 4: 9 – 11) gee Ek aan julle die doop as teken dat Ek die sondes vergewe van die wat glo in Jesus Christus soos wat Abraham geglo het. (Hand. 2: 38 – 40; 19: 4, Kol. 2: 11 – 13) Dit is `n teken van my Verbond met julle (Gal. 3: 16 + 17 en 26 – 29, Heb. 12: 24) dat Ek julle God sal wees (2 Kor. 6:16 – 7:1) en julle die ewige lewe sal verkry (1 Joh.5: 6 – 13). My profete het hierdie volksreiniging reeds in die Ou Testament aangekondig (Jer. 32: 36 – 41; 33: 7 + 8, Eseg. 36: 24 – 28, 37: 21 – 28, Joël 2: 16 ) en dit word in vervulling gebring met die koms van Christus (Mark 1: 1- 4, Hand.10 : 36 ), want die Evangelie van Jesus Christus is my nuwe verbond (Lukas 1: 67, 70 – 72, 76 + 77, Heb. 12: 24 ).
  Die water stel die Bloed van Christus voor wat jul reinig van jul sondes ( Heb. 13: 12 ), volgens my opdrag het Moses aan die Israeliete seremonies gegee waar spesiale water, bloed of olie oor mense of voorwerpe gesprinkel is om dit te reinig, (Eks. 29 : 21, Num. 19: 18 – 21, Heb. 9:13 + 21 + 22. ) hierdie heenwysings na die doop was tydelik en moes oor en oor herhaal word, maar die perfekte paaslam, Jesus Christus die Seun van God bring as julle ewige Hoëpriester `n eenmalige perfekte en volkome offer aan die kruis, Homself, sodat besprinkeling met sy bloed julle volkome van al jul sondes reinig vir altyd (Heb. 9: 11 – 26), daarom word julle elkeen ook net eenmaal gedoop anders kruisig julle vir Christus oor en oor (Heb. 10: 26 – 31). Die doop is egter ook julle priesterlike wydings seremonie ( Num. 8:5 -7, 1Pet. 2: 5 + 9, Openb. 1: 5 + 6, 5: 9 + 10), en teken van die uitverkiesing, nog voor Ek julle in die moederskoot gevorm het ( Jer. 1: 5 ), ja selfs voor Ek die wêreld gevorm het ( Efe. 1: 4 ), het Ek julle uitverkies en nog voor julle gebore was ( Rom. 9:11 – 13 ) het Ek julle geroep om besprinkel te word met die bloed van Christus ( 1 Pet. 1: 2 ) sodat julle aanneemlik vir My sou wees, gereinig van julle sondes en aan My gewy (Efe.5: 25 – 27) sodat julle My kan dien as levietiese priesters volgens my belofte aan Levi ( Jer. 33: 17 – 22; Num. 8: 5-7 + 15).
  Met die doop word julle ook ingelyf by my volk en kry julle deel aan die verbonds beloftes,( Gal. 3: 26-29; Efe.1: 13+14) wat julle en julle kinders toekom, (Hand. 2:38-40) dit is die besnydenis van Christus (Kol.2: 11+ 12) en moet daarom aan alle verbonds kinders toegedien word, (Hand.16: 14+15; 29-33 ) selfs die wat nog drink.(Joël 2: 16 + 18; Hand. 2:14-16 & 38-40) Die doop heilig julle kinders selfs al is net een ouer gelowig.(1Kor. 6:14) Abraham is besny as volwassene maar daarna moes alle seuntjies van verbonds ouers op agt dae ouderdom besny word.(Gen. 17: 9-14) Moet nie die doop van julle kinders weerhou nie want Ek was bereid om die een mens wat Ek as my vriend beskou het, Moses, (Eks. 33:11) dood te maak, oor sy seun nie besny was nie.(Eks. 4: 24-26) Julle seuntjies word egter nie meer besny nie, (Hand. 21:21) Want mans en vrouens word gedoop. (Hand.16: 14+15; 29-33 ) Deur julle kinders te doop bevestig julle dat geloof, vergifnis van sonde en die ewige lewe ‘n genade gawe van My is wat julle sonder enige verdienste ontvang. (Ef.2: 8+9; Titus 3:5-7; Rom. 3: 21-4:3)

  Die doop met die Heilige Gees is die wedergeboorte wat lei tot die ewige lewe ( Joh.3:5-7; Titus 3:5-7 ) soos wat die besprinkelings bloed van die paaslam die verlossing uit Egiptiese slawerny aangedui het, bevry die bloed van die Lam julle van Satan se slawerny ( Gal. 3:13; 5:1 ). Julle is vrygekoop ( Openb. 5:9+10,) van die sonde en nou die eiendom van God (1Kor. 7:22+23) , daarom word julle gedoop in My Naam, die Vader en die Seun en die Heilige Gees ( Mat. 28:19 ), dit is my merk, my seël aan julle voorhoofde waarmee my Heilige Gees julle verseël as my eiendom vir die eindtyd (2Kor. 1:21 + 22; Efe. 1:13 + 14, 4:30; Eseg.9:4) julle klere wit gemaak in die Bloed van die Lam (Openb. 7:13-17). Ek doop julle met My Heilige Gees wat Ek oorvloedig oor julle uitgestort het en in julle harte gee om julle te lei, ( Titus 3:6 ), dit is `n salwing as konings wat oor die sonde moet heers en priesters wat God moet dien en van sy verlossingsdade moet getuig (1Pet.2:5 + 9; Openb.1:5+6, 5:9+10). Die water stel ook die doop met my Heilige Gees voor, (Joh.1: 31 + 33) wat soos ‘n welriekende salwings olie oor die hoof gegiet is en gedurende jul wyding oor julle gesprinkel word. (Eks. 29:21; Lev.8:11; Num. 8:5-7; Efe. 5: 25-27; Tit. 3: 5 – 7) dit is ook die waarborg dat julle sal verkry wat Ek belowe het (Efe.1:13+14; Titus 3:5-7), daarom is die doop vir die wat glo in die Seun van God ‘n teken van God dat hulle seker kan wees dat hulle die ewige lewe het. (1Joh. 5:6-13 )”

  • As wetenskaplike find ek hier ‘n algemene dwaling, dat kousaliteit gevind word in onverwante aspekte wat vaagweg dieselfde tema het. Ja, aan Abraham is die besnydenis gegee as teken van God se verbond met hom. en JA, ons kry deel aan God se beloftes aan Abraham deur Jesus se bloed en Ja die Heilige Gees bind ons saam as liggaam van Christus, maar die Doop soos wat Jesus ons die opdrag gee om uit te voer in Mat 28:19 word nooit genoem as vervanging van die besnydenis nie. Doping met water en doping met Heilige Gees is ook nie ekwivalent nie. Doop en besprinkeling is ook nie ekwivalent nie. Doop en insluiting tot God se beloftes is ook nie ekwivalent nie. Kinder word vir God aanneemlik deur ‘n gelowige ouer, maar dit impliseer nie redding nie en beslis ook nie dat daaardie kind gedoop kan word nie. Dit is maklik om ‘n argument te neem, ‘n magdom tekste uit die Woord te soek om dit te ondersteun en dit dan as waarheid voor te hou, maar die teksverwysing handel oor verskillende aspekte en dien nie as bewys dat besprinkelingsdoop van baba’s die besnydenis vervang het en ons deeel maak van God se verbond van Abraham nie.

   Toe ek voor God gekniel het om aan my Sy waarheid te wys wou ek bitter graag hê Hy moet my verstaaan van besprinkeling en baba-doop bevestig uit sy Woord. Ek het juis al die geskrifte en dogmatiek van mense vermy sodat God my self uit Sy woord kon leer. Ek wou egter baie graag vingerswaaiend voor my vrou en vriende staan en aan hulle vertel watter charismatiese dwaling hulle beet het, maar hoe meer ek gelees het en hoe verder ek gedelf het, hoe meer het ek besef dat ‘n bekerings, onderdompelingsdoop die ware doop was. Glo my, ek het baie trane voor Die Here gestort want eerstens wou ek aan Hom getrou wees en saam met die besef van dwaling kom die besef van ontoereikendheid en sonde.

   Daarbenewens is die krag en getuienis wat ek sien in mense wat hierdie waarheid besef vir my ‘n veel duideliker bewys van die waarheid daarin as al die dogmatiek en argumente wat deur mense geskryf is.

   Daar is baie meer bewyse van die baba besprinkeling se bron uit die babeloniese geskrifte as uit die Bybel. Ongelukkig is die leuen en die waarheid baie naby aan mekaar. Dit is maar hoe die Satan nog altyd gewerk het.

   Dankie vir jou kommentaar. Dit is ‘n goeie uiteensetting van die dogmatiek van die gereformeerde kerke oor die besprinkeling. Ek bid dat Jesus elkeen wat hier lees se hart en verstand sal beskerm teen enige menslike argumente en Sy Geeswaarheid in sy hart gee. Ek glo dat elkeen wat hier skryf goed bedoel maar ons almal is net mense. Amen

 30. Besprinkel vs Onderdompel
  Diegene wat die doop as onderdompeling verstaan het beslis nie self ooit `n eerlike studie oor die doop in die Bybel gemaak nie. Die “doop” wat deur Johannes begin is en deur Jesus se disipels voortgesit is word duidelik as `n reiniging beskryf ( Joh. 3 + 4). En duidelik deur besprinkeling (Hebreërs 9: 11 – 26; 1 Johannes 5: 6; Levitikus 14: 5 – 7; Hebreërs 12: 24; 1 Petrus 1: 2) As jy die Bybelse doop nie as reiniging van God se gemeente of volk verstaan nie sal jy ook nie die talle verwysings daarna in die Ou testament kan vind nie (Eseg. 36: 24 -28 ; 37: 21 – 28, Jer. 32: 36 – 41; 33: 7 + 8) en ook vele in die Nuwe testament miskyk.(Efe. 5: 25-27; Tit. 2: 13 + 14) Verder dui die simboliek, wat in die Bybel aan onderdompeling gekoppel aan die doop, gegee word, op die wat verlore gaan (1Pet. 3: 20 + 21; 1Kor. 10: 1 + 2). Bespringkeling daarinteen, versimboliseer al die hoof aspekte van die doop en doop met die Heilige Gees, reiniging (Num. 8: 5 – 7 +19: 18 – 20, Heb. 9: 11-22), weiding (Eksodus 29: 21, Efesiërs 5: 25 – 27), salwing-afsondering tot diens (Levitikus 8: 11, 1Johannes 2: 20 + 27, 1 Petrus 1:2), heiliging (Efesiërs 5: 25 – 27). Verder sal die insluiting van kinders en selfs suigelinge by hierdie volksreiniging ook nie raakgesien word nie. (Hand. 2: 14 – 16 & 38 – 40; Joël 2: 16 + 28)

  Ek sien jy haal 1 Johannes 5 aan maar van vers 7 af – bang dat vers 6 darem te duidelik wys dat die doop met besprinkeling gedoen moet word en beslis ook `n bloed verbonds teken is soos die nagmaal.
  1 Johannes 5: 6 – 13
  Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed. (Lev. 14:5-7, 49-51, Heb. 9:11 – 26, 10: 29, 12:24, 13:12; 1Pet. 1:2) Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig: Die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.

 31. Die doel van die doop

  As een van die sakramente is die doel van die doop om ons geloof te versterk. Omdat `n mens iets wat jy sien beter onthou as iets wat jy net hoor of lees. God vertel ons deur die sakramente van sy verlossings plan en Hy gebruik beelde wat Hy in sy Woord aan ons verduidelik. Maar as ons nie die beelde herken of verstaan nie verloor die sakrament sy betekenis en doel en word dit bloot `n handeling uit gewoonte of bygelowigheid. Ek wil dit beklemtoon – die doop sê nie dat jou sondes vergewe is nie, die doop sê dat as jy glo in die Seun van God soos wat Abraham geglo het (Joh. 8:56, Rom. 4: 9 – 11) dan sal God jou sondes vergewe, Sy Heilige Gees oor jou uitstort, jou tot sy kind aanneem en deel van sy verbondsvolk maak, om in sy beloftes te deel en die ewige lewe te ontvang.( 1Kor, 12: 13, Kol. 2: 11 + 12, Gal. 3: 26 – 29, Ef.1: 13 + 14, Titus 3: 5 – 7,1 Joh.5: 6 – 13)

  Met die besprinkelings doop sê God aan gelowiges ;
  “Soos wat Ek aan julle geloofs vader, Abraham die besnydenis gegee het as teken dat Ek die sondes vergewe van die wat glo soos hy geglo het voor hy besny was,( Rom. 4: 9 – 11) gee Ek aan julle die doop as teken dat Ek die sondes vergewe van die wat glo in Jesus Christus soos wat Abraham geglo het. (Hand. 2: 38 – 40; 19: 4, Kol. 2: 11 – 13) Dit is `n teken van my Verbond met julle (Gal. 3: 16 + 17 en 26 – 29, Heb. 12: 24) dat Ek julle God sal wees (2 Kor. 6:16 – 7:1) en julle die ewige lewe sal verkry (1 Joh.5: 6 – 13). My profete het hierdie volksreiniging reeds in die Ou Testament aangekondig (Jer. 32: 36 – 41; 33: 7 + 8, Eseg. 36: 24 – 28, 37: 21 – 28, Joël 2: 16 ) en dit word in vervulling gebring met die koms van Christus (Mark 1: 1- 4, Hand.10 : 36 ), want die Evangelie van Jesus Christus is my nuwe verbond (Lukas 1: 67, 70 – 72, 76 + 77, Heb. 12: 24 ).
  Die water stel die Bloed van Christus voor wat jul reinig van jul sondes ( Heb. 13: 12 ), volgens my opdrag het Moses aan die Israeliete seremonies gegee waar spesiale water, bloed of olie oor mense of voorwerpe gesprinkel is om dit te reinig, (Eks. 29 : 21, Num. 19: 18 – 21, Heb. 9:13 + 21 + 22. ) hierdie heenwysings na die doop was tydelik en moes oor en oor herhaal word, maar die perfekte paaslam, Jesus Christus die Seun van God bring as julle ewige Hoëpriester `n eenmalige perfekte en volkome offer aan die kruis, Homself, sodat besprinkeling met sy bloed julle volkome van al jul sondes reinig vir altyd (Heb. 9: 11 – 26), daarom word julle elkeen ook net eenmaal gedoop anders kruisig julle vir Christus oor en oor (Heb. 10: 26 – 31). Die doop is egter ook julle priesterlike wydings seremonie ( Num. 8:5 -7, 1Pet. 2: 5 + 9, Openb. 1: 5 + 6, 5: 9 + 10), en teken van die uitverkiesing, nog voor Ek julle in die moederskoot gevorm het ( Jer. 1: 5 ), ja selfs voor Ek die wêreld gevorm het ( Efe. 1: 4 ), het Ek julle uitverkies en nog voor julle gebore was ( Rom. 9:11 – 13 ) het Ek julle geroep om besprinkel te word met die bloed van Christus ( 1 Pet. 1: 2 ) sodat julle aanneemlik vir My sou wees, gereinig van julle sondes en aan My gewy (Efe.5: 25 – 27) sodat julle My kan dien as levietiese priesters volgens my belofte aan Levi ( Jer. 33: 17 – 22; Num. 8: 5-7 + 15).
  Met die doop word julle ook ingelyf by my volk en kry julle deel aan die verbonds beloftes,( Gal. 3: 26-29; Efe.1: 13+14) wat julle en julle kinders toekom, (Hand. 2:38-40) dit is die besnydenis van Christus (Kol.2: 11+ 12) en moet daarom aan alle verbonds kinders toegedien word, (Hand.16: 14+15; 29-33 ) selfs die wat nog drink.(Joël 2: 16 + 18; Hand. 2:14-16 & 38-40) Die doop heilig julle kinders selfs al is net een ouer gelowig.(1Kor. 6:14) Abraham is besny as volwassene maar daarna moes alle seuntjies van verbonds ouers op agt dae ouderdom besny word.(Gen. 17: 9-14) Moet nie die doop van julle kinders weerhou nie want Ek was bereid om die een mens wat Ek as my vriend beskou het, Moses, (Eks. 33:11) dood te maak, oor sy seun nie besny was nie.(Eks. 4: 24-26) Julle seuntjies word egter nie meer besny nie, (Hand. 21:21) Want mans en vrouens word gedoop. (Hand.16: 14+15; 29-33 ) Deur julle kinders te doop bevestig julle dat geloof, vergifnis van sonde en die ewige lewe ‘n genade gawe van My is wat julle sonder enige verdienste ontvang. (Ef.2: 8+9; Titus 3:5-7; Rom. 3: 21-4:3)

  Die doop met die Heilige Gees is die wedergeboorte wat lei tot die ewige lewe ( Joh.3:5-7; Titus 3:5-7 ) soos wat die besprinkelings bloed van die paaslam die verlossing uit Egiptiese slawerny aangedui het, bevry die bloed van die Lam julle van Satan se slawerny ( Gal. 3:13; 5:1 ). Julle is vrygekoop ( Openb. 5:9+10,) van die sonde en nou die eiendom van God (1Kor. 7:22+23) , daarom word julle gedoop in My Naam, die Vader en die Seun en die Heilige Gees ( Mat. 28:19 ), dit is my merk, my seël aan julle voorhoofde waarmee my Heilige Gees julle verseël as my eiendom vir die eindtyd (2Kor. 1:21 + 22; Efe. 1:13 + 14, 4:30; Eseg.9:4) julle klere wit gemaak in die Bloed van die Lam (Openb. 7:13-17). Ek doop julle met My Heilige Gees wat Ek oorvloedig oor julle uitgestort het en in julle harte gee om julle te lei, ( Titus 3:6 ), dit is `n salwing as konings wat oor die sonde moet heers en priesters wat God moet dien en van sy verlossingsdade moet getuig (1Pet.2:5 + 9; Openb.1:5+6, 5:9+10). Die water stel ook die doop met my Heilige Gees voor, (Joh.1: 31 + 33) wat soos ‘n welriekende salwings olie oor die hoof gegiet is en gedurende jul wyding oor julle gesprinkel word. (Eks. 29:21; Lev.8:11; Num. 8:5-7; Efe. 5: 25-27; Tit. 3: 5 – 7) dit is ook die waarborg dat julle sal verkry wat Ek belowe het (Efe.1:13+14; Titus 3:5-7), daarom is die doop vir die wat glo in die Seun van God ‘n teken van God dat hulle seker kan wees dat hulle die ewige lewe het. (1Joh. 5:6-13 )”

 32. My kennis van die Bybel is nie gegrond op enige formele onderrig nie maar dit is suiwer my eie studie wat ek biddend onder leiding van die Heilige Gees doen, want slegs onder leiding van die Heilige Gees kan ons die Woord van God verstaan (Joh.14:26, 2Kor.3:14-18). Ek gebruik`n verskeidenheid van Afrikaanse en Engelse Bybels, interliniêre Bybels, konkordansies, leksikons en skrifverklarings geskryf deur gelowiges wat die oorspronklike tale verstaan en ek google.
  In Mat 28:19 is die nuwe opdrag aan die dissipels om dissipels te maak van al die nasies en nie die doop nie want hulle doop al van die begin van Jesus se bediening af. (Joh.4:2)
  Dit is vir my vreemd dat u nie bekend is met die skrif gedeelte wat duidelik sê dat die doop die besnydenis vervang nie want kol. 2: 12 word dikwils aangehaal deur digene wat onderdompeling voorstaan, en gewoonlik net die eerste deel, (12Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is.), ooit gewonder waarna “Dit” verwys?
  Kolossense 2: 11 + 12
  11Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. 12Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het. 13Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy al ons sondes vergewe het. So die doop is die besnydenis in Christus.

  U sê doop en besprinkeling is nie ekwivalent nie:
  Johannes 3: 25 + 26
  Daar het toe tussen Johannes se volgelinge en `n Jood `n woordewisseling ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, Hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, Hy doop ook, en almal gaan na Hom toe. (Joh. 4: 2 sê dit was eintlik Jesus se dissipels wat gedoop het)

  Die Jode noem die doop “die reiniging” en volgens die mosaietese wette wat streng deur die Jode nagevolg is word die reiniging van `n persoon of voorwerp met besprinkeling gedoen. (Num. 8: 5 – 7 + 19: 18 – 20, Lev. 14: 5 – 7 + 49 – 51, Hebr. 9: 13)

  1 Johannes 5: 6 – 13
  Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig: Die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun.

  Let op die klem, water en bloed, dus reinigingswater wat gesprinkel is. (Lev. 14: 5 – 7 + 49 – 51)

  Let op dat die water en die bloed se getuienis ooreenstem, en die bloed van Christus getuig van ons reiniging van sondes, en die metode waarmee dit die getuienis lewer is besprinkeling, om dus ooreenstemmende getuienis te lewer moet die doop water gesprinkel word.

  U sê: Doop en insluiting tot God se beloftes is ook nie ekwivalent nie.
  Galasiërs3: 16 + 17 en 26 – 29
  16God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Daar staan nie “aan nakomelinge”, meer as een nie, maar: “en aan jou nakomeling”, net een, en hierdie nakomeling is Christus. 17Hiermee wil ek dit sê: God het `n verbond met Abraham gesluit en dit toe al geldig gemaak. …….26Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, 27want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. 28Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één. 29En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God.
  Beloftes aan Abraham gemaak – deur doop met Christus verenig en behoort dus aan Christus – dus erfgename, ingesluit by God se beloftes.

  Ek stem saam, doop met water en doop met die Heilige Gees is nie ekwivalent nie, maar hulle word wel met mekaar geassosieer en vergelyk en met die woorde “doop met” word die metode aangedui: uitstort oor, jy kan nie “met water” insteek of onderdompel nie.

  Oor die kinderdoop
  Wanneer die Jode na die doop verwys as “die reiniging” Joh. 3: 25 + 26 dui dit ook daarop dat hulle dit verwag het, asof deur die profete voorspel, en die profete voorspel wel `n reiniging wat saam val met die koms van die Mesias, die uitstorting van die Heilige Gees en die nuwe verbond. Jeremia en Esegiël noem die terugkeer, die nuwe verbond en die reiniging (Jer. 32: 36 – 41; 33: 7 + 8, Eseg. 37: 21 – 28). Esegiël en Joël praat albei van ‘n reiniging voor die uitstorting van die Heilige Gees (Eseg. 36: 24 – 28, Joël 2: 16 + 28). Jesaja praat van die oorblyfsel in Sion wat gereinig sal word en noem die Heilige Gees en Sagaria praat van `n fontein wat reinig met die koms van die Mesias (Sag.13: 1, Jesaja 4: 3 + 4).
  Met die uitstorting van die Heilige Gees verwys Petrus die mense na Joël:
  Handelinge 2: 14 – 16: Joël 2: 28:Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle oumense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien.
  Maar Joël praat ook van die reiniging wat voor die uitstorting van die Heilige Gees kom, kyk bietjie mooi wie almal ingesluit word by die gemeente wat gereinig (gedoop) moet word.
  Joël 2: 16 Roep die volk op, reinig die gemeente, laat die leiers bymekaar kom, bring die kinders bymekaar, selfs dié wat nog drink
  Wanneer Petrus die doop noem by dié geleentheid sluit hy ook die kinders in by die beloftes waaraan ons deur die doop deel kry.(Gal. 3:26 – 29)
  Hand.2: 38 – 40 Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe, en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. 39Wat God belowe het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.

  Die kerkvader Origen (185-254 A.D.) sê die opdrag om kinders te doop kom van die apostels, iets in die nuwe testament het hom dus die idee gegee. Die mees waarskeinlike skriftuur is waar gepraat word van huisgesinne wat gedoop is en die griekse woord “oikos” wat as huisgesin of hele huis vertaal word sluit per definiesie beslis kinders en babas in, “oikos” word inteendeel nie gebruik as daar nie kinders of babas is nie. Volgens Hand. 11:14 kondig die engel wat vir Kornelius gesê het om Petrus te laat kom dan ook redding vir sy hele huisgesin “oikos,” aan, dus ook vir kinders en babas.
  Die idee dat kinders nie kan glo nie is onskriftuurlik, Jesus praat uitdruklik van kinders/ kleintjies (onder vyf jaar), wat in Hom glo (Mat 18 : 6, Mark 9: 42)
  Die idee dat die Heilige Gees nie in kinders werksaam kan wees nie is onskriftuurlik, selfs in die moederskoot, (Luk 1:41)
  Dus die besprinkelings doop (die reiniging) is die besnydenis in Christus wat ons met Christus verenig en kinders van Abraham maak en ons en ons kinders erfgename maak van God se beloftes, daarom die opdrag om selfs die suigelinge te doop.
  Ons weet dat Jesus se dissipels van die begin van sy bediening af gedoop het: (Joh. 4: 1+2 Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer dissipels maak en doop as Johannes. – 2Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie maar sy dissipels.). Ons weet ook dat daar na die doop seremonie `n aparte gebruik van handoplegging was (Hand.18:6 en Heb. 6:2) Is dit so vergesog om te beweer dat dat ouers sou wou hê dat Jesus die aparte seremonie van handoplegging vir hulle kinders moes doen na hulle kinders gedoop is, volgens die opdrag in Joël, siende dat Jesus niemand self gedoop het nie? (Mat.19: 13 – 15, Mark.10: 13 – 16, Luk.18: 15 – 17) Nerens in die skrif word kinderdoop afgewys nie, die besnydenis van kinders wel (Hand.21: 21), Daar is geen aanduiding dat die kinderdoop nie van die vroegste tye af bedien is nie, die oudste doop voorskrif wat behoue gebly het (Hippolytus 170-236 A.D.) sê: Doop eers die kleintjies, as hulle vir hulself kan praat, laat hulle, indien nie moet `n ouer of familielid namens hulle praat.

  Ek stuur later iets oor onderdompel.

 33. Daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerlyers en hul menigte versmag van dors. Jesaja5,13
  Iemand het die verstaan van kennis so saamgevat; Sonder kennis is daar geen begrip, sonder begrip is daar geen geloof, sonder geloof is daar geen hoop, en sonder hoop is daar geen toekoms.
  Die bybel leer vir ons dat ons worstelstryd nie teen vlees en bloed is nie (met ander woorde nie teen ons medemens nie) maar teen die bose magte in die lug.
  Ons beleef hierdie stryd tussen die mens en die bose magte onderandere wanneer hy (die bose mag) daarin slaag om gelowiges in ʼn debat oor die groot doop en die klein doop vasgevang te hou en so doende op ʼn sy spoor weg van Jesus te ranggeer.
  Dit is eers wanneer ek tot geloof in Jesus Christus kom, (met alles wat daarmee gepaard gaan) en ek Hom as my persoonlike Verlosser en Saligmaker aanneem, en volgens die Skrif en die hulp van die Heilige Gees verstaan dat die doop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van my sonde dien, het die doop enige sinvolle betekenis vir die mens.
  Kom ons vergeet ons eie agendas en luister met aandag wat die apostels Petrus en Paulus onder leiding van die Heilige Gees so duidelik vir ons in Handelinge2,38 @19,5 oor die doop leer.
  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.
  Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en saligmaker, Jesus Christus. Aan Hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen.11Petrus3,18

 34. Ek is `n Ouderling in die NG kerk en alhowel ek diep bekommerd is oor die vele dwalinge wat daar huidiglik in die NG kerk voorkom en selfs van sinodale kant af ondersteun word, sal ek eerder probeer om die dwalinge uit te wys soos wat die Skrif my as ouderling beveel om te doen. Wat die doop aanbetref is die enigste dwaling in die NG kerk `n baie ou een en dit is dat onderdompeling as doopvorm aanvaar word terwyl dit nie in die Skrif gefundeer is nie.
  Wanneer mens na die vroeë kerk geskiedenis kyk is dit duidelik dat die gebruik was om by die doop die hele liggaam onder die water te plaas, slegs in `n noodgeval, bv. `n siek of sterwende persoon of kind kon afvee van die liggaam met water of uitgiet van water oor die hoof ook dien as doop. Van al die ou gevestigde christen denominasies is dit net die Rooms katolieke wat hiervan afgewyk het van ongeveer 300 AD af. (Al hierdie ou denominasies doop egter ook hulle kinders en babas) Die probleem is dat van ongeveer 90 tot 170 AD weet ons bykans niks van die christen kerk nie en nog minder van hoe hulle gedoop het, dit was die tyd van die groot verdrukking en vervolging deur die Romeinse keisers. Daar is twee sketse uit die tydperk in die katatombes in Rome gekry tussen ander moontlike christen sketse wat mense wat enkeldiep in water staan wys, maar dis beslis nie seker of dit iets met doop of selfs met vroeë christene te doen gehad nie. Daar is ook wat moontlik doopfonte kon gewees het uit die tydperk gevind maar hulle is almal beslis te klein om `n volwassene in te onderdompel. In die tydperk 400 tot 600 AD is daar `n paar sketse wat die doop van Jesus uitbeeld en in al die sketse gooi Johannes die water oor Jesus uit, alhowel dit nie seker is nie was die kunstenaars waarskeinlik almal onder Roomskatolieke invloed.
  Die rede waaroor die Roomskatolieke kerk weer begin het met die uitgiet oor of besprinkelings doop is oor dit onmoontlik is om `n ander vorm van doop uit die Bybel alleen te bewys. Die groep gelowiges in die Roomskatolieke kerk wat daarop aangedring het dat die kanonieke boeke van die Bybel die enigste riglyne vir die christen geloof bevat, was altyd `n minderheid maar tog invloedreik vanweë die feit dat die meeste van hulle geleerdes was. Die terugkeer na die enigste vorm van doop wat deur die skrif ondersteun word was vir hulle `n oorwinning, hulle grootste oorwinning teen dwalinge in die christen kerk was waarskeinlik die reformasie. Maar die reformasie het ook die ontstaan van die Annabaptiste gesien waaruit die Baptiste en al die charismatiese of pinkster kerke gekom het. Onder die invloed van Zwingly het die Annabaptiste beweer dat die kinderdoop `n godslasterlikke formaliteit is en op onderdompeling van volwassenes na beleidenis van geloof aangedring omdat dit heeltemal van die Roomse doop verskil. Daarmee het hulle die eerste Christen groep geword wat nie hulle kinders en babas doop nie en ook die eerste wat die hele liggaam onder die water plaas. Die rede vir die onderdompeling is dan ook omdat die hoof betekenis van van die griekse woord baptizo al sedert ongeveer 200 AD onderdompel is.
  Dit is wel so dat die die griekse woord baptizo onderdompel kan beteken, dit beteken eintlik insteek en uithaal grieks vir onderdompel is embapto. In nuwetestamentiese grieks het baptizo egter ook ander betekenisse, wanneer Jesus praat van die doop waarmee hy gedoop moet word en dat sy dissipels ook die doop sal ervaar is dit tog duidelik van `n beproewing wat Hy praat, sy lydensbeker (Mat.20:22+23; Mark.10:38+39; Luk.12:50). Op een plek word baptizo nie vertaal met doop nie, dit is in Luk. 11: 38 waar baptizo vertaal word met “was” of “hande was” en verwys na die Joodse reinigings ritueel voor etes (dit is terloops die enigste plek in die nuwe testament waar baptizo behalwe was of reinig ook insteek en uithaal beteken). Markus 7: 3 + 4 beskryf ook die ritueel maar gebruik die woord baptismos daarvoor wat “seremonieële wassinge of reinig” beteken (werkwoord altyd meervoud, sefstandige naamwoord soms enkelfoud). Die skrywer van die hebreërs brief gebruik hierdie woord baptismos ook vir die doop (Heb. 6:2) en die Mosaietiese reinigings gebruike (Heb. 9: 10) wat beslis besprinkeling was (Heb. 9: 13). In Joh. 3: 25 + 26 word daar na die doop as die reiniging verwys, (let op dat hier nie alleen van die doop van Johannes gepraat word nie maar ook van die dissipels van Jesus wat toe al net soos Johannes gedoop het – Joh.4:2) Baptizo kan dus ook was of reinig beteken en ek dink dat as ons kyk na Eseg. 36: 24 – 28 (een van die plekke waar die doop voorspel word) en Hand. 10: 45 – 47 dit duidelik word dat waar baptizo “doop met water of doop met die Heilige Gees” beteken ons dit as uitstort oor of besprinkeling moet verstaan, `n godsdienstige reinigings ritueel in die geval van water soos wat Joh. 3: 25 + 26 en Efesiërs 5: 25 – 27 dit duidelik maak en `n salwing in die geval van die Heilige Gees (1 Johannes 2: 20 + 27, Tit. 3: 5 + 6 )
  Verder as jy praat van met water of met die Heilige Gees doop (Mat. 3: 11,Joh. 1: 31 + 33, Hand.11:16) bedoel jy tog dit word oor die persoon uitgestort. (Eseg. 36: 25, Hand. 10: 45 – 48, Tit. 3: 5 + 6, ) Dit is dan ook waaroor die Engels `n nuwe woord baptise geskep het want dip kan nie uitstort oor beteken nie, doop kan egter wel uitstort oor of besprinkel beteken, asook insteek en uithaal. Volgens die Nuwe Lewende vertaling kan Mark.1:8 en Hand. 1:5 ook as in water vertaal word maar dit is nie oor daar in die grieks staan in water gedoop nie maar water was die medium so beide met of in sou reg wees, op al die ander plekke staan daar in die grieks met water en nerens staan daar in die grieks in water nie (Daar staan wel in die Jordaan en in die see). As daar dan op soveel plekke van doop met water gepraat word hoe kan dit insteek of onderdompel beteken, nerens in die Bybel word baptizo so gebruik dat dit slegs as insteek of onderdompel verstaan kan word nie.
  Jesus se doop (Mat. 3: 13 – 17, Mark. 1: 9 – 11) word voorgehou as onderdompelings doop hoofsaaklik vanweë sommige Engelse vertalings wat sê : “Jesus came up out of the water”. Meer direkte vertalings praat egter van went up en going up en die 54 Afrikaanse vertaling wat ook meer direk is as die nuwe vertaling praat van opklim uit die water. Ek dink daar is genoeg rede om te aanvaar dat die skriftuur nie bedoel dat Jesus van onder die water uitgekom het nie maar weg beweeg het van die water af teen ‘n wal of skuinste uit.
  Die doop van die Etiopiese hof amptenaar (Hand. 8: 38 + 39) word ook as voorbeeld vir onderdompeling gegee vanweë dieselfde waninterpretasie, verder lees ons hier dat albei in die water ingaan en saam uit die water uitkom, was altwee dus onder die water?
  Rom. 6: 4 en Kol. 2: 12 praat van deur die doop begrawe saam met Christus en ook weer saam met Hom opgewek word. Voorstanders vir die onderdompelings doop sien in hierdie doopvorm ‘n beeld van begrawe word en opstaan uit die graf. Kyk ons egter mooi na hierdie twee skrifgedeeltes sien ons dat die beelde wat hier ter sprake kom nie die fisise begrawe en opstanding is nie maar ons geestelike eenwording met Christus, die vergifnis van ons sonde, dat ons ook dood en begrawe is vir die sonde en kan uitsien na ‘n opstanding tot die ewige lewe. Gal. 3: 27 praat ook van deur die doop met Christus verenig word en dan lewe soos dit Christene betaam. Hier word egter nie van begrawe gepraat nie. Daar is hogenaamd geen ooreenkoms met Jesus se begrafnis nie, Hy is in `n grot begrawe. Dit wil my voorkom of die onderdompelings doop nie werklik skriftuurlik geregverdig kan word nie, en die simboliek daaraan gekoppel ook mensgemaak en nie skriftuurlik is nie.
  As die doop dan in die bybelse tyd met uitgiet oor toegedien was hoe is dit dat al die christen denominasies van ongeveer 170AD af gedoop het deur die liggaam tot by die nek onder die water te plaas, dus onderdompel? Een moontlike verklaring is dat die vroeë christene so ver as moontlik van Joodse gebruike af weg wou kom om hulle nie meer onder die wet te plaas nie, hulle het nie meer tempel seremonies gehad nie, of besny nie, nie meer die Sabbat of die feeste gevier nie,(Kol. 2: 8, 16+17, Gal. 4: 9-11, Gal. 5: 1-4) oorgiet oor of besprinkeling het dalk net te veel na die reinigings gebruike by die tempel gelyk. Die Romeinse vorm van reinig deur tot by die nek in water te gaan het geen mosaietiese konotasies nie, en was `n aanvaarde gebruik in die hele romeinse en griekse wêreld. Dit was beslis nie vreemd vir die Christene uit die heidendom om heidense gebruike te verchristen nie, en dit is reg solank as wat dit God verheerlik (Rom. 14: 5+6) en nie meer die afgode nie. Dit is dan ook die probleem met onderdompelings doop, nerens in die skrif word `n seremonie tot eer van die Here beskryf waar mense onderdompel word nie.
  Nie net is daar geen duidelike aanduiding vir die onderdompelings doop in die Bybel nie, daar is definetiewe afwysings vir die gebruik van onderdompeling by die doop; 1 Petrus 3: 20 + 21 sê dat die redding van die op Noag se ark dui op die doop, en 1 Korintiërs 10: 1 + 2 sê met die deurgang deur die rietsee is die Israeliete almal in die wolk en in die see gedoop.(dit sal beslis nie beweer kan word daar was nie kinders en babas onder die Israeliete wat gedoop is nie).
  Let daar op dat die wat saam met Noag deur die water gered was nie onder die water was nie, en dat die Israeliete in die see gedoop is maar beslis nie onder die water was nie, in beide gevalle egter was die wat verlore gaan, onder die waterl. Onderdompeling dui nie op God se verlossing nie maar op sy oordeel. Let wel ek sê nie dat diegene wat deur onderdompeling gedoop is nou verdoem is nie maar dat net soos besprinkeling reiniging uitbeeld in die Bybel, onderdompeling onder water God se oordeel uitbeeld in die Bybel, in assosiasie met die doop.
  Al word daar ook gepraat van “doop tot redding” is dit nie die doop wat red nie maar geloof in die Seun van God. Die doop is slegs `n teken dat God die wat glo soos Abraham geglo het, red van Satan se mag, hulle sondes vergewe en die ewige lewe skenk, ons moet net in dankbaarheid so lewe dat ander die liefde van Christus in ons kan sien
  Ek stuur binnekort iets oor die bybelse simboliek van besprinkel op die voorhoof.
  Liefde groete in Christus.

 35. Chris, ek sien dat jy lank en hard gedink het oor die doop en uit jou hele relaas, is jou tweede laaste sin seker die een deel waarmee almal kan saam stem.

  Ek stry nie dat die ou testamentiese doop ‘n reinigingsritueel was, net soos besprinkel en was, maar dit vir my baie vreemd dat die Griekse woord vir besprinkel (Rhantizo) nie gebruik word as daar oor doop gepraat word nie maar wel Baptizo (vir die wat belang stel, lees gerus Strong se griekse woordeboek oor al die verbuigings en gebruike op veskillende plekke van die woord. Die inherente konsep om iet in te dompel en weer uit te haal soos om jou hande in die wasbak te was, bly deurgans dieselfde). Om iets in te sit en uit te haal is selfs in die grootste verbeeldingsprong steeds nie besprinkel nie. Ons word deur Jesus se bloed besprinkel. Dit was Sy eenmalige offer en ons herdenk dit deur die Nagmaal.

  Die doop het ook op geen manier die besnydenis vervang nie anders sou die hele vergagadering in Jerusalem soos in Hand 15 nie nodig wees nie en sou die antwoord op die vraag oor besnydenis baie eenvoudig wees, Nee julle hoef nie meer te besny nie want die doop het dit vervang. Daar teenoor was daar ‘n lang debat voordat dit afgewys is as onnodig vir die heidene maar beslis nie vir die Jode nie. Timoteus was ‘n gelowige man met ‘n Joodse moede en Griekse Vader. Paulus noem hom in 1 Tim 6 ‘n man van God. Hy is dus saam met sy bekering gedoop maar later ook besny deur Paulus (Hand 16:3). As die doop dan die besnydenis vervang het, hoe dan nou? Die verwysing in beide die ou en nuwe testament na besnydenis van die hart het op geen manier te doen met die verbondsteken van Abraham nie maar met ‘n bekeerde toestand van die hart.

  Die Bybel is voltooi met die skryf van Openbaring en die gebruike van die ou kerke en denominasies is beslis nie ‘n maatstaf van waarheid nie. In teendeel is dit duidelik hoe vêr daar van die waarheid afgedwaal is in die 80 jaar na die dood van Johannes en hoe dit amper 1600 jaar geneem het om weer die basiese waarheid van die evangelie te ontdek. Dat ons slegs deur Jesus Christus verlos en gered kan word en nie deur enige Pous nie.

  As ons na sekulêre geskrifte sou kyk sal jy vind dat die kinder besprinkeling reeds 2000 jaar voor Chrsitus sy wortels in Babilon toe moeders hulle kinders aan Semiramis en haar seun Tamuz toegewy het. Die kinders is besprinkel met water op die voorhoof sodat die derde oog geopen kon word en hulle die geheimenisse van Babilon kon verstaan. Net soos kersbome, Maria-en-baba beelde en paashase het dit ook maar sy pad gevind in die christendom in. So sit die hemelkoningin steeds op die NG Kerk se seël. Lees gerus die boek Two Babylons deur Hislop.

  Dit voel vir my dat daar nou met baie moeite en losse assosiasie probeer word om die ooglopende te omseil. As Jesus se opdrag was dat ons besprinkel moes word, sou hy die woord Rhantizo gebruik het – waarom dan die woord Baptizo. Ja dit kan sekerlik met baie verduidelikings ‘n reinigings ritueel beteken maar dit raak nou maar net al moeiliker om te sluk.

  Die Woord sê ook dat ‘n boom deur sy vrugte geken sal word. Die boom van kinderbesprinkeling hang vol van mense wat geen sekerheid van redding het nie, huil omdat hulle die Stem van God nie kan hoor nie en soek na deurbraak. Daar teenoor is die vrug van ‘n bekeringsdoop vol van sekerheid van redding en ‘n vrede by Christus. Mense wat tot die geloofsstap oorgegaan het getuig oor die nuwe insig wat hulle in die skrif gekry het, hoe hulle gebedslewe verdiep het en dat hulle die stem van God kan hoor en alhoewel daar enkeles is wat sonder die bekeringsdoop die gawes van Heilige Gees ontvang het en in die krag daarvan beweeeg, is dit meestal eerder waar van mense wat wel die bekeringsdoop deurgegaan het.

  Ek ek kan vertel hoeveel kere mense bevry is van demoniese hou vas en onvermoë om God te ervaar net deur die seël van die kinderbesprinkeling in Jesus se Naam te verbreek.

  Ons kan sekerlik vir ewig aangaan net twisgesprekke, maar ek vind meestal geen liefde daarin nie. Ek poog beslis nie om enigeen te oortuig van die bekeringsdoop nie, maar eerder my eie geloofspad te deel. Tot op hede het Die Here my getrouheid geseën en ek soek allereers Sy wil in alles.

  Liefde in Christus en mag jy Die Here jou soeke na Hom seën.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Change )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Change )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Change )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: